پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

دانشگاه کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­ بدنی

 گرایش عمومی

عنوان:

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

استاد راهنما:

    دکتر سردار محمدی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….  5

۱-۵ فرضیه­های تحقیق.. ۶

۱-۶ پیش­فرض تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۷ محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۸ تعاریف مفهومی متغیرها ۷

فصل دوم – مبانی نظری و مرور پیشینه………………………………………………………………………………۸

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۲ آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۳ مدرسه. ۱۲

۲-۴ فضا و تجهیزات مدرسه. ۱۴

۲-۵ محیط مدرسه. ۱۵

۲-۶ ویژگی کالبدی مدارس خلاق. ۱۸

۲-۷ پیشرفت تحصیلی.. ۲۲

۲-۸ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. ۲۴

۲-۹ سنجش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. ۲۵

۲-۱۰ تربیت­بدنی.. ۲۶

۲-۱۱ اهداف تربیت­بدنی و ورزش… ۲۷

۲-۱۱-۱ هدف تکامل جسمانی.. ۲۷

۲-۱۱-۲ هدف تکامل عصبی عضلانی.. ۲۸

۲-۱۱-۳ هدف تکامل شناختی.. ۲۸

۲-۱۱-۴ هدف تکامل عاطفی (احساسی) ۲۸

۲-۱۲ محیط ورزشی مدارس… ۲۹

۲-۱۳ مرور تحقیق.. ۲۹

۲-۱۳-۱مرور تحقیقات داخلی.. ۲۹

۲-۱۳-۲ مرور تحقیقات خارجی.. ۳۳

۲-۱۴ جمع­بندی پیشینه. ۳۵

فصل سوم -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۱ مقدمه. ۳۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۳۷

۳-۳ جامعه آماری.. ۳۷

۳-۴روش،حجم و نحوه گزینش نمونه. ۳۷

۳-۵ تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۳۷

۳-۶ ابزار گردآوری داده­ها ۳۸

۳-۷ روایی و پایایی پرسش­نامه ها ۳۹

۳-۸ روش جمع­آوری داده­ها ۳۹

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۰

فصل چهارم – یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۱ مقدمه. ۴۲

۴-۲ آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. ۴۳

۴-۳ بررسی متغیرهای تحقیق.. ۴۷

۴-۴ بررسی مولفه های تحقیق.. ۴۸

۴-۵ یافته های تحلیل.. ۴۸

۴-۵-۱ بررسی نرمال بودن داده­ها ۴۸

۴-۶ آزمون فرضیه های پژوهش… ۵۰

۴-۷ برازش مدل رگرسیونی.. ۵۱

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..۵۳

۵-۱-مقدمه. ۵۴

۵-۲-خلاصه پژوهش… ۵۴

۵-۳ تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… ۵۵

۵-۴ تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… ۵۶

۵-۵ یافته­های مربوطه فرضیه­های پژوهش… ۵۶

۵-۵-۱ یافته­های­ مربوط ­به فرضیه اول پژوهش: ۵۶

۵-۵-۲ یافته­های مربوط به فرضیه دوم پژوهش… ۵۷

۵-۶ پیشنهادات.. ۵۹

۵-۶-۱ پیشنهادات پژوهشی.. ۵۹

۵-۶-۲ پیشنهادات کاربردی.. ۵۹

۵-۷ محدودیت های پژوهش… ۶۰

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

منابع داخلی: ۶۲

منابع خارجی.. ۶۶

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

پیوست۱: پرسش نامه محقق ساخته. ۶۹

پیوست۲: پرسش نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(۲۰۰۷)……………………………………….۷۰

پیوست۳: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(۲۰۰۷) ۷۱

چکیده انگلیسی.. ۷۲

فهرست جداول

جدول۲-۱ ارتباط رنگ با روحیات دانش آموزان-وکسلر……………………………………………………….۲۲

جدول۳-۱ مولفه ها وتعداد سوالات پرسش نامه محیط مدرسه…………………………………………….۳۹

جدول۴-۱ وضعیت سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………..۴۳

جدول۴-۲ وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………۴۴

جدول۴-۳ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………۴۵

جدول۴-۴ سابقه خدمت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. …………………….۴۶

جدول۴-۵ بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….۴۷

جدول۴-۶ بررسی مولفه های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….۴۸

جدول۴-۷ بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….۴۹

جدول۴-۸ بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه های محیط مدرسه……………………………………..۴۹

جدول۴-۹ جدول همبستگی بین مولفه های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی.. …………۵۰

جدول۴-۱۰ خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………………………….۵۱

جدول۴-۱۱ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ نمودار فضای زندگی انسان (گیفورد، ۲۰۰۵)…………………………………………………………………….۱۳

شکل ۲-۲ فرآیند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظرمدرسه………………………………….۲۰

چکیده

این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها۱۱۰ نفر در شهرستان های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار استفاده شده­است. برای جمع آوری داده­های پژوهش از پرسش نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(۲۰۰۷) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ۸۶۹/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده­های جمع آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی رابطه وجودندارد و فقط مولفه های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه های نوآوری و همکاری معنادار شده­است. بنابراین  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تربیت­بدنی را پیش­بینی نمایند.

۱-۱ مقدمه
امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بی شک آموزش و پرورش اساسی ترین نهاداجتماعی در شکل­دهی، هدایت و کنترل افکار افراد هر جامعه بشری است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، ۱۳۹۰). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، ۱۳۸۷). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، ۱۳۸۰)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است(کرمی، ۱۳۸۴). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، ۱۳۹۱) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، ۲۰۰۴). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

تعداد صفحه : ۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com