پایان نامه ارشد: بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A.

رشته مدیریت بازرگانی–گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پاییز و زمستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
چکیده تحقیق: ۷
فصل اول ۸
کلیات طرح تحقیق ۸
مقدمه : ۹
۱-۱ بیان مسئله :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۳ اهداف تحقیق : ۱۳
۱-۴ قلمرو تحقیق : ۱۳
۱-۵ مدل تحلیلی تحقیق : ۱۴
۱-۶ سؤالات تحقیق : ۱۴
۱-۷ فرضیه های تحقیق : ۱۵
۱-۸ جامعه آماری و نمونه آماری: ۱۵
۱-۹ شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق: ۱۶
۱-۱۰ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۶
۱-۱۰-۱ مطالعات کتابخانه ای ۱۶
۱-۱۰-۲ تحقیقات میدانی ۱۷
فصل دوّم ۱۸
ادبیات و مبانی نظری تحقیق ۱۸
۲-۱ بخش اول: نگاه کلی به مدیریت بازاریابی ۱۹
بنادر ؛ دروازه طلایی ورود به بازارهای جهانی ۱۹
تاریخچه بندر امام خمینی (ره) ۲۰
نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در ترانزیت کالا ۲۱
بندر در یک نگاه: ۲۱
ترمینال های کالا: ۲۲
ویژگی های بندر: ۲۳
کریدورهای ترانزیت از بندر امام خمینی(ره) ۲۵
تسهیلات ومعافیت های گمرکی مناطق ویژه اقتصادی بندری ۲۶
قسمت اول: مدیریت بازاریابی ۲۷
۲-۱-۱ تعریف مدیریت بازاریابی ۲۷
۲-۱-۲ اهداف نظام بازاریابی: ۲۷
۲-۱-۳ بازاریابی بنادر ۲۷
۲-۱-۴ سازمان بندر ۲۹
۲-۱-۵ سیستم جامعه بندری Port Community System 29
۲-۱-۶ مدیریت بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ۳۱
۲-۱-۷ فلسفه های مدیریت بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ۳۱
۲-۱-۸ دستورالعمل معرفی خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۳۲
۲-۱-۹ سیر تکاملی راهنمای سازمان ها جهت هدایت فعالیّت های بازاریابی ۳۴
۲-۱-۹-۱ فلسفه یا اصل تولید ۳۴
۲-۱-۹-۲ اصل محصول ۳۵
۲-۱-۹-۳ اصل فروش ۳۵
۲-۱-۹-۴ اصل بازاریابی ۳۵
الف) فرآیند مبتنی بر اصل فروش ۳۵
ب) اصل بازاریابی ۳۶
۲-۱-۹-۵ اصل بازاریابی اجتماعی ۳۷
۲-۱-۹-۶ تعیین بازار هدف ۳۷
۲-۱-۹-۷ مشتریان: ۳۸
۲-۲ بخش دوم : آمیخته بازاریابی خدمات ۳۹
۲-۲-۱ محصول (خدمت): ۴۱
۲-۲-۲ قیمت : ۴۱
۲-۲-۳ توزیع یا مکان ۴۲
۲-۲-۴ تبلیغ ۴۳
۲-۲-۵ کارکنان ۴۴
۲-۲-۶ امکانات و دارایی های فیزیکی ۴۵
۲-۲-۷ مدیریت عملیات یا فرآیند : ۴۶
۲-۲-۷ بهره وری و کیفیت : ۴۷
۲-۳ سطح خدمات ۴۷
۲-۳-۱ بهره وری و کیفیت در خدمات ۵۰
۲-۳-۲ انتظارات مشتری ۵۱
۲-۳-۳ پنج بعد کیفیت ۵۱
۲-۳-۴ رضایت مشتری ۵۲
۲-۳-۵ رضایت ، رغبت و رضایتمندی ۵۲
۲-۳-۶ مزایای رضایت مشتری ۵۳
۲-۴ پیشینه تحقیق ۵۵
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ۵۵
۲-۴-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور : ۵۶
فصل سوم ۶۰
روش اجرای تحقیق ۶۰
۳-۱ روش تحقیق ۶۱
۳-۲ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه برداری ۶۳
۳-۳ ابزار اندازه گیری ۶۷
۳-۳ ابزار اندازه گیری ۷۰
۳-۳-۱- اعتبار و روایی ۷۱
۳-۳-۲- پایایی ۷۲
۳-۴ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
فصل چهارم ۷۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۶
۴-۱ مقدمه ۷۷
۴-۲ اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک موجود ۷۷
۴-۴ روشهای توصیفی ۷۸
۴-۵ تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه مشتریان: ۷۸
۴-۶ شاخص های آماری بدست آمده برای پرسشنامه ۷۹
۴-۶ روش های استنباطی ۸۳
۴-۶-۱ ضریب توافق کندال ۸۴
۴-۶-۲ نتایج آزمون KS 86
۴-۶-۳ بررسی فرضیه اصلی اول – آنالیز واریانس ۸۷
۴-۶-۴ بررسی فرضیه اصلی دوم ۸۸
۴-۶-۵ بررسی فرضیات فرعی ۸۹
۴-۶-۷ آزمون علامت ۹۱
۴-۷ بررسی فرضیه های فرعی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها ۹۲
فرضیه اول- کیفیت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۹۲
فرضیه دوم- قیمت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۹۴
فرضیه سوم- فرآیند توزیع در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۹۶
فرضیه چهارم- فرآیند آموزش (پیشبرد) در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۹۸
فرضیه پنجم- فرآیند عملیات در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۱۰۱
فرضیه ششم- بهرهوری و کیفیت فرآیند در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۱۰۳
فرضیه هفتم- کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۱۰۵
فرضیه هشتم- شواهد فیزیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. ۱۰۷
۴-۸ فرضیه های اصلی پژوهش ۱۱۰
فرضیه اول- عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی تاثیر دارد. ۱۱۰
فرضیه دوم- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی متفاوت است. ۱۱۲
فصل پنجم ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۴
۵۵-۱ خلاصه پژوهش ۱۱۵
۵-۲ یافته های پژوهش ۱۱۷
۵-۲-۳ آزمون کندال ۱۱۹
۵-۲-۴ آزمون پایایی پرسشنامه ۱۱۹
۵-۳ نتیجه گیری ۱۲۰
فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره ۱۲۲
۵-۴ مشکلات تحقیق: ۱۲۳
۵-۵ پیشنهاد به مسئولین و دست اندرکاران منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) ۱۲۵
۵-۶محدودیت های پژوهش ۱۲۹
پیشنهادات ۱۳۰
منابع فارسی ۱۳۲
منابع انگلیسی ۱۳۳
پیوست ها ۱۳۴

