پایان نامه ارشد: تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (M.A)

” گرایش بازاریابی”

عنوان:

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه: نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر نرگس دل افروز

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱  اهمیت و ضرورت ۷
۱-۴  اهداف  تحقیق ۹
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۱۰
۶-۱ فرضیه‏های تحقیق: ۱۰
۷-۱ تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها ۱۱
۱-۸  قلمروی تحقیق ۱۲
۱-۸-۱  قلمرو موضوعی ۱۲
۱-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق: ۱۲
۱-۸-۳ قلمرو مکانی : ۱۳
فصل دوم: کلیات تحقیق
بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی ۱۵
۲-۱ مقدمه ۱۵
۲-۱-۲-تعریف رسانه اجتماعی ۱۵
۲-۱-۳- ویژگی های رسانه های اجتماعی ۱۶
۲-۱-۴ اشکال بازاریابی نوین ۱۸
۲-۱-۵- رسانه اجتماعی ۲۱
۲-۱-۶- شبکه اجتماعی ۲۲
۲-۱-۷- مزایای شبکه های اجتماعی ۲۲
۲-۱-۸- پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی ۲۴
۲-۱-۹-کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی ۲۵
۲-۱-۱۰-اهداف شبکه های اجتماعی مجازی ۲۶
۲-۱-۱۱ کارکردهای رسانه اجتماعی ۲۷
۲-۱-۱۲-تقسیم بندی رسانه های اجتماعی ۳۰
۲-۱-۱۳-مولفه های رسانه اجتماعی ۳۲
برخی از مؤلفه های مطالعه شده در ارتیاط با رسانه اجتماعی به شرح زیر است: ۳۲
بخش دوم سیستم مدیریت مشتری محور ۳۹
۲-۲-مقدمه ۳۹
۲-۲-۱-تعریف مشتری ۴۱
۲-۲-۲-تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری ۴۳
۲-۲-۳-تعریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM ). 48
۲-۲-۴- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). 51
۲-۲-۵-تاریخچه سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری ۵۲
۲-۲-۶- ابعاد وعناصر CRM 55
۲-۲-۷- اهداف CRM از دیدگاه های مختلف ۵۶
۲-۲-۷-۱ اهداف CRM از دیدگاه بارنت ۵۷
۲-۲-۷-۲ اهداف CRM از نقطه نظر نول ۵۷
۲-۲-۷-۳ اهداف CRM از نظر سویفت۲ ۵۸
۲-۲-۷-۴ اهدف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز۱ ۵۹
۲-۲-۷-۵- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون ۲ : ۵۹
۲-۲-۸-فرایند CRM 61
۲-۲-۸-۱ ارتباط فروشنده-خریدار ۶۲
۲-۲-۹-دیدگاهای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری ۶۵
۲-۲-۹-۱- دیدگاه اول : تلقی CRM به عنوان یک فرآیند ۶۶
۲-۲-۹-۲ دیدگاه دوم: تلقی CRM به عنوان یک استراتژی ۶۶
۲-۲-۹-۳ دیدگاه سوم: تلقی CRM به عنوان یک فلسفه ۶۷
۲-۲-۹-۴ دیدگاه چهارم: تلقی CRM به عنوان یک توانمندی ۶۸
۲-۲-۹-۵ دیدگاه پنجم: تلقی CRM به عنوان تکنولوژی ۶۸
۲-۲-۱۰- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری ۶۹
۲-۲-۱۱-مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری ۷۴
۲-۲-۱۲- اجرای CRM 75
۲-۲-۱۳-مدل نظری اجرای CRM 76
۲-۲-۱۴-ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری ۷۷
۲-۲-۱۴-۱ بعد فکری  CRM 77
۲-۲-۱۴-۲-بعد فناوری اطلاعات CRM 82
۲-۲-۱۴-۳ بعد اجتماعی CRM 84
۲-۲-۱۵-چالش های اجرایی CRM 86
۲۸-چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 88
۲-۲-۱۶-درک نیاز های مشتریان و تمایز بر مبنای مشتریان ۸۹
۲-۳پیشینه پژوهش ۹۲
فصل سوم: روش شتاسی تحقیق
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۹۲
۲-۳-۲  تحقیقات داخلی ۹۳
۳-۱)مقدمه ۱۰۱
۳-۲)فرآیند اجرای تحقیق ۱۰۱
۳-۳)جامعه آماری ۱۰۲
۳-۴)نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۰۲
۳-۵)متغیر های تحقیق ۱۰۲
۳-۶) رویکرد (pls)به مدل یابی معادلات ساختاری ۱۰۳
۳-۷)مزایای (pls) 104
۳-۸)معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری ۱۰۴
۳-۹)روشهای جمع آوری اطلاعات ۱۰۵
۳-۱۰)ابزار اندازه گیری ۱۰۶
۳-۱۱)روایی و پایایی ۱۰۷
۳-۱۲)بررسی برازش مدل اندازه گیری(پرسشنامه) ۱۰۸
