پایان نامه ارشد : تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

دانلود متن کامل پایان نامه تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

استاد راهنما:

دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور:

دکتر جمیله توکل نیا

تابستان ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

 

چکیده………………………………………………………………………..ed.

فصل اوم :……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

-۱-۱ مردمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

-۲-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۱۶

-۳-۱ اهمیت مو  وع تحریق ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۴-۱ هدفها  تحریق ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۵-۱ یشینه تحریق ۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۶-۱ متغیرهای تحریق……………………………………………………………………………………………… ۱۷

-۷-۱ رسشها  تحریق ۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

 

-۸-۱ فر  یات تحریق ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۹-۱ قلمرو تحریق ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱۰-۱ روش تحریق ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱۱-۱ شیوه گردآوری اطالعات ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱۲-۱ جامعه آماری ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱۳-۱ روش تحلیل ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱۴-۱ محدویتها   شوهش ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

فصل دوم : چهارچوب نظری شوهش اادبیات تحریقد

۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ………………………………………………………………………………………………..

-۱-۲ تعاریف و اصشالحات ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۱-۲ تعاریف توسعه ایدار ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱-۱-۱-۲گزارش کندرانسهای جهانی محیا زیست و توسعه ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۱-۱-۲ گزارش سمیوزیوم الهه جزء اسناد اجالس زمین ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۳-۱-۱-۲ گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ۲۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۴-۱-۱-۲ کندرانس محیا زیست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد) ۲۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۵-۱-۱-۲ گزارش توسعه انسانی ایدار سازمان ملل متحد ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۱-۲ سیر تحوم تاریخی توسعه ایدار ااجالسها و قوانیند ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۲ مدمها و نظریات اچارچوبنظری توسعه و ایدارید ۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱-۲-۲ مدهوم توسعه ۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۲-۲ مکات   فکری عمده توسعه در قرن بیستم ۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱-۲-۲-۲ مکت  نوسازی امدرنیزاسیوند ۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۲-۲-۲ مکت   وابستگیامکت   نئومارکسیستید ۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۳-۲-۲-۲ مکت   نظام جهانی ۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۴-۲-۲-۲ مکت   نظام نوین جهانی ۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

 

-۵-۲-۲-۲ جمیبندی تحوالت جوامل براساس نظریههای توسعه ۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۳-۲-۲ رویکردهای مختلف در تبیین و تشریح مدهوم توسعه و محیا ۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

 

-۱-۳-۲-۲ رویکرد اکولوژی محور ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۳-۲-۲ رویکرد بازارگرا ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۳-۳-۲-۲ رویکرد نئومارکسیست ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۴-۲-۲ دیدگاه های مشرح در مورد توسعه و محیا ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۱-۴ -۲-۲ دیدگاه اقتصاددانان ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۲-۴-۲-۲ دیدگاه اکولوژیستها ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۳-۴-۲-۲ دیدگاه جامعهشناسان ۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

-۵-۲-۲ مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری ۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …………………………..

 

 

 

