پایان نامه ارشد: بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان سمنانی و مراقبتهای بهداشتی ودسترسی آنان به …

عنوان : بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان سمنانی و مراقبتهای بهداشتی ودسترسی آنان به خدمات بهداشتی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان :

بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان سمنانی و مراقبت های بهداشتی و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی

استاد راهنما:

دکتر طاهره میرساردو

استاد مشاور:

دکترنیر پیراهری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………..۵

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………۹

بیان مسأله ………………………………………………………………………………۹

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………۱۴

اهداف تحقیق (هدف کلی – اهداف جزئی- اهداف کاربردی ) …………………………..۲۰

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………..۲۳

ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………۲۴

پیشینه مطالعاتی تحقیق …………………………………………………………………..۲۹

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق …………………………………………………..۴۶

چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………..۷۴

فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………….۷۵

مدل نظری ……………………………………………………………………………….۷۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

روش پژوهش ……………………………………………………………………………۷۸

ابزار و روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………۷۹

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………۹۸

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………….۸۰

اعتبار ابزار ………………………………………………………………………………۸۲

پایایی ابزار ……………………………………………………………………………….۸۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………۸۴

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته های توصیفی ………………………………………………………………………..۸۶

یافته های مربوط به سنجش فرضیه ها ……………………………………………………۱۲۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….۱۳۸

پیشنهادات ………………………………………………………………………………۱۴۶

منابع ……………………………………………………………………………………۱۴۹

پرسشنامه ……………………………………………………………………………….۱۵۷

چکیده:

امروزه موضوع سلامتی در اولویت دستور کار توسعه بین المللی قراردارد و نابرابریهای سلامت بین کشورها و در درون جوامع دغدغه اصلی جامعه جهانی شده است. یکی از مهمترین این عوامل شرایط اجتماعی است که افراد جامعه در آن زندگی و فعالیت می کنند.وضعیت دوران جنینی، تولد و کودکی، نوجوانی و جوانی، شیوه زندگی، طبقه اجتماعی،وضعیت اقتصادی، اشتغال و نیز استرس، سلامت روحی و روانی، پایبندی اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات از مهمترین عوامل اجتماعی موثر بر سلامت افراد می باشند.در تحقیق حاضر سئوال اصلی این است که در شهر سمنان به عنوان یکی از نزدیکترین شهرها به پایتخت، وضعیت دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی چگونه است و سلامت شهروندان تا چه حد متأثراز پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان است. در این مطالعه فرضیات تحقیق براساس تئوری علل اجتماعی بنیادی لینک وفیلان و نظریه وضعیت اقتصادی–اجتماعی،عوامل استرس زای وقایع زندگی و سلامت پیرلین و ترنر طراحی شد و از روش پیمایش برای دستیابی به داده های مربوط به فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای ساکن در شهر سمنان بود که برابر با ۵۲۸۶۹ خانوارمی باشد و تعداد نمونه ۲۲۴ خانوار برآورد شد. روش نمونه گیری خوشه ای و واحد تحقیق هرمرد یا زن بالای ۱۸ سال هر خانوار بود. نتایج نشان داد کهشرایط ضعیف اجتماعی – اقتصادی در طول زندگی بر سلامتی تاثیرگذار است ،  میزانشیوعاختلالاتسلامت جسمانی روانیدرافرادبالای ۴۵سال،بیکار،بازنشستهوزنانخانهداربیشازسایرگروههابود. روش های مدیریت و روابط اجتماعی حاکم در محیط کار بسیار موثر استونوع شغل بیش از سایر متغیرها با دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی همبستگی دارد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

یکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه سطح بهداشت و میزان دسترسی اعضای آن جامعه به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. سلامت و بهداشت در زندگی فردی واجتماعی اهمیت روز افزونی دارد ،به طوری که سازمان های بین المللی متعددی این مقوله را مورد توجه خاص قرار داده اند. بیماری ها بدون علت به وجود نمی آیند واگر مراقبت کافی به عمل نیاید تندرستی مدت زیادی دوام نخواهد داشت.  سلامت هم چون جامی بلورین بسیار زیبا ولی شکننده است که نگهداری از آن به وقت ودقت زیادی احتیاج دارد. رفتار وشیوه زندگی ،عوامل محیطی ومراقبت های بهداشتی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت هستند.افرادی که از طبقه پایین تر اقتصادی- اجتماعی هستند و در محله های فقیرنشین زندگی می کنند احتمالاً بیشتردر معرض جنایت وآلودگی محیطی قرار دارند.مسکن های با کیفیت نا مناسب، خطر ابتلا به انواع بیماریها را برای افراد افزایش می دهد . افراد ساکن در این منازل  بیشتر در معرض خطر  و سرایت بیماریهای عفونی  و مزمن قرار دارند.

توجه جدی به جایگاه تغذیه در بین مردم و توزیع غذای کافی همراه با ویتامینهای لازم به ویژه برای کودکان، دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم همگی از عوامل مؤثر بر سلامت افراد است.  توان خرید خدمات درمانی نیز تأثیر بسزایی بر دستیابی به مراقبت های بهداشتی و پزشکی دارد . هر زمان که شرایط اقتصادی جامعه با پیشرفت و رونق همراه باشد ، شرایط اقتصادی اعضای جامعه نیز بهبود می یابد و استفاده آنها از خدمات بهداشتی و پزشکی بیشتر می شود. اما زمانی که اقتصاد دچار رکود گردد، اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات پزشکی با مشکل مواجه خواهند شد. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ومراقبت های بهداشتی ودسترسی به آن می باشد و  دراین فصل نخست مسأله تحقیق ،سپس اهمیت وضرورت و در پایان اهداف اصلی  و فرعی تحقیق مطرح خواهند شد.

۲-۱- بیان مسئله

سلامت یک پروسه چند محوری است که از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاه های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر ، مقوله سلامت تأثیر قابل توجهی بر سایر بخشهای جامعه دارد. به همین علت در برنامه های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله سلا مت، بعنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع شمرده می شود. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال ۲۰۰۷ به منظور جلب توجه جهانی به موضوع امنیت بین المللی سلامت ، جلب نظر سطوح بالای سیاسی و ضرورت سرمایه گذاری و توجه بیشتر مردم و دولتها ، شعار « سرمایه گذاری در سلامت » را مطرح نمود(UN 2007:19).

مراقبت بهداشتی اولیه، جزء ضروری مراقبت های سلامت هستند که بایستی به شکل یکسان در دسترس همه افراد و خانواده های یک جامعه باشد. شکل ارائه آن بایستی برای افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشارکت کامل آنها و با صرف هزینه ای که از سوی جامعه و کشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت های بهداشتی اولیه، هسته اصلی نظام سلامت هر کشور و جزئی اصلی از توسعه اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. دسترسی به بهداشت مناسب مکانیسم کلیدی برای ارتقا سلامتی ورفاه افراد است اما اغلب اوقات بهداشت نادیده گرفته می شود زیرا دولتها ملزم خواهند بود تعهدات سیاسی ومالی رابپذیرد تا تغییراتی را ایجاد کنند.

امروزه در بیشتر کشورهای جهان، تلاش برای صنعتی شدن هرچه بیشتر از یکسو و از سویی دیگر رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت به چشم میخورد. به دنبال این تغییرات بنیادین، روزبه روز بر استرس ها و مسایل و مشکلات روانی -اجتماعی جوامع افزوده شده و جهان شاهد تغییرات عمده در اپیدمیولوژی بیماری ها و نیازهای بهداشتی افراد خواهد بود، به گونه ای که بیماریهای جسمی- روانی، درصدر عوامل ایجادکننده ناتوانی و مرگهای زودرس قرارمیگیرند. شیوع بالای این بیماریها وناتوانی طولانی مدت و مزمن همراه آنها، باعث گردیده تا این مشکلات در تمامی جوامع به عنوان یک اولویت بهداشتی موردتوجه قرارگیرد. (Murray et al. 2001)