جداول
جدول ۳-۱ گام های اصلی پژوهش 
جدول ۳-۲ ترتیب سؤالات پرسشنامه 
جدول ۳-۳ چگونگی تخصیص امتیاز به گزینه ها 
جدول ۳-۴ ابعاد مورد سنجش در هر شاخص 
جدول ۳-۵ آلفای کرونباخ برای پیش تست 
جدول ۳-۶ نتایج آزمون کرونباخ برای کل نمونه ها 
جدول ۴-۱ شاخص های آماری مربوط به انتظارات مشتریان از خدماتی که دریافت می کنند 
جدول ۴- ۲ شاخص های آماری مربوط به هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات 
جدول ۴-۳ نتایج آزمون کندال در خصوص توافق دیدگاه مشتریان در مورد هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی 
جدول ۴-۵ نتایج آزمون KS 
جدول ۴-۶ نتایج آنالیز واریانس 
جدول ۴-۷ نتایج آزمون t 
جدول ۴-۸ نتایج آزمون t برای فرضیه های فرعی 
جدول ۴-۹ نتایج آزمون علامت 
جدول۴-۱۰ آماره های توصیفی شاخص کیفیت خدمات و عوامل آن ۹۲
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون برای شاخص خدمات و عوامل آن 
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص خدمات 
جدول ۴-۱۳ آماره های توصیفی شاخص قیمت و عوامل آن………………………………………………………………………………………………۹۴
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون برای شاخص قیمت و عوامل آن 
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص قیمت 
جدول ۴-۱۶ آماره های توصیفی شاخص فرآیند توزیع و عوامل آن 
جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون برای شاخص توزیع و عوامل آن 
جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص توزیع 
جدول ۴-۱۹ آماره های توصیفی شاخص فرآیند آموزش و عوامل آن 
جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون برای شاخص آموزش و عوامل آن 
جدول ۴-۲۱ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص آموزش 
جدول ۴-۲۲ آماره های توصیفی شاخص فرآیند عملیات و عوامل آن 
جدول ۴-۲۳ نتایج آزمون برای شاخص عملیات و عوامل آن 
جدول ۴-۲۴ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص عملیات 
جدول ۴-۲۵ آمارههای توصیفی شاخص بهره وری و کیفیت فرآیند و عوامل آن 
جدول ۴-۲۶ نتایج آزمون برای شاخص بهره وری و کیفیت و عوامل آن 
جدول ۴-۲۷ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص بهره وری و کیفیت 
جدول ۴-۲۸ آمارههای توصیفی شاخص کارکنان و عوامل آن 
جدول ۴-۲۹ نتایج آزمون برای شاخص کارکنان و عوامل آن 
جدول ۴-۳۰ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص کارکنان 
جدول ۴-۳۱ آمارههای توصیفی شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن 
جدول ۴-۳۲ نتایج آزمون برای شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن 
جدول ۴-۳۳ نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص شواهد فیزیکی 
جدول ۴-۳۴ بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی 
جدول ۴-۳۵ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات 