  -۱-۵-۲-۲ ایداری و تعادم زیستی ………………………………………………………………………….. ۳۴
  -۲-۵-۲-۲ ایداری و آسی ذیری اکولوژیکی اکوسیستمها ………………………………………………… ۳۴
  -۳-۵-۲-۲ توسعه ایدار و حدظ مبانی توسعه ……………………………………………………………….. ۳۵
-۶-۲-۲ یشزمینه توسعه ایدار ااز فکر تا عملد ……………………………………………………………… ۳۵
-۷-۲-۲ چالشهای زیست محیشی ………………………………………………………………………………. ۳۶
-۸-۲-۲ دغدغه های مشرح در توسعه ایدار ……………………………………………………………………. ۳۷
-۹-۲-۲ توجه به منابی اکولوژیکی مربوط به حام و آینده ……………………………………………………… ۳۸
-۱۰-۲-۲ اهمیت فعالیتهای انسانی …………………………………………………………………………….. ۳۸
-۱۱ -۲-۲ توجه به استراتشیهای توسعه ایدار ………………………………………………………………… ۳۹
-۱۲-۲-۲ تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران ……………………………………………………….. ۳۹
  -۱-۱-۲-۲ برنامه نجساله اوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۶۶-۷۱د ……………… ۴۰
  -۲-۱۲-۲-۲ گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کندرانس ریو ………………………………………. ۴۱
  -۳-۱۲-۲-۲ برنامه نجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۷۸ـ۱۳۷۴د ………… ۴۱
  -۴-۱۲-۲-۲ برنامه نجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۴د ……… ۴۱
فصل سوم: ویشگی های جغرافیایی محدوده مورد مشالعه   ………………………….. …………………….. .. ۴۳
-۱-۳ ویشگیها جغرافیایی طبیعی ………………………….. ………………………….. ……………………. ۴۴
۱-۱-۳ موقعیت …………………………..       ……………………………………………………………………….. ۴۴
-۲-۱-۳ تو وگرافی …………………………..       …………………………………………………………………… ۴۵
-۳-۱-۳ زمینشناسی …………………………..       …………………………………………………………………. ۴۶
-۴-۱-۳ اقلیم …………………………..         ………………………………………………………………………….. ۴۷
-۵-۱-۳ خاک …………………………..         H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..
-۶-۱-۳ منابی آب …………………………..       …………………………………………………………………….. ۴۹
  -۱-۶-۱-۳ منابی آبهای سشحی ……………………………………………………………………………….. ۴۹
-۲-۶-۱-۳ منابی آب زیرزمینی H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..
-۷-۱-۳ وشش گیاهی …………………………..     ……………………………………………………………….. ۵۱
-۸-۱-۳ ژئومورفولوژ …………………………..   …………………………………………………………….. ۵۳
-۲-۳ ویشگیها  جغرافیا انسانی …………………………………………………………………………………. ۵۴
-۱-۲-۳ موقعیت …………………………..       ……………………………………………………………………… ۵۴
-۲-۲-۳ ویشگیها  تاریخی ………………………….. …………………………………………………………. ۵۶
-۳-۲-۳ ویشگیها  اجتماعی ………………………….. ……………………………………………………….. ۵۷
  -۱-۳-۲-۳ جمعیت کانونهای شهری استان البرز ………………………………………………………….. ۵۷
  -۲-۳-۲-۳ روند تحوالت جمعیت کانونهای شهری ………………………………………………………… ۵۸
  -۳-۳-۲-۳ زبان و گویش کرجی …………………………………………………………………………….. ۵۹
  -۴-۳-۲-۳ سوابق جمعیتی کرج ……………………………………………………………………………… ۵۹
  -۵-۳-۲-۳ بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر کرج ………………………………………… ۵۹
  -۶-۲-۲-۳ ساختار جمعیت ………………………….. ………………………………………………………. ۶۰
  -۸-۳-۲-۳ مهاجرت در شهر کرج …………………………………………………………………………… ۶۲
  -۹-۳-۲-۳ آموزش …………………………..     ……………………………………………………………….. ۶۲
-۴-۲-۳ ویشگیها  اقتصاد  ………………………….. ……………………………………………………….. ۶۵
  -۱-۴-۲-۳ ترکی اشتغام و فعالیت کانونهای شهری ……………………………………………………… ۶۵
  -۲-۴-۲-۳ نرش غال   و گرایش های اقتصادی شهرهای استان …………………………………………….. ۶۷
  -۳-۴-۲-۳ روند تحوالت اشتغام شهر کرج …………………………………………………………………. ۶۸
-۵-۲-۳ ویشگیها  کالبد شهر کرج…………………………………………………………………………… ۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مو وع شوهش …………………………………………………………………….. ۷۹
-۱-۴ تحوالت کیدی و تاریخی کرج ………………………………………………………………………………… ۸۰
-۲-۴ ترسیمات سیاسی شهرستان کرج ……………………………………………………………………………… ۸۱