در حال حاضر نابرابری در برخورداری از سلامت در بین کشورهای مختلف به صورت چالشی جهانی درآمده است، به طوری که امروزه شاهد تفاوت ۴۸ساله در امید به زندگی بین کشورهای مختلف و تفاوتی ۲۰ساله در داخل برخی از کشورها هستیم. بنا به مطالعه صورت گرفته، سهم ژنتیک در سلامت افراد ۱۵درصد، محیط فیزیکی با ۱۰درصد، نظام مراقبت بهداشتی در کشورها با ۲۵درصد و عوامل اجتماعی با ۵۰درصد از عوامل مؤثر بر سلامت هستند. در کشورهای بسیار ثروتمند، فقرا عمر کوتاهتری دارند. همچنین در سراسر دنیا، افراد محروم دسترسی کمتری به منابع بهداشتی دارند. به اعتقاد کمیسیون بررسی عوامل تاثیرگذار بر سلامت اجتماعی افراد، بی عدالتی در سلامت در کشورها در حال گسترش است و دلیل اصلی آن نیز نگاه سرمایه داری به جهان است(Stansfield & Marmot 1992: 739).

در کشور های توسعه یافته نابرابری در برخورداری از امکانات بهداشتی درمانی در شهر های مهمی همچون لندن،واشنگتن و…. نیز به چشم می خورد.در این شهرها هنوز تبعیض های بهداشتی باعث مرگ و میرهای دردناکی می شود(پاگ ۱۳۸۳) . مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که بیماریهای  قلبی  یکی از عوامل اصلی مرگ و میردر این کشور است. در این کشور نرخهای گوناگون مرگ و میر به تنهایی ناشی از ویژگی های جمعیتی نیست بلکه در بسیاری از موارد ناشی از سطوح گوناگون دسترسی به خدمات و تسهیلات بیمارستانی است(تیموتی  ۲۰۰۷). 

دسترسی به بهداشت توسط افراد ودر سایه پایگاه اقتصادی – اجتماعی قرار می گیرد.افرادی که از حمایت های اجتماعی برخوردار نیستند، معمولا کمترین دسترسی را نیز به خدمات بهداشتیـ درمانی دارند. برای ارتقای سلامت باید توجه ویژه ای به زنان و کودکان شود و از پزشک محوری به بهداشت محوری حرکت کرد. از آن مهمتر این است که داشتن جامعه ای سالم نه تنها باید به یک خواست و مطالبه عمومی تبدیل شود، بلکه باید به یک اراده و همت ملی منتهی شود. باید مردم پیش از آن که دیگران را مسئول سلامت جامعه بدانند، خود را مکلف به حفظ و ارتقای سلامت جامعه ببینند(ملک افضلی ۱۳۸۵: ۳۹).

نظام سلامت در ایران در رده ۱۲۳ جهانی است و استانداردهای نظام سلامت ایران با پارامترهای سازمان بهداشت جهانی چندان همخوانی نداشته است.این رتبه نشان دهنده بی عدالتی در توزیع بهداشت و سلامت است. بر اساس مطالعات و محاسبات سال ۸۷ سرانه تعیینی از سوی سازمان نظام پزشکی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود اما عملا سرانه خروجی هفت هزار تومان شد۷٫۹ درصد میزان سهمی است که دولت در خوشبینانه ترین شرایط برای نظام سلامت از صندوق ملی سلامت کنار می گذارد در حالی که این رقم نباید کمتر از ۱۶درصد باشد. پوشش نامناسب بیمه ای و بضاعت ناکافی صندوق های بیمه ای یکی از مشکلات مردم است و بیمه ها به جای سلامت محور بودن صرفاً به درمان توجه میی کنند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی ۱۳۸۹: ۸۵).

