پایان نامه ارشد تربیت بدنی: اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم ­انسانی، گروه تربیت­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت ­بدنی(M.A)

گرایش: فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر روح الله رنجبر

استاد مشاور:

دکترعبدالرضا کاظمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله پژوهش………………………………….. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………….. ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی………………………………… ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش………………………………….. ۸

۱-۷- محدودیت های پژوهش………………………………….. ۸

۱-۸- تعاریف اصطلاحات و واژه ها……………………………….. ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه……………………………….. ۱۱

۲-۲- تمرین تناوبی شدید………………………………… ۱۱

۲-۲-۱ انواع تمرینات شدید تناوبی………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-۱ HIT با حجم کم………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-۲ HIT با حجم بالا………………………………… ۱۲

۲-۳- سازوکار HIT…………………………………

۲-۴- هورمون رشد………………………………… ۱۳

۲-۵- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟……………….. ۱۴

۲-۵-۱ خواب کافی و منظم………………………………… ۱۴

۲-۵-۲ تغذیه صحیح………………………………… ۱۴

۲-۵-۳ تمرینات ورزشی………………………………… ۱۵

۲-۵-۴ فاصله گذاری مناسب بین تغذیه و خواب………………….. ۱۵

۲-۶- نقش های کاتابولیکی هورمون رشد……………………………. ۱۵

۲-۷- پاسخ هورمون رشد به ورزش…………………………………. ۱۶

۲-۸- گرلین………………………………… ۱۹

۲-۸-۱ گرلین به عنوان یک پپتاید معده ای- مغزی………………….. ۲۰

۲-۸-۲ تعادل انرژی و گرلین………………………………… ۲۰

۲-۸-۳ گرلین و تنظیم دریافت غذا……………………………….. ۲۲

۲-۸-۴ گرلین و چاقی………………………………… ۲۴

۲-۹- پیشینه پژوهش………………………………….. ۲۵

۲-۱۰- جمع بندی………………………………… ۲۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه……………………………….. ۳۱

۳-۲- روش پژوهش………………………………….. ۳۱

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………….. ۳۱

۳-۴- متغیرهای پژوهش………………………………….. ۳۱

۳-۴-۱ متغیر مستقل………………………………… ۳۲

۳-۴-۲ متغیرهای وابسته……………………………….. ۳۲

۳-۵- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………. ۳۲

۳-۶- روش اجرای پژوهش………………………………….. ۳۲

۳-۶-۱ روش ELISA………………………………….

۳-۶-۲ انجام تست الایزا به منظور اندازه گیری هورمون رشد و گرلین……. ۳۴

۳-۶-۳ الگوی برنامه ی تمرینی………………………………… ۳۶

۳-۷- روش های آماری………………………………… ۳۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه……………………………….. ۳۹

۴-۲- توصیف داده های پژوهش………………………………….. ۳۹

۴-۳- آمار استنباطی………………………………… ۴۱

۴-۳-۱ آزمون KS…………………………………

۴-۳-۲ آزمون لون………………………………… ۴۲

۴-۳-۳ آزمون فرضیه های پژوهش………………………………….. ۴۲

۴-۳-۳-۱ فرضیه اول………………………………… ۴۲

۴-۳-۳-۱ فرضیه دوم……………………………….. ۴۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه……………………………….. ۴۵

