پایان نامه ارشد: بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

دانشگاه آزاد 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع :

بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

استاد راهنما  :

استاد مشاور  :

سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۴-هدف پژوهش.. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق. ۶

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۷

۱-۸- روش انجام تحقیق. ۷

۱-۹- تعاریف واژه ها واصطلاحات.. ۷

 

فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش

۲-۱ بخش اول : مدیریت زنجیره تامین. ۱۱

۲-۱-۱ مقدمه ۱۱

۲-۱-۲  تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین. ۱۱

۲-۱-۳ دلایل و ضرورت های مدیریت زنجیره تأمین. ۱۲

۲-۱-۴ دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین. ۱۲

۲-۱-۵  تعریف مدیریت زنجیره تأمین. ۱۲

۲-۱-۶ عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین. ۱۳

۲-۱-۷ انواع روش های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی. ۱۴

۲-۱-۸ تصمیم گیری برای خرید یا تولید ۱۴

۲-۱-۹ روش های تأمین. ۱۵

۲-۱-۹-۱ برون سپاری. ۱۵

۲-۱-۹-۲ رده بندی. ۱۵

۲-۱-۹-۳ منبع یابی بین الملل. ۱۶

۲-۱-۹-۴ منبع یابی مشارکتی. ۱۶

۲-۱-۹-۵ تجارت دوجانبه ۱۶

۲-۱-۹-۶ تجارت درون شرکتی. ۱۷

۲-۱-۹-۷ پیمانکاری فرعی. ۱۷

۲-۱-۱۰ مشارکت در زنجیره تأمین. ۱۷

۲-۱-۱۱ انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده ۱۸

۲-۱-۱۲ فواید مشارکت در زنجیره تأمین. ۲۰

۲-۱-۱۳ زیرمجموعه های اصلی در زنجیره تأمین. ۲۲

۲-۱-۱۳-۱  مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین. ۲۲

۲-۱-۱۳-۲  مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی. ۲۲

۲-۱-۱۳-۳  تدارکات و الزامات عرضه کنندگان. ۲۲

۲-۱-۱۳-۴  مدیریت موجودی در زنجیره تأمین. ۲۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۱-۱۳-۵  مدیریت عملیات در زنجیره تأمین. ۲۳

