پایان نامه ارشد : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی


واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

 

عنوان

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل دانایی

  

استاد مشاور:

دکتر محمد همتی

 آذر ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۸
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق ۸
۱-۶- سؤالات تحقیق ۹
۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹
۱-۸- روند اجرایی تحقیق: ۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۲
۲-۱- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی ۱۳
۲-۱-۱-مقدمه ۱۳
۲-۱-۲-اقتصاد مقاومتی ۱۳
۲-۱-۳-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی ۱۵
۲-۲-مبانی نظری در خصوص برنامه ریزی استراتژیک ۱۸
۲-۲-۱-مقدمه ۱۸
۲-۲-۲- استراتژی ۱۹
۲-۲-۳-تعریف مدیریت استراتژیک ۲۰
۲-۲-۴-اجزاء برنامه ریزی استراتژیک ۲۳
۲-۲-۵-بیانیه مأموریت و چشم انداز ۲۳
۲-۲-۶-چرخه عمر سازمان ۲۵
۲-۲-۷-مضامین استراتژیک ۲۷
۲-۲-۸-اهداف کلان سازمان ۲۸
۲-۲-۹-مدل پنج عاملی پورتر ۲۸
۲-۲-۱۰-تجزیه و تحلیل های محیطی و ماتریسSWOT 29
۲-۲-۱۱-محیط استراتژیک سازمانها ۳۱
۲-۳-مبانی نظری در خصوص کارت امتیازی متوازن ۳۴
۲-۳-۱-مقدمه ۳۴
۲-۳-۲-مناظر کارت امتیازی متوازن ۳۶
۲-۳-۳-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن ۳۹
۲-۳-۴-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن ۴۰
۲-۳-۵-نقشه استراتژی ۴۱
۲-۳-۶-مطالعات کویزد و همکاران (۲۰۰۹) ۴۴
۲-۳-۷- مطالعات شاه حسینی(۱۳۹۰) ۴۹
۲-۳-۸-مطالعات مردانی(۱۳۹۰) ۵۰
۲-۳-۹- مطالعات ابویی(۱۳۹۱) ۵۱
۲-۴-جمع بندی ۵۳
۲-۵- مدل مفهومی تحقیق ۵۳
فصل سوم: روش تحقیق ۵۴
۳-۱-مقدمه ۵۵
۳-۲-روش تحقیق ۵۵
۳-۳-جامعه تحقیق ۵۸
۳-۴-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۹
۳-۴-۱-تحلیل اعداد و مجموعه های فازی ۵۹
۳-۴-۲-دیماتل فازی مثلثی ۶۰
۳-۵-مدل اجرائی تحقیق ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۴-۱-مقدمه ۶۷
۴-۲-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی ۶۷
۴-۳-بیانیه چشم انداز جهاد دانشگاهی ۶۷
۴-۴-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان ۶۸
۴-۴-۱-استراتژی های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق ۷۰
۴-۵-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با توجه به استراتژی های منتخب ۷۰
۴-۵-۱-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق ۷۰
۴-۶-استخراج وزن مطلوب برای سطوح کارت امتیازی متوازن ۷۲
۴-۷-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی ۷۲
۴-۷-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی ۷۴
۴-۷-۱-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق ۸۲
۴-۷-۲-میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق ۸۴
۴-۸-استخراج نقشه استراتژی ۸۵
۴-۸-۱-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق ۸۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۷
۵-۱-مقدمه ۸۸
۵-۲-پژوهش در یک نگاه ۸۸
۵-۳-نتایج تحقیق ۸۹
۵-۴-بررسی سوالات تحقیق ۹۰
۵-۵-نتایج کاربردی ۹۲
۵-۶-پیشنهادات ۹۳
۵-۷-منابع ۹۵
۵-۷-۱-منابع فارسی ۹۵
۵-۷-۲-منابع لاتین ۹۸
فهرست جداول
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول(۲-۱) : تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………۲۰
جدول(۲-۲): ماتریس SWOT …………………………………………………………………………………………………….30
جدول(۳-۱): مشخصات گروه خبره………………………………………………………………………………………………۵۸
جدول (۳-۲): تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی…………………………………………………………………………۶۱
جدول (۴-۱): عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان………………………………………………….۶۹
جدول(۴-۲): ماتریس استراتژی های تدوین شده……………………………………………………………………………۷۰
جدول(۴-۳): استراتژی ها به تفکیک عوامل بحرانی و تعیین ماهیت………………………………………………….۷۱
جدول(۴-۴): عبارات کلامی………………………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول(۴-۵): نظر خبره اول در خصوص میزان تاثیرات متقابل عوامل بحرانی موفقیت بر یکدیگر در نقشه استراتژی با متغیرهای کلامی…………………………………………………………………………………………………………۷۳
جدول(۴-۶): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی ها………………………………………………..۷۵
جدول(۴-۷): ماتریس سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی ها…………………………………………………۷۵
جدول(۴-۸): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی ها…………………………………………………۷۷
جدول(۴-۹): ماتریس ……………………………………………………………………..۷۷
جدول(۴-۱۰): ماتریس ………………………………………………………………….۷۷
جدول(۴-۱۱): ماتریس ……………………………………………………………………..۷۸
جدول(۴-۱۲): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد پایین ( )……………………………..۷۹
جدول(۴-۱۳): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد وسط ()…………………………….۷۹
جدول(۴-۱۴): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد بالا ()………………………………..۸۰
جدول(۴-۱۵): ماتریس شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم مابین عوامل  به صورت دیفازی شده………….۸۱
جدول(۴-۱۶): ماتریس شدت روابط غیرمستقیم مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………….۸۲
جدول(۴-۱۷): ماتریس شدت روابط مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………………………… ۸۳
جدول(۴-۱۸): تعیین  سلسله مراتب نفوذ عوامل و مناظر در نقشه استراتژی………………………………………..۸۴
 
