پایان نامه ارشد: بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با بهره گرفتن از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایشبازرگانی بین الملل

 

عنوان:

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با بهره گرفتن از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)

استاد راهنما:

 دکتر قاسمعلی بازایی

 

استاد مشاور:

 دکتر حسین حاتمی

  

                                             تابستان۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
همراستایی فناوری اطلاعات در کسب وکارالکترونیک ، عملکرد و اثر بخشی فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. تاکنون مدل های همراستایی مختلفی بیان شده اند که به کسب وکار سازمان ها کمک کنند تا فناوری اطلاعات را آنچنان که با کسب وکارشان همراستا باشد، به کارگیرند و منافع آن را افزایش دهند. هر یک از این مدل ها، شاخص ها و معیارهایی که از دید خود اهمیت داشته اند را بررسی کرده اند. مدل های معروف و پرکاربردی که نقش فناوری اطلاعات در کسب وکار یا یک سازمان را از جهت استراتژیک، همراستایی، عملیاتی، کاربردی و سایر ابعاد فناوری اطلاعات در کسب وکار را مطرح کرده اند بررسی و با مقایسه تطبیقی این مدل ها به استخراج شاخص های آنها پرداخته می شود. براین اساس اهداف تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود: شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، ارزیابی سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و در ارزیابی میزان همراستایی، نمونه گیری تصادفی از کارشناسان ، کارمندان ومدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.
با توجه به نتایج معادلات ساختاری لیزرل، تمامی شاخص های متغیرهای کاربرگرایی، مشارکت و همکاری کسب و کار، مزیت عملیاتی و آینده نگری مورد تایید قرار گرفتند. میزان سطح معناداری (T-value) برای تمامی شاخص ها بالاتر از ۹۶ / ۱ بوده است، که نشان دهنده معناداری روابط بوده است. پس چهار شاخص اصلی کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار ، عملیاتی نمودن نرم افزارها ، آینده نگری از جمله شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشند.
با توجه به رتبه بندی شاخص ها با بهره گرفتن از نرم افزار Expert Choiceبه این نتیجه میرسیم که به ترتیب شاخص مزیت عملیاتی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب شاخص های کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار، آینده نگری در اولویت های بعدی قرار دارند. میزان همراستایی که در این پژوهش و در پیمایش مجتمع پتروشیمی اصفهان انجام شد ، عددی برابر ۳٫۶۵۵ است. این عدد با توجه به مقیاس لیکرت، نشان دهنده ی همراستایی متوسط است.
نتایج پژوهش بیان کننده مدلی مفهومی است که میزان همراستایی فناوری اطلاعات در سازمان را به وسیله چهار شاخص اصلی و متغیرهای آشکار هر شاخص، قابل اندازه گیری می کند و به صورت کمی عددی را برای همراستایی نمایش می دهد تا سازمان ها به کمک این مدل همراستایی خود را اندازه گیری کرده، بتوانند مقدار آن را افزایش دهند.
 

