پایان نامه ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

نام دانشکده: دانشگاه ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)

موضوع : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رحیم محترم

آذر ماه ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
 
در سال های اخیر نگرانی های فزاینده ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده اند، به گونه ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی سبز» منجر شده است. پژوهش های زیادی به منظور بررسی مزایای این پدیده نوین بازاریابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و کار انجام شده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تأثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح صورت گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر ۳۹۰ نفر از مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی مذکور به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، در مناطق ۴ گانه شهر بابل انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید.
در نهایت با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید، که سه متغیر محصول سبز، ترفیع سبز و توزیع سبز بر روی متغیر قصد خرید دارای اثر معنادار می باشند در صورتی که متغیر قیمت سبز دارای اثر معنادار نمی باشد.
 
واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، قصد خرید مصرف کننده.
 

فصل اول: کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- بیان مسأله تحقیق  ……………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴- پرسش های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۱- پرسش اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۲- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷-۳- قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………….. ۸
۱-۹- روش کار…………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۹-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱۰- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق………………………………………………………….. ۹
۱-۱۰-۱- مسئولیت اجتماعی سازمان…………………………………………………………………………….. ۹
۱-۱۰-۲- بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۰-۳- محصول سبز………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۰-۴- قیمت سبز……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۱۰-۵- ترفیع سبز……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۰-۶- توزیع سبز……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۱- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲- شرکت فرآورده های لبنی صالح…………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۳- مسئولیت اجتماعی سازمان…………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۴- بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۴-۱- سطوح بازاریابی سبز ……………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۴-۲- مراحل بازاریابی سبز ………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۴-۳- بازاریابی سبز در ایران……………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۵- آمیخته بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۵-۱- محصول سبز………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۵-۲- قیمت سبز……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۵-۳- ترفیع سبز………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۵-۴- توزیع سبز……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۶- قصد خرید مصرف کننده…………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۷- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۷-۱- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۷-۲- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. ۵۹
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۳- الگوی مفهومی و متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۴- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۴-۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۴-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۵- مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۶- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۷- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۸- ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۷۶
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………. ۷۹
فصل چهارم: آزمون و ارزیابی فرضیه ها…………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………….. ۸۱
۴-۳- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۴- تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش…………………………………………………………………. ۸۹
۴-۴-۱-شاخص های نیکویی برازش مدل……………………………………………………………………….. ۹۰
۴-۴-۲- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل (ابعاد آمیخته بازاریابی)……………………………… ۹۲
۴-۴-۳–تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته (متغیر خرید سبز)………………………………………….. ۹۵
۴-۵- بررسی نرمال بودن توزیع داده ها: (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف)…………………………. ۹۸
۴-۶- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۶-۱-پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۴-۶-۲- پرسش های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۶-۳- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۶-۴- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۶-۵- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۷- بررسی فرضیه ۱ (آمیخته محصول سبز X1 با قصد خرید Y)…………………………………… ۱۰۲
۴-۷-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… ۱۰۳
۴-۷-۲-آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴-۸- بررسی فرضیه ۲ (آمیخته ترفیع سبز X2 با قصد خرید Y)………………………………………. ۱۰۵
۴-۸-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴-۸-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۹- بررسی فرضیه ۳ (آمیخته توزیع سبز X3 با قصد خرید Y)………………………………………. ۱۰۸
۴-۹-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۹-۲-آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۱۰- بررسی فرضیه ۴ (آمیخته قیمت سبز X4 با قصد خرید Y)……………………………………. ۱۱۲
۴-۱۰-۱-آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۱۰-۲-آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………………………….. ۱۱۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۵-۲- تحلیل و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج بررسی های جمعیت شناختی…………………………… ۱۱۷
۵-۳- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………….. ۱۱۸
۵-۳-۱- محصول سبز ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۳-۲- ترفیع سبز …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۵-۳-۳- توزیع سبز ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۵-۳-۴- قیمت سبز ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۵-۳-۵- خرید سبز ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها…………………………………………….. ۱۲۰
۵-۴-۱- بررسی فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۱
۵-۴-۲- بررسی فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۲
۵-۴-۳- بررسی فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۳
۵-۴-۴- بررسی فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۵-۵- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۵-۵-۱- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۵-۲- پیشنهاد به پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۵-۶- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
پیوست پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

 
 

