پایان نامه ارشد تربیت بدنی: بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تربیت­ بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­ بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

استاد راهنما:

دکتر علی یلفانی

استاد مشاور:

دکترفرزاد ناظم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱- فصل اول : طرح تحقیق…………………………………………………………………۱

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۱-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………… ۴

۳-۱- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱-هدف کلی ………………………………………………………………………….۹

۲-۴-۱- اهداف اختصاصی ……………………………………………………………….۹

۵-۱-پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………..۹

۷-۱- تعاریف واژه­ها و اصطلاحات …………………………………………………….۹

۲- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………….۱۲

۱-۲-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق……………………..۱۳

۱-۱-۲- قلب. ……. ………………………………………………………………………۱۳

۲-۱- ۲- بیماریهای ایسکمیک قلب…. …………………………………………….۱۵

۳-۱- ۲ بیماریهای عروق کرونر…. …………………………………………….۱۸

۲۰ ۴-۱-۲-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر……………………………….

۲-۲- برنامه توانبخشی قلبی…………………………………………………………… ۲۴  

۱-۲-۲- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی………………………………………………… ۲۴  

۲-۲-۲- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری………………………………………. ۲۶

۳-۲-۲- آزمون ورزشی…………………………………………………….. ۲۸

۳-۲- کیفیت زندگی……………… ……………………………………………….۳۵

۱-۳-۲- کیفیت زندگی و ابعاد ان…………………………………………………. ۳۵  

۲-۳-۲- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی………………………………….. ۳۷  

۴-۲- افسردگی. ……. ………………………………………………………………۳۸

۱-۴-۲- اختلال افسردگی و ابعاد ان…………………………………………… ۳۸  

۲-۴-۲- اپیدمیولوژی افسردگی…………………………………………………….. ۳۹  

۵-۲- اضطراب ………………………………………………………………………………..۴۰

۱-۵-۲- مفهوم اضطراب………………………………………………………………..۴۰

۳-۵-۲- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی…………………………………………….۴۱

۴-۵-۲- اضطراب و توانبخشی قلبی …………………………………………………..۴۲

۶-۲- مرور تحقیقات انجام شده………………………………………………………………۴۳

۱-۶-۲- تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………۴۳

۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی……………………………………………….۴۴

۳- فصل سوم : روش شناسی ………………………………………………………۴۸

۱-۳- مقدمه …………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۳- جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری ………………………………۴۹

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………۵۰

۴-۳- روش تحقیق …………………………………………………………………………….۵۳

۵-۳-روش اماری ……………………………………………………………………….۵۵

۶-۳-محدودیتهای حقیق ……………………………………………………………..۵۵

۴- فصل چهارم : یافته های تحقیق ………………………………………………۵۶

۱-۴- مقدمه …………………………………………………………………………………۵۷

۲-۴- نتایج توصیفی تحقیق ………………………………………………………..۵۷

۳-۴ – نتایج استنباطی تحقیق ………………………………………………………۶۱

۵- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………..۶۷

۱-۵- مقدمه …………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق ……………………………………..۶۹

۳-۵- نتیجه گیری نهایی ……………………….. ………………………………………….۷۴

۴-۵- پیشنهادات ……………………………………………………………………………….۷۶

۱-۴-۵ پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر………………………………………………۷۶

۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….۷۸

۷- پیوست ……………………………………………………………………………………….۸۹

چکیده:

چکیده:

دراین پژوهش تاثیربرنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت. نمونه آماری شامل ۶۰ بیمار مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(۴۶مرد و ۱۴ زن) در دامنه سنی ۳۸ تا ۷۳ سال و میانگین­های وزن ۵۵/۵ کیلوگرم و BMI=27.339 kg/m 2 تشکیل می دهند که داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات از بیماران با بهره گرفتن از پرسشنامه های کیفیت زندگی مک نیو) QLMI (، افسردگی و اضطراب اسناید(HADS ) جمع آوری گردید .هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت آموزش نظری و عملی برنامه توانبخشی قلبی به مدت ۱۲ هفته درمرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تکمیل و جمع آوری داده ه، ازآمار توصیفی جهت محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد و از آمار استنباطی از ازمون تی وابسته استفاده شد.همچنین سطح پذیرش معناداری ۰۵/۰ فرض گردید.نتایج پژوهش افزایش سطح کیفیت زندگی زنان و مردان پس از انجام توانبخشی قلبی نسبت به قبل از برنامه توانبخشی در هر یک از ابعاد جسمانی ، عاطفی،اجتماعی نشان داد (p=0.000). همچنین کاهش معناداری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران مشاهده گردید (p=0.000).

یافته های پژوهش، نشاندهنده اثر مثبت برنامه توانبخشی برافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی می­باشد.

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

بیماری­های عروق کرونر[۱]، مهمترین اختلال قلبی­ عروقی و یک مشکل مهم بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می­باشد. به طوری که در شروع قرن بیستم، اختلال قلبی و عروقی کمتر از ۱۰% کل مرگ و میر در جهان را شامل می­شد. این در حالی است که در اواخر این قرن، بیماری قلبی نزدیک به نیمی از کل مرگ و میر کشورهای پیشرفته و حدود ۲۵% کشورهای در حال توسعه را شامل می­شود. پیش بینی می­شود که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۵ میلیون مرگ ناشی از اختلال قلبی وعروقی در سال رخ دهد. بر این اساس از هر سه مورد مرگ، یک مورد آن به علت اختلال قلبی و عروقی خواهد بود(۱).

امروزه استفاده از تکنیک جراحی قلب باز، یکی از روش­های مؤثر و با ارزش در درمان بسیاری از بیماری­های قلبی به شمار می­رود(۲). از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ در اسکاتلند، میزان جراحی بای پس شریان کرونر از ۲۳۸۰ مورد به ۲۶۶۰ مورد و میزان آنژیوپلاستی کرونری از ۶۸۰ مورد به ۲۵۵۹ مورد و میزان آنژیوگرافی از ۸۲۲۰ مورد به ۱۰۹۲۵ مورد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. هم چنین در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۴۷۲۸ مورد جراحی بای پس و ۲۸۱۳۳ مورد آنژیوپلاستی و دیگر روش­های مداخله کرونری در بریتانیا انجام شد. (۳ ).

بیماری قلبی و عروقی در سال ۲۰۰۰ در ایالات متحده­، ۴/۳۹ % همه­ی مرگ­ها یا به عبارتی یک مرگ از هر ۵/۲ مرگ را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۰ – ۱۹۹۰ میزان مرگ و میر ناشی از بیماران قلبی و عروقی، ۵/۲ % افزایش داشته است. کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به طور قابل ملاحظه­ای باعث بهبودی در امید به زندگی می­شود. طبق گزارش انجمن قلب بریتانیا در سال ۲۰۰۹ بیش از یک سوم مرگ و میرها در بریتـانیا، به علت بیماریهای سیستم قلبی و عروقی می­باشد و سالانه تقریبا حدود۱۹۸۰۰۰ مرگ رخ می­دهد(۴).

بر اساس آمارهای موجود در سطح جهان، بیماری­های قلبی و عروقی ۱% کل مرگ و میرهای سنین کمتر از ۳۵ سال، ۳/۱ مرگ­های سنین ۴۵ – ۳۵ سال و ۴/۳ علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. حدود ۴/۱ مرگ و میر در کشور ما ناشی از اختلال قلبی و عروقی است. آمار استخراج شده از واحد انفورماتیک سازمان بهشت زهرا در نیمه اول سال ۷۹ نشان می­دهد که حدود ۲۰% از کل فوت شدگان به علت مشکل قلبی و عروقی بوده است ( ۵).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس ۲۰۰۲ ( فروردین ۸۱ ) ۲۲% علل مرگ و میر در دنیا و ۳۵% علل مرگ و میر در ایران ( ۹۱ هزار نفر ) ناشی از بیماری­های قلبی و عروقی است (۳).