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مساله تحقیق. ۳
۱-۳- بیان اهمیت انجام تحقیق. ۴
۱-۴- بیان اهداف تحقیق. ۶
۱-۵- ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری. ۷
۱-۶- مدل تحقیق. ۸
۱-۷- فرضیات یا سؤالات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)   ۹
۱-۸- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …)   ۱۰
۱-۹- جامعه آماری مورد مطالعه. ۱۱
۱-۱۰- قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی- مکانی). ۱۱
۱-۱۱- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری)   ۱۱
۱-۱۲- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و…)   ۱۱
۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۲
۱-۱۴- تعاریف متغیر ها و داده ها. ۱۲
۱-۱۴-۱- فناوری. ۱۲
۱-۱۴-۲-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT). 13
۱-۱۴-۳-  فناوری اطلاعات. ۱۳
۱-۱۴-۴- اطلاعات. ۱۳
۱-۱۴-۵- کسب و کار الکترونیک. ۱۴
۱-۱۴-۶- کاربر گرایی. ۱۴
۱-۱۴-۷- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان). ۱۴
۱-۱۴-۸- مزیت عملیاتی. ۱۵
۱-۱۴-۹- آینده نگری. ۱۵
فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۱۶
۲-۱- مقدمه. ۱۶
۲-۲- اطلاعات و دانش. ۱۷
۲-۳- تعریف فناوری اطلاعات. ۱۹
۲-۴- وظایف فناوری اطلاعات. ۲۰
۲-۵- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT )   ۲۱
۲-۶- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟. ۲۲
۲-۷- فواید استفاده از فناوری اطلاعات. ۲۴
۲-۷-۱- یکپارچگی سیستم. ۲۴
۲-۷-۲- دسترسی آسان به اطلاعات. ۲۴
۲-۷-۳- امنیت بالا و سطوح دسترسی. ۲۵
۲-۷-۴- ثبت دانش سازمانی. ۲۵
۲-۷-۵- گزارشات مدیرتی. ۲۵
۲-۷-۶- بالا بردن رضایت مشتری. ۲۶
۲-۷-۷- اطلاع رسانی دقیقتر، به موقع تر و گسترده تر. ۲۶
۲-۸- موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها   ۲۶
۲-۹- توصیه ها برای اجرای فناوری اطلاعات در سازمانها. ۲۸
۲-۱۰- جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه پایدار ایران. ۲۸
۲-۱۱- جایگاه ICT در ایران. ۳۰
۲-۱۲- تاریخچه کسب و کار الکترونیک. ۳۱
۲-۱۳- تعریف کسب و کار الکترونیکی. ۳۵
۲-۱۴- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی. ۳۵
۲-۱۵- مزایای کسب و کار الکترونیکی. ۳۷
۲-۱۵-۱- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی. ۳۷
۲-۱۵-۲- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی. ۳۸
۲-۱۶- معایب کسب و کار الکترونیک. ۳۹
۲-۱۷-  یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی. ۳۹
۲-۱۸- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک. ۴۱
۲-۱۹- شیوه های کسب و کار الکترونیک. ۴۲
۲-۲۰- مدل های کسب و کار الکترونیکی. ۴۳
۲-۲۱- ضروریات کسب و کار الکترونیکی. ۴۵
۲-۲۲- مدیریت و کسب و کار الکترونیک. ۴۶
۲-۲۳- اهمیت کسب و کار الکترونیک در شرکت ها. ۴۸
۲-۲۴- اهمیت همراستایی. ۴۹
۲-۲۵- همراستایی استراتژیک. ۵۲
۲-۲۶- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار. ۵۲
۲-۲۷- مدل های همراستایی. ۵۵
۲-۲۷-۱- مدل کلارک. ۵۵
۲-۲۷-۲- مدل همسویی c4. 56
۲-۲۷-۳- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM )   ۵۶
۲-۲۷-۳-۱- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن. ۵۸
۲-۲۷-۴- مدل جویر و کالیکا. ۵۸
۲-۲۷-۵- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن. ۵۹
۲-۲۷-۵-۱- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن. ۵۹
۲-۲۷-۵-۲- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن. ۶۰
۲-۲۷-۶- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن   ۶۲
۲-۲۷-۷- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن. ۶۲
۲-۲۷-۸- مدل های ارائه شده در یک نگاه. ۶۳
۲-۲۸- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی. ۶۴