 

 

 

-۳-۴ تحوالت اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۸۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
-۱-۳-۴ تغییرات جمعیت …………………………………………………………………………………………. ۸۳
-۴-۴ تحوالت اقتصادی………………………………………………………………………………………………. ۸۳
-۱-۴-۴ و عیت اشتغام …………………………………………………………………………………………. ۸۳
-۵-۴ تحوالت فضایی اکالبدی ـ فعالیتید …………………………………………………………………………… ۸۴
-۱-۵-۴ کشاورزی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴
-۲-۵-۴ دامیروری ……………………………………………………………………………………………….. ۸۵
-۳-۵-۴ منابی طبیعی ……………………………………………………………………………………………… ۸۵
-۱-۳-۵-۴ جنگلکاری ……………………………………………………………………………………….. ۸۵
-۲-۳-۵-۴ وشش گیاهی ……………………………………………………………………………………… ۸۵
-۳-۳-۵-۴ مراتی ……………………………………………………………………………………………… ۸۵
-۴-۵-۴ حومهنشینی و مهاجرت …………………………………………………………………………………. ۸۵
-۱-۴-۵-۴ جریانات مهاجرتی ……………………………………………………………………………….. ۸۵
-۲-۴-۵-۴ و عیت مسکن …………………………………………………………………………………… ۸۶
-۳-۴-۵-۴ اسکان جمعیت ……………………………………………………………………………………. ۸۶
-۴-۴-۵-۴ روند حومهنشینی در تحوم نظام اسکان ………………………………………………………… ۸۶
-۵-۴-۵-۴ حاشیهنشینی……………………………………………………………………………………….. ۸۷
-۵-۵-۴ شاخصهای اجتماعی توسعه ایدار ……………………………………………………………………. ۸۸
-۱-۵-۵-۴ جمعیت و توسعه ایدار …………………………………………………………………………… ۸۸
-۶-۵-۴ تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری اجتماعی ………………………………………………………….. ۸۹
-۱-۶-۵-۴ عوامل طبیعی و اقلیمی …………………………………………………………………………… ۸۹
-۲-۶-۵-۴ عوامل اجتماعی ـ اداری ـ سیاسی ……………………………………………………………….. ۸۹
-۳-۶-۵-۴ عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………………….. ۹۰
-۴-۶-۵-۴ عوامل فرهنگی …………………………………………………………………………………… ۹۰
-۵-۶-۵-۴ عوامل مدیریتی و برنامه ریزی ………………………………………………………………….. ۹۱
-۶-۶-۵-۴ تحلیل تحوالت نظام اسکان ………………………………………………………………………. ۹۱
-۷-۵-۴ ارزیابی ایداری زیست محیشی ……………………………………………………………………….. ۹۴
-۱-۷-۵-۴ فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………………………………….. ۹۴
-۲-۷-۵-۴ منابی آلودهکننده هوا ………………………………………………………………………………. ۹۵
-۸-۵-۴ منابی آلودگی آب ………………………………………………………………………………………… ۹۸
-۱-۸-۵-۴ در شهرستان کرج ………………………………………………………………………………… ۹۹
-۱-۸-۵-۴ بهرهبرداری از معادن …………………………………………………………………………. ۱۰۰
-۲-۸-۵-۴ آفتکشها و آلودگی خاک ……………………………………………………………………… ۱۰۰
-۳-۸-۵-۴ زبالههای شهری ……………………………………………………………………………….. ۱۰۱
-۴-۸-۵-۴ فرسایش خاک ………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
-۹-۵-۴ و عیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………. ۱۰۲
-۱-۹-۵-۴ منابی آب ………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
-۲-۹-۵-۴ ساخت فیزیوگرافیک …………………………………………………………………………… ۱۰۳
-۳-۹-۵-۴ ساختار زمینشناسی …………………………………………………………………………… ۱۰۴
-۴-۹-۵-۴ منابی ار  ی ……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
-۱۰-۵-۴ تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ……………………………………………….. ۱۰۵
-۱-۱۰-۵-۴ تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاورزی ………………………………………… ۱۰۶
-۲-۱۰-۵-۴ چرای بیرویه احشام ……………………………………………………………………….. ۱۰۶
-۳-۱۰-۵-۴ کاهش تنوع زیستی …………………………………………………………………………… ۱۰۶
-۴-۱۰-۵-۴ افزایش انواع آلودگیها ………………………………………………………………………. ۱۰۶
-۵-۱۰-۵-۴ افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی ………………………………………………………… ۱۰۶