کشور ما در حال گذر تغذیه است، بطوری که ۶/۱۶ درصد زنـان ۴۵-۱۵ سـال دچار کم خونی فقر آهن، ۶/۱۵ درصد کودکان زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه از نوع متوسط و شدید که در نتیجه ۰۰۰/۸۰۰ کودک دچار کوتاهی قد تغذیه ای هستند. سوء تغذیه پروتئین ـ انرژی مشکلی است جهانی و در دنیا ۳۲ درصد کودکان زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه متوسط و شدید هستند که کوتاهی قد تغذیه ای یک عارضه آن است. در کشور های کم توسعه یافته میزان آن ۴۵ درصد، کشور های در حال توسعه ۳۳ درصد و کشور های  صنعتی، صفر است. ۱۴۹ میلیون کودک زیر ۵ سال هنوز از سوء تغذیه رنج می برند، یکی از اهداف سال ۲۰۰۰ کاهش سوء تغذیه به میزان ۵۰ درصد بوده است ولی این هدف در کشور های در حال توسعه فقط ۱۷ درصد کاهش یافته است، یعنی از ۱۷۷ میلیون به ۱۴۹ میلیون نفر رسیده است (UNICEF 2001:68-111).

۴۴ درصد کودکان زیر ۵ سال در کشور های در حال توسعه و ۷۰ درصد کودکان کشور های کم توسعه یافته از کمبودویتامین A رنج می برند. کمبود ویتامین D ، روی، آهن، کلسیم و یُد از دیگر ریزمغذی هایی است که در دنیا شایع است. کمتر از ۵۰ درصد خانوارها در سطح جهان از نمک ید دار استفاده می کنند، در کشور ما ۹۵ درصد خانوارها از نمک ید دار استفاده می نمایند.در عین حال که ۲۰ درصد مردم کشور نمی توانند رفع گرسنگی  کنند، ۴۰ درصد جمعیت دچار پرخوری هستند به طوری که در بعضی مطالعات محدود در زنان بالای ۳۰ سال روستایی اطراف تهران ۲۴ تا ۷۲ و در مناطقی از شهر تهران تا ۸۲ درصد، دچار افزایش وزن و چاقی  بوده اند. این پدیده منجر به افزایش فشارخون، دیابت، بیماری های  قلبی عروقی و بیماری های استخوان و مفصل می شود (میران و همکاران ۱۳۸۷: ۶۹-۸۷).

در تمام کشور های دنیا هزینه های سلامت را دولتها ، بیمه ها و مردم پرداخت می کنند و سهم هر بخش متفاوت است.در کشور ما نیز مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی : برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری ، پیری، ازکارافتادگی ، بیسرپرستی ،در را ه ماندگی، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی. دولت موظف استطبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدماتو حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افرادکشورفراهم نماید(ماهر ۱۳۸۴: ۱۳۰).

با وجود همه تلاشهایی که در این جهت صورت گرفته ، متأسفانه بخش سلامت با چالش های زیادی مواجه بوده و مردم در تأمین هزینه های درمان با مشکلاتی روبرو بوده اند .در جهان با توسعه فناوری در بخش سلامت و استفاده از آن در سطح وسیع در تشخیص پزشکی و افزایش عرضه کنندگان بخش سلامت و نیز دسترسی بیشتر خانوار ها به امکانات پزشکی همراه با توسعه فرهنگ سلامت، هزینه مصرف خدمات سلامتی افزایش یافته است؛ به گونه ای که سهم هزینه های سلامت از کل تولید ناخالص جهانی از ۳ درصد در سال ۱۹۴۸ به ۷/۹ درصد در سال ۱۹۹۷ افزایش یافته است(UNICEF 2002:10).

مطالب بالا حاکی از تفاوت درمیزان سلامت در کشورهای جهان و نابرابری ملتها در دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. این تفاوت متأثر از عوامل متعددیست که یکی از این عوامل موقعیت اقتصادی-اجتماعی افراد است. در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت سلامت افراد و میزان دسترسی آنها به خدمات درمانی و بهداشتی تا حد زیادی ناشی از پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان است. علی رغم اینکه تصویر کلی بهداشت و سلامت در ایران می تواند به بسیاری از استانها تعمیم یابد. با این حال ، این سئوال ذهن محقق را به خود مشغول کرده است که در شهر سمنان به عنوان یکی از نزدیکترین شهرها به پایتخت ، وضعیت دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی چگونه است و سلامت شهروندان تا چه حد با پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان در رابطه می باشد.

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.