شکل ها
شکل ۱-۱ نمودار نرخ رشد سهم بازار خدمات توسط اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی در مقایسه با بندر عباس و رشد کشور………………۱۳
شمای کلی سیستم جامعه بندری PCS 
شکل ۲-۱ فرایند مبتنی بر اصل فروش 
شکل۲-۲ فرایند مبتنی بر اصل بازاریابی 
شکل۲-۳ انواع بازار بر حسب نوع مشتری 
شکل ۲-۴ عناصر آمیخته بازاریابی خدمات 
شکل ۲-۵ متغیّر های بازاریابی مربوط به هر یک از عناصرآمیخته 
شکل۲-۶ روشهای ارزش آفرینی از طریق خدمات………………………………………………………………………………………………………..۴۹
شکل ۲- ۷ مزایای رضایت مشتری 
شکل ۲- ۸ مدلp 7 
شکل ۲- ۹ مدل p 3 
شکل ۳-۱ قسمتی از جدول مورگان 
شکل ۳-۲ شرکتهائی که به عنوان نمونه مورد نظر سنجی قرار گرفته اند 
نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی 
نمودار ۴-۲ نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
نمودار ۴-۳ رتبه بندی شاخص های عناصر آمیخته بازاریابی خدمات از لحاظ میزان تاثیر بر رضایت مشتریان…………………………………..۱۱۳
نمودار ۵-۱ نمودار رتبه بندی شده شدت ارتباط ابعاد مورد سنجش با رضایتمندی مشتریان ۱۱۸

چکیده تحقیق:
محقـق بـا تعریف این پروژه با عنوان ” بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ” بدنبال آن است که به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان بپردازد ، در این پژوهش محقق تلاش نموده تا ضمن تبیین چگونگی تاثیر هر یک از عناصر بر روی رضایتمندی مشتریان نسبت به تعیین شدت تاثیر آنها اقدام نماید و به عبارت دیگر اولویت تاثیر گذاری هر یک از این عوامل را بر رضایتمندی مصرف کنندگان شناسایی نماید.
هدف اصلی این تحقیق شناسائی ، تبیین و تشریح عناصر آمیخته بازاریابی خدمات و بررسی تاثیر آن بر روی رضایتمندی مشتریان منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی می باشد.
این پژوهش از نظر موضوع یک پژوهش در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات می باشد و قلمرو زمانی آن از زمان شروع پژوهش به مدت ۶ ماه است.قلمرو مکانی پژوهش ، حوزه فعالیت محقق در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی می باشد. از نظر جامعه آماری تحقیق، در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی (صاحبان کالا و سرمایه گذاران) می باشند که در طول قلمرو زمانی پژوهش از این اداره کل خدمات دریافت کرده اند.در کل ۲۱۵ پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. نظر به اینکه این پرسشنامه بر اساس مبانی نظری طرح گردیده و نظر اساتید و متخصصان در خصوص آن مثبت بوده است، لذا از روایی کافی برخوردار بوده است. در خصوص پایایی نیز محقق اقدام به بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش ضریب آلفای کرونباخ نمود. نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مورد تایید می باشد.در بررسی فرضیات به نتایج زیر رسیدیم:
فرضیه های اصلی تائید شدند و کلیه فرضیه های فرعی مورد تائید قرار گرفتند.
کلید واژه : مدیریت بازاریابی خدمات – آمیخته بازاریابی خدمات – رضایتمندی

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

مقدمه :