۳-۱۳)پایایی و روایی مدل اندازه گیری ۱۰۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ . مقدمه: ۱۱۱
۴-۲ . آمارتوصیفی متغیرها: ۱۱۱
۴-۲-۱٫ فراوانی جنسیت پاسخگویان: ۱۱۲
۴-۲-۲٫ فراوانی سن پاسخگویان: ۱۱۳
۴-۲-۳٫ فراوانی تحصیلات پاسخگویان: ۱۱۴
۴-۲-۴٫ فراوانی سابقه کار پاسخگویان: ۱۱۵
۴-۲-۵٫ فراوانی پست سازمانی پاسخگویان: ۱۱۶
۴-۲-۶٫ خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: ۱۱۷
۴-۲-۷٫ چولگی و کشیدگی متغیرها: ۱۱۸
۴-۳٫ آمار استنباطی: ۱۲۰
۴-۳-۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرها: ۱۲۰
۴-۳-۲٫ آزمون مدل اندازه گیری: ۱۲۱
۴-۳-۳٫ آزمون مدل ساختاری: ۱۲۵
۴-۳-۴٫ بررسی فرضیات: ۱۳۱
فصل پنجم: فصل پنجم
۵-۱)  مقدمه ۱۳۳
۵-۲ نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۱۳۳
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۱۳۴
۵-۳) پیشنهادات مربوط به نتایج فرضیه ها ۱۳۶
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۷
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۳۸
۳۲- منابع ۱۴۰
پیوستها ۱۴۵
پیوست ۱: پرسشنام  ۱۴۶
پیوست ۲: خروجی نرم افزار ۱۴۹
فهرست اشکال
شکل ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش ۱۰
شکل : ۲-۲  فرایند CRM از دیدگاه سوئیفت ۶۲
شکل۲-۳: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه بایست ۶۴
شکل ۲-۳ فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ۷۴
شکل ۲-۴: ساختار اطلاعاتی درCRM(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ،ص ۲۵). ۷۵
شکل ۲-۵ مدل نظری اجرای CRM (عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۸). ۷۷
شکل۲-۶ تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختار سازمانی(آکر،۱۳۸۶ ، ص ۱۱۹). ۷۹
شکل۲-۷ نقشه استراتژیک CRM(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۴). ۸۱
شکل۸: چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری(فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ، ص ۱۹). ۸۹
شکل ۴-۱: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق ۱۲۹
 
فهرست جداول
جدول (۲-۱)نرم افزارهای اجتماعی و کاربردهای آنها ۳۷
جدول۲-۱: معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر. ۶۰
جدول:۲-۳: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری ۷۰
جدول ۲-۴ ارتیاط بین قدرت رابطه و پتانسیل مشتری ۸۰
جدول۳-۱) تقسیم بندی گویه های پرسشنامه ۱۰۶
جدول۳-۲)ارزش گذاری لیکرت ۱۰۷
جدول۳-۳)ضرایب پایایی پرسشنامه اولیه ۱۰۸
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۳
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان ۱۱۵
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان ۱۱۶
جدول ۴-۶: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۱۱۷
جدول ۴-۷: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق ۱۲۰
جدول ۴-۸: بارعاملی و آماره t متغیر استفاده از فناوری رسانه اجتماعی ۱۲۱
جدول ۴-۹: بارعاملی و آماره t متغیر سیستم مدیریت مشتری محور ۱۲۲
جدول ۴-۱۰: بارعاملی و آماره t متغیر قابلیت CRM  اجتماعی ۱۲۲
جدول ۴-۱۱: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد ارتباط با مشتری ۱۲۳
جدول ۴-۱۲: مقادیر پایایی سازه های تحقیق ۱۲۴
جدول ۴-۱۴: ضرایب مسیر سازه های تحقیق ۱۲۶
جدول ۴-۱۵: آزمون معنی داری مسیرها ۱۲۷
جدول ۴-۱۶: واریانس تبیین شده ۱۲۷
جدول ۴-۱۷: بررسی فرضیات تحقیق ۱۳۱
فهرست نمودا رها
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۲
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۳
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۵
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان ۱۱۶
 
 
چکیده
