پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد (مطالعه موردی پتروشیمی بیستون)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

                  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (M.A.)

” گرایش بازرگانی بین الملل”

عنوان:

تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد

 (مطالعه موردی پتروشیمی بیستون)

 

 

استاد راهنما:

دکتر سید رضا حسنی

دکتر افشین باغفلکی

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳) اهمیت موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵ ) کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷) فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………… ………………………………………۹

۱-۸) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………………………………………………………….۱۰

۱-۹) شرح مفاهیم و اصطلاحات…………………… …………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹-۱) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹-۲) تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………۱۲

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱) مقدمه…………………………………………… ……………. …………………………………………………………………..۱۵

۲-۲) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۱) قابلیت ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۱-۱)­ مفهوم قابلیت­های ارتباطی ……………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۱-۲) قابلیت­های ارتباطی بعنوان یک موضوع پدیدار و روشن در زمینه­های مدیریت استراتژیکی بازاریابی صنعتی خرید و تجارت بین­المللی…………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱-۳) نقش قابلیت­های ارتباطی به عنوان یک ساختار واسطه­گر……………………………………………..۲۴

۲-۲-۱-۴) ­تاثیرات قابلیت­های ارتباطی روی معیار تولیدی و نوآوری و ابداع…………………………………۲۵

۲-۲-۲) قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۲-۱) تعاریف قابلبت­های بازاریابی…………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۲-۲) قابلیت­های بازاریابی و عملکرد…………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۲-۳) ابعاد قابلیت­های بازاریابی…………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۲-۳-۱) کانال­های توزیع………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲-۳-۱-۱) وظایف کانال­های توزیع…………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۲-۳-۱-۲) واسطه­های بازاریابی………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۲-۳-۱-۳) طراحی کانال های توزیع………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۲-۳-۱-۴) مراحل طراحی کانال­های توزیع………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۲-۳-۱-۵) شبکه توزیع…………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۲-۳-۲-۱) تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش ……………………………………………………………۳۴

۲-۲-۲-۳-۳) محصول…………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۲-۳-۳-۱) طبقه بندی کالا ………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۲-۳-۳-۲) تصمیم گیری درباره صفات کالا ………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۲-۳-۴) خدمات………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۲-۳-۴-۱) ویژگی­های خدمات ………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۲-۳-۴-۲) تفاوت خدمات و محصولات فیزیکی…………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۲-۳-۴-۳) آمیخته بازاریابی خدمات…………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲-۳) گرایش استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۲-۳-۱) ابعاد گرایش استراتژیک……………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲-۳-۱-۱) مشتری گرایی……………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۲-۳-۱-۱-۱) تعاریف مشتری­گرایی………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲-۳-۱-۲) هزینه گرایی………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۲-۳-۱-۳) رقیب گرایی…………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۲-۳-۱-۳) نوآوری گرایی………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۲-۴) عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲-۴-۱) تعاریف عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲-۴-۲) حوزه­های ۹ گانه ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲-۴-۲-۱) حوزه بهره­وری……………………………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۲-۴-۲-۲) حوزه سودآوری……………………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۴-۲-۳) حوزه اثربخشی …………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲-۴-۲-۴) حوزه کارایی…………………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۲-۴-۲-۵) حوزه نوآوری……………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۲-۴-۲-۶) حوزه قابلیت انعطاف……………………………………………………………………………………………..۶۷

۲-۲-۴-۲-۷) حوزه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۲-۴-۲-۸) حوزه کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۲-۴-۲-۹) حوزه مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۲-۴-۳)  مدل­ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….۷۱

۲-۲-۴-۳-۱)  الگو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………..۷۲

۲-۲-۴-۳-۲)  نظام مدیریت کیفیت ایزو ………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۲-۴-۴-۳)  هرم عملکرد ………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۲-۴-۴-۴)   نظام کارت امتیازی متوازن ……………………………………………………………………………………۷۴

۲-۲-۴-۴-۵) فرایند کسب و کار …………………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۲-۴-۴-۶) چارچوب مدوری و استیپل………………………………………………………………………………………۷۶

