پایان نامه ارشد: تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

استاد راهنما:

 دکتربهنام گیلانی نیا

نیمسال تحصیلی

اول ۹۴-۱۳۹۳

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده. ۱
فصل اول(کلیات تحقیق). Error! Bookmark not defined.
۱-۱مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۱-۲بیان مسأله تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۱-۴اهداف تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۱- ۵ فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۱- ۶ روش تحقیق . Error! Bookmark not defined.
۱-۷ جامعه ونمونه آماری تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۱-۸ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. Error! Bookmark not defined.
۱- ۹ شرح واژه هاواصطلاحات تحقیقی. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۱هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۲عدم اطمینان محیطی. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۳بازده سهام. ۱۱
۱-۹-۴اندازه . Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۵ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۶ ضریب سود هر سهم. Error! Bookmark not defined.
۱-۱۰مدل های آزمون فرضیه ها. ۱۲
۱-۱۱ساختارتحقیق. Error! Bookmark not defined.
فصل دوم(مبانی نظری وپیشینه تحقیق). Error! Bookmark not defined.
۲-۱مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۲-۲هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۲ ۳ ۱٫ تعاریف هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۲ ۳ ۲٫ فرصت های هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۲۳ ۳٫ انواع هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۳-۳-۱٫ هموارسازی واقعی. Error! Bookmark not defined.
۲-۳-۳-۲٫  هموارسازی مصنوعی. Error! Bookmark not defined.
۲-۴ انگیزه هاو اهداف هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۴-۱- افزایش رفاه سهامداران. Error! Bookmark not defined.
۲-۴-۲- تسهیل قابلیت پیش بینی سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۴-۳- افزایش رفاه مدیریت. Error! Bookmark not defined.
۲-۵ ابزارها و روشهای مورد استفاده در هموار سازی (مصنوعی) سود   ۳۵
۲-۵-۱- زمان بندی رویدادها. Error! Bookmark not defined.
۲-۵-۲- هموارسازی از طریق انتخاب روشهای تخصیصی. Error! Bookmark not defined.
۲-۵-۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی رویدادها. Error! Bookmark not defined.
۲-۶- اقلام تعهدی. Error! Bookmark not defined.
۲-۶-۱- اهمیت اقلام تعهدی. Error! Bookmark not defined.
۲-۶-۳- اقلام تعهدی غیراختیاری و اختیاری. Error! Bookmark not defined.
۲-۶- کیفیت سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۶-۱ پایداری سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۷- مشخصات محیط متلاطم. Error! Bookmark not defined.
۲-۷-۱- ظرفیت. Error! Bookmark not defined.
۲-۷- ۱ پیچیدگی. Error! Bookmark not defined.
۲-۷-۳- پویایی. Error! Bookmark not defined.
۲-۸- معانی وتعاریف عدم اطمینان محیطی. Error! Bookmark not defined.
۲-۹- انواع عدم اطمینان ذهنی درباره محیط. Error! Bookmark not defined.
۲-۹-۱- عدم اطمینان شرایط. Error! Bookmark not defined.
۲-۹-۲- عدم اطمینان اثر. Error! Bookmark not defined.
۲-۹-۳- عدم اطمینان پاسخ. Error! Bookmark not defined.
۲-۱۰- اندازه گیری عدم اطمینان محیطی. Error! Bookmark not defined.
۲-۱۱- تاثیر عدم اطمینان محیطی بر هموار سازی سود و پایداری سود   ۴۶
۲-۱۲- تاثیرهموارسازی سود وکیفیت سود برقیمت گذاری بازار. ۴۷
۲-۱۳- تحقیقات صورت گرفته در زمینه عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود و کیفیت سود. ۴۸
۲-۱۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۸
۲-۱۳-۲- تحقیقات خارجی. Error! Bookmark not defined.
۲-۱۴خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم (روش تحقیق). Error! Bookmark not defined.
۳-۱مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۳-۲بیان مسأله تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۳-۳فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۳-۴جامعه ونمونه آماری تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۳-۵ابزارجمع آوری داده ها. Error! Bookmark not defined.
۳-۶نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۱بازده عادی سهام. Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۲هموارسازی سود. Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۳عدم اطمینان محیطی. ۶۶
۳-۶-۴اندازه. ۶۷
۳-۶-۵ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. ۶۷
۳-۶-۶ضریب سود هرسهم. ۶۷
۳-۶-۷مدل های آزمون فرضیه ها. ۶۸
۳-۶-۸ متغیرهای کنترلی. ۶۹
۳-۷روش تحلیل داده ها. ۷۰
۳-۸خلاصه فصل سوم. ۷۰
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). ۷۱
۴-۱- مقدمه. ۷۲
۴-۲- آمارتوصیفی. ۷۲
۴-۳- پیش فرض های تحلیل رگرسیون. ۷۴
۴-۳-۱- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل اول. ۷۴
۴-۳-۲- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل دوم. ۷۶
۴-۴- آزمون فرضیه های تحقیق. ۷۹
۴-۵خلاصه فصل چهارم. ۸۴
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). ۸۵
۵-۱- مقدمه. ۸۶
۵-۲- خلاصه موضوع. ۸۷
۵-۳- نتیجه گیری براساس فرضیات تحقیق. ۸۷
۵-۳-۱- نتیجه گیری براساس فرضیه اول تحقیق. ۸۷
۵-۳-۲- نتیجه گیری براساس فرضیه دوم تحقیق. ۸۸
۵-۴- بررسی تطبیق نتایج ویافته های تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه   ۸۸
۵-۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۸۹
۵-۶- محدودیتهای تحقیق. ۸۹
۵-۷- خلاصه فصل پنجم. ۹۰
فهرست منابع :
الف :منابع فارسی. ۹۱
ب :منابع انگلیسی. ۹۴
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….۹۶
صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………۹۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۱- خلاصه تحقیقات خارجی. Error! Bookmark not defined.
جدول ۲- خلاصه تحقیقات داخلی. Error! Bookmark not defined.
جدول ۴-۱ آمارتوصیفی متغیرهای مورد استفاده درمدل های اصلی   ۷۳
جدول ۴-۲- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی. ۷۵
جدول ۴-۳- برآورد رگرسیون خطی. ۷۶
جدول ۴-۴- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی. ۷۷
جدول ۴-۵،برآوردرگرسیون خطی. ۷۸
جدول ۴-۶ نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۰
جدول ۴-۷ نتایج فرضیه دوم. ۸۳
   جدول ۵-۱-………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
 