 

 

 

-۶-۱۰-۵-۴ آلودگی منابی آب ………………………………………………………. ۱۰۷ ……………………..
-۷-۱۰-۵-۴ تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی ………………………….. ۱۰۷ ……………………………..
-۶-۴ ارزیابی ایداری اقتصادی ………………………………………………………. ۱۰۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
-۱-۶-۴ عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ………………………………………………………. ۱۰۷ ………
-۱-۱-۶-۴ کشاورزی و باغداری ………………………………………………………. ۱۰۷ …………………
-۲-۱-۶-۴ صنعت و معدن ………………………………………………………. ۱۰۸ ………………………..
-۲-۶-۴ شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ………………………………………………………. ۱۰۸ …………
-۱-۲-۶-۴ درصد شاغلین به کل جمعیت ………………………………………………………. ۱۰۸ …………
-۲-۲-۶-۴ درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین ………………………….. ۱۰۹ …………………………….
-۳-۲-۶-۴ دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی ………………………….. ۱۰۹ ……………
-۳-۶-۴ تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی ………………………….. ۱۰۹ …………………………….
-۱-۳-۶-۴ مکانگزینی فعالیت ها ………………………………………………………. ۱۰۹ …………………
-۲-۳-۶-۴ صنعت ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۰ ……..
-۳-۳-۶-۴ ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ………………………………………………………. ۱۱۱ ……
-۴-۳-۶-۴ عوامل مدیریتی ………………………………………………………. ۱۱۲ ………………………..
-۴-۶-۴ جمیبندی ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۲ ………….
-۷-۴ آزمون فر یه اوم ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫
-۸-۴ آزمون فر یه دوم ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫
-۱-۸-۴ هدفهای استداده ایدار از زمین ………………………………………………………. ۱۱۴ …………….
-۲-۸-۴ حرکت و تردد ایدار ………………………………………………………. ۱۱۴ …………………………
-۳-۸-۴ محیا زیست ایدار ………………………………………………………. ۱۱۴ …………………………..
-۴-۸-۴ ایداری اجتماعی ………………………………………………………. ۱۱۴ ……………………………..
-۵-۸-۴ اقتصاد ایدار ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۵ …….
-۹-۴ آزمون فر یه سوم ………………………….. ………………………………………………………. ۱۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫
-۱-۹-۴ راهبردهای زیست محیشی ………………………………………………………. ۱۱۵ …………………..
-۲-۹-۴ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ………………………………………………………. ۱۱۵ ……………
-۳-۹-۴ راهبردهای کالبدی ـ فضایی ………………………………………………………. ۱۱۵ …………………
-۴-۹-۴ راهبردهای حرکتی و زیرساختی ………………………………………………………. ۱۱۶ ……………
-۵-۹-۴ راهبردهای توسعه مشارکتی ………………………………………………………. ۱۱۶ ………………..
-۶-۹-۴ راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………. ۱۱۶ ………………….
-۱۰-۴ راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعه ایدار در محدوده مورد مشالعه۱۱۷
-۱-۱۰-۴ نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی ………………………….. ۱۱۷ ………………….
-۱-۱-۱۰-۴ نراط قوت توسعه اقتصادی ………………………………………………………. ۱۱۷ …………..
-۲-۱-۱۰-۴ نراط عف توسعه اقتصادی ………………………………………………………. ۱۱۸ ………..
-۳-۱-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. ۱۱۸ ………..
-۴-۱-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. ۱۱۸ …………..
-۲-۱۰-۴ نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی ………………………….. ۱۱۹ ………………….
-۱-۲-۱۰-۴ نراط قوت توسعه اجتماعی ………………………………………………………. ۱۱۹ …………..
-۲-۲-۱۰-۴ نراط عف توسعه اجتماعی ………………………………………………………. ۱۱۹ ……….
-۳-۲-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. ۱۲۰ ………..
-۴-۲-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. ۱۲۰ …………..
-۳-۱۰-۴ نراط قوت، عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی ………………………….. ۱۲۰ ……………
-۱-۳-۱۰-۴ نراط قوت توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. ۱۲۰ …….
-۲-۳-۱۰-۴ نراط عف توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. ۱۲۰ …..
-۳-۳-۱۰-۴ فرصتهای توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. ۱۲۱ …..
-۴-۳-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه زیست محیشی ………………………………………………………. ۱۲۱ …….

