پایان نامه ارشد: بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور در برنامه ­ریزی دهکده ­های شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور در برنامه ­ریزی دهکده ­های شهری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهر سازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

رشته برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

عنوان:

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری

نمونه موردی: محله ده­ونک، شهر تهران

اساتید راهنما:

خانم دکتر مرجان نعمتی­مهر

آقای مهندس عباس شعیبی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱- بخش نخست : مقدمه موضوع…………………………………………………………………..۱

۱-۱-بیان مسأله……………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-ضرورت و اهمیت مسأله…………………………………………………………………………۳

۱-۳-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….۳

۱-۴-سوالات پژوهش………………………………………………………………………………….۴

۱-۵-ساختار پژوهش……………………………………………………………………………..۴

۱-۶-روش تحقیق…………………………………………………………………………………….۶

۲- بخش دوم : مرور ادبیات…………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-فصل اول: پیشینه نظری   ……………………………………………………………………..۸

۲-۱-۱-تشریح رهیافت تجدید حیات شهری……………………………………………………….۹

۲-۱-۱-۱-مفهوم رهیافت تجدید حیات شهری…………………………………………………….۹

۲-۱-۱-۲-هدف از تجدید حیات شهری……………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۱-۳-ابعاد رهیافت تجدید حیات شهری………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲- تجدیدحیات شهری و دستیابی به پایداری اجتماعی…………………………………۱۳

۲-۱-۲-۱- مفهوم پایداری به عنوان یک دیدگاه توسعه ای……………………………………….۱۳

۲-۱-۲-۲- پایداری اجتماعی……………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۲-۳-تعریف جامعه پایدار………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۲-۴- نقش  تجدید حیات شهری  در  پایداری اجتماعی…………………………………..۲۳

۲-۱-۳-تجدیدحیات شهری  اجتماع محور…………………………………………………………۲۵

۲-۱-۳-۱-افزایش حضور اجتماع در سیاست تجدید حیات شهری………………………………۲۵

۲-۱-۳-۲-جریاناتی با توجه به فقدان واژه تعریفی……………………………………………..۲۶

۲-۱-۳-۳- ارائه روش های مشارکتی هدفمند در نواحی آسیب دیده……………………….۳۱

۲-۱-۳-۴- تمرکز غیرانتقادی روی اجتماع………………………………………………………..۳۲

۲-۱-۳-۵- موانع و محدودیت ها در دخالت اجتماعی……………………………………………۳۳

۲-۱-۳-۶- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱-۴-کاربست تجدیدحیات شهری  اجتماع محور در دهکده های شهری…………………..۳۹

۲-۱-۴-۱-روند تشکیل روستاشهر و رویکرد مرتبط با آن در شهرسازی……………………۳۹

۲-۱-۴-۲- روستاهای اقماری یا واقع در حوزه نفوذ شهرها ………………………………..۴۰

۲-۱-۴-۳- تعریف روستاشهر……………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۴-۴- ویژگی های روستاشهر………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۴-۵- برنامه ریزی و طراحی روستاشهر……………………………………………….۴۷

۲-۱-۵- جمع بندی: شاخص های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده های شهری براساس پیشینه نظری…..۴۷

۲-۲- فصل دوم: پیشینه عملی……………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه های خارجی…………۵۰

۲-۲-۱-۱-  نمونه ۱: روستاشهر کلوین گروو……………………………………………..۵۲

۲-۲-۱-۲- نمونه ۲: لایپزیگ شرق، لایپزیگ ، آلمان………………………………………۵۶

۲-۲-۱-۳-آموزه هائی از تجارب جهانی تامین مالی بهسازی شهری………………….۶۴

۲-۲-۲- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه های داخلی…………..۶۶

۲-۲-۲-۱- سابقه بازسازی و نوسازی شهری در ایران………………………………..۶۶

۲-۲-۲-۲- نمونه۱: طرح منظر شهری محله خوب بخت-منطقه۱۵تهران………………..۷۵

۲-۲-۲-۳- نمونه۲: طرح توانمندسازی جامعه محلی- توسعه پایدار سکونتگاه های غیر رسمی نودهِ مشهد….۸۴