 
فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار(۲-۱): تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک…………………………………………………………….۲۱
نمودار (۲-۲): الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………..۲۲
نمودار(۲-۳): روش اول برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..۴۵
نمودار(۲-۴): روش دوم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..۴۶
نمودار(۲-۵): روش سوم برای ترسیم نقشه استراتژی……………………………………………………………………….۴۷
نمودار(۲-۶): روش چهارم برای ترسیم نقشه استراتژی…………………………………………………………………….۴۷
نمودار(۲-۷): روش پنجم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………۴۹
نمودار(۲-۸): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۵۳
نمودار(۳-۱): نمایش عدد فازی مثلثی…………………………………………………………………………………………….۵۹
نمودار(۳-۲): اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی……………………………………………………………………..۶۱
نمودار(۳-۳): روند اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۵
نمودار(۴-۱): نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان……………………………………………………………….۸۶
 
فهرست شکلها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل(۲-۱) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن……………………………………………………………………………….۲۶
شکل (۲-۲): کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………..۳۶
شکل(۲-۳): چشم انداز مالی…………………………………………………………………………………………………………۳۷
شکل (۲-۴): رابطه علت و معلولی بین کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………۴۱
شکل)۲- ۵(:  نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی………………………………………………………………………………..۴۲
شکل (۲-۶): مدل ارائه شده در تحقیق)وجه مالی و ماموریت در یک لایه قرار دارند(………………………….۵۲
 


چکیده
در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان ها استفاده شده است . لذا، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در ۳ حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با توجه به جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.
لذا در این پژوهش محقق سعی نموده با کمک تکنیک دیماتل فازی به جای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT)، در جهت کاهش شکاف کاربرد مدیریت استراتژیک در دنیای بی ثبات امروزی گام بردارد. در نهایت این سازمان با بهره گیری از نتایج مطلوب اجرای مدل مفهومی تحقیق حاضر، در دوره های زمانی آتی با اجرای استراتژی های تعیین شده می تواند به سمت موفقیت حرکت نماید.
 