 

 

 

فصل نجم : نتیجهگیری و یشنهادات ………………………………………………………. ۱۲۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
-۱-۵ چشمانداز و هدفهای توسعه کرج …………………………………………………………………………. ۱۲۵
-۱-۱-۵ چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی …………………………………………………………….. ۱۲۵
-۲-۵ هدف محوری توسعه ایدار ………………………….. …………………………………………………….. ۱۲۶
-۱-۲-۵ هدفهای استداده ایدار از زمین …………………………………………………………………….. ۱۲۶
-۲-۲-۵ هدفهای حرکت و تردد ایدار ………………………………………………………………………. ۱۲۷
-۳-۲-۵ هدفهای محیا زیست ایدار………………………………………………………………………… ۱۲۷
-۴-۲-۵ هدفهای ایداری اجتماعی ………………………………………………………………………….. ۱۲۷
-۵-۲-۵ هدفهای اقتصادی ایدار ……………………………………………………………………………. ۱۲۷
-۶-۲-۵ راهبردهای توسعه کالن شهر کرج …………………………………………………………………. ۱۲۷
-۷-۲-۵ راهبردهای زیست محیشی …………………………………………………………………………… ۱۲۷
-۸-۲-۵ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………………………. ۱۲۸
-۹-۲-۵ راهبردهای کالبدی ـ فضایی …………………………………………………………………………. ۱۲۸
-۱۰-۲-۵ راهبردهای حرکتی و زیرساختی ………………………………………………………………….. ۱۲۸
-۱۱-۲-۵ راهبردهای توسعه مشارکتی ………………………………………………………………………. ۱۲۸
-۱۲-۲-۵ راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………………………… ۱۲۹
-۳-۵ نتیجهگیری ………………………….. ……………………………………………………………………….. ۱۲۹
منابی ………………………….. ………………………….. ………………………………………………………… ۱۳۰
…………………………………………..  Abstract ………………………………………………………………………. ۲۱۳

 

 

فهرست جداوم

 

 

