پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازار یابی

عنوان : بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

»M.A پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-۱مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۵سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۶ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۷ تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..۵
فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۲ تجارت الکترونیکی چیست؟……………………………………………………………………………………………..۷

۲-۳ تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………….۸

۲-۴ تاریخچه تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۵ الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………………….۱۱
۲-۵-۱ الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..۱۱
۲-۵-۲ الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی………………………………………………………….۱۲
۲-۵-۳ الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………۱۳
۲-۵-۴ الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۵-۵ الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۵-۶ الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۵-۷ الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….۱۷
۲-۵-۸ الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۹ الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۵-۱۰ الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۶ محرک های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۶-۱ الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۷ مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۱ مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۲ فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۳ شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………۲۶
۲-۸ دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۹ بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات…………………………………………………………۳۶

۲-۹-۱چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی…………………………..۴۰

۲-۹-۲ مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES…………………………………………………………..41

۲-۹-۳ مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ………………………………………………………۴۲

۲-۹-۴                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی………………………………………….۴۸

۲-۹-۵                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….۵۰

۲-۹-۵-۱   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۹-۵-۲ تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….۵۴

۲-۹-۵-۳  تجربه اسکاتلند: …………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۹-۵-۴  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………۵۸

۲-۹-۵-۵ تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….۶۰

۲-۹-۵-۶ تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….۶۱

۲-۹-۵-۷ تجربه دانمارک……………………………………………………. ……………………………………………….۶۳

۲-۹-۵-۸ تجربه مکزیک…………………………………………………….. ……………………………………………….۶۵
۲-۹-۵-۹ تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….۶۶
۲-۹-۵-۱۰ تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….۶۷

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….۶۸

۲-۱۰-۱ پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….۶۸
۲-۱۰-۲ پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….۶۹
 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۲ نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۶روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۷  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………۷۴
فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۲- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۲-۱جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۲-۳ سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۲-۲ وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۲-۴ سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۳ آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………۸۲
۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۴-۴ آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..۸۵
فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات
۵-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۲   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۳  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..۹۱
۵-۴ راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۵ توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۶  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..۹۳
منابع وماخذ
الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………۹۴
ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
فهرست جداول
جدول (۲-۱ )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. ۳۳
جدول (۳-۱)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..۷۴
جدول (۴-۱) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..۷۶
جدول (۴-۲) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..۷۷
جدول (۴-۳) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….۷۸
جدول (۴-۴) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..۷۹
جدول (۴-۵) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
جدول (۴-۶) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………۸۳
جدول (۴-۷) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..۸۴
جدول (۴-۸) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………۸۵
جدول (۴-۹) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….۸۶
 
فهرست نمودار ها
نمودار (۴-۱) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..۷۷
نمودار (۴-۲) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….۷۸
نمودار (۴-۳) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………۷۹
نمودار (۴-۴) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..۸۰
فهرست شکل ها
شکل (۲-۱) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی………………………………………………۸
شکل(۲-۲) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک…………………………۲۰
شکل(۲-۳) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………۳۸
شکل(۲-۴) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………۴۰
شکل(۲-۵) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
 
 


 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با ۲۳۰ نفر ( ۲۳۰= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر ۱۴۶نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل ۲۱سوال و ۴ مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۳۲/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.
 
 
کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
۱-۱مقدمه
پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[۱] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[۲] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[۳] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،۱۳۹۰). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [۴]و هم خارجی [۵] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، ۱۳۸۹) .
در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.
۱-۲ بیان مسئله تحقیق
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.
مک گریگور و ورازلیک[۶] (۲۰۰۹)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .
باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟
[۱] . ICT
[۲] . .Com
[۳] . E-World
[۴] . Internal
[۵] . External
[۶] . Macgregor and Vrazalic
تعداد صفحه : ۱۴۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***