۵-۲- خلاصه پژوهش………………………………….. ۴۵

۵-۳- بحث………………………………….۴۶

۵-۴- نتیجه گیری………………………………… ۴۷

۵-۵- پیشنهادات…………………………………. ۴۷

۵-۵-۱ پیشنهاد کاربردی………………………………… ۴۷

۵-۵-۲ پیشنهادات برخواسته از تحقیق……………………… ۴۷

منابع و مآخذ………………………………… ۴۸

فهرست منابع فارسی………………………………… ۴۸

فهرست منابع انگلیسی………………………………… ۴۹

چکیده انگلیسی………………………………… ۵۱

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور ۲۰مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=۱۰،کنترل=۱۰)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی ۳جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل ۳ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (۴دقیقه با شدت۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با بهره گرفتن از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=۰۵/۰) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (۰۵/۰=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در دهه­ی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با استفاده ترکیب تمرینات سرعتی (ST)[1] و تمرینات تناوبی (IT)[2] یک شیوه جدیدی از تمرینات را با نام تمرین تناوبی شدید (HIT)[3] ابداع کردند که هر دو سیستم هوازی و بی­هوازی را بهبود می­بخشد. تمرین تناوبی شدید به وهله­های تکراری با فعالیت­های تناوبی به نسبت کوتاه با شدتی نزدیک به شدتی که VO2peak به­دست می­آید (VO2peak90% ≤) نسبت داده می­شود. با توجه به شدت تمرینات، یک تلاشHIT ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد که وهله­های گوناگون به ­وسیله­ چند دقیقه استراحت یا فعالیت باشدت کم ازهم جدا می­شوند (جیبالا[۴] و همکاران ۲۰۰۸، ۶۳-۵۸؛ لارسن[۵] و همکاران ۲۰۰۲، ۷۳-۵۳).

سازوکار اینگونه تمرینات به این شرح می­باشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیم­های مرتبط با متابولیسم بی­هوازی را افزایش می­دهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید و اجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهله­های فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییرداده، به­گونه­ی که هم­زمان دستگاه­های تولید انرژی هوازی و بی­هوازی را درگیر بازسازی ATP می­کند. بنابراین با به کارگیری این تمرینات می­توان دامنه­ی وسیعی ازسازگاری­های متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (داوسون[۶] و همکاران ۱۹۹۸، ۱۶۹-۱۶۳).

با توجه به این که هورمون­های رشد و گرلین نقش مهمی در وضعیت چاقی و رشد وترکیب بدنی افراد ایفا می­کند و همچنین تمرینات HIT با حجم بالا نقش مهم سوخت و سازی دارند. بنابراین ارتباط مهمی میان این هورمون رشد و گرلین و افراد دارای اضافه وزن وجود دارد.

۲-۱- بیان مسئله پژوهش

با توجه به دامنه­ وسیع مطالعات در موردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­های ۵ ثانیه­ای تا ۴ دقیقه فعالیت به­ عنوانHIT استفاده کرده­اند. انواعی مختلفی از تمرینات HIT وجود دارد که در افراد چاق تمرینات با حجم بالا بیشتر کاربرد بیشتری دارد.

سازوکار اینگونه تمرینات به این شرح می­باشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیم­های مرتبط با متابولیسم بی­هوازی را افزایش دهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید واجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهله­های فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییر داده، به­گونه­ی که هم­زمان دستگاه­های تولید انرژی هوازی و بی­هوازی را درگیر بازسازی ATP می­کند. بنابراین با بکارگیری این تمرینات می­توان دامنه­ وسیعی ازسازگاری­های متابولیکی وعملکردی را انتظار داشت (داوسون و همکاران ۱۹۹۸، ۱۶۹-۱۶۳).

شواهد نشان می­دهند که اگر زمان ریکاوری بین وهله­های شدید کاهش یابد، سهم گلیکولیز نیز برای تامین انرژی کاهش پیدامی­کند و در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی افزایش پیدا می­کند. لینوسیر[۱] و همکاران (۱۹۹۳) پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دوره­های ریکاوری تمرینات شدید برای بازسازی فسفوکراتین و اکسیداسیون اسید لاکتیک (حذف لاکتات) نقش مهمی دارند. این آشکار خواهد کرد که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا می­کند که این امرظرفیت سوخت وساز هوازی را افزایش می­دهد (لینوسیر و همکاران ۱۹۹۳، ۴۱۴-۴۰۸).

با توجه به دامنه­ی وسیع مطالعات درموردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­های ۵ ثانیه­ای تا ۴ دقیقه فعالیت به ­عنوانHIT استفاده کرده­اند، که بر پایه­ی زمان وهله­های فعالیت­ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

HIT با حجم کم: وهله­های فعالیت کمتر و یا برابر ۶۰ ثانیه که با شدتی برابر با حداکثر و یا نزدیک به حداکثر توان و یا سرعت انجام می­شود را به ­عنوان تمرینات تناوبی شدید با حجم کم در نظرمی­گیریم (جیبالا و همکاران ۲۰۱۲، ۱۰۸۴-۱۰۷۷). به ­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش لیتل و همکاران (۲۰۱۰) در این زمینه اشاره کرد: ۱۰ تکرار ۶۰ ثانیه­ای با ۷۵ ثانیه ریکاوری فعال بین هر تکرار (لیتل[۲] و همکاران ۲۰۱۰، ۱۰۱۱-۲۲).