جدوم :۱-۳ جمعیت و تعداد بلوکهای حوزه های کرج بزرگ در سام ……………………………………………. ۱۳۷۵ ۵۵
جدوم :۲-۳ تغییرات جمعیت کل کشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. ۱۳۴۵ – ۸۵ ۵۸
جدوم :۳-۳ رشد جمعیت کل کشور، استان تهران و حوزه کرج ـ شهریار طی سامهای …………………… ۱۳۴۵ – ۸۵ ۵۸
جدوم :۴-۳ مرایسه تغییرات جمعیت شهر کرج در محدوده های شمارش شده در سرشماریهای مختلف ………………… ۵۹
و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. ۱۳۸۰ ۵۹
جدوم :۵-۳ جمعیت شهرکرج بزرگ بر حس   جنس و سن در سام ………………………………………………. ۱۳۸۵ ۶۰
جدوم :۶-۳توزیی درصد جمعیت کرج بزرگ در سام ۱۳۸۵ بر حس   گروه های بزرگ سنی ………………………….. ۶۱
جدوم :۷-۳ توزیی درصد مهاجران وارد شده به کرج بزرگ طی دهه ۱۳۷۵-۸۵ بر حس   جنس و طوم مدت اقامت … ۶۲
جدوم :۸-۳ و  عیت سواد در شهر کرج بزرگ …………………………………………………………………………… ۶۲
جدوم :۹-۳ جمعیت استان البرز در گزینه مختلف …………………………………………………………………………. ۶۴
جدوم :۱۰-۳ توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..۱۳۸۱ ۶۵
جدوم :۱۱-۳ تغییرات تعداد مراکز فعالیت در شهرستانهای کرج و شهریار، مالرد و قدس در سام ۱۳۸۱ نسبت به  
…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷۳ ۶۶
جدوم :۱۲-۳تحوالت ترکی   اقتصادی جمعیت شهر کرج در سامهای ۱۳۵۵ـ ۱۳۶۵ـ …………………۱۳۸۵ -۱۳۷۵ ۶۸

جدوم :۱۳-۳ توزیی واحدهای فعالیت در مناطق ۹ گانه شهر کرج به تدکیک گروه های عمده در بخشهای سه گانه در سام

……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸۱ ۷۰٫٫
جدوم :۱۴-۳ کاربری عمومی زمین در شهر کرج او  ی موجودد……………………………………………………….. ۷۱
جدوم :۱۵-۳ کاربری و  ی موجود زمین به تدکیک سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر کرج ………… ۷۵
جدوم۱-۴ : شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. ۱۳۷۵ ۸۱
جدوم۲-۴ : ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. ۱۳۸۸ ۸۲
جدوم:۳-۴ جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج …………………………………………………………………. ۸۳
جدوم:۴-۴ میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای ۱۳۴۵ ـ ……………۱۳۷۵ ۸۸
جدوم۵-۴ : روند ارزیابی و  عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا۳-۵د ……………………………………………. ۹۲

جدوم:۶-۴ نراط قوت و   عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزه های تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت

توسعه به منظور ارائه راهبرد …………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نرشه :۱-۳ موقعیت جغرافیایی شهر کرج …………………………………………… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :۲-۳ تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۴-۳ خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۳-۳ خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ………………………………………………………. ۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
نرشه :۵-۳ ایستگاههای هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۶-۳ ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۷-۳ هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۷-۳ هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۸-۳ هنهبندی ارا ی از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۹-۳ منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۰-۳ تناس   ارا ی …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۱-۳ وشش گیاهی …………………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۲-۳ صنایی و شی ارا  ی …………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۳-۳ تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۴-۳ تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۵-۳ کاربری و ی موجود کرج ……………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۶-۳ ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱-۴ دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۲-۴ ترسیمات سیاسی    ……………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۳ -۴ قابلیت ارا  ی  …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۴-۴ هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۵-۴ موقعیت معادن و محدوده های معدنی …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۶-۴ مناطق حساس زیست محیشی  ……………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

 

 

 

چکیده

 

با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزه ها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغه های زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در

 

نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه و ایداری که در حریرت سیر تحوم
تاریخی مدهوم توسعه و توسعه  ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه و ایداری شامل مکات   فکری عمده

این تدکر، رویکردها، دیدگاه ها و گدتمانها، مداهیم، دغدغه ها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.

 

فصل اوم :

 

-۱-۱ مقدمه

 

با توجه به برداشتهای متداوتی که از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف کلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نکته اخیر روشن خواهد ساخت که هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.