واژه های کلیدی: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تکنیک دیماتل فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور است(طالبی پور، ۱۳۹۲). در برابر صف دشمنی های ناجوانمردانه علیه کشور و نظام همه باید روحیه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سیاسی بین قوای مجریه ،مقننه و قضائیه می تواند مهمترین راهبرد اساسی در برابر هرگونه تحـریم هـا و تهدیـدات خارجی باشد و در نهایت بین مسئولین به سطوح پایین تر جامعه رسوخ پیدا کرده و موجبـات سـربلندی کشـور در برابر مشکلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، ۱۳۹۱).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.
در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، ۱۳۸۹: به نقل از مهرمنش و همکاران، ۱۳۹۱). با توجه به تغییرات و دگرگونی­های محیط و اثر آن بر سازمان­ها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیت­های سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کرده­اند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیم­گیری دانسته­اند که جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیم­ها را تعیین می کند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژه­ای را مشخص و استراتژی­های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه­های عملی برای اجرای استراتژی­ها را انتخاب می­کنند. استراتژیست­ها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصت­ها در تدوین استراتژی­ها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت می­گیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامه­های سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیت­های جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیت های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانسته­اند (خاشعی، ۱۳۹۰، ۶۱-۶۲: به نقل از فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲، ۵۲). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه دانسته­­اند که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد (دیوید[۱]، ۱۹۹۷).
مقصود از برنامه ریزی استراتژیک این است که:

  1. مأموریت و چشم انداز سازمان تعیین شود؛
  2. عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را که برایش بوجود می آورند شناسایی شوند؛
  3. نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شوند؛
  4. اهداف سازمان تعیین شوند؛
  5. در پایان در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، ۱۹۹۷).

مبدعان کارت امتیازی متوازن، معتقدند که اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی ها را فهمیده باشند و درک نمایند. باید توجه کرد که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرآیندهای پیچیده ای است که باعث می شود سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمانی به خروجی های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین منظور مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفی کرده اند که می تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی های سازمان را ارائه نماید (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰: به نقل از فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲، ۲۳۰).
روابط علت و معلولی که در قالب نقشه استراتژی ترسیم می شوند، به منزله ی دستور العمل موفقیت سازمان هستند. کاپلان و نورتون (۲۰۰۰) در این خصوص گفته اند «استراتژی بیانگر شیوه ی حرکت سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اما نامطمئن آینده است. از آنجا که سازمان پیش از این هرگز در چنین موقعیتی قرار نداشته است، مسیرش به سوی وضعیت مطلوب مجموعه ای از فرضیه های مرتبط با یکدیگر را شامل می شود. نقشه استراتژی، این روابط علت و معلولی را مشخص و آزمون پذیر می سازد» (نیون، ۱۳۸۶، ۲۳۴-۲۳۵: به نقل از فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲، ۲۳۰).
در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می شود و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان است، در این چهار منظر، دسته بندی می شود (چیتز[۲]، ۲۰۰۸؛ کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰ ). البته هر سازمان می تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰؛ نیون، ۲۰۰۶؛ چیتز، ۲۰۰۸؛ چن[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).
با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می آید که می تواند به عنوان شالوده برای کارت امتیازی متوازن و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها قرار گیرد. لذا در این تحقیق محقق در نظر دارد با کمک مبانی فراگرفته در این مقطع تحصیلی به شکل شایسته به ترسیم نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.
در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به تدوین و ارائه مسئله اصلی تحقیق، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته می شود.
 

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق

در رویکرد مدیریت استراتژیک، ابتدا شناسایی اهداف، نقاط قوت و ضعف، عوامل محیطی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه است و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژی و دیگری چگونگی اجرای استراتژی را بیان میکند.
بدون شک، وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ی توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های نمادین در کشور از جمله موانع و نقاط ضعف موجود بر سر اجرای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است(یوسفی حاجی آباد، ۱۳۹۲). مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه تحقق و عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران است. در این زمینه؛ برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی های سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، جز در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، ۱۳۹۲).
به نظر می رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می کنند. متأسفانه سازمان ها و شرکت های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می شوند (ماخیجانی و کریلمن، ۲۰۰۸). با توجه به تحقیقات صورت گرفته و منتشر شده، معیار و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه های کلیدی سازمان و برقراری رابطه علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده است (باخ و مالمی[۴]، ۲۰۰۵). لذا می توان مهمترین سوال اصلی تحقیق حاضر را به شرح ذیل برشمرد:
بهترین روش برای دستیابی به این ابزار توانمند در برنامه ریزی استراتژیک کدام است؟ آیا می توان شبکه ارتباطات اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه استراتژیک ترسیم کرد؟
[۱] – David
[۲] – Chytas
[۳] – Chen
[۴] – Bukh & Malmi
تعداد صفحه : ۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***