HIT با حجم بالا: فعالیت­هایی با وهله­های طولانی­تر، از ۱ تا ۴ دقیقه که به­عنوان HIT شناخته شده­اند ولی با شدتی کمتری نسبت به HIT با وهله­های فعالیت کوتاه مدت، انجام می­شوند (جیبالا و همکاران ۲۰۱۲، ۱۰۸۴-۱۰۷۷). به­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش گورد[۳] و همکاران (۲۰۱۰) در این زمینه اشاره کرد: ۱۰ تکرار ۴ دقیقه­ای با ۲ دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گورد و همکاران ۲۰۱۰، ۳۵۷-۳۵۰).

گرلین موثر بر رفتار دریافت غذا اثرگذار است. از این­رو بر متابولیسم و عملکرد بسیاری از اندام­ها و بافت­ها از جمله عضله، کبد، عروق و مغز اثر می­گذارد (قنبری نیاکی و همکاران ۲۰۰۶، ۹۶۶-۷۰).

گرلین اولین بار توسط کوجیما و همکاران (۱۹۹۹) به­عنوان یک لیگاند درون زای GHS-R معرفی شد. هیچ شباهت ساختاری بین گرلین و لیگاندهای اکسینتیک[۴] آن (GHSs) وجود ندارد. گرلین یک پپتاید حاوی ۲۷ یا ۲۸ اسیدآمینه بوده که توالی آن بین گونه های مختلف به خوبی حفظ شده است (کوجیما و کان گاوا ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵).

گرلین عمدتاً در معده و از سلول های غده اکسینتیک موکوس فوندوس[۵] ترشح می شود. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه ها، هیپوفیز و بافت های متعدد دیگری ترشح می شود. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)[6] شرکت می کند. از طرف دیگر GH می تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می کند. به­علاوه سطح گرلین گردش خون در موش های صحرایی با تزریقGH کاهش می یابد. مشخص شده است که هورمون های دیگری هم بر عمل گرلین اثر می گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می دهد (کوجیما و کان گاوا[۷] ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵). به­علاوه وضعیت تیروئید ممکن است بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید به طور معنی داری بیان گرلین معده را افزایش می دهد (کوجیما و کان گاوا ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵).

گرلین عمدتاً در معده و از سلول های غده اکسینتیک موکوس فوندوس[۸] ترشح می شود. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه ها، هیپوفیز و بافت های متعدد دیگری ترشح می شود. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)[9] شرکت می کند. از طرف دیگر GH می تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می کند. به­علاوه سطح گرلین گردش خون در موش های صحرایی با تزریقGH کاهش می یابد. مشخص شده است که هورمون های دیگری هم بر عمل گرلین اثر می گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می دهد (سیولی[۱۰] و همکاران ۲۰۰۸، ۵-۴). به­علاوه وضعیت تیروئید ممکن است بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید به طور معنی داری بیان گرلین معده را افزایش می دهد (کوجیاما[۱۱] و همکاران ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵).

