پایان نامه ارشد: تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت دولتی               گرایش منابع انسانی

عنوان:

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

 گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

 استاد راهنما:

 دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳ اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش………………………………………………………………… ۱۰
۱-۷-۱ تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۸-۲ قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۸-۳  قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲ توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۱ سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی…………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۲ سیر تکاملی سبک مدیریت………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۳ مراحل توانمندسازی……………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۴ سطوح توانمندسازی…………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۵ اصول توانمندسازی…………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۲-۶ مدل های توانمندسازی…………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۷ مدل های اقتضایی……………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۲-۸ مدل توماس وولتهوس……………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۹ پارادایم های توانمندسازی………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۱۰ رویکردهای توانمندسازی…………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۱۰-۱ رویکرد مکانیکی………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۱۰-۲ رویکرد ارگانیکی……………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۱۱ ابعاد توانمندسازی……………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۱۲ برنامه های توانمندسازی…………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۱۳ ویژگی های نظام موفق پیشنهادها…………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۱۴ سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان…………………………………… ۳۳
۲-۲-۱۵ راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان………………………….. ۳۷
۲-۲-۱۶ عوامل سازمانی ـ سیستمی مؤثر بر توانمندسازی……………………… ۴۰
۲-۲-۱۷ نشانه های محیط های غیرتوانمند(کانونی،۲۰۱۳)…………………………… ۴۴
۲-۲-۱۸ ویژگی های سازمان توانمند………………………………………………………………… ۴۵
۲-۳ جوتیمی……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۳-۱ انواع تیم…………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۳-۲ گروه های کاری و تیم های کاری………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۴ تفاوت تیم با گروه……………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۳-۵ اندازه تیم………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۳-۶  نقش های تیم………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۳-۷ عوامل حیاتی موفقیت تیم……………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳-۸ ویژگی های تیم………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۳-۹ پنج دشمن کار تیمی……………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۳-۱۰ موانع کار تیمی……………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۳-۱۱ ابعاد تیم……………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۴ اشتراک دانش……………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۴-۱ انواع دانش………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۴-۲ خصوصیات دانش………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۴-۳ فنون فراهم آوردن دانش………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۴-۴ تعریف اشتراک دانش……………………………………………………………………………….. ۷۰
۲-۴-۵ عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش………………………………………………….. ۷۲
۲-۴-۶ عوامل سازمانی مؤثر برای شرکت در فعالیت های اشتراک دانش ۷۳
۲-۴-۷ موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش……………………………………….. ۷۴
۲-۴-۷-۱ موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش……. ۷۴
۲-۴-۷-۲ موانع مربوط به سازمان در فرایند اشتراک دانش…………………. ۷۸
۲-۴-۷-۳ موانع مربوط به فناوری در فرایند اشتراک دانش…………………. ۸۲
۲-۵ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۲-۵-۱ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… ۸۶
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………… ۹۰
فصل سوم : اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۲ روش و قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۳ جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۴  ابزارهای گردآوری داده ها……………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۵  ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………… ۹۵
۳-۶  فنون تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. ۹۵
فصل چهارم : یافته های تحقیق………………………………………………………………………… ۹۶
فصل چهارم : یافته های تحقیق………………………………………………………………………… ۹۶
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۲  یافتههای توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………. ۹۸
۴-۲-۱ جنسیت………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۴-۲- ۲  سابقه خدمت………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۲- ۳  تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۲- ۴  سن………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۲- ۵  وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۲- ۶  وضعیت استخدامی……………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۳  یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۳-۲  بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۴-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۴-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………. ۱۱۱
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۳ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۵-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی  آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد………………………………. ۱۱۳
۵-۳-۲ بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد…………………………………… ۱۱۴
۵-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد….. ۱۱۵
۵-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد…………………. ۱۱۷
۵-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد………………………………………………… ۱۱۸
۵-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد…………………………………… ۱۱۹
۵-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد………………………………………………… ۱۱۹
۵-۴ محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۵-۵ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………… ۱۲۰
۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………… ۱۲۰
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
 