۲-۲-۳- جمع بندی: شاخص های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده های شهری براساس پیشینه عملی…..۹۷

۲-۳- بخش سوم: چارچوب مفهومی………………………………………………………۹۹

۲-۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………..۱۰۰

۲-۳-۲- تشریح رهیافت تجدید حیات اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری…….۱۰۰

۲-۳-۳- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………….۱۰۰

۳- بخش سوم: طرح تحقیق…………………………………………………………۱۰۲

۳-۱-  روش تحقیق………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۲- فرآیند تحقیق………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۳- معرفی متغییرها…………………………………………………………………۱۰۵

۳-۴-شیوه­ها و تکنیک­های گردآوری اطلاعات…………………………………………….۱۰۶

۳-۴-۱- روش کتابخانه­ای…………………………………………………………………..۱۰۶

۳-۴-۲- روش میدانی………………………………………………………………………..۱۰۶

۳-۴-۳- جامعه آماری (بستر تحقیق)……………………………………………………۱۰۷

۳-۴-۴- روش نمونه گیری …………………………………………………………………۱۰۷

۳-۴-۵- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………….۱۰۸

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها…………………………………………………………۱۰۹

۳-۶-محصول نهایی……………………………………………………………………….۱۰۹

۴- بخش چهارم : شناخت نمونه موردی……………………………………………….۱۱۰

۴-۱-فصل یکم: شناخت زمینه……………………………………………………….۱۱۱

۴-۱-۱- شناخت وتدقیق محدوده محله ……………………………………………….۱۱۲

۴-۱-۲- شناخت وتدقیق حوزه راهبردی………………………………………………..۱۱۴

۴-۱-۳- بررسی، تدقیق و انطباق اهداف و راهبردهای اسناد فرادست……………….۱۱۷

۴-۲-فصل دوم: شناخت پایه سیستم های محله ای   ………………………………..۱۲۰

۴-۲-۱- بررسی ساختار محیط طبیعی و زیست محله…………………………………۱۲۱

۴-۲-۱-۱- زمین شناسی و خاکشناسی……………………………………………..۱۲۱

۴-۲-۱-۲- میزان بارش……………………………………………………………………۱۲۱

۴-۲-۱-۳- آب و هوا……………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۲-۱-۴- بررسی و شناسایی تهدیدهای محیطی…………………………………….۱۲۲

۴-۲-۱-۵- ساختار منابع آب………………………………………………………………۱۲۴

۴-۲-۱-۶- بررسی و کیفیت محیط زیست………………………………………………۱۲۵

۴-۲-۲- بررسی ساختار جمعیت و اجتماع محله………………………………………۱۲۹

۴-۲-۲-۱- بررسی ویژگی های کمی  …………………………………………………….۱۲۹

۴-۲-۲-۲- بررسی ویژگی های کیفی……………………………………………………..۱۳۱

۴-۲-۳- بررسی و شناخت ساختار اقتصاد و فعالیت……………………………………..۱۳۸

۴-۲-۳- ۱- بررسی ساختار قیمت زمین…………………………………………………..۱۳۸

۴-۲-۳-۲- بررسی توان اقتصادی ساکنین…………………………………………………..۱۳۸

۴-۲-۳-۳- بررسی بار تکفل………………………………………………………………….۱۳۸

۴-۲-۳-۴- بررسی نوع مالکیت زمین (سند مالکیت)……………………………………..۱۳۹

۴-۲-۳-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۲-۴-  بررسی و شناخت ساختار کاربری زمین و فضا……………………………….۱۴۸