۲-۲-۴-۴-۷) روش تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۲-۴-۴-۸) نظام مدیریت بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………….۷۷

۲-۲-۴-۴-۹) نظام مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………………………۷۸

۲-۲-۴-۴-۱۰) روش مالکوم بالدریج…………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۲-۴-۴-۱۱) مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۳) پشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۳-۱) پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۳-۲) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه………………………………………………………. ………………………………………………………………………۸۷

۳-۲) نوع و روش پژوهش………………………………………………………………………. …………………………………۸۷

۳-۳) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۳-۱) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۳-۲) نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………. ………………………………………..۸۷

۳-۴) روش و ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………۸۸

۳-۵) روش تجزیه­ و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۵-۱) مفهوم سطح معنی­داری…………………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۵-۲) مفهوم همبستگی (  )……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۳-۵-۳) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۵-۴) مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………۹۱

۳-۶) روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۷) پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

۴-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۲)­ آمار توصیفی………………………………………………………………………… …………………………………………..۹۷

۴-۲-۱) توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۲) توزیع فراوانی سنوات………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۲-۳)توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۲-۴)مقطع تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۳-۴)آزمون نرمال بودن داده­ها ……………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۴-۴) آزمون همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۴-۱) فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۴-۲) فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۴-۳) فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۴-۴) فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۴-۵) فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۴-۶) فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۴-۷) فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۴-۸) فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۴-۹) فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-۱۰) فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۱۱) فرضیه فرعی نهم…………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۵) استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۵-۱) مدل اندازه گیری متغیر ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………..۱۱۰

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۲) نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۵-۲-۱) نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۵-۲-۲) نتایج تجربی استنباطی………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۳) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۵-۳-۱) پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده……………………………………………………………………………۱۴۱

۵-۴) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

خروجی نرم افزار………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

 


         فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول ۲-۱) تفاوت خدمات ومحصولات فیزیکی……………………………………………………………………………۴۲

جدول ۳-۱) دسته­بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………۸۹

جدول ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….۹۷

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….۹۸

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………….۹۹

جدول ۴-۴) توزیع مقطع تحصیلات……………………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول ۴-۵) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی داده­ها از توزیع نرمال ………….۱۰۱

جدول ۴-۶) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین قابلیت های ارتباطی و عملکرد…………………………..۱۰۲

جدول ۴-۷) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین گرایش استراتژیک و عملکرد…………………………….۱۰۳

جدول ۴-۸) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط با مشتری و عملکرد………………………………..۱۰۳

جدول ۴-۹) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط با سازمانهای دیگر و عملکرد……………………۱۰۴

جدول ۴-۱۰) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط درون سازمانی و عملکرد……………………….۱۰۵

جدول ۴-۱۱) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد……………………….۱۰۵

جدول ۴-۱۲) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین مشتری گرایی و عملکرد…………………………………۱۰۵

جدول ۴-۱۳) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین هزینه گرایی و عملکرد……………………………………۱۰۶

جدول ۴-۱۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین رقیب گرایی و عملکرد……………………………………۱۰۷

جدول ۴-۱۵) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین نوآوری گرایی و عملکرد…………………………………۱۰۸

جدول ۴-۱۶) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین گرایش استراتژیک و عملکرد…………………………..۱۰۸

جدول ۴-۱۷ ) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری ارتباط با مشتری………………………………………………۱۱۱

جدول ۴-۱۸) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر مشتری گرایی……………………………………………………۱۱۲

جدول ۴-۱۹ ) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری ارتباط درون سازمانی………………………………………۱۱۴

جدول(۴-۲۰) نتایج حاصل از تحلیل عاملی را به تفکیک هر سؤال در متغیر مکنون ارتباط درون

سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

جدول ۴-۲۱) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر ارتباط درون سازمانی…………………………………………۱۱۴

جدول (۴-۲۲) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارتباط با سازمان دیگر…………………………..۱۱۶