سازمان ها و شرکتهای تجاری در جهان امروز با رقابت روزافزون اعم از رقابت های داخلی و خارجی در زمینه افزایش فروش و اندازه سهم بازار مواجه می باشند و آنچه که در این راستا بیش از همه در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازار و بازاریابی مهم به نظر می رسد بکارگیری عوامل آمیخته بازاریابی در حوزه خدمات است. به عبارتی دیگر این عوامل نقش اساسی در افزایش فروش و اندازه سهم بازار محصولات شرکتها در بین رقبا دارند که متأسفانه در شرکتها و مؤسسات تجاری ایران کمتر به این مسأله توجه شده است و به تعبیری فعالیت ها و تغییرات کمی در مدیریت بازاریابی شرکتها ملاحظه می شود. نکته قابل توجه آن است مؤسسات و شرکتهای تجاری ایران برخلاف شرکتهای کشورهای پیشرفته دیدگاه علمی دقیق و صحیحی نسبت به مدیریت بازاریابی ندارند. همین امر باعث شده است که در مجموع کشور ما سهم کوچکی از بازارها را در بین رقبا به خود اختصاص دهد.
در زمینه بازار داخلی نیز همین وضعیت ملاحظه می شود. بسیاری از شرکتها و مؤسساتی که در زمینه تولید در سطح وسیعی فعالیت دارند، به دلیل تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان فروش و نیز به دلیل پاره ای از شرایط در برخی از شرکتها به دلیل تولید محصول خاص و انحصاری و نیاز بیش از حد بازار به محصول آن ها، نیازی به شیوه های علمی و نوین مدیریت بازاریابی را احساس نمی کنند و به عبارت دقیق تر اصول اساسی آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکتها به بالا بردن میزان فروش و با افزایش توان رقابتی آن ها که به واسطه شرایط نامناسب و نامتوازن بازار داخل و یا نیاز بیش از حد بازار به وجود آمده است، منجر به این شده است که در حال حاضر نیز برخی از شرکت ها به روش سنتی و غیرعلمی اقدام به ارائه خدمات خود کنند و حتی در زمینه ارتقاء فروش خود اقدامات مثبتی انجام ندهند. در همین راستا محقق بدنبال آن است که مشتریان را بشناسد و پیشنهاداتی جهت افزایش رضایت آنها و نهایتا” حفظ آنها ارائه دهد لذا به همین دلیل درنظر دارد این فعالیت را درقالب یک تحقیق انجام دهد ، تحقیقی با عنوان ” بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)”
می دانیم که تحقیق یعنی به حقیقت رسیدن،به حقیقت علمی و مراد از حقیقت علمی هم مطا بقت هرچه بیشتر شناخت با واقعیت است .چنین شناختی را علم science مینامند ، که به معنی بیان تجربی قانونمندیهای حاکم بر طبیعت،یا به عبارتی پویاتر، سازماندهی شناخت است .همانطور که هرکاری مراحلی دارد تحقیق علمی هم دارای مراحلی است که عبارتند از :
۱- مسئله یابی ( انتخاب و طرح موضوع یا مسئله تحقیق و…)
۲- فرضیه سازی (بررسی و نقد منابع موجود در رابطه با موضوع،تدوین چارچوب نظری تحقیق ،و…)
۳- تعریف جامعه آماری
۴- نتیجه گیری و تحلیل داده ها
محقق طی این مراحل،تلاش می نماید تا پاسخ پرسشها یا آزمون فرضیه ها ی مطرح شده در تحقیق را بدست آورد. (خراسانی ، ۱۳۸۶ ، ۶۳)
۱-۱ بیان مسئله :

در بازاریابی،آمیخته بازاریابی شامل محصول،مکان،قیمت و ترفیع می شود. در بازاریابی خدمات با توجه به نقاط تمایز و تفاوت برشمرده شده خدمات با کالا ها اجزای دیگری نیز به آمیخته بازاریابی اضافه می شود آقای کریستوفر لاولاک آمیخته کل بازاریابی را به یک قایق با ۸ پارو تشبیه کرده است که در شکل زیر نمایان است.(لاولاک ،۱۳۸۵ ،روی جلد)

ویژگی های هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

در این پروژه محقق در تلاش است تا رابطه بین هریک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات را با رضایتمندی مشتریان مورد بررسی و سنجش قرار دهد ، جنبه های مجهول و مبهمی که محقق در صدد رسیدن به پاسخ آنها است به قرار زیر می باشد:
۱٫ عناصر آمیخته بازاریابی خدمات کدامند؟
۲٫ هر یک از این عناصر بر رضایتمندی مشتریان چگونه تاثیر می گذارند؟
۳٫ چه رابطه ای بین عناصر آمیخته بازارایابی خدمات با رضایتمندی مشتریان وجود دارد.
۴٫ شدت تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر روی رضایتمندی مشتریان چقدر است؟
۵٫ رتبه بندی هر یک از عناصر به چه ترتیبی می باشد؟

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***