پایان نامه ارشد تربیت بدنی: بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزش

عنوان : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

عنوان:

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنما:

دکتر عباس معمارباشی

استاد مشاور:

دکتر معرفت سیاهکوهیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۱- تعریف مساله ………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴- ۱- هدف کلی …………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴- ۲- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………… ۱۱

۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۱- زعفران …………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۲- دارونما ……………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۷-۳- حداکثر اکسیژن مصرفی …………………………………………………………….۱۲

۱-۷-۴- نقطه شکست ضربان قلب………………………………………………………………..۱۲

۱-۷-۵- نسبت تبادل تنفسی ……………………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۶- نبض اکسیژن …………………………………………………………………………………۱۳

۱-۷-۷- افراد غیر فعال…………………………………………………………………………………..۱۳

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱- بخش اول………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱- آمادگی قلبی تنفسی ………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………….. ۱۶

۲-۲- بخش دوم……………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۱-ترکیبات زعفران………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۱-۱- کروسین …………………………………………………………………………. ۱۹  

۲-۲-۱-۲- پیکروکروسین ……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۱-۳- سافرانال……………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۲- خواص دارویی………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۳- مضررات مصرف بیش از حد زعفران…………………………………………… ۲۲

۲-۲-۴-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران …………………………….. ۲۳

۲-۲-۴-۱- اثرات ضد افسردگی ………………………………………………………. ۲۳    

۲-۲-۴-۲- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه ……………………………………………. ۲۴  

۲-۲-۴-۳- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۴-۴- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها…………………………………… ۲۵

۲-۲-۴-۵- اثر بر دستگاه گوارش ………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۴-۶- اثر بر دستگاه تولید مثل ………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۴-۷- اثر بر دستگاه ایمنی ………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴-۸- اثر ضد درد و ضد التهاب…………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴-۹- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ………………………………….. ۲۸

۲-۳- بخش سوم…………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۱- عوامل ارگوژنیگ………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۲- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی………………… ۲۹  

۲-۴- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب………………………………………………… ۳۳

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲- روش آماری …………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۳- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش ……………………………………………………..۳۵

۳-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………… ۳۷

۳-۴-۱- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ………………………………………………۳۷

۳-۴-۲- فرم ها …………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….. ۳۸

۳-۵-۱-روش مصرف زعفران و دارونما ………………………………………………… ۳۹

۳-۵-۲- اندازه گیری ها ……………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵-۲-۱- اندازه گیری سن آزمودنی ها ……………………………………………… ۴۰

۳-۵-۲-۲- اندازه گیری قد و وزن ………………………………………………………… ۴۰

۳-۵-۲-۳- اندازه گیری درصد چربی ……………………………………………………… ۴۰

۳-۵-۲-۴- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………….۴۱

۳-۵-۲-۵- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………… ۴۲

۳-۵-۲-۶- اجرای پروتکل بروس ………………………………………………………… ۴۲

۳-۵-۲-۷- روش ثبت ضربان قلب فعالیت……………………………………………….۴۳

۳-۶- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام………………………………………………….۴۳      

۳-۷- روش تحلیل آماری …………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۸- شماتیک طرح تحقیق …………………………………………………………….. ۴۵

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۱- توصیف یافته های پژوهش ……………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۱- توصیف ویژگی های آزمودنی ها …………………………………………… ۴۷

۴-۱-۲- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی ………………………………………. ۴۸

۴-۱-۲-۱- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی ……………………………۴۸  

۴-۱-۲-۲- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها …….. ۴۹

۴-۱-۲-۳- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف ۶۰ ثانیه اول……….۵۰

۴-۱-۲-۴- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی………….۵۱

۴-۱-۲-۵- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان ۲ الی ۵ دقیقه…………… ۵۲

۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………..۵۳

۴-۲-۱- آزمون فرضیه ی اول…………………………………………………………………….۵۳

۴-۲-۲- آزمون فرضیه ی دوم……………………………………………………………………۵۴

۴-۲-۳- آزمون فرضیه ی سوم …………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۴- آزمون فرضیه ی چهارم ………………………………………………………………..۵۷

۴-۲-۵- آزمون فرضیه ی پنجم …………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲-۶- آزمون فرضیه ی ششم……………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۷- آزمون فرضیه ی هفتم………………………………………………………………..۶۱

۴-۲-۸- آزمون فرضیه ی هشتم…………………………………………………………………..۶۲    

۴-۲-۹- آزمون فرضیه ی نهم ……………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۱۰- آزمون فرضیه ی دهم …………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۱۱- آزمون فرضیه ی یازدهم ……………………………………………………………۶۵

۴-۲-۱۲- آزمون فرضیه ی دوازدهم …………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۱۳- آزمون فرضیه ی سیزدهم ……………………………………………………………۶۸  

۴-۳- خلاصه نتایج …………………………………………………………………………..۷۰      

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۷۰    

۵-۱- بحث ………………………………………………………………………………………….۷۳

۵-۲- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۳- پیشنهادات ……………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………. ۷۶  

۵-۳-۲- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………. ۷۷  

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………. ۷۸                               

پیوست ها ………………………………………………………………………………………….۸۳

چکیده:

ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده اند. یکی از روشهایی که می تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده کند استفاده از مکمل های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط ۱۴ نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی ۳۸/۱± ۷/۲۰ سال و شاخص توده بدنی ۸/۱±۱/۲۱) انتخاب شدند و در ۳ مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه۳۰۰ میلی گرم کلاله گل زعفران تست­ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی داری درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی دار مصرف انرژی از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(۰۵/۰ p< ). در نتیجه، به نظر می رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثیر ارگوژنیکی بارزی در ورزشهای استقامتی خواهد داشت.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان های قهرمانی در بازی های المپیک، جهانی و قاره ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی مزایا و تأثیرات مثبت و منفی مصرف مکمل های تغذیه ای بر عملکرد ورزشی در کانون توجه صاحب نظران رشته علوم ورزشی قرار گرفته است. همچنین با توجه به سخت گیری های آژانس بین المللی ضددوپینگ در مورد مصرف مواد و ترکیبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشکاران به مکمل های غذایی و ترکیبات گیاهی جلب شده است تا شاید به کمک آنها بتوانند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشند و در رقابت های ورزشی نتیجه بهتری کسب کنند.

اولین نوشته ها در زمینه گیاهان دارویی به حدود ۵۰۰۰ سال پیش به زمان سومری ها باز می گردد. بنابراین قرن هاست که مردم از گیاهان برای بهبود و سلامت خویش استفاده می کنند. در طول تاریخ گیاهان به عنوان غذا یا دارو در جهت درمان و یا پیشگیری استفاده شده اند (swerdiow, 2000). گیاهان دارویی به دلیل وجود مواد موثر و همراه بودن آنها با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار می باشد بنابراین مصرف به اندازه آن ها در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی آورد.

گیاهان دارویی امروزه به شکل ویژه ای مورد توجه قرار گرفته اند و مطالعات زیادی بر روی آنها به منظور تولید داروهای مختلف و جدیداً مکمل های غذایی صورت گرفته است که استفاده از برخی از آنها به شکل مکمل باعث بهبود عملکرد ورزشی و برخی تأثیر مثبتی نداشته اند. ابراهیم و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند مکمل سیر به دلیل جلوگیری از تجمع پلاکتها و فعال شدن فاکتورهای فیبرینولیز و افزایش سیالیت خون باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) می شود. درمطالعه ای که بر جینسینگ انجام شد به این نتیجه رسیدند که مصرف روزانه ۲۰۰ میلی گرم مکمل جینسینگ به مدت ٣ هفته در جوانان سالم با توان ورزشی متوسط و رژیم غذایی معمولی اثر قابل توجه و معنی داری در افزایش VO2max نداشته است ( jason et al., 1996).