۲-۱-۱۳-۶  مدیریت توزیع. ۲۳

۲-۲ بخش دوم : انبارداری. ۲۴

۲-۲-۱ مقدمه ۲۴

۲-۲-۲ دلایل نگهداری موجودی ها و انبار کردن آنها ۲۴

۲-۲-۳ تعریف انبار. ۲۵

۲-۲-۴ تعریف انبارداری. ۲۵

۲-۲-۵ طبقه بندی موجودی های کالا. ۲۵

۲-۲-۶ اصول و شرایط طبقه بندی موجودی های کالا. ۲۵

۲-۲-۷ روش های مختلف طبقه بندی موجودی های کالا. ۲۶

۲-۲-۸ روش های شماره گذاری موجودیها ۲۷

۲-۲-۹ روش های شماره گذاری (کد نمودن)کالاها ۲۷

۲-۳ بخش سوم : کنترل موجودی. ۲۹

۲-۳-۱ مقدمه ۲۹

۲-۳-۲ تاریخچه کنترل موجودی. ۳۰

۲-۳-۳ تعریف موجودی کالا. ۳۱

۲-۳-۴ گروه بندی موجودی ها ۳۱

۲-۳-۴-۱ مواد اولیه ۳۲

۲-۳-۴-۲ قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ) ۳۲

۲-۳-۴-۳ قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی) ۳۲

۲-۳-۴-۴ محصولات تمام شده (فرآوده نهایی) ۳۲

۲-۳-۴-۵ سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم) ۳۲

۲-۳-۵ هزینه های موجودی ها ۳۲

۲-۳-۵-۱ هزینه های تهیه و خرید: ۳۳

۲-۳-۵-۲ هزینه های نگهداری موجودی: ۳۳

۲-۳-۵-۳ هزینه های تکمیل (برآورد) سفارش های مشتری. ۳۴

۲-۳-۵-۴ هزینه های خالی بودن انبار از دخیره ۳۴

۲-۳-۵-۵ هزینه های اجرای سیستم پردازش اطلاعات.. ۳۵

۲-۳-۶ انواع سیستم های کنترل موجودی. ۳۵

۲-۳-۶-۱ سیستم نقطه سفارش.. ۳۶

۲-۳-۶-۲ سیستم دوره سفارش.. ۳۶

۲-۳-۷ ساده سازی سیستم های نقطه سفارش و دوره سفارش.. ۳۶

۲-۳-۷-۱ سیستم های دوظرفی. ۳۶

۲-۳-۷-۲ سیستم های بازدید عینی. ۳۶

۲-۳-۸ مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی ) ۳۷

۲-۳-۸-۱ هزینه سفارش.. ۳۷

۲-۳-۸-۲ هزینه نگهداری کالا در انبار. ۳۷

۲-۳-۸-۳ هزینه کل سیستم موجودی انبار. ۳۷

۲-۳-۸-۵ نقطه شمارش مجدد ۳۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

۲-۳-۸-۶ زمان انتظار. ۳۸

۲-۳-۸-۷ تقاضا در طول زمان انتظار. ۳۹

۲-۳-۸-۸ ذخیره ایمنی. ۳۹

۲-۴ بخش چهارم ۳۹

۲-۴-۱ نرم افزار. ۳۹

۲-۴-۱-۱ نرم افزار سیستم عامل. ۳۹

۲-۴-۲ گرایشات شبکه و برقراری ارتباط. ۴۰

۲-۴-۲-۱ منظور از شبکه های کامپیوتری چیست.. ۴۰

۲-۴-۲-۲ شبکه های ارتباطی. ۴۰

۲-۴-۴ سخت افزار کامپیوتر. ۴۲

۲-۴-۲ مدیریت موجودی توسط فروشنده ۴۲

۲-۴-۲-۱ تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده ۴۲

۲-۴-۲-۲ مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده ۴۳

۲-۴-۲-۳ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین. ۴۳

۲-۴-۲-۴ رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده ۴۴

۲-۴-۲-۵ شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده ۴۵

۲-۴-۲-۶ موقعیت موجودی. ۴۵

۲-۴-۲-۷ سیستم توزیع. ۴۶

۲-۴-۲-۸ سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری. ۴۶

۲-۴-۲-۹ نقش سیستم های اطلاعاتی. ۴۷

۲-۴-۲-۱۰ تصمیمات مربوط به جایگزینی. ۴۸

۲-۴-۲-۱۱ مالکیت موجودی. ۴۸

۲-۴-۲-۱۲مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده ۴۹

۲-۴-۱۵- چالش ها و محدودیت های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده ۵۱

۲-۴-۳ فرهنگ سازمانی. ۵۱

۲-۴-۳-۱ فرهنگ حاکم ۵۲

۲-۴-۳-۲ تعریف فرهنگ سازمانی. ۵۳

۲-۴-۳-۳ جو سازمانی. ۵۳

۲-۴-۳-۴ تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با بهره گرفتن از مدل شاین. ۵۴

۲-۴-۴ قوانین و مقررات.. ۵۵

۲-۵ مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یک مدل. ۵۶

۲-۶ مرور تحقیقات پیشین. ۵۶

۲-۶-۱ پیشینه خارجی تحقیق. ۵۶

۲-۶-۲ پیشینه داخلی تحقیق: ۵۹

 

فصل سوم:روش انجام تحقیق

۳-۱ مقدمه ۶۲

۳-۲ نوع پژوهش.. ۶۲

۳-۳ جامعه آماری. ۶۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

۳-۵ اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق. ۶۳

۳-۶ پایایی پرسشنامه تحقیق. ۶۳

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۶۵

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۷

۴-۲ یافته های توصیفی. ۶۷

۴-۲-۱ تحلیل داده های جمعیت شناختی. ۶۷

۴-۲-۲ نتایج توصیفی داده های تحقیق. ۷۲

۴-۲-۲-۱ بررسی نرمال بودن. ۷۲

۴-۲-۲-۲ شاخص های آمار توصیفی. ۷۳

۴-۳ یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش.. ۷۳

۴-۴ یافته های جانبی. ۷۷

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱ مقدمه ۸۵

۵-۲ نتایج حاصل از تحلیل داده ها ۸۵

۵-۳ محدودیت های تحقیق. ۸۷

۵-۴ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۸۷

۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۸۸

 