فهرست جداول
جدول ۲-۱: علایق و نگرانی های ذینفعان در مورد محصولات شرکت ها……………………………………….. ۳۸
جدول ۲-۲: خلاصه ای از پیشینه داخلی و خارجی…………………………………………………………………….. ۶۳
جدول ۳-۱: مناطق نمونه گیری شده………………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول ۳-۲: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع…………………………………………………………….. ۷۴
جدول ۳-۳: ضریب آلفای کرونباخ برای هر سوال و متغیر………………………………………………………….. ۷۸
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک جنسیت………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تأهل……………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک سن……………………………………………………… ۸۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات……………………………………. ۸۶
جدول ۴-۵:  اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار سوالات …………………………………………….. ۸۷
جدول ۴-۶:  اطلاعات مربوط به میانگین و مد سوالات ……………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۷:  شاخص های برازش مدل ابعاد آمیخته بازاریابی …………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۸:  شاخص های برازش مدل متغیر خرید سبز ……………………………………………………………. ۹۷
جدول ۴-۹: جدول کلموگروف- اسمیرنوف پرسش نامه……………………………………………………………. ۹۹
جدول۴-۱۰: جدول کلموگروف- اسمیرنوف برای سوالات پرسش نامه………………………………………. ۱۰۰
جدول۴-۱۱: خلاصه مدل  (تفسیر R2)………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول۴-۱۲: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته محصول سبز و قصد خرید……………………… ۱۰۴
جدول۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه ۱ ………………………………………….. ۱۰۵
جدول۴-۱۴: خلاصه مدل (تفسیر R2) …………………………………………………………………………………… ۱۰۶
جدول۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه ۲ ………………………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه ۲ ………………………………………….. ۱۰۸
جدول۴-۱۷: خلاصه مدل  (تفسیر R2)…………………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول۴-۱۸: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته توزیع سبز و قصد خرید…………………………. ۱۱۰
جدول۴-۱۹: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه ۳ ………………………………………….. ۱۱۱
جدول۴-۲۰: خلاصه مدل  (تفسیر R2)………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
جدول۴-۲۱: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته قیمت سبز و قصد خرید…………………………. ۱۱۳
جدول۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه ۴ ………………………………………….. ۱۱۴

 
 

فهرست نمودار و شکل ها  
شکل۳-۱: شکل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۷
شکل ۳-۲: مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۶۹
نمودار ۴-۱: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک جنسیت……………………. ۸۲
نمودار ۴-۲: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک وضعیت تأهل…………… ۸۳
نمودار ۴-۳: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………. ۸۵
نمودار ۴-۴: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات……….. ۸۶
شکل ۴-۵: مدل اندازه گیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد………………. ۹۳
شکل ۴-۶: مدل اندازه گیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت ضرایب معناداری……………… ۹۴
شکل ۴-۷: مدل اندازه گیری متغیر خرید سبز در حالت تخمین استاندارد……………………… ۹۶
شکل ۴-۸: مدل اندازه گیری متغیر خرید سبز در حالت ضرایب معناداری…………………….. ۹۶