۱-۱- تعریف مسئله

استقامت قلبی _تنفسی ضمن اینکه از عوامل مهم تندرستی است یکی از اجزای اصلی آمادگی جسمانی است که سهم بسزایی در افزایش قابلیت های ورزشکاران، خصوصاً در ورزش های استقامتی دارد. آمادگی قلبی_تنفسی توانایی قلب برای ارسال حجم کافی خون غنی از اکسیژن به سمت عضلات و مصرف هر چه بیشتر آن در حین فعالیت جسمانی است. برای بهبود آمادگی قلبی_تنفسی همراه تمرینات منظم و تغذیه مناسب، استفاده از برخی مکمل های مجاز می تواند مفید واقع شود. از جمله روش های موجود برای افزایش استقامت قلبی _عروقی استفاده از مکمل های کربوهیدراتی، مصرف ویتامین ها، بارگیری سدیم بی کربنات، استروییدهای آنابولیکی، موسیقی، … می باشد. علاه بر موارد ذکر شده، استفاده از مکمل های گیاهی نیز جهت بهبود استقامت قلبی_تنفسی به علت اثر بخشی مثبت و عوارض کمتر اخیراً مورد توجه زیاد محققین قرار گرفته است. از این گونه گیاهان می توان به زعفران، گوارنا، سیر، جینسینگ، جینگوبیولبا، مریم گلی، زیره کوهی و … اشاره کرد.

زعفران با نام علمی (Crocus sativus) و نام عمومی (saffron) از خانواده زنبقیان (iridaceas) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه که ریشه پیازی دارد و به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف است. کلاله خشک آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در اکثر کشورهای جهان مصرف می شود.

زعفران علاوه بر این که یک چاشنی غذایی پر مصرف است، اثرات فارمالوژیک متعددی نیز دارد و یک دارویی قوی محسوب می شود زیرا با مقادیر کم روزانه ۱۰۰میلی گرم زعفران یا ۳۰ میلی گرم پودر عصاره هیدروالکلی زعفران از راه خوراکی در انسان می تواند اثرات فارماکولوژیک قابل توجه ایجاد کند (کیان بخت، ۲۰۰۸).

عصاره زعفران شامل ترکیبات زیادی از جمله α-کروستین[۱]، کروسین­ها که شامل کروسین[۲]، دی کروستین[۳]، تریکروستین[۴]، پیکرو کروستین[۵]و سافرانال[۶] است. کاروتونوییدهای مانند بتاکاروتن و لیکوپن و گزانتن و ویتامین ها به خصوص ریبوفلاوین و تیامین نیز در زعفران یافت می­شود. کروسین، کروستین و سافرانال مواد موثر اصلی زعفران هستند که فعالیت های فارماکولوژیکی و اثرات درمانی را به آنها نسبت می دهند (کیان بخت، ۱۳۸۷).

زعفران به علت قدمت طولانی در طب سنتی از ارزش خاصی برخوردار است و به همین جهت نیز مبنای تحقیقات علمی جدید قرار گرفته و خواص آن در تحقیقات فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای جدید نشان می دهند که زعفران و مواد موثر آن دارای اثرات حفاظت کننده قلب (رضوی و همکاران،۱۳۹۲)، ضدتوموری (Premkumar et al., 2003)، آنتی اکسیدانی(Pham & Cormier, 2000)، تقویت کننده حافظه و یادگیری (abe & Satio, 2000)، ضد درد و ضد التهاب (اربابیان و همکاران، ۲۰۰۹)، ضد تشنج (حسین زاده و طالب زاده،۲۰۰۶)، ضد افسردگی (آخوندزاده و همکاران، ۲۰۰۶)، پایین آورنده فشار خون (ایمن شهیدی و همکاران، ۲۰۰۹)، کاهش دهنده قند و چربی خون (Sheng et al., 2006) و افزایش دهنده اکسیژن رسانی به بافتها (Grisolia, 1974)، گشاد کننده برونش (بسکابادی و اصلانی، ۲۰۰۰) و … است. همچنین در طب سنتی ذکر شده است که زعفران قادر است سلامت قلب و عروق را تأمین نماید (رضوی و همکاران، ۱۳۹۲).