جدول ۴-۲۳) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر ارتباط با سازمان دیگر………………………………………۱۱۷

جدول ۴-۲۴) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیت بازاریابی………………………………………۱۱۹

جدول ۴-۲۵) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر قابلیت بازاریابی………………………………………………..۱۱۹

جدول ۴-۲۶) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر نوآوری گرایی…………………………………………۱۲۱

جدول ۴-۲۷) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر نوآوری گرایی…………………………………………………..۱۲۲

جدول ۴-۲۸) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر هزینه گرایی …………………………………………..۱۲۳

جدول(۴-۲۹) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر هزینه گرایی……………………………………………………..۱۲۳

جدول (۴-۳۰) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر مشتری گرایی………………………………………..۱۲۵

جدول ۴-۳۱) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر مشتری گرایی……………………………………………………۱۲۵

جدول۴-۳۲) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر رقیب گرایی……………………………………………..۱۲۷

جدول۴-۳۳) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر رقیب گرایی………………………………………………………۱۲۷

جدول ۴-۳۴) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد …………………………………………………۱۲۹

جدول ۴-۳۵) بار عاملی شاخص ها مربوط به متغیر عملکرد……………………………………………………………۱۲۹

جدول ۴-۳۶) شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………….۱۳۰

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل ۱-۱مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۰

شکل۲-۱) طراحی کانال توزیع……………………………………………………………………………………………………..۳۲

شکل ۲-۲) سطوح سه گانه کالا…………………………………………………………………………………………………….۳۶

شکل ۲-۳) بازارگرایی………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

شکل ۲-۴) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………………………………………………………………………………………..۵۰

شکل ۲-۵) تاکتیک­های تاثیرگذار بر مشتری­گرایی……………………………………………………………………………۵۳

شکل ۲-۶) دیدگاه­های مختلف نسبت به بازاریابی درونی…………………………………………………………………۵۵

شکل۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………….۹۸

شکل ۴-۲ )توزیع فراوانی سنوات………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل ۴-۳) توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………۱۰۰

شکل ۴-۴) توزیع فراوانی مقطع تحصیلات…………………………………………………………………………………..۱۰۱

شکل(۴-۵)  مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط با مشتری در حالت تخمین استاندارد………………………………..۱۱۰

شکل ۴-۶) مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط درون سازمانی در حالت تخمین استاندارد………………………….۱۱۳

شکل(۴-۷)مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط با سازمان دیگر در حالت تخمین استاندارد………………………..۱۱۵

شکل(۴-۸) مدل اندازه­گیری متغیر قابلیت بازاریابی در حالت تخمین استاندارد………………………………….۱۱۸

شکل(۴-۹) مدل اندازه­گیری متغیر نوآوری گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………۱۲۰

شکل (۴-۱۰) مدل اندازه­گیری متغیر هزینه گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………۱۲۲

شکل(۴-۱۱) مدل اندازه­گیری متغیر مشتری گرایی در حالت تخمین استاندارد…………………………………..۱۲۴

شکل(۴-۱۲)مدل اندازه­گیری متغیر رقیب گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………..۱۲۶

شکل(۴-۱۳) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………..۱۲۸

شکل۴-۱۴) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………….۱۳۱

چکیده:

هدف از این پژوهش تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد بازرگانی براساس مدل معادلات ساختاری مطالعه موردی پتروشیمی بیستون می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری کارمندان پتروشیمی بیستون می­باشد می­باشد که حجم جامعه آن ۴۴۰ نفراست، روش نمونه­گیری  تصادفی ساده ، حجم نمونه ۲۰۵ نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن  به تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه ۸۸۱/۰ می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسیون بین قابلیت های ارتباطی و عملکرد (۵۱/۰) همچنین ضریب رگرسیونی مابین گرایش استراتژیک و عملکرد در مدل نهایی(۳۷/۰ )می­باشد. در مدل مورد بررسی مقدار   شاخص­های برازش (۹۹۴/۰CFI=­  و ۹۳۸/۰NFI=  و  IFI=1و   ۰۷/۰= RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است.