 
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه:
در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، شرکت ها دریافته اند که کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است. شرکت های درون گرا، نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام توزیع، رسانه های جمعی و فن آوری های جدید، علایق و سلیقه های مشتریان و انتظارات آن ها از محصولات شرکت بینش و آگاهی لازم را بدست نمی آورند و از تحولات موجود در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده نمی کنند. این تحولات حتی منجر می شود که بازارهای انبوه به بازارهای کوچک تبدیل شوند و کانال های توزیع و عناصر موجود در زنجیره توزیع دچار تحول گردند.
آلودگی های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند. در این میان برخی از صنایع با به کار گیری اقداماتی، گام های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می توانند داشته باشند برداشته اند. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت های بازاریابی، با به کارگیری نقش مسئولیت پذیری زیست محیطی/ اجتماعی شرکت ها به منظور توسعه پایدار (کیو[۱]، ۲۰۱۱، ص ۴).
در این اقدامات شرکت ها باید فعالیت های خود را در تولید، توزیع، ترفیع و قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام دهند که ضمن حداقل نمودن زیان های زیست محیطی، مصرف کنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند. این اقدامات و پیامدهای آن، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
۱-۲- بیان مسأله تحقیق:
در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف وزندگی کردن است. در این میان دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد روبه رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است (مین وگیل،۲۰۰۱). در سال ۱۹۷۰، در روز زمین، جنبشی جدید برای حفظ محیط زیست به وجود آمد که برای آموزش دادن به افراد درباره خطرهای ناشی از آلودگی، آموزش هایی در سطح وسیع بدهد. در آن زمان، بیشتر مردم علاقه ای به مسأله حفظ محیط زیست نداشتند. ولی در سال ۱۹۹۰ در روز زمین در سراسر آمریکا مردم به این موضوع توجه کردند و مقاله هایی در مجله های مشهور و روزنامه ها منتشر شد. چنین به نظر می رسد که آن روز به عنوان یک نقطه آغاز برای دهه زمین به وجود آمد که طرفداران حفظ محیط زیست دارای نیروهای توده ای و جهانی شدند (کاتلر[۲]، ۱۳۸۶). از آن جا که منابع محدود بوده و خواسته های بشر نامحدود است، برای بازاریابان مهم است که بدون نقصان در دست یابی به اهداف سازمانی، منابع را به طور کارآمد به مصرف رسانند. بازاریابی سبز یک استراتژی بازاریابی است که به بازاریابان در دست یابی به این هدف کمک می کند. این نوع بازاریابی، از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص زیست محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط زیست حمایت می کند (دعایی، ۱۳۸۵). از این رو شرکت ها باید تأثیرات منفی زیست محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش دهند. در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد (گرانت[۳]، ۲۰۰۸ ). بنابراین بهترین استراتژی برای بازاریابان ارائه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان است (هارتمن وآپولازا[۴]، ۲۰۰۶). در این راستا شرکت باید با اطلاع رسانی اقداماتی که در زمینه سبز نمودن فعالیت های خود نموده نظر مشتریان را جلب نماید. بازاریابی سبز فرآیندی اجتماعی است که افراد گروه ها از طریق مبادله محصولات و ارزش آن ها، نیاز و خواسته خود را از طریق روش اخلاقی که آثار منفی بر محیط زیست را حداقل کند، برآورده می کنند. به عبارت دیگر، به گفته ‘پولونسکی’ بازاریابی سبز شامل تمام فعالیت هایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود به طوری که این ارضای نیازها و خواسته ها، حداقل آثار مضر و مخرب روی محیط زیست را داشته باشند (کندی[۵]، ۲۰۰۸). برای مثال شرکت مک دونالد با تبلیغ پیامد اقداماتی که در جهت کاهش میزان اتلاف در حین فعالیت های بازاریابی انجام داده، سبز نمودن فعالیت های خود را به اطلاع مصرف کنندگان رسانده است (گراو و همکاران[۶]، ۱۹۹۶). از سوی دیگر از آنجا که مشکلات زیست محیطی که مردم با آن ها مواجه هستند، روزبه روز در حال افزایش است، باید آگاهی زیست محیطی آن ها ارتقاء یابد (جهری و ساهاساکمونتری[۷]،۱۹۹۸). زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می تواند مانع از به کارگیری معیارها و ویژگی های سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد. (پراکاش[۸]،۲۰۰۲).
در دنیای امروز محیط زیست و دغدغه های حفظ آن روز به روز در حال رشد است. در این راستا عواملی وجود دارد که از لحاظ قانونی بازدارنده ای برای از بین بردن محیط زیست است، برای مثال در سال ۱۹۹۲ ISO 14700که مربوط به مدیریت محیط زیست می باشد تصویب شد که شامل ISO 147001, 147004, 14010, 14011, 1470012, 1470013, 14020, 14030, 14040 می باشد. (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،۱۳۸۶). از این رو شرکت های تولیدی برای حفظ بازار خود باید این استانداردها را رعایت کنند. از طرفی مصرف کنندگان هم دغدغه ی آینده محیط زیست را دارند بنابراین به سمت خرید محصولاتی می روند که کم ترین اثرات منفی بر محیط را دارد. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند و همچنین دیدگاه مشتریان محصولات لبنی صالح را نسبت به محیط زیست تشخیص داده و از آن در جهت افزایش فروش محصولات استفاده کنیم.
[۱] Cao
[۲] Kotler
[۳] Grant
[۴] Hartmann & Apaolaza
[۵] Kennedy
[۶] Grove
[۷] johri & Sahasakmontri
[۸] Prakash
تعداد صفحه : ۱۶۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***