 
فهرست جداول
 
جدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………… ۱۶
جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره ای……………………………………………………… ۲۰
جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰)…………………… ۳۰
جدول شماره ۲-۴  مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی……………………………………… ۴۰
جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
جدول ۲-۶   مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی……………………………….. ۴۸
جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه………. ۹۴
جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت……………….. ۹۸
جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه……………….. ۹۹
جدول شماره ۴-۳  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب تحصیلات…………. ۱۰۰
جدول شماره ۴-۴  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سن………………….. ۱۰۱
جدول شماره ۴-۵  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت تأهل… ۱۰۲
جدول شماره ۴-۶  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی……….. ۱۰۳
جدول۴-۷ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۸  تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۹  ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۱۰ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۵
جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  جو تیمی و رفتار تسهیم دانش     ۱۰۵
جدول۴-۱۲ ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۶
جدول۴-۱۳ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول۴-۱۴ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول۴-۱۵ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۱۶ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
جدول۴-۱۷ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۱۸ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول۴-۱۹ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش. ۱۰۸
جدول۴-۲۰ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹
جدول۴-۲۱ ضرایب مدل های رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش…… ۱۰۹
جدول۴-۲۲ تحلیل واریانس بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ۱۰۹
جدول۴-۲۳ آزمون تی مستقل بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان. ۱۱۰
 
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار ۱-۱ (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
نمودار ۲-۱ : سه نوع ازتیم……………………………………………………………………………… ۵۲
نمودار شماره ۴-۱  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب جنسیت……………… ۹۸
نمودار شماره ۴-۲  توزیع درصدی جامعه آماری بر  حسب سابقه خدمت… ۹۹
نمودار شماره ۴-۳  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب تحصیلات…………. ۱۰۰
نمودار شماره ۴-۴  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب سن………………….. ۱۰۱
نمودار شماره ۴-۵  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت تاهل… ۱۰۲
نمودار شماره ۴-۶  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی……….. ۱۰۳
 
 
فهرست شکل
 
شکل۲-۱ مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،۱۹۹۵)………………………… ۲۲
 
 
 


چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آمـوزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابـراین از لحاظ هـدف کـاربـردی بـوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت می­باشد که با توجه به آمار دریافتی، ۸۷  نفر می­باشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و روش های آمار استنباطی شامل ، همبستگی، تحلیل واریانس استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی معنی دار می­باشد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر نگرش به اشتراک دانش، تاثیر متغیر  جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر جو تیمی بر نگرش به اشتراک دانش معنی دار است. همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان می­باشد که با توجه به میانگین، زنان رفتار تسهیم دانش بیشتری دارند ولی بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
 
واژگان کلیدی :
جو تیمی، توانمندسازی رهبری، رفتار تسهیم دانش، نگرش.
 