بیماری عروق کرونر به معنی یک نوع نارسایی در عروق کرونر قلب می­باشد که این نارسایی نهایتاً منجر به کاهش و اختلال در جریان خون میوکارد قلب می­شود و توفق دایمی جریان خون میوکارد باعث اختلال در عمل عضله ونکروز آن می­گردد (۶).

آترواسکلروز شامل تجمع موضعی لیپید و فیبروز در داخل شریان­های کرونر می­باشد که باعث تنگی و انسداد شریان می­شود که نتیجه آن کاهش جریان خون میوکارد است. بیماری­های ایسکمیک قلب که به علت عدم تعادل بین جریان خون وارده و میزان تقاضای میوکارد رخ می­دهد وابسته به پیشرفت آترواسکلروز و میزان انسداد عروق کرونر می­باشد.

جراحی بای پس عروق کرونر ، پروسه­ای است که در آن پیوندهایی برای هدایت جریان خون اطراف پلاک­ها در شریان کرونر ، انجام می­ شود. این پروسه هنگامی به کار می­رود که شریان به طور اساسی باریک یا مسدود شود یا یک لخته خون در مناطق باریک قرار گیرد. جراحان با برداشتن قطعه کوچک از وریدی که معمولاً از پا یا قفسه سینه شده و اتصال آن به آئورت و ماهیچه قلب گذرگاه فرعی ایجاد می­کنند این مجرای فرعی دوباره جریان خون را به قلب برقرار می­کند. هدف اصلی جراحی بای پس عروق کرونر، تسکین آنژین و افزایش امید به زندگی است. جراحی بای پس عروق کرونر یک استاندارد طلایی برای درمان بیماران مبتلا به شریان کرونر برای حداقل ۲۵ سال است. بر اساس بسیاری از یافته­ها، عمل جراحی بای پس شاخص­های عمده کیفیت زندگی را در بیماران افزایش می­دهد .این نوع جراحی در بیمارانی که آنژین ناپایدار و تنگی بیش از ۶۰% در شریان کرونر چپ ، یا انسداد سه رگ بیش از ۵۰ % دارند، کاربرد دارد(۸،۷).

۲-۱- تعریف مسأله و ضرورت انجام پژوهش

با شهری شدن دنیای در حال توسعه، میزان شیوع بیماری­های قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. تخمین زده شده که تا سال ۲۰۲۰ شایعترین علت مرگ در سطح جهان بیماری­های قلبی وعروقی خواهد بود(۱). بیماری­های قلبی عروقی، یکی از بیماری­ هایی است که شرایط عمومی آن منجر به عدم اتکا به خود و کاهش کیفیت زندگی در افراد مبتلا می­شود. اضطراب، افسردگی، فقدان علاقه به محیط و اقدام­های اجتماعی ، مشکلات جنسی و اختلالات خواب از ویژگی­های بیماران قلبی و عروقی می­باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی در بیماران قلبی می­شود(۹).

پولاسکی و تارتو[۱] (۱۹۹۹) بیان می­کنند که مدد جویان مبتلا به یک بیماری مزمن یا ناتوانی باید برای پیشگیری از ناتوانی­، حفظ توانایی عملکردی و یا به دست آوردن مجدد این توانایی، در برنامه­های توانبخشی شرکت کنند. توانبخشی فرآیند یادگیری زندگی همراه با بیماری­ های مزمن یا وضعیت­های ناتوان کننده است و هدف از توانبـخشی، برگشت مددجو در بالاترین حد ممـکن از توانـایی فیـزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی می­باشد (۱۰) .