۲-۲۹- تعاریف شاخص ها و داده ها. ۶۷
۲-۲۹-۱- کاربر گرایی. ۶۷
۲-۲۹-۱-۱- مدیریت تقاضا:. ۶۷
۲-۲۹-۱-۲- مدیریت ارتباط با مشتری. ۶۸
۲-۲۹-۲- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان). ۶۹
۲-۲۹-۲-۱- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها. ۶۹
۲-۲۹-۲-۲- پشتیبانی مدیریت ارشد. ۷۰
۲-۲۹-۲-۳- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات. ۷۰
۲-۲۹-۳- مزیت عملیاتی. ۷۱
۲-۲۹-۳-۱- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات   ۷۱
۲-۲۹-۳-۲- عملیاتی نمودن نرم افزارها. ۷۲
۲-۲۹-۳-۳- شناسایی ریسکها. ۷۴
۲-۲۹-۴- آینده نگری. ۷۵
۲-۲۹-۴-۱- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها. ۷۵
۲-۲۹-۴-۲- نوآوری در فناوری اطلاعات. ۷۶
۲-۲۹-۴-۳- توسعه و پشتیبانی. ۷۷
۲-۳۰-  تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار   ۷۷
۲-۳۰-۱- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار  : لئونل پلازئولا و همکاران- ۲۰۰۶   ۷۸
۲-۳۰-۲- تحقیق همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (۲۰۰۰). ۷۸
۲-۳۰-۳- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات. ۷۹
۲-۳۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور. ۸۰
۲-۳۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۸۲
۲-۳۳- معرفی پتروشیمی اصفهان. ۸۴
فصل سوم روش تحقیق.. ۸۷
۳-۱–مقدمه. ۸۸
۳-۲-روش انجام تحقیق. ۸۸
۳-۳- جامعه و نمونه آماری. ۸۹
۳-۴-روش گردآوری داده ها. ۹۰
۳-۴-۱-روش کتابخانه ای. ۹۰
۳-۴-۲-پژوهش های میدانی. ۹۰
۳-۵-سوالات تحقیق. ۹۰
۳-۶-روش کسب نتایج مورد نظر سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها   ۹۱
۳-۶-۱- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون شناسایی و سنجش میزان اهمیت عوامل همراستایی. ۹۱
۳-۶-۲- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون اولویت بندی عوامل همراستایی. ۹۱
۳-۷-مراحل طراحی پرسشنامه. ۹۱
۳-۷-۱-پرسشنامه اول. ۹۱
۳-۷-۲- پرسشنامه دوم. ۹۲
۳-۸-محتوای پرسشنامه ها. ۹۲
۳-۹-مقیاس اندازه گیری تحقیق. ۹۲
۳-۱۰-روایی پرسشنامه. ۹۳
۳-۱۱-پایایی پرسشنامه. ۹۴
۳-۱۲-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها. ۹۴
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. ۹۷
۴-۱-مقدمه. ۹۸
۴-۲-آمار توصیفی. ۹۹
۴-۳-آماراستنباطی. ۱۰۵
۴-۴- مدل یابی معادلات مدل تحقیق. ۱۰۶
۴-۵- برازش و مدل تحقیق. ۱۱۰
۴-۶-آزمون سوال های تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری   ۱۱۱
۴-۷- رتبه بندی متغیرها و شاخص های تحقیق. ۱۱۲
۴-۸-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 113
۴-۸-۱-مراحل ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه. ۱۱۴
۴-۸-۲- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده. ۱۱۴
۴-۸-۳-بررسی سازگاری در قضاوتها:. ۱۱۶
۴-۸-۴- وزن نسبی معیارها (شاخص ها). ۱۱۸
۴-۹-رتبه بندی زیر شاخص های متغیرهای تحقیق. ۱۲۰
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۲۵
۵-۱-مقدمه. ۱۲۶
۵-۲- خلاصه ی پژوهش. ۱۲۷
۵-۳-تحلیل یافته های حاصل از سوالات تحقیق. ۱۲۷
۵-۳-۱- نتیجه گیری بر اساس سوالات تحقیق. ۱۲۷
۵-۳-۲-محاسبه میزان همراستایی. ۱۳۰
۵-۴- مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات انجام شده. ۱۳۱
۵-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۳۲
۵-۵-۱- پیشنهاداتی کاربردی. ۱۳۲
۵-۵-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۳۳
۵-۶-محدودیت های تحقیق. ۱۳۴
منابع و مآخذ.. ۱۳۵
منابع فارسی. ۱۳۶
منابع انگلیسی. ۱۳۹
پیوستها و ضمائم.. ۱۴۲
پیوست الف ) پرسشنامه اول. ۱۴۳
پیوست ب) پرسشنامه دوم. ۱۴۵
پیوست ج)  خروجی نرم افزار آماری SPSS. 151
پیوست د)  خروجی نرم افزار آماری لیزرل. ۱۵۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
 