یافته های مطالعات نشان داده اند که گرلین به ­عنوان یک شاخص تعادل انرژی کوتاه مدت تلقی می شود و ممکن است به ­عنوان یک آغازگر سیگنال­های غذایی در نظر گرفته شود. به طوریکه گرلین پس از ترشح از معده و روده از طریق گردش خون بر مرکز سیری و گرسنگی در هیپوتالاموس اثرگذاشته، دریافت غذا و اکتساب توده بدن را تحریک می کند. در واقع این موارد با تنظیم تعادل انرژی مرکزی بدن در ارتباط است (کوجیاما و همکاران ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵). از جمله اثرات گرلین می­توان به افزایش اشتها، رفتار دریافت غذا و هایپرفاژیا اشاره کرد (کوجیاما و همکاران، ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵). بررسی­ها نشان می­دهد که گرلین پلاسمایی می­تواند به وسیله برخی از هورمون­ها از جمله انسولین، پپتید شبیه گلوکاگن (GLP) وگلوکاگن و متابولیت­ها مثل گلوکز و برخی از اسیدهای آمینه و دستگاه عصبی خودکار تنظیم شود. ازطرفی دیگر بررسی­ها نشان می­دهد که تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی با شدت متوسط و بالا و همراه با ناشتایی به تحلیل انرژی سلولی و بافتی و غلبه تعادل انرژی به سمت منفی منجر می­شود (قنبری نیاکی و همکاران ۲۰۰۶، ۹۶۶-۷۰؛ کوجیاما و همکاران ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵). با این وجود به نظر می­رسد که پاسخ گرلین به تمرینات مختلف بدنی (حاد و مزمن) با روش­های مختلف تمرینی متفاوت باشد. از طرفی نتایج برخی مطالعات علمی نشان دادکه سطوح پلاسمایی گرلین در برخی شرایط تغذیه­ای و تعادل انرژی تغییر می­کند. تغییراتی که در انرژی سلولی مثل کبد و عضلات اسکلتی در حین تمرینات مختلف ورزشی و فعالیت بدنی روی می دهد، به طور مثال سطوح پلاسمایی گرلین در چاقی مزمن، پس از تزریق انسولین، بعد از دریافت غذا، پس ازمصرف مواد قندی (گلوکز و فروکتوز) تقلیل یافته یا به تأخیر می افتد. بنابراین سطوح پلاسمایی گرلین در شرایط تعادل مثبت انرژی، کاهش و در شرایط تعادل منفی انرژی، افزایش می یابد. مواردی از قبیل سوءتغذیه، روزه داری، محرومیت غذایی، کاهش قندخون،کم وزنی مزمن،کاهش توده بدن (تغذیه ای یا ترکیب غذایی و تمرین بدنی) و بولیمیا موجب افزایش میزان سطوح گرلین می­شوند، هم­چنین سطح گرلین با افزایش یا کاهش در شاخص توده بدن (BMI)[12] نیزتغییر می­یابد (کوجیاما و همکاران ۲۰۰۵، ۵۲۲-۴۹۵).

دال و همکاران[۱۳] (۲۰۰۲) اثر یک آزمون فزاینده رکاب زنی روی چرخ کارسنج را تا واماندگی بر سطوح گرلین پلاسمائی در افراد سالم و بیماران با نقص در ترشح هورمون رشد مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش افراد به مدت ۴۵ دقیقه با شدت آستانه لاکتات (۵/۲ میلی مول بر لیتر) معادل ۶۵ درصد اکسیژن مصرفی اوج خود تمرین کردند، غلظت هورمون رشد در پایان ۴۵ دقیقه به اوج خود رسید، اما سطوح گرلین پلاسمائی در بیماران با نقص هورمون رشد در مقایسه با گروه سالم به طور معنا داری پائین تر بود. علی­رغم این که کاهش سطح گرلین پلاسمایی در بیماران با نقص هورمون رشد به تزریق ممتد این هورمون نسبت داده شده است. بر این اساس, اظهار داشته اند که تغییرات مربوط به هورمون رشد مستقل از تغییرات در سطوح گرلین پلاسمائی رخ می دهد (وسترگارد[۱۴] و همکاران ۲۰۰۷، ۳۰۳-۲۹۷).

حال آن که با وجود عدم شناخت کامل از سازوکارهای سلولی – مولکولی HIT نیاز است که به مطالعه نقاط مبهم و ناشناخته آن پرداخته شود. هم­چنین با جمع­بندی یافته­های پژوهشی ازمطالعات متعدد مشخص است که تغییرات گرلین و هورمون رشد در تمرینات تناوبی شدید کم و متناقض بوده و مطالعه­ای که سازگاری به ۶ هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید (تغییرات سطوح استراحتی) روی غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد یافت نشد. براین اساس پژوهشگر در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که آیا اثر ۶ هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد مردان دارای اضافه وزن اثر دارد؟

[۱]. Linossier

[۲] . Little

[۳]. Gurd

[۴]. Oxyntic

[۵]. Fundus mucosa

[۶]. Growth Hormone

[۷] . Kojima & Kangawa

[۸]. Fundus mucosa

[۹]. Growth Hormone

[۱۰] . Civelli

[۱۱] . Kojima

[۱۲].Body Mass Index

[۱۳]. Dall

[۱۴]. Vestergaard

[۱]. Sprint Training

[۲]. Interval Training

[۳]. High-intensity Interval Training

[۴]. Gibala

[۵] . Laursen

[۶] . Dawson

تعداد صفحه : ۶۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com