با پیشرفت فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جهت کسب مزیت رقابتی موردتوجه بسیاری از موسسات قرار گرفته است همچنین گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شده که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروه ها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد مدیران می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند.  هدف از  این تحقیق بررسی اثر فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در قالب یک مدل علی می باشد. در این راستا نمایندگی های ایران خودرو در سطح استان گیلان مورد نظرسنجی قرار گرفتند که مدیران ارشد و میانی این نمایندگی ها ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد.  روش نمونه گیری تحقیق بعلت محدود بودن حجم جامعه آماری تمام شماری( سرشماری) است. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار (pls) استفاده می گردد. نتایج تحقیق تأیید کننده رابطه بین فن آوری رسانه های اجتماعی، سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری است.
واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری  (eCRM )، قابلیت اجتماعی  CRM، عملکرد ارتباط با مشتری، فن آوری رسانه های اجتماعی


فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
 
 
۱-۱مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، مشتری نقش کلیدی و اساسی در حفظ جایگاه و بقا سازمان ها دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یاری رسان سازمان ها در ایجاد ارتباط اثربخش با مشتریان است. این مفهوم یک راهبرد تجاری ترکیب شده با فناوری برای مدیریت اثربخش کل چرخه زندگی مشتری است.
مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی مبتنی بر حفظ ارتباط مثبت با مشتری، افزایش وفاداری مشتری و گسترش ارزش چرخه حیات مشتری می باشد. درک نیازهای مشتریان و ارائه خدماتی که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان میشود، از فاکتورهای اساسی موفقیت و شکست سازمانها می باشد.
واژه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی e-CRM از زمانی بوجود آمد که سازمان ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان، شروع به استفاده ازمرورگرهای وب، اینترنت و دیگر روشهای تماس الکترونیکی مانند پست الکترونیکی، نقطه فروش الکترونیکی، مراکز تلفن و فروش حضوری کردند.
رشد چشمگیر رسانه های اجتماعی توجه سازمان ها را به این مقوله معطوف ساخته است. در این راستا CRM اجتماعی مفهومی نوین در رویکرد ارتباط با مشتری است که فلسفه ی آن استفاده از پتانسیل رسانه های اجتماعی در جهت جذب حداکثری مشتریان و نگهداری مشتریان موجود می باشد. این مفهوم یک استراتژی و رویکرد نوین در جهت ترکیب ارتباط با مشتریان برخط ، شبکه های اجتماعی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سنتی می باشد.(سراجی و حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۱)
مدیریت ارتباط با مشتری در رسانه های اجتماعی[۱] SCRM یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط یک سیستم و یک تکنولوژی حمایت می شود که به منظور ایجاد ارتباط تعاملی در یک محیط مشارکتی با مشتریان در راستای دست یابی به مزایای دو طرفه ایجاد شده است. از ابزارهای این مفهوم می توان به بلاگ ها، ،سرویس ها، ویکی ها، پادکست ها، ،شبکه های اجتماعی و ابزار اشتراک محتوا اشاره کرد.(Mosadeg, Behboudh,2011,p15) در این تحقیق تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱ بیان مسئله
عملکرد سازمانی نشان میدهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می­رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان،رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد. با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یکدیگر فلسفه فروش، کارایی خود را از دست داد. شرکتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویتهای کاری هر سازمان شد. عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره مند می شوند(طاهرپورکلانتری و طیبی طلوع،۱۳۸۹،ص ۱۱۲).
گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شد که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروه ها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد. انتشار عقاید فردی همانطور که می تواند موجب تبلیغ در مورد واحدهای کسب و کار شود، ممکن است با انتشار اطلاعات نادرست به حیثیت آنها لطمه وارد کند. مدیران این واحدها می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند.(احمد ندوشن، داورپتاه جزی،۱۳۹۲،ص ۱)
آندره کاپلان و مایکل هانلین رسانه های اجتماعی را این گونه تعریف می کنند: “گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیانهای تکنولوژیک وب[۲]، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده بوسیله کاربران را می دهند”. به این ترتیب هر کاربر اینترنتی به راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می تواند وبلاگ شخصی ایجاد کند و یا در انواع دیگر سایت ها عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر کند.(هوگان و کوان هاسه،۱۳۸۹، ص ۵۶)
در سال های اخیر، عوامل گوناگونی مانند پیشرفت و توسعه ی شبکه های اجتماعی مجازی، نرم افزار های متنوع و گسترش زیرساخت های ارتباطی، به شکل روزافزونی موجب توسعه ی رسانه های اجتماعی در تلفن های همراه می شود.
این تغییرات در میان رفتارهای ارتباطی کاربران ایرانی نیز دیده می شود. امروزه برای بسیاری از کاربران و مشتریان ایرانی نیز این شبکه های اجتماعی نقشی موثری دارند و بسیاری از آنها در یک یا چند شبکه اجتماعی موبایلی عضویت دارند..(قربانی،۱۳۹۲،ص ۵۸).
به منظور انتقال CRM به SCRM سازمان ها نیازمند تغیرات بنیادی در چگونگی رویکرد به ۳ ناحیه کلیدی بازاریابی، فروش و خدمات در راستای حرکت از سوی دیدگاه فردی به دیدگاه گروهی، از شاخص های ثابت به پویا و از تعاملات کوتاه مدت به ارتباطات بلند مدت است Capgemini,2011,p3) )
نقش بخش مدیریت حضور اجتماعی در SCRM یک نقش فعال و حیاتی است. این بخش مدیریت حضور اجتماعی برند در رسانه های اجتماعی و مدیریت و اجرای تعاملات با مشتری را بر عهده دارد. تغییر اساسی دیگری که در    CRM اجتماعی مشاهده می شود دو بخش تجارب مشتری و طرفداران مشتری است. در مدیریت ارتباط با مشتری به صورت سنتی، مشتری نقش بدون مشارکت و ارتباط دارد ولی در نوع اجتماعی این مفهوم، این نقش به کلی تغییر کرده و نقش محوری در چگونگی فعالیت یک سازمان دارد. به جای بازاریابی و ارسال پیام به مشتری اکنون برند سازمان جهت حل مشکلات کسب و کار با مشتری، گفتگو و مشارکت می کند.(سراجی و حاتمی،۱۳۹۰، ص ۳)
اما انتشار پیوسته در رسانه های اجتماعی نتیجه نمی دهد، زیرا این نوع رسانه ها خاص و جدید هستند. برعکس مصرف کنندگان رسانه های قدیمی تر، کاربران رسانه های اجتماعی کنترل بیشتری بر این ارتباطات دوسویه دارند. آنها قادرند در این ارتباط شرکت کنند، آن را رد کنند، به اشتراک بگذارند یا حتی یک پیام منتشرشده را به تمسخر بگیرند و همان طور که از اسم آن می توان فهمید، رسانه های اجتماعی ذاتا اجتماعی هستند. مردم انتظار دارند که در این ارتباط شرکت کنند و بخشی از آن باشند. آنها خواهان ارتباطی دوسویه هستند و وقتی که با یک تبلیغ یک طرفه مواجه می شوند، ناراضی و مایوس خواهند شد.