۴-۲-۴-۱- روند تحولات تاریخی-کالبدی محله در روند تحول کلانشهر تهران……………۱۴۱

۴-۲-۴-۲- بررسی نظام کاربری زمین و فضا………………………………………………۱۴۷

۴-۲-۴-۳- بررسی وضعیت تفکیک اراضی سکونتی………………………………………۱۵۲

۴-۲-۵- بررسی و شناخت ساختار کالبدی-  فضایی………………………………….۱۵۴

۴-۲-۵-۱- بررسی کیفیت فضا- کالبد شهری……………………………………………..۱۵۴

۴-۲-۵-۲- بررسی کیفیت و سلامت فضایی-کالبدی……………………………………..۱۵۸

۴-۲-۶- بررسی و شناخت ساختار حرکت و دسترسی……………………………….۱۶۷

۴-۲-۶-۱- بررسی ساختار شبکه دسترسی…………………………………………….۱۶۷

۴-۲-۶-۲- بررسی ساختار حمل و نقل…………………………………………………۱۶۹

۴-۲-۷- بررسی و شناخت ساختار مدیریت و مشارکت محله ای…………………….۱۷۳

۴-۲-۷-۱- بررسی و شناسایی عاملین تصمیم گیری محله ای……………………….۱۷۳

۴-۲-۷-۲- بررسی و شناسایی میزان مشارکت محله ای…………………………….۱۷۴

۴-۲-۸- بررسی و شناخت سازمان فضایی محله………………………………………..۱۷۵

۴-۲-۹- حوزه بندی محله ده ونک…………………………………………………………۱۷۷

۵- بخش پنجم : تجزیه و تحلیل…………………………………………………….. ۱۸۰

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………….۱۸۱

۵-۲- سنجش کمی شاخص ها………………………………………………………۱۸۱

۵-۲-۱- بررسی و کمی­سازی شاخص های فیزیکی در محله………………………….۱۸۴

۵-۲-۲- شاخص های ادراکی………………………………………………………………۱۸۶

۵-۲-۲-۱- ویژگی های پرسش شوندگان………………………………………………….۱۸۷

۵-۲-۲-۲- آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای (آزمون پارامتریک بودن داده ها)…….۱۸۸

۵-۲-۳- بررسی وضعیت شاخص ها در محله……………………………………………..۱۸۹

۵-۲-۴- تحلیل روابط شاخص ها با تجدید حیات اجتماع- محور……………………..۱۹۱

۵-۲-۴-۱- آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی شاخص ها نسبت به هم………..۱۹۱

۵-۲-۴-۲- بررسی میزان تأثیر شاخصها بر تجدید حیات اجتماع-محور……………۱۹۴

۵-۲-۵- تحلیل روابط معیارها با تجدید حیات اجتماع- محور  ………………………۲۰۰

۵-۳- سنجش و تحلیل استراتژیک (SWOT) …………………………………….203

۵-۳-۱- تعیین موقعیت استراتژیک محله (امتیازدهی به عوامل داخلی و خارجی)…..۲۱۰

۵-۴- بررسی مشکلات با توجه به شاخص های تجدید حیات اجتماع-محور………۲۱۲

۵-۴-۱- بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات از دیدگاه ذینفوذان…………………۲۱۲

۵-۴-۲- بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات از دیدگاه اجتماع محلی………….۲۱۴

۵-۴-۳- بیانیه نهایی مشکلات……………………………………………………………۲۱۵

۶- بخش ششم: طراحی برنامه راهبردی…………………………………………….. ۲۱۶

۶-۱- مقدمه………………………………………………………………………………..۲۱۷

۶-۲- چشم اندازسازی  یا تدوین بیانیه چشم اندازتوسعه محله …………………..۲۱۸

۶-۳- تدوین بیانیه راهبردی توسعه محله  …………………………………………….۲۲۱

۶-۳-۱- تعیین اولویت اجرای سیاستها ……………………………………………….۲۲۹

۶-۳-۱-۱- امتیازدهی به سیاستها……………………………………………………….۲۳۰

۶-۳-۱-۲- انتخاب سیاست های برتر……………………………………………………۲۳۲

۷- بخش هفتم: جمعبندی…………………………………………………………….. ۲۳۵

۷-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………۲۳۶

۷-۲- پاسخ به پرسشهای کلی پژوهش…………………………………………………۲۳۶

۷-۳- محدودیتهای پژوهش و پیشنهاد برای آینده………………………………………۲۳۸

منابع……………………………………………………………………………………….. ۲۳۹

پیوستها……………………………………………………………………………………. ۲۴۲

چکیده:

مرور مختصر طرح­های توسعه شهری نشان­دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در تهیه، تصویب و اجرای آنهاست. این اندیشه که دولت یا نهادهای دولتی و نیمه دولتی، مسؤل همه کارهاست و مردم کوچک‏ترین نقشی در فرایند تهیه طرح­ها ندارند منجر به کاهش مسؤلیت­پذیری مردم، بی­تحرکی و در بسیاری موارد باعث ناامیدی شهروندان شده است. این در حالی است که گروهی از متفکرین بر این باورند که با افزایش مبادلات اجتماعی و تعدد وابستگی های گروهی در یک جامعه، زمینه شکل گیری عواطف مثبت و در نتیجه احساس تعهد و اعتماد فراهم می‏گردد.

از این رو در ۱۵ سال اخیر، تغییراتی در رهیافت تجدید حیات شهری جهانی رخ داده است بطوریکه در فرایند آن، اجتماع محلی دارای اصلی­ترین نقش می­باشد. این رهیافت، در تلاش است با اتخاذ سیاست‏هایی ویژه، نه تنها با همراهی و مشارکت جامعه محلی، انجمن‏ها، بنگاه‏ها و سازمان‏های اجتماعی محلی ساکن در منطقه، برنامه‏ای مناسب را جهت تجدیدحیات حوزه ها ارائه دهد، یلکه بستر را نیز برای اجرایی شدن آنها فراهم سازد. این امر می تواند با تقویت اقتصاد محلی، ارتقای فرهنگ جامعه محلی، بالا بردن کیفیت زندگی محلی و … همراه باشد.

 هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تجدید حیات شهری و عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی-روانی، هویت بومی و فرهنگی، مشارکت محلی، توانمندسازی اجتماع محلی و انسجام اجتماعی در دهِ­ونک، روستاشهر سنتی تهران، است. پس از مرور مختصری بر روندهای اخیر در تجدید حیات شهری با تأکید بر بعد اجتماعی، این پژوهش به مجموعه­ای از ویژگی­های مداخلات اجتماع دست یافته، و عناصر کلیدی را در شکل­گیری برنامه محله-محور شناسایی کرده است. در این مطالعه، جنبه­های مهم یک رهیافت اجتماع-محور در تجدید حیات، با پیمایش صورت گرفته در میان ۲۶۴ نفر از بزرگسالان ساکن در دهِ­ونک واستخراج داده­هاى فیزیکی از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق همبستگی صورت گرفته، تعدادی از شاخص ها را که همبستگی زیادی با تجدید حیات اجتماع-محور در محله ده­ونک دارند، اعم از اعتماد اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن، درآمد و حس تعلق را مورد شناسایی قرار داده و راهبردها و سیاست هایی را با لحاظ این شاخص ها با هدف تجدید حیات اجتماعی محله ارائه نموده است تا بستر شکوفایی هویت و اعتماد اجتماعی در میان ساکنان این دهکده شهری، فراهم گردد.