 
فصل اول : کلیات پژوهش
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
۱-۱ مقدمه
عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می شود، در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک دارایی و منبع ارزشمند استراتژیک مطرح می شود که نیازمند مدیریت است. با توجه  به شرایط فوق اگر رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه نماییم، اهمیت دانش های سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می شود. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات سازمانی وسیع تر گردد، اهمیت دانش بیشتر و نیاز به اداره شدن در سطح وسیع تری را پیدا می کند.امروزه سازمان ها سخت تلاش می کنند تا به عنوان پیشگامان مهارت های مدیریت دانش شناخته شوند و از این طریق مزد تلاش و کوشش خود را بگیرند. این مهم از طریق کاربرد دانش برای مقاصد نوآوری امکانپذیر است. امروزه در سازمان های پیشرو دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز شناخته می شود که می تواند سازمان را آن چنان متحول کند که قادر باشد قابلیت های شگرفی را از دیدگاه بهره وری و کارایی ارائه دهد. اشتراک دانش، عنصر کلیدی برنامه های مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است(ریج[۱]،۲۰۰۵).
اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به یادگیری سریع تر فردی و سازمانی منجر گشته، خلاقیت را توسعه می دهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان می انجامد. بر این اساس است که سازمانها اشتراک دانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق می کنند. چون افراد، به طور معمول کاری را انجام می دهند که به انجام آن گرایش دارند، انتظار می رود افراد زمانی علاقه مند به اشتراک دانش باشند که گرایش مثبتی نسبت به آن پیدا کنند(کینگ[۲]،۲۰۰۱). اشتراک دانش، نیازمندهمبستگی، تعهد بادوام، خلاقیت و جو تیمی است .
لذا صاحبنظران یکی از عوامل توسعه نیافتگی ایران را فقـدان فرهنگ کار تیمی در امور می دانند (عظیمی،۱۳۸۵) و از همین موضوع به عنوان یکی از ضعف های اصلی در سازمان ها نیز یاد می کنند. این موضوع را تا جایی که به یک بحث تطبیقی با بعضی از کشورها از جمله ژاپن مربوط باشد، پیش می برند. یکی از مهمترین عوامل توسعه ژاپن، پذیرش گروه و کار تیمی بود. در زندگی یک ژاپنی تیم اثری ژرف دارد و برای عضویت در آن اهمیت ویژه قائل است. در درون جامعه ژاپن فرد چندان مفهومی ندارد. وقتی بعد از سال ها انزوای ارادی در سال ۱۸۶۸ می خواستند در قوانین خود بازنگـری کنند، نمی دانستند برای حق و حقوق فرد چه بنویسند و برای اینکه حق وحقوق افراد (اصالت فرد) را در قانون اساسی رعایت کنند، ناچار از حقوقدانان و روشنفکران غربی کمک گرفتند، لذا مشاهده می شود که در فرهنگ آن جامعه فرد چندان اهمیتی نداشته، بلکه این جمع است که مهم است و قدرت و اعتماد جمعی است که این چنین ژاپن را تکتاز کرده است. مردم ژاپن شیفته باهم زیستن هستند و کوششهای گروهی را به کوششهای فردی مقدم می شمارند. شماری از صاحبنظران مردم ژاپن را «مردمان سازمانی» می نامند که برای بخشی از زندگی خود الگوهای گروهی (تیمی) را بر الگوهای فردی برتر می شمارند. ژاپنی ها خشنودی از کار را زمانی احساس می کنند که بر پایه چشم داشتی که تیم از آنها دارد کار را به پایان برسانند. لذا ایجاد تیم های کاری و تعلق به آن یکی از پایه های مدیریتی فرهنگ ژاپن است.از طرف دیگر، امروزه بسیاری از شرکت های آمریکا و اروپا نیز باتوجه به تجربه ژاپن به سمت بسترسازی و نهادینه کردن فرهنگ تیمی روی آورده اند. براساس نتایج یک کار تحقیقاتی در سال ۱۹۸۷، حدود ۲۸ درصد از بزرگترین شرکت ها کارهایشان را براساس تیمی انجام می­دادند. در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم به ۷۸ درصد افزایش یافته است. یکی از استادان دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه معتقد است «من نسل جدیدی از کارکنان باتجربه و مهارت تیمی را می بینم که به سمت پست های بالای سازمانی می روند و هنگامی که به مقامات ارشد شرکت ها دست یابند با شور و علاقه، کار تیمی را دنبال خواهند کرد»(دیو[۳]،۲۰۰۰).
اما فرهنگ و نگرش کار تیمی در کشور ما تا حدی که پاسخگوی نیازهای کنونی باشد قوام نیافته است  در کار تیمی  الگوی رفتار خود را باید بر پایه انتظار خویش از رفتار اعضای تیم بنا کنیم و خصوصیات کاری و فردی هر کدام از اعضاء تیم، مبنای کار تیمی می باشد. بر این اساس می توانیم به اعضای تیم خود کمک کنیم و صرف نظر از میزان استعداد خود، اعضای مؤثرتری باشیم (جعفرزاده کرمانی، ۱۳۹۱).
لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می باشد.
۱-۲ بیان مسأله