منابع وماخذ

منابع فارسی. ۹۰

منابع غیر فارسی. ۹۲

پیوستها : ۹۵

چکیده انگلیسی. ۱۰۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

(جدول۲-۱) تعاریف برخی از محققین در خصوص زنجیره تامین. ۱۳

(جدول ۲-۲) عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تامین. ۱۴

(جدول ۲-۳) تفاوت میان استراتژهای مجزا و مشارکتی. ۲۱

( جدول۲-۴) شماره گذاری با بهره گرفتن از حروف الفبا ۲۸

(جدول۲-۵)روش شماره گذاری دسته بندی گروهی. ۲۹

(جدول ۲-۵) روش شماره گذاری با بهره گرفتن از اعداد ۲۹

(جدول۲-۶)انواع شبکه های ارتباطی. ۴۰

(جدول۳-۱)  جدول تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب متغیر های تحقیق. ۶۳

جدول(۳-۲ )جدول نتاج آزمون ضریب آلفای کرانباخ متغیرها ۶۴

(جدول۴-۱) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب جنس.. ۶۷

(جدول۴-۲) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب تحصیلات.. ۶۸

(جدول۴-۳) جدول توزیع فراوانی ودرصد افراد بر حسب طبقه سنی. ۶۹

(جدول۴-۴) جدول فراوانی درصد افراد بر حسب پست سازمانی. ۷۰

(جدول۴-۵) جدول توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت.. ۷۱

(جدول۴-۶) جدول نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرونف.. ۷۲

(جدول۴-۷) جدول آمارتوصیفی دادها برحسب متغیر های مورد نظر تحقیق. ۷۳

(جدول ۴-۸) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه اول. ۷۴

(جدول۴-۹)  جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه دوم ۷۴

(جدول۴-۱۰) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه سوم ۷۵

(جدول۴-۱۱) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه چهارم ۷۵

(جدول۴-۱۲) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه پنجم ۷۶

(جدول۴-۱۳) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه ششم ۷۶

(جدول۴-۱۴) جدول نتایج آزمون فریدمن. ۷۷

(جدول۴-۱۵) جدول نتایج آزمون  t  مستقل  با توجه به متغیر تعدیل کننده جنس.. ۷۸

(جدول۴-۱۶) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده تحصیلات.. ۷۹

(جدول۴-۱۷) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه   برحسب متغیر تعدیل کننده سن. ۸۰

(جدول۴-۱۸) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه  برحسب متغیر تعدیل کننده                پست سازمانی  ۸۱

(جدول۴-۱۹)جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه   برحسب متغیر تعدیل کننده سابقه کاری. ۸۲

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

(نمودار۴-۱) نمودار درصد افراد بر حسب جنس.. ۶۸

(نمودار۴-۲) نموداردرصد افراد بر حسب تحصیلات.. ۶۹

(نمودار۴-۳) نمودار درصد افراد برحسب طبقه سنی. ۷۰

(نمودار۴-۴) نموداردرصد افراد بر حسب نوع پست سازمانی. ۷۱

(نمودار۴-۵) نمودار درصد افراد برحسب سابقه خدمت.. ۷۱

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

(شکل۲-۱) چهار چوب فرهنگ سازمانی ( همان منبع ، ۱۳۷۷ :۱۶۴ ) ۵۳

(شکل۲-۲) سطوح فرهنگ ( مقیمی، ۱۳۷۷ : ۱۷۱ ) ۵۵

(شکل۲-۳) مدل پژوهش.. ۵۶

 

چکیده

با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : [۱](VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش  شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن ۱۳۹۰می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰۲ نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه ۱۰۲ تایی بین ۷۲/۰ تا۸۱/۰ در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .

 

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی

مقدمه

زنجیره تامین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیهتا مرحله تحویل کا لا نهایی به مصرف کننده را شامل می شود در این ساختار وظیفه ی مدیریت زنجیره تامین[۲]، مدیریت تمام شبکه از تامین کنند ه ها گرفته تا مشتری نهایی ، برای دستیابی به بهترین خروجی برای کل سیستم می باشد.

مدیریت زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت سنتی که به مدیریت تک تک اعضا ، می پردازد بر مدیریت روابط تمرکز می کند و به دنبال راه حلهایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تامین ، تولید و توزیع محصول جدید که بتواند به نیاز مشتریان دایما در حال تغییر پاسخ دهد . برای این کار سازمانها باید با اتخاذ و اجرای تکنولوژی های زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی سعی در کاهش سیکل زنجیره تامین و یکپارچگی فرآیند های خود نمایند .

