پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‏نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان

بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک

 (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

 

 

استاد راهنما :

دکترافشین باغفلکی

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

بهمن ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان              صفحه
   
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱٫مقدمه ۳
۱-۲٫بیان مساله ۴
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴٫اهداف مشخص پژوهش ۶
۱-۵٫ فرضیه های پژوهش

۱-۶٫قلمرو پژوهش

۷

۷

۱-۷٫اصطلاحات وواژه های پژوهش ۸
   
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
۲-۱٫مقدمه ۱۰
۲-۲٫مبانی نظری ۱۱
 ۲-۲-۱٫ تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانک ها ۱۱
  ۲-۲-۱-۱٫دلایل بروز تورم ۱۱
  ۲-۲-۱-۲٫افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها ۱۱
  ۲-۲-۱-۳٫ اثر تورم بر سپرده ها بانک ها ۱۴
۲-۲-۲٫تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات ۱۵
۲-۲-۳٫نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانکی ۲۳
 ۲-۲-۳-۱٫دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز ۲۴
 ۲-۲-۳-۲٫ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا ۲۵
۲-۲-۴٫تغیرات نرخ سود  اعتبارات ۳۱
 ۲-۲-۴-۱٫تعریف اعتبارات ۳۱
۲-۲-۵٫متغیر های پولی و رشد نقدینگی ۳۳
 ۲-۲-۵-۱٫اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی ۳۴
  ۲-۲-۵-۲٫تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک ۳۴
۲-۲-۶٫بانک ۳۷
 ۲-۲-۶-۱٫چگونگی پیدایش بانکداری در ایران ۳۷
 ۲-۲-۶-۲٫بانک های خصوصی ۴۵
 ۲-۲-۶-۳٫بانکداری پس از انقلاب اسلامی ۴۵
۲-۲-۷٫بانک ملت ۵۰
۲-۳٫پیشینه پژوهش ۵۱
۲-۳-۱٫پژوهش­های داخلی ۵۱
۲-۳-۲٫پژوهش های خارجی ۵۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
۳-۱٫مقــدمه ۵۷
۳-۲٫روش پژوهش ۵۷
۳- ۳٫ متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش ۵۸
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری ۵۹
۳- ۵٫ تعیین حجم نمونه ۶۰
۳- ۶٫ ابزار جمع­آوری داده­ها ۶۱
۳- ۷٫روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه ۶۲
۳- ۸٫ روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۴
۳-۹٫ساختار پرسشنامه ۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
۴-۱٫مقدمه  
۴-۲٫آمار توصیفی پاسخ دهندگان ۶۶
۴ –۳٫ بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها ۶۷

۴ ۴ .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

۷۳

۴ – ۵ – ۱ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

۷۴

۴ – ۵ – ۲ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

۷۶
۴ – ۶ مدل کلی پژوهش ۷۷
۴-۷٫بررسی فرضیات پژوهش ۹۴
۴-۸٫یافته های جانبی ۹۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
۵-۱٫مقدمه. ۱۰۳
۵-۲٫نتایج پژوهش ۱۰۴
۵-۳٫پیشنهادات ۱۰۶
۵-۴٫پیشنهادهایی کاربردی ۱۰۸
.منابع ۱۰۹
پیوست  
پرسشنامه  

فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر ۶۳
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت ۶۷
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ۶۹
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری ۶۸
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه ۷۰
آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف ۷۲
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم ۷۳
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده ۷۹
شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده ۸۰
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی ۸۲
شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی ۸۵
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۵
شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۸
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۸
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات ۹۴
شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات ۹۳
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۹۴
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش ۹۵
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش ۹۷
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش ۹۸
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش ۹۹

 

فهرست نمودار­های پژوهش

۶۸ نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
۶۹ نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
۷۰ نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
۷۱ نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

 

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف بانکها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری بوده است. تبلیغات فزاینده بانک­های کشور یکی از محدود نمادهای رقابت فزآینده در جهت کسب این سهم است. عمده پژوهش­هایی نیز که در زمینه رقابت­پذیری انجام شده است بیان کننده این حقیقت هستند. که سهم بازار نشان دهنده قدرت رقابتی شرکت­ها در بستر رقابتی آنهاست. در واقع یکی از مهمترین نمودهای رقابت در بازار امروزی سهم بازاراست. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی وشناسایی قرار می­گیرند. هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می­تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد. روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وبا استناد به نرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و کارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. میزان حجم نمونه ۱۰۰ می باشد. برای مشخص کردن  همگونی داده های تجربی با توزیع نرمال از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف  وتاثیر متغیر مستقل از رگرسیون خطی استفاده می کنیم آزمون معنی داری همبستگی با آماره ی آزمون تی-استیودنت ۳۱ تحلیل واریانس با بهره گرفتن از آماره ی آزمون F انجام گرفته است. وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از روش های کمّی ارزیابی نیز استفاده شده است. ودرنهایت این نتیجه حاصل شد که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تغییرات نرخ سود اعتبارات دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت کرمانشاه

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانکها تاثیرمی گذارند که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­کند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است.  در کل می توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نماید.(صفری،۱۳۸۷) . رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می­شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان­ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های  مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان­ها تاثیر عمده ای دارد(بیشنا و فیشر[۱]، ۲۰۰۸) . هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی­گردد بلکه متضرر هم می شود. آنچه که حائز اهمیت است توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­کند(شورچولو پی[۲] ،۲۰۰۹).  در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در کل می­توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت­پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­نماید  (صفری ،۱۳۸۷). رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهش­گر می شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل  تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک[۳] ۲۰۰۹). وهر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می­شود. آنچه که حائز اهمیت است. توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. این پژوهش  قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در کشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت  را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانک ها شناسایی گردد.

۱-۲٫بیان مسأله

امروزه در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم

اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکتها  که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد  هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،۱۳۸۵). برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می شود. یکی از مهمترین عوامل­ با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات  به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت  ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به­ خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. و نقدینگی و نمادهایی که در رابطه با خلق و کنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است(صفری ۱۳۸۴).با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش  قرار  می­گیرد .

[۱] – Bishnu and Fisher

[۲] – Shurchuluu P.

۱ – Fu ,Xiaoqing

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***