به نقل از هسیو، ین و چانگ[۴] (۲۰۰۷)، اشتراک دانش فردی به عنوان یک رفتار اجتماعی به ناچار در معرض افزایش تاثیرات اجتماعی افراد دیگر است. اشتراک دانش به عنوان یک فرآیند سازمانی، نقش پایه­ای در ایجاد ایده­های جدید بازی می­کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر به وسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی­های سازمان به طور مؤثری باعث برقراری ارتباط می­شود.
همچنین به نقل از لیانگ (۲۰۱۰) محیط اجتماعی یک منبع مهمی از اطلاعات است که افراد جهت ساختار واقعی و تصورات فرموله شده، نگرش­ها و رفتار استفاده می­کنند. در حالی که شبکه­های اجتماعی می­توانند روی رفتارهای فردی تاثیر بگذارند. تحقیقات پیشین در روانشناسی اجتماعی نشان داده­اند که تاثیرات اجتماعی قویی در تیم­های کاری رخ می­دهد زیرا افراد دوست دارند با تیم­های کاریشان به طور نزدیکی احساس هویت کنند بنابرای تمایل دارند تا با هنجارهای تیم خود را سازگار کنند. ایشان دریافت که جو تیمی تصورات فرد، اعتقادات هنجاری، استفاده از تکنولوژی و رفتار تسهیم دانش بین کارکنان را تحت تاثیر قرار می­دهند. بنابراین محقق در این پژوهش قصد دارد تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت مورد بررسی قرار دهد.
گوردون[۵] (۲۰۱۳)، چنین بیان می­دارد. امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیت ها، به سمت تیم های کاری سوق یافته است. تشکیل تیم های کاری کارآمد و تعریف پروژه های مختلف برای تیم ها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت و کنترل فرایندها و فعالیت های کاری است. در کل یک درک عمومی عمیق از اشتراک دانش درون تیم­ها مطلوب است؛ زیرا طراحی تیمی به طور وسیعی بوسیله سازمان­ها سازگار شده است. فعالیت­های کاری و طراحی­های شغلی ائتلافی نیازمند کارگروهی هستند بنابراین درک اینکه چگونه عوامل مرتبط با تیم رفتارهای اشتراک دانش فردی را تحت تاثیر قرار می­دهند اساسی است.
ادبیات موضوع نشان می­دهد که جو تیمی یک ساختار ترکیبی از سه بعد همبستگی، اعتماد و نوآوری است (بوک[۶]، ۲۰۰۵). همبستگی و اتحاد به تصورات از یک حس با هم بودن در میان اعضا اشاره دارد و به عنوان جذب اعضا به سمت تیم تعریف می­شود.که می­تواند به عنوان یک نیروی فیزیکی که افراد را کنار هم نگه می­دارد، مورد توجه قرار می­گیرد. احساس همبستگی و اتحاد به ارتقاء تمایل اعضای تیم به مراقبت یا کمک به یکدیگر تمایل دارد. آن­ها تمایل بیشتری دارند با یکدیگر اشتراک دانش داشته باشند.
اعتماد در محیط تیمی به عنوان تمایل افراد به پذیرفتن آسیب پذیری بر اساس انتظار اعتماد به نفس، شایستگی هم تیمی، صداقت و خیرخواهی تعریف شده است. ارتباطات اثربخش در محیطی که اعتماد و تعهد رایج است رخ می­دهد (پاولو[۷]، ۲۰۰۷). اعضای تیم با اعتماد قوی­تر با تمایل بیشتری به طور پیوسته و هماهنگ با هم همکاری می­کنند. و به نقل از بوک (۲۰۰۵)، نوآوری در یک تیم به درجه­ای که تغییرات و خلاقیت به طور فعالی درون تیم تشویق و یا پاداش داده می­شوند اشاره دارد. تیم­های نوآور روی یادگیری، جریان اطلاعات باز، ریسک پذیری منطقی تاکید دارند. اعضای چنین تیم­هایی نوآوری را بهبود می­دهند و یک حمایت عملی برای نوآوریهای مقدماتی همکاران فراهم می­کنند. در نتیجه افراد در یک محیط تیمی نوآور بیشتر برای ایده­های خلاق و جدید نسبت به افرادی که نوآور نیستند توانا سازی می­شوند.
بنابراین یکی از مهم ترین و مؤثرترین راهکارهای توانمندسازی کارکنان، تشویق و توسعه کار تیمی و ایجاد هم افزایی از این طریق است که این امر با حرکت سازمان ها به سوی استفاده از رویکرد فرآیند محور و مدیریت فرآیندهای سازمان اهمیت بیشتری یافته است. چرا که با بهره گرفتن از این رویکرد، ساختار سازمانی، نحوه تقسیم وظایف و نقش سرپرستی در سازمان ها با آنچه در سازمان های سنتی و ساختارهای سلسله مراتبی وجود داشته است کاملا تغییر یافته است. رهبر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار تیمی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می کند (هسیو،۲۰۰۷).
از آنجایی که گروه های آموزشی آموزش و پرورش وظیفه بررسی چگونگی تدریس کتب آموزشی، نحوه طراحی سوالات و آزمون ها، نحوه برگزاری جلسات و همایش ها را بر عهده دارند.در این پژوهش سه بعد همبستگی و اتحاد، نوآوری و اعتماد به عنوان معیارهایی از جو تیمی با این استثنا که تنها تاثیر نگرش فرد به اشتراک دانش نیستند استفاده می­شوند. اما رفتار اشتراک دانش واقعی را تسهیل می­کند. محقق قصد دارد بیان کند که جو تیمی مطلوب و توانمندسازی می­تواند محیطی را که اشتراک دانش را تشویق می­کند ایجاد کند. بنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت به این سوال پاسخ خواهد داد که: آیا جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار است یا نه؟
[۱]– Riege
[۲]– King
[۳]-Dave
[۴]– Hsu, Yen & Chang
[۵]– Gordon
[۶] Bock
[۷] Pavlou
تعداد صفحه : ۱۵۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***