بخش نخست: مقدمه موضوع

۱-۱- بیان مسأله

مرور مختصر طرح­های توسعه شهری نشان­دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در تهیه، تصویب و اجرای آنهاست. این اندیشه که دولت یا نهادهای دولتی و نیمه دولتی، مسئول همه کارهاست، منجر به کاهش مسؤلیت­پذیری مردم، بی­تحرکی و در بسیاری موارد باعث ناامیدی شهروندان شده است، بطوریکه کوچک‏ترین نقشی در فرایند تهیه طرح­ها ندارند. این در حالی است که گروهی از متفکرین بر این باورند که با افزایش مبادلات اجتماعی و تعدد وابستگی­های گروهی در یک جامعه تفکیک یافته، زمینه شکل­گیری عواطف مثبت و در نتیجه احساس تعهد و اعتماد فراهم می‏گردد. امروزه عقیده بر اینست که بدون مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و محلی، توسعه همه جانبه تحقق پیدا نمی­کند، لذا با کاهش نقش دولت، دولت نقشی تسهیل­گر به عهده می‏گیرد که تا حد امکان زمینه را برای رشد تشکل­های مردمی فراهم ‏سازد. اجرای این رویکرد به توسعه، نیازمند جایگاه و مدلی اجرائی است که می­توان آن را در قالب برنامه­ریزی اجتماع- محور صورت­بندی نمود که در تلفیق با ادبیات متأخر توسعه در بافت‏های درونی، تجدید حیات شهری با عنوان رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع- محور، بازشناسی می‏شود. این رهیافت، در تلاش است با اتخاذ سیاست‏هایی ویژه، نه تنها با همراهی و مشارکت جامعه محلی، انجمن‏ها، بنگاه‏ها و سازمان‏های اجتماعی محلی ساکن در منطقه، برنامه‏ای مناسب را ارائه دهد، بلکه بستر را نیز برای اجرایی شدن آنها فراهم سازد. این امر می­تواند با تقویت اقتصاد محلی، ارتقای فرهنگ جامعه محلی، بالا بردن کیفیت زندگی محلی و … همراه باشد.

ایران همواره با مشکل عدم مشارکت اجتماعی روبرو بوده است. از سوی دیگر تحقیقات نشان می‏دهد “سازمان محله‏ای”، شرایط برنامه‏ریزی اجتماع محور را تأمین می‏کند، لذا بهترین مکان برای کاربست این رهیافت، روستا- شهرها یا دهکده‏های شهری است که در طول زمان در حوزه‏های شهری قرار گرفته و عمدتاً روحیه زندگی اجتماعی را حفظ کرده‏ و عموماً با ویژگی­های اجتماعی و محلی خود شناخته می­شوند؛ نظیر رستم آباد، امام­زاده قاسم، اوین و …. آنچه که بیش از هرچیز در این محلات به چشم می­خورد، طبیعت پیاده و مقیاس انسانی آنها است که بستر حفظ روابط اجتماعی، سرمایه­ها و انسجام اجتماعی را فراهم آورده است. از این رو  برنامه­ریزی در چنین مکان­هایی بیش از هر چیز نیازمند توجه به چنین ارزشهایی است که تجدید حیات اجتماع-محور آن را در راس اهداف خود قرار داده است.

۲-۱- ضرورت و اهمیت مسأله

تحقیقات در ایران، نشان­دهنده وجود لختی، اینرسی و بی‏انگیزگی مردم در مشارکت اجتماعی است. مردم هیچ انگیزه­­ای از خود برای اجرای طرح­های پیشنهادی دولت نشان نمی­دهند. دولت همواره می­بایست ابزاری برای اجرای اجباری برنامه­هایش در دست بگیرد. این موارد نشان دهنده۳ مشکل است؛ یا اعتماد به دولت وجود ندارد، یا مردم به دلیل مطلع نبودن و در جریان قرار نداشتن امور، تمایلی به مشارکت از خود نشان نمی­دهند و یا طرح­ها اساساً برای این مردم و مناسب حال آن­ها تهیه نشده است. چاره هر سه مشکل، حضور پر رنگ مردم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم(ترجیحاً مستقیم) در کلیه مراحل برنامه­ریزی از شناخت مشکل و مسأله تا اجرای آن است. این مهم را می­توان در رهیافت تجدید حیات اجتماع-محور دنبال نمود.