 
 
فصل اول- کلیات تحقیق
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
همراستایی فناوری اطلاعات [۱]و کسب وکار الکترونیک[۲] نشان میدهد تا چه مقدار فناوری اطلاعات و سیستم کسب وکار در هماهنگی با یکدیگر هستند. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی سازمان های کنونی، همراستایی استراتژیک کسب وکار است. همراستایی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ها قرار گرفته، انطباق فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در حمایت از اهداف و استراتژی های کسب وکار رو به افزایش بوده همچنین مدیران ارشد سازمان را در دستیابی به اهداف کلیدی کسب وکار و در نتیجه بهبود عملکرد یاری خواهد کرد. کاربردهای فناوری اطلاعات در دنیا و در زمینه های تخصصی و عادی کسب وکار، سازمان ها را وادار کرده به دنبال راه حل هایی برای افزایش اثربخشی و کارایی فناوری اطلاعات و نقش آن در فعالیت ها و کار خود باشند. یکی از ملزومات مهم برای کسب مزایای سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف سازمانی، اتحاد استراتژیک بخش کسب وکار با بخش فناوری اطلاعات در سازمان است. بنابراین لازم است، برنامه ریزی استراتژیک کسب وکار با فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات وفق داده شوند.  اهمیت اصلی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی فناوری اطلاعات سازمان، تطبیق و همراستا سازی سیستم ها و فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری های مرتبط با اهداف استراتژیک کسب وکار در بنگاه، همچنین استفاده و بهره وری از فناوری اطلاعات به عنوان مزیت رقابتی سازمان است. شاخص های همراستایی در فناوری اطلاعات در مدل های مختلف، بسیارند. استخراج، جمع آوری و تجمیع شاخص ها در کنار یکدیگر به عنوان اولین گام در تدوین مدلی در همراستایی[۳] است. این شاخص ها به صورت کیفی به بیان حوزه موردنظر خود پرداخته اند.(Chen , 2010, 11-12)
براساس شاخص های به دست آمده، تحلیل همراستایی به کمک روش مدل معادلات ساختاری انجام می شود سپس می توان میزان همراستایی را در قالب یک عدد بیان داشت که درک بهتر و واضح تری از آن به دست می دهد.
۱-۲- بیان مساله تحقیق
در نگاهی گذرا به تمامی برنامه های توسعه کشورهای مختلف توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات به صورت گسترده دیده می شود و از آغاز قرن جدید میلادی تمام نهادهای بین المللی نیز به نقش فناوری اطلاعات در تنظیم برنامه های خود توجه کرده اند. جهانی شدن، رشد فزاینده اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش، تحولات ساختاری در سازمان ها اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می دهد. (هوشیار یزدان، ۱۳۸۱، ۵۹)
گسترش و رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود آنها به عرصه سیستم های سازمانی آثار و تبعات مثبتی در ساختار سازمان های بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف سازمان به ویژه تاثیر آن بر توسعه راهبردهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و بازنگری در رویکرد سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود.در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. این پدیده نوظهور کسب و کار الکترونیکی نام دارد. (عزیزی ، قربانی ،۱۳۸۵ ،۱۳)
بنگاه های تجاری اکنون  میتوانند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات از طریق رد وبدل کردن الکترونیکی داده ها دسترسی جهانی به طیف گسترده تری از اقلام و خدمات داشته باشند. همانطوری که در تعریف ویل از فناوری اطلاعات آمده است که فناوری اطلاعات بطور کلی شامل سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری ، وسایل و سیستم های ارتباطی همچنین کارکنان و منابعی است که این امکانات را همراهی می نمایند می باشد. سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات می توانند بسته به اهداف استراتژیک ، تاکتیکی و اجرایی شان متفاوت باشند و از اختصاص کلی به سرتاسر سازمان تا کاربردهای خاص دسته بندی شدند.
تجارت و روش های کسب و کار یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از روش های سنتی کسب درآمد متحول شده و روش ها و ارزش های جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند.
همراستایی فناوری اطلاعات در کسب وکار، عملکرد و اثر بخشی فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. (همان منبع ، ۱۵)
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر دو عامل “فناوری اطلاعات و ارتباطات” و “کسب و کار الکترونیک” محقق را بر آن داشته است که تحقیقی در زمینه بررسی شاخص های همراستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار الکترونیک در مجتمع پتروشیمی اصفهان به انجام رساند.
[۱]  Technology Information
[۲]  Electronic Business
[۳]  Alignment
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***