 

کلمات کلیدی: گرایش استراتژیک، قابلیت ارتباطی، قابلیت بازاریابی، عملکرد

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

  • مقدمه:

      از آغاز دهه ۹۰ مفهوم بازارگرایی توجه بسیاری از جوامع علم بازاریابی را به خود جلب کرده است. چرا که بازارگرایی با اصول بازاریابی مرتبط است و بازاریابی با فلسفه سازمان در آمیخته و تاثیر مثبت بر عملکرد سازمان دارد(کیرکا و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). با وجود این شواهد، بسیاری از پژوهش گران در پی پاسخ به این سوالند که آیا بازارگرایی به تنهایی می­تواند مزیت رقابتی پایدار و عملکرد عالی برای سازمان به ارمغان بیاورد؟ یا چنانچه رقبای سازمان نیز بازارگرا باشند، بازارگرایی مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محسوب خواهد شد(کومار و همکاران[۲]، ۲۰۱۱)؟ نقاط ضعف بازارگرایی در ایجاد مزیت رقابتی برتر توجه محققان را به کشف قابلیت­های سازمان جلب کرده است تا با ترکیب آنها با بازارگرایی(مورگان و همکاران[۳]، ۲۰۰۹) و سایر رویکردهای استراتژیک(چن و همکاران[۴]، ۲۰۱۲؛ تئودوسیو و همکاران[۵]، ۲۰۱۲) موجب تقویت عملکرد شود. از آنجایی که قابلیت­های سازمانی عمیقاً در فعالیت­های سازمانی تلفیق شده و قابل تقلید و مبادله نیستند، می­توانند منشأ مزیت رقابتی باشند. تحقیقات نشان می­دهد سازمان­های با جهت­گیری استراتژیک تک­سویه(مشتری گرا، رقیب گرا، محصول گرا و امثال آن) در افزایش مستمر عملکرد سازمانی شکست خوردند(ووس و ووس[۶]، ۲۰۰۰). ولی شرکت­هایی با دو گرایش استراتژیک به عملکرد بالاتری دست یافتند(رایت و همکاران[۷]، ۱۹۹۲). همچنین قابلیت­های ارتباطی، مزیتی برای یک شرکت می­باشد که  می­تواند به جای دادن خود در روابط و شبکه­ها، کسب و کار گسترده­تری کسب نماید و به طرز معنی­داری به توانایی شرکت در مدیریت چنین روابط پیچیده­ای مربوط می­شود(فورد و همکاران[۸]، ۲۰۰۳)

با عنایت به موارد گفته شده این پژوهش به بررسی تاثیر گرایش­های استراتژیک(مشتری گرایی، رقیب گرایی، هزینه گرایی و نوآوری گرایی) و قابلیت­های ارتباطی و با وجود متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد در پتروشیمی کرمانشاه می­پردازد.

  • بیان مساله:

قابلیت­های بازاریابی یکی از کارکردهای کسب­وکار بازاریابی است که نقش اساسی در درک نیازها،  خواسته­ها و ترجیحات مشتریان و نهایتا رضایت مطلوبتر از رقبا را بر عهده دارد. قابلیت­های بازاریابی به عنوان شایستگی­های سازمانی می­توانند در یک سازمان با پشتیبانی از مشتری و سنجش بازار، مطرح شوند(کراسینکو و جی چاندران[۹]، ۲۰۰۸). همچنین شرکت­های مشتری مدار و رقیب مدار بر تولید و انتشار سازمان یافته و مداوم اطلاعات درباره نیازها و ترجیحات مشتریان و اقدامات استراتژی رقبا تاکید دارند(ناروا و اسلاتر،۱۹۹۰). شرایط متغیر بازار ایجاب می­کند تا شرکت­ها، تلاش هوشمندانه خود را به منظور استراتژی­های جدید برای سازگاری با تقاضای مشتریان، افزایش دهند و بتوانند ارزش برتر در شرایط سود بیشتر و هزینه کمتر کسب کنند. به ویژه، یک شرکت باید برای کسب رضایت و وفاداری مشتری در درازمدت، ترکیبی خاص از محصول، خدمات، قیمت، توزیع و عناصر ارتباطی را فراهم کند که نیازها و سلایق خاص خود را طلب می­کند(ناروا، اسلاتر، مککلند[۱۰]، ۲۰۰۴). این فرایند به شرکت­های که به رقیب و مشتری توجه زیادی دارند کمک می­کند تا قابلیت­های بازاریابی مناسب به منظور به کارگیری رفتارهای استراتژیک توسعه دهند(مورگان، ورهیس، میسن[۱۱]،۲۰۰۹) و همچنین قابلیت­های ارتباطی[۱۲] یک مزیت­ برای یک شرکت می­باشد که می­تواند به جای دادن خود در روابط و شبکه­های کسب و کار گسترده­تری کسب نماید و به طرز معنی­داری به توانایی شرکت در مدیریت چنین روابط پیچیده­ای مربوط می­شود(فورد و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۳؛ مولر و ترونن[۱۴]، ۲۰۰۳). در بازارهای تجاری، چنین قابلیت­های ارتباطی نه تنها به عنوان ضمانتی برای درک متقابل (دو جانبه) و منافعی در روابط مشتریان محسوب می­شوند بلکه منبعی از دانش بازار مربوطه، انعطاف­پذیری استراتژیک و در نمودار­گیری فرایند موثر هستند(وبستر[۱۵]، ۱۹۹۲؛ هیت و بورزا[۱۶]، ۲۰۰۰؛ جاکوب[۱۷]،۲۰۰۶).

واحدهای کسب وکار کنونی به دلیل کم توجهی به محیط رقابتی و نداشتن استراتژی دقیق و مدون جهت مقابله با این شرایط،  با مشکل روبه­رو می­شوند و تنها سازمان­هایی مزیت رقابتی پایدار داشته باشند که با سرعت بالا پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان باشند، اما، به طور کلی عیب این رفتار بازارگرایی در این است که باعث از بین رفتن توانایی شرکت­ها در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای آنان به حساب   می­آید و همچنین ممکن است باعث نادیده گرفتن نیازهای آشکار نشده و بیان نشده مشتریان شود. بنابراین نیاز به تکمیل بازارگرایی با سایر جهت­گیری­های استراتژیک احساس می­شود. در این میان قابلیت­های مکمل سازمانی و به طور خاص قابلیت­های بازاریابی و قابلیت­های ارتباطی می­توانند به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در استقرار مسیر استراتژیک انتخاب شده در سازمان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، نقش آفرینی کنند. لذا با توجه به مطالب فوق این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که بین گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد در پتروشیمی بیستون رابطه معنی­دار وجود دارد و در نهایت هدف این مطالعه بدست آوردن مدلی است که ارتباط بین گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد را از طریق متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی انجام دهد، در این راستا تمام فاکتورهای معنی­دار در مدل نگه داشته می­شود و نهایتاً مدل بهینه از طریق روش­های انتخاب مدل با بهره گرفتن از نرم­افزار انتخاب  می­شود.

[۱] Kirca, A.H., Jayachandran, S., & Bearden, W.O.

[۲] Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R.P

[۳] Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H.

[۴] Chena, Y.Ch., Lib, P.Ch., Evans, K.R

[۵] Theodosiou, M., Kehgias, J., & Katsikea, E.

[۶] Voss, G.B., & Voss, Z.G.

[۷] Wright, P.M., Mc Mahan, G.C.

[۸] Ford, et al

[۹] Krasnikov,., Jayachandran

[۱۰] Narver, J. C., Slater, S. F., &MacLachlan

[۱۱] Morgan, N. A., Vorhies, D. W., Mason

[۱۲]  RelationalCapabilities

[۱۳]  Ford, et al

[۱۴] Moller and Torronen

[۱۵]  Webster

[۱۶] Hitt and Borza

[۱۷] acob

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۶۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***