امام قریشی و همکاران در سال (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان اثر تجویز تحت مزمن عصاره های آبی و هیدروالکلی زعفران استهبانات فارسی بر تست شنا در موش سوری نشان دادند که تجویز عصاره آبی و همچنین عصاره الکلی زعفران باعث افزایش زمان شنا کردن در موش سوری گردید و علت آن را اثر ضد افسردگی زعفران و تأثیر آن به سیستم اپی نفرین عنوان داشته­اند.

در تحقیق فاتحی و همکاران (۲۰۰۶) عصاره اتانولی و آبی زعفران فشار متوسط خون شریانی را در موش صحرایی بیهوش شده کاهش داد که علت آن را تأثیر عصاره زعفران به مقاومت محیطی عروق دانسته اند.

نتایج تحقیق بسکابادی و همکاران (۲۰۰۶) نشان داد که زعفران به تراشه جدا شده خوکچه هندی اثر اتساعی نسبتا قوی داشته که قابل مقایسه و حتی بالاتر از تیوفیلین است و سافرانان تا اندازه ی مسئول این اثر زعفران بوده است. در مطالعاتی نشان داده شد که کروسین خاصیت ضد آترواسکلروز دارد و مانع از افزایش تری گلیسریدها، LDL، کلسترول در سرم خون می شود.

نتایج پژوهش معمارباشی و رجبی (۱۳۹۱) که بر روی ۲۴ نفر از دانشجویان غیر فعال دانشگاه محقق انجام شد نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی گرم سرگل زعفران به مدت ده روز مانع از کاهش حداکثر قدرت ایزوتونیک و ایزومتریک متعاقب یک جلسه فعالیت عضلانی اکسنتریک می شود. که دلایل احتمالی این افزایش نیرو را آثار متسع کننده عروق، احتمال خون رسانی بهتر به عضلات و نیز افزایش اکسیژن رسانی بر اثر زدایش رادیکالهای آزاد عضله بر اثر مصرف زعفران دانسته­اند.

یافته های پژوهشی نشان داد که مصرف مکمل زعفران همراه با فعالیت شدید بدنی باعث افزایش آنزیم سوپراکسایددیسموتاز و کاهش آنزیم کاتالاز می شود     (مرادی و همکاران ۱۳۹۰).  

سوپر اکساید دیسموتاز و کاتالاز ۲ آنزیم هایی هستند که می توانند رادیکال آزاد اکسیژن ناشی از زنجیره انتقال الکترون را تجزیه نمایند و مهمترین عملکرد آنها در قلب، برداشت رادیکال آزاد است که از این طریق می توانند به سلامت و عملکرد قلب کمک کنند.

با توجه به خواص فوق العاده مفید زعفران و مواد موثره آن و تأثیرات مطلوبی که بر سلامت سیستم قلبی_تنفسی دارد و به دلیل این که هیچ پژوهشی در زمینه تأثیر زعفران بر فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی صورت نگرفته است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل زعفران بر شاخص های استقامت قلبی- تنفسی طراحی و اجرا شده است.

۲-۱- فرضیات تحقیق

۱- مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۲- مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۳- مصرف زعفران برآستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۴- مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۵- مصرف زعفران بر فشار خون سیستولیک دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۶- مصرف زعفران بر فشار خون دیاستولیک دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۷- مصرف زعفران برتبادل تنفسی (RER) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۸- مصرف زعفران برحداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی­داری دارد.

۹- مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی دار دارد.

۱۰- مصرف زعفران بر مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ((o2pulse دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی دار دارد.

۱۱- مصرف زعفران بر میزان METSحین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی دار دارد.

۱۲- مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی دار دارد.