 
 
 
فهرست نمودارها/ اشکال :
نمودار۲-۲ انواع هموار سازی سود (ایکل ؛۱۹۸۱) ۲۲
نمودار۴-۱ نمودارچندک- چندک باقیمانده ها. ۷۵
نمودار۴-۱ نمودارچندک- چندک باقیمانده ها. Error! Bookmark not defined.
 
 
 
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای  ۷۴ شرکت نمونه اندازه گیری شده است. سپس با بهره گرفتن از مدل تاکر و زاروین، ارتباط بین سودها و بازده جاری با وارد کردن شاخص عدم اطمینان محیطی در مدل برای سالهای ۱۳۸۵تا ۱۳۹۱ بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با  افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود قوی تر نمی گردد و پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر نمی باشد.
واژه های کلیدی: هموار سازی سود، پایداری سود، عدم اطمینان محیطی
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
۱-۱مقدمه
بر مبنای مفروضات بازار سرمایه کارا، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی میباشد. حسابداران بر اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان انتشار ان میباشند.(هندریکسون ومیشل،۱۹۹۲). هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیرعادی، تا ان اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشد(بیدل و کارل، ۱۹۷۳). بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکتهایی که از یکک روند ثابت سودآوری برخوردار را ترجیح می دهند(تاکر وزاروین، ۲۰۰۶).
تحقیق میچلسون و همکاران (۱۹۹۸)  نشان میدهد که هموارسازی سود بر بازده آتی سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بازده سهام به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از عواملی که میتواند همبستگی میان هموارسازی سود و بازده جاری سهام را تغییر دهد، عدم اطمینان محیطی است که مبنای اصلی این تحقیق میباشد. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کارف مشتریان و ارباب رجوع می باشد، که باعث نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی شود. (حبیب و همکاران، ۲۰۱۱) .
سود ناشی از فعلیتهای غیر عادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری سود و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(ناظمی و خواجوی، ۱۳۸۴). تای در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند، پایین میباشد. بنابر این این تحقیق به دنبال تعین این موضوع است که پایداری سود در شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی چگونه می باشد.
تعداد صفحه : ۶۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***