از طرفی قرارگرفتن اجباری روستاها در دل شهرهای رشد یافته، محلاتی را بوجود آورده است که می­توان نام روستاشهر یا دهکده شهری را به آن­ها اطلاق کرد. خصوصیات عمده این اجتماعات محلی، همبستگی و انسجام بالای اجتماعی، شکل ارگانیک و کیفیت بالا از لحاظ زیست­محیطی است. چنین شرایطی، مطلوبِ محلات مسکونی می­باشد که در مواجهه با شهر و هجوم فرهنگ شهری، در حال نابودیست. همچنین حضور اجتماعی با ویژگی­های نامبرده، وجود شرایط را برای بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع-محور گوشزد می­کند.

۳-۱- اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر را می­توان به صورت زیر لیست نمود:

– مطالعه و دستیابی به راهبردی که بتوان از طریق آن برنامه­ای پاسخده برای ارتقای سطح زندگی و کیفیت محیطی دهکده­های شهری تهیه نمود.

– تجربه­ ای از شیوه بهره ­گیری از پتانسیل حضور اجتماعات محلی و ایجاد رضایت آنان در زندگی در محله­ی خود.

– تجربه­ ای از شیوه ایجاد تحرک و پویایی در اجتماعات محلی.

– پیشنهاد نمونه ­ای درراستای هرچه اجرایی­تر ساختن طرح­های شهری.

– معرفی نمونه ­ای از شیوه برنامه ریزی پایین به بالا.

۴-۱- سوالات پژوهش

– برنامه­ ریزی اجتماع- محور و تجدید حیات اجتماع- محور چیست و چگونه می توان از آن در برنامه­ریزی دهکده­ های شهری استفاده نمود؟

– چه عواملی در برنامه ­ریزی سبب تقویت اجتماع محله­ای شده است و بستر تجدید حیات شهری پایین به بالا را فراهم می­آورد؟

– چگونه می­توان با کمک جامعه منسجم محلی و بکارگیری قدرت آن­ها، بستر تجدید حیات دهکده­ های شهری نظیر محله ده ونک را فراهم نمود؟

۵-۱- ساختار پژوهش

مراحل کلی انجام کار در این پایان­نامه شامل شش مرحله می­باشد که به ترتیب عبارتند از: توصیف در سطح کلی- تحلیل در سطح کلی- جمع­بندی و ایجاد چارچوبی برای بکارگیری رهیافت­های مرتبط با محوریت جامعه محلی منسجم در نمونه موردی- توصیف در سطح نمونه موردی- تحلیل در سطح نمونه موردی- تجویز در سطح نمونه موردی. نمودار ۱-۱، ساختار پژوهش را به تفصیل نشان می­دهد.

۶-۱- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، کمی از نوع همبستگی می­باشد. ابتدا پس از مرور ادبیات نظری و عملی مرتبط با موضوع، چارچوبی مفهومی از معیارها و شاخص­ها برای ورود به نمونه موردی تدوین گردید. در طول بررسی نمونه موردی و تحلیل آن، تمامی شاخص­ها که از نظر ماهیت، به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می­شوند، از طریق نرم افزار SPSS، کمی­سازی شده و همبستگی آن­ها نسبت به هم و نسبت به کل(تجدید حیات اجتماع-محور محله ده­ونک)، تعیین گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شد. اقداماتی که در روش میدانی صورت پذیرفت شامل مصاحبه­ها، مشاهده­ها و پرکردن پرسشنامه بوده است. برای تکمیل پرسشنامه، به دلیل زیاد بودن جامعه آماری (۳۰۸۰۰نفر)، نمونه­­ای ۲۶۴نفره از ساکنین ده­ونک انتخاب شد. همچنین به دلیل ناهمگن بودن محله به لحاظ اجتماعی-اقتصادی، اجتماع محلی، به ۳ خوشه تقسیم گشت پرسشنامه­ها بر اساس سهم جامعه ساکن در هر خوشه، بین آن­ها تقسیم گردید. شیوه توزیع پرسشنامه و انتخاب پرسش شوندگان از درون هر نیز، تصادفی ساده بوده است.

تعداد صفحه : ۲۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***