۱۳- مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی دار دارد.

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

موفقیت و پیروزی در رقابت ها و فعالیت های ورزشی می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تمرین و ویژگی های ژنتیکی باشد. تغذیه مناسب و استفاده از مکمل های مجاز از جمله عوامل دیگری است که می تواند کارایی و عملکرد افراد را تحت تأثیر قرار دهد به عنوان مثال استفاده از کافئین ممکن است باعث افزایش کارایی ورزشکاران استقامتی گردد (دشتی و همکاران، ۱۳۸۷). ورزشکاران تمایل زیادی برای مصرف مکمل های که بتوانند انرژی مورد نیاز فعالیت های طولانی مدت را تأمین کنند، دارند حال آنکه استفاده از برخی مکمل های ورزشی عوارض جانبی برگشت ناپذیری دارند و حتی مصرف برخی مکمل های غذایی در ورزشکاران به خصوص در سطوح بالا منجر به دوپینگ ناخواسته می­شود. بنابراین امروزه تحقیقات زیادی به منظور تهیه مکمل های ورزشی با بیشترین بازدهی و کمترین عوارض صورت گرفته است. گیاهان دارویی از قدیم به عنوان منابع مهم درمانی مورد استفاده قرار می گرفته اند و امروزه به شکل ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. زعفران در ایران دارای وسعت کشت زیادی است و به عنوان چاشنی و ادویه توسط عموم مردم استفاده می شود. دانشمند و پزشک بزرگ (ابوعلی سینا) استفاده گیاه زعفران را به عنوان دارو بسیار توصیه کرده است (مرادی وهمکاران، ۱۳۹۱).

کروستین که یکی از ترکیبات موجود در زعفران است می تواند انتشار اکسیژن را به بافت های مختلف افزایش دهد. کروستین در آزمایشات مختلف سرعت انتشار اکسیژن را در پلاسما در عرضه اکسیژن به سلول های آندوتلیال مویرگ ها در سگهای دچار آسیب تجربی نخاع، گربه های دچار آسیب مغزی ناشی از سرما را افزایش داده است (کیان بخت، ۲۰۰۸). همچنین کروستین در موش های صحرایی که ۴۰ درصد خونشان را به علت خون ریزی از دست داده بودند انتشار اکسیژن، جذب اکسیژن توسط عضلات، اکسیژن مصرفی کل بدن را افزایش داده است (seyde،۱۹۸۶).

حسین زاده و همکاران (۱۳۸۸) در مطالعات خود اظهار داشتند که تزریق داخل وریدی عصاره آبی کلاله زعفران سبب کاهش فشار خون در موش ها می شود. همچنین زعفران یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که از آسیب سلولی ناشی از رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. مصرف ۶ هفته زعفران به مقدار ۱۰۰ میلی گرم به صورت محلول در شیر منجر به بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی خون بیماران مبتلا به بیماری کرونر قلبی شده است (verma and bordia, 1998). نتایج تحقیقی که توسط حسین زاده و همکاران (۱۳۸۳) انجام شد نشان داد که عصاره الکلی و آبی زعفران زمان بی تحرکی را کاهش، مدت زمان شنا کردن را افزایش و زمان بالا رفتن را کاهش می دهد.

در همین راستا و با توجه به ارزش غذایی زعفران و کاربرد وسیع آن در علوم داروسازی و گزارش های موجود در مورد تأثیرات آن به سیستم عصبی، فشار خون، سیستم قلبی عروقی و دستگاه تنفسی و همچنین افزایش زمان عملکرد در موشها، حال این تحقیق با هدف پاسخ گویی به این پرسش که مصرف زعفران چه تأثیری بر متغیرهای استقامت قلبی تنفسی دارد طراحی و اجرا شده است.

۱٫α- Crocetin

۲٫crocin

۳٫Dicrocin

۴٫tricrocin

۵٫pcrocrocin

۶٫safranal

تعداد صفحه : ۱۰۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com