امروزه یکی از روش­های معمول برای بهبود کیفیت زندگی به خصوص در بیماری های مزمن همچون بیماری های قلبی توانبخشی است(۱۱). توانبخشی قلبی فعالیتی چند رشته­ای با هدف تسهیل و بهبودی جسمی، روانشناختی و هیجانی به منظور توانمند سازی مددجویان در رسیدن به سطوح بالاتر سلامتی است. این امر از طریق ورزش، آرامسازی و آموزش بهداشت در عرصه بیمارستان و جامعه عملی می­گردد. شواهد نشان دهنده اثر بخشی برنامه­های توانبخشی قلبی بوده، به طوری که موجبات کاهش ۲۷ درصدی مرگ و میر بعد از سکته قلبی را فراهم می­آورد. توانبخشی قلبی شامل فعالیت های همچون ارزیابی جامع پزشکی، ورزش، تعدیل عوامل خطرساز، آموزش، مشاوره و تغییر رفتار مددجوست(۱۲).

شواهد علمی نشان می­دهد که برنامه توانبخشی قلب از نظر کلینیکی روش مفیدی برای تعدیل فاکتورهای خطر ساز قلبی و کاهش فشارهای روانی بعد از سکته قلبی می­باشد، همچنین این برنامه­ها می­تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی شود (۱۳).

این برنامه­ ها موجب تاثیرات بالینی مثبت از جمله کاهش مرگ و میر، عوامل خطرساز قلبی و رفتارهای غیر بهداشتی را فراهم آورده است. کیفیت زندگی درک شده از سوی این بیماران پارامتر مهمی در ارزشیابی برنامه­های توانبخشی قلبی است که اثر بخشی این برنامه­ها را نیز اثبات می­کند. کیفیت زندگی وابسته به سلامت بیانگر اثرات عملکردی ناخوشی و برآیندهای آن در بر درک بیمار از جنبه­های جسمی، روانشناختی و اجتماعی زندگی فردی است(۱۴). آندرهیل و وودز[۲] ( ۲۰۰۰) نیز اظهار می­دارند: هدف از انجام برنامه ­های توانبخشی قلبی بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی از طریق کاهش عوامل خطرزا و تکرار حادثه قلبی است(۱۵).

توان بخشی قلبی می­تواند با مراقبت سلامتی اثر بخش، باعث ارتقاء بهبودی بیماران شود. بیماران ناتوان می­توانند به بهبودی، مراقبت و سلامتی بهتر رسیده و خطرات مرگ و میر در این بیماران کاهش می­یابد. توان بخشی قلبی شامل برنامه­هایی بوده که این برنامه­ها می­توانند به بیـماران در تغییـر عادت­های سبک زندگی­شان کمک کنند. برنامه توان بخشی قلبی شامل تمرین، آموزش، کمک­های پزشکی، توصیه­ های بهبود رفتار و بالا بردن کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی می­باشد(۱۶).

این برنامه ­ها اغلب در بیمارستان با کمک یک تیم پزشکی، دکتر، پرستار و دیگر افراد حرفه­ای در این زمینه انجام می­شود. بسیاری از افراد دریافته­اند که برنامه­ های توان بخشی پس از رهایی از بیمارستان، خیلی کمک کننده بوده و به آنها این اجازه را می­دهد که در یک گروه تمرینی و با کمک­های خاص برای تغییر سبک زندگی تلاش کرده و از این تمرینات لذت ببرند(۱۷).

در طول برنامه­های توان بخشی موارد ذیل برای بیمار وجود خواهد داشت:

استفاده تمرینی از ترید میل، ارگومتر، ماشین­های پارو زنی، پیاده­روی و بخش­های جاکینگ تحت نظارت پرستار یا دیگر افراد حرفه­ای در این زمینه برای تغییر در علائم و مشکلات خواهد بود. شروع کار به آهستگی بوده و در ادامه به وسیله برنامه تمرینی مطمئن انجام می­پذیرد تا این که تدریجا به بیمار کمک کرده تا شدیدتر و قویتر تمرین کند. نظارت بر ضربان قلب، فشار خون و الکتروکاردیوگرافی بیمار وجود دارد.