در مریاس کالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی

 

جامعه قرار دارد.  
با توجه به تاکید شوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه  ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم در
چارچوب مشال یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه  ایدار به طور اعم و سیس بررسی

 

قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یکی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذکر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یک سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، که عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.

 

بخشی از این امکانات و محدودیتها به قابلیت های اکولوژیک فضای مو وع برنامه ریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی آب، کیدیت منابی موجود خاک و بسیاری دیگر از این قبیل و مهمتر از همه، بررسی جملگی این عوامل در قال یک سیستم اکولوژیک به نحوی که به هنگام برنامه ریزی مشخص شود، از کدامین منبی، میتوان به چه میزانی برداشت نمود، بدون

 

آنکه به سایر منابی آسی   غیر قابل جبران وارد آید ؟

در مرحله بعدی مو  وع کیدیت محیا زیست مورد بررسی قرار میگیرد ؛ این بررسی باید نشان دهد

:

 

  • کیدیت محیا زیست در و عیت موجود چگونه است؟
  • کدامین عوامل کیدیت محیا زیست را تهدید مینمایند؟
  • چگونه میتوان به بهکرد کیدیت محیا زیست کمک نمود؟
  • چه روش هایی برای کاهش عوامل تهدید کننده محیا زیست وجود دارد؟
  • چگونه میتوان از افت کیدیت محیا زیست در آینده و بروز عوامل تهدید کننده جدید جلوگیری

 

به عمل آورد ؟

بدین ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه که تحت عنوان مشالعات محیا زیست صورت میگیرد، تنها به عنوان زیر مجموعهای از مشالعاتی وسیعتر قابل ادراک است و انیاً مشالعات محیا زیست باید در ارتباط با ایجاد ایداری و نا ایداری محیشی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد. زیرا منابی اکولوژیک و کیدیت محیا زیست در و عیت موجود است که در نهایت چارچوب برنامه ریزی زیستمحیشی در هنه توسعه محدوده مشخص مینماید.

 

 

 

-۲-۱ بیان مسئله

 

طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ایتخت ایران تابی روندها وجریانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهای ساخته است.محدوده مورد مشالعه یعنی شهرستان کرج بدالیلی مانند نزدیکی

 

به تهران و تعامل شدید با آن بیش از  یش تابی این تحوالت بوده است .رهگیر   این تحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسو رشد توسعهایست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درک ایدار بودن
یا نبودن آنهاست تا ماحصل این آگاهی باعث توقف روندها  نا ایدار و اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ایدار   گردد و از آسیبها غیر قابل جبران در منشره جلوگیر شود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده

مورد مشالعه را مشخص و محرق میسازد نوع تأ یر ذیری از نیروی انسانی و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن میدارد که به کشف و تحلیل این مشکالت رداخته و نتایج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.

 

در این تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظریهها و تکنیکهای مشرح در ارادایم توسعه ایدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهای معرف نا ایداری با توجه به محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند

 

تصویر درستی از و عیت ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا  ر به عنوان یک
ارادایم جهانی و الگو قال توسعه مورد توجه خاص کشورها  توسعه یافته و در حام توسعه است.در

 

این رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازیست به عنوان جزء الیندک توسعه تلری شده ااصل۴ اعالمیه ریود و توسعه ایدار توسعهایست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آینده را برا برطرف کردن نیازهایشان مورد معامله قراردهد ااصل ۲۱د.

 

-۳-۱ اهمیت موضوع تحقیق

با اشاعه خوداگاهی زیست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار   و مدیریت فرایندها اکولوژیک یا
سیستمها شتیبان حیات برا   همه جوامی امر   سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم  ایدار جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به  ایدار   حوزه ها الزمه رسیدن به
توسعه ایدار است عدم توجه به دغدغها   زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاد در نهایت نا ایدار  جوامی مواجه میکند که تحلیل این روند اهمیت مو وع تحریق را
مشخص میسازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۶۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***