دلیل دیگر برای شکست بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی، نادیده گرفتن انتظارات مصرف کنندگان است. در بررسی دیگری مشخصی شد که ۹۴ درصد کاربران رسانه های اجتماعی از شبکه های اجتماعی برای ارتباط با دوستان و اعضای فامیل خود استفاده می کنند، درحالی که کمتر از نصف این رقم (۴۰درصد) هدف خود را برای استفاده از این شبکه ها دسترسی به اطلاعات یک شرکت یا سازمان اعلام کرده اند. این موضوع به این دلیل است که مردم روابط اجتماعی مجازی را مانند یک میهمانی خانوادگی خصوصی در خانه خود می بینند. هیچ شرکتی نمی تواند بدون دعوت به خانه مشتری برود و برای سود خود مشتری جلب کند؛ درحالی که مشتری در حال صحبت با دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود است. بنابراین شرکت ها باید درباره دعوت خود به رسانه های اجتماعی ملاحظه و نزاکت بیشتری به خرج دهند.( حبیبی، ۱۳۹۲،ص ۹۵) بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری در محیظ رسانه های اجتماعی فرایندی مهم و غیر قابل اجنتاب می باشد. به رغم تلاش های زیادی که برای استفاده بازار از رسانه های اجتماعی شده است، اکثر کسب و کارها از این امکان کمتر استفاده می کنند. این درحالی است که تاثیرات مثبت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارهایی که این رویکرد را به کار برده اند، محرز است، اما بر اساس بررسی فایننشال تایمز، ۹۱ درصد کسب و کارها ادعا کرده اند که رسانه های اجتماعی هیچ تاثیری بر میزان فروششان نداشته اند. مطالعات gallup نیز نشان داده است که ۶۲ درصد مشتری ها معتقدند رسانه های اجتماعی تاثیری بر رفتارهای خرید آنها نداشته است. این واقعیت که رسانه های اجتماعی تاثیر اندکی بر رفتار خرید دارند وقتی نگران کننده می شود که میزان پولی را که کسب و کارها برای آن هزینه می کنند، بدانید.(حبیبی، ۱۳۹۲،ص ۷۴)
دلیل اصلی اینکه استراتژی های رسانه های اجتماعی حال حاضر، نتیجه خوبی ندارند، این است که کسب و کارها برای تبلیغ با رویکردی مشابه رویکرد خود به رسانه های قدیمی تر مانند تلویزیون، رادیو و رسانه های چاپی عمل می کنند. هدف آنها رساندن پیامشان به مشتری است، درنتیجه این پیام را منتشر می کنند تا به چشم ها و گوش همه برسد.(Trainor et al. 2013,p 4)
رویکرد جدید این تحقیق در صنعت خودروسازی ، بر مفهوم بازاریابی ارتباطی[۳] که یکی از ارکان کلیدی بازاریابی فراگیر است استوار است . این نوع از بازاریابی” فرآیندی است که ارزش های جدیدی برای مشتریان به ارمغان آورده و سپس این مزایا را بین مشتریان و شرکت به اشتراک می گذارد . علاوه برآن شامل : درک ، تمرکز و مدیریت همکاری مداوم بین شرکت و مشتریان منتخب نیز می شود. بازاریابی ارتباطی بر پایه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت قرار گرفته است . شرکت می تواند با حفظ یا افزایش سطح رضایت مشتریان کنونی به مزیت رقابتی دست پیدا کند . رضایتمند سازی مشتری به عنوان یک اولویت ، بر ارتقای نام تجاری محصول تمر کز نموده و یکی از ارزش های ارتباطات است و اعتماد و تعهد مشتری را به همراه دارد. “
سوالی که پژوهش حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد این است که آیا فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور و قابلیت اجتماعی CRM بر پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگیهای ایران خودرو استان گیلان تأثیر دارد؟
[۱] Social Customer Relationship  Management
[۲] web
[۳] . Relationship Marketing
تعداد صفحه : ۱۷۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***