برنامه ­های توان بخشی شامل برنامه­های جامع از قبیل درمان­های کلینیکی، مدیریت استرس، مشاوره­ های تغذیه­ای، ترک سیگار، مهارت­های آموزشی و تغییر سبک زندگی می­باشد(۱۸).

همچنین نتایج مطالعه تجربی در آمریکا ( ۲۰۰۶ ) توسط بتهال[۳] بر روی بیماران قلبی حکایت از این دارد که گروه آزمون تحت برنامه توانبخشی کوتاه مدت هشت هفته­ای شامل آموزش مددجو و انجام ورزش تحت نظارت که در بیمارستان انجام می­پذیرفت، نسبت به گروه کنتـرل که تنها از یک برنـامه ورزشی ساده پیروی می­کردند، از نظر کیفیت زندگی ، ابعاد سلامت و عملکرد روانی از موقعیت بهتری برخوردار بودند(۱۴) .

اگرچه یافته ­های مطالعات مختلف گویای این حقیقت است که بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نمی­باشند(۱۹) و توانبخشی قلبی از راهکارهای مهم در ارتقاء کیفیت زندگی است، لیکن فقط ۳۰% از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قادر به شرکت در برنامه­های توانبخشی قلبی در مراکز می­باشند(۲۰). کالکیو و همکاران[۴] در بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران سکته قلبی دریافتند که برنامه توانبخشی باعث بهبود معناداری در کیفیت زندگی و اضطراب بیماران می­شود(۲۱). درایران در مطالعه خانم محمدی و همکاران در سال ۱۳۸۵ که بر روی ۳۸ بیمار مبتلا به سکته قلبی (بالاتر از۶۰ سال) تحت توانبخشی قلبی در منزل و آموزش مشروح مراقبت شخصی مشتمل بر ورزش، تدبیر رژیم غذایی، حمایت رونی، مشاوره و سه بار بازدید در منزل انجام گرفت نشان دادند که برنامه توانبخشی در منزل، باعث بهبود معنـاداری در ابعاد جسمی و ­روانی کیفیت زندگی بیماران می­ شود(۲۲).

نتایج یک بررسی فرا تحلیلی در سال ۲۰۰۷ نشان داد که برنامه توانبخشی قلبی باعث کاهش مرگ ومیر در بیماران قلبی می­شود (۲۳).

بنابراین با توجه به شواهد علمی در خارج و داخل ایران، توانبخشی ورزشی قلب باعث بهبود وضعیت جسمی – روانی، کیفیت زندگی و عوامل خطرزای کرونری می­شود اما با وجود اطلاعات محدود ، تحقیقات درباره اثرات توانبخشی ورزشی قلب در بیماران جراحی شده­ی کرونری در ایران اندک است. بنابراین محقق در نظر دارد که اثرات توان بخشی ورزشی را بر وضعیت جسمی روانی، کیفیت زندگی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده­ی کرونری بررسی نماید. علی رغم اینکه تمرینات توان بخشی قلبی و بررسی ریسک فاکتورهای عوارض قلبی عروقی سابقه­ای نیم قرن را دارد، اما تا کنون کمتربه پژوهش در توان بخشی قلبی در ایران اهتمام شده است؛به نظر می­رسد که بررسی تمرینات توانبخشی قلبی و تاثیرات آن بر روی کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب در ایران با توجه به تفاوت­های قومی و نژادی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی و منطقه­ای- جغرافیایی، ضرورت نسبت به انجام این تحقیق حس شده تا از این طریق بتوان به این سوالات پاسخ داد؛ که آیا ۱۲ هفته تمرینات توان بخشی قلبی بهبود فاکتورهای روانی از جمله، کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران بای پس عروق کرونر ایرانی را به دنبال خواهد داشت؟

[۱] . Polaski , Tarto

[۲] . Anderhill ,woods

[۳] . bethall

[۴] . kulcu et al

[۱]. Coronary Artery Disease.

تعداد صفحه : ۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com