یکی از این را ه ها استفاده از رویکر مدیریت مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد این رویکرد ابتکاری سعی در تعامل هر چه بیشتر و هماهنگی میان اعضای یک زنجیره تامین در حیطه مدیریت موجودی و تقا ضا دارد. ( اسدی یاسمن و همکاران ، ۱۳۸۹ ) مدیریت موجودی توسط فروشنده یک برنامه تکمیل پیوسته موجودی است که با استفادهاز تبادل اطلاعات میان مصرف کننده و تامین کننده ، به تامین کننده این امکان را می دهد که سطح کا لای مورد نظر را در انبار مصرف کننده مدیریت کند . در این برنامه مصرف کننده ، فروشنده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کا لای کافی برای رفع نیاز و تقاضا مشتری تغذیه می کند بنابراین مدیریت موجودی توسط فروشنده تنها یک اصطلاح برای سیستمهای موجودی است که در آنها تامین کننده فعالیت های روزانه ( و یا دوره های زمانی تعیین شده ) موجودی مشتریانش را مدیریت می کند ( جاسمی زرگانی ، ۱۳۸۶) .

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 ۱-۱- مقدمه

تغییرات سریع در عرصه فعالیت های اقتصادی و پیچیده شدن فضای رقابت میان بنگاه ها ،آنها را بر آن داشته تا از ابزارها و روش هایی بهره گیرندکه توان رقابتی مطلوبی برای آنان ایجاد کرده ،به آنان امکان حفظ سهم بازار و افزایش آن را بدهد. از جمله ابزارهایی که در سالهای اخیر مورد توجه شرکت های پیشرو قرار گرفته و از آن برای  حفظ و بهبود شرایط رقابتی خود کمک گرفته اند ، زنجیره تامین و مدیریت آن است

جریان زنجیره تامین موجودیتی پویا بوده که جریان های اطلاعات ،محصولات و مالی را در درون خود دارد.اجزای این سیستم از طریق پیش خور مواد و جریان باز خور اطلاعات با یکدیگر در ارتباط هستند.

در سالهای اخیر با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ،تولید بر اساس درخواست و نیازهای مشتریان و مسایل رقابتی در بازار و سود آوری برای شرکت های بزرگ که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیدهای دارند از یک سو و همچنین گسترش ارتباطات و همبستگی های بین تامین کنندگان و تولید کنندگان بزرگ از سوی دیگر ،این بحثبه بحثی جامع تبدیل شده که توجه بسیاری از محققین و مدیران را به خود جلب نموده است این فلسفه موجب پیدایش تغییرات بنیادی در زمینه مدیریت سازمانها شده است پیش از این مدیران برای ارتقا سود آوری خود ،تلاش و توجه خویش را به فعالیتهای درونی سازمان معطوف می ساختند در حالی که مدیریت زنجیره تامین آنه را به یکپارچه سازی عملیات و فعالیتهای درون سازمانی با تصمیم گیری ها و فعالیتهای شرکای تجاری برون سازمانی ، دعوت می نماید . مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که همگی بیانگر منافعی هستند که از طریق مدیریت زنجیره تامین بدست خواهد آمد. با این وجود بکارگیری آن چالش های بسیار زیادی را برای مدیران بوجود آورده است . یک زنجیره تامین شامل تمام سازمان هایی است که در تبدیل مواد خام به محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری نقش دارند . این سازمان ها معمولا موجودیت های اقتصادی مستقلی هستند .اگر چه یک استراتژی کاملا یکپارچه می تواند عملکردبهینه کل سیستم را درپی داشته باشد اما ممکن است این استراتژی برای تک تک اعضای زنجیره تامین بهترین نتیجه را به همراه نداشته با شد. در واقع هر یک از اعضای زنجیره معمولا بیشتر تلاش می کندتا اهداف سازمانی خود را به سمت بهینگی پیش برند تا اهداف کلی سیستم زنجیره تامین . بنابراین یکی از فاکتورهای کلیدی مدیریت زنجیر تامین ،توسعه مکانیسم هایی است که بتواند اهداف مجزای اعضای زنجره تامین را در یک راستا قرار داده و تصمیم گیر ها و فعالیت های آنها را برای بهینه سازی عملکرد کل سیستم با یکدیگر هماهنگ سازند( لی و وانگ ،۲۰۰۷) .

پس مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده یکی از این رویکردهای ابتکاری است که سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیکتر و هماهگ هر چه بیشتر میان اعضای یک زنجیره تامین در حیطه مدیریت موجودی و تقاضا دارداما تاکید کلی این روش بر انتقال مسولیت مدیریت موجودی و تقاضا از مشتری به تامین کننده است بنابراین مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده فرآیند پیوسته ای است که در آن مسولیت مدیریت موجودی مشتری به تامین کننده واگذار می شود ( اسدی و همکاران ،۱۳۸۹) .

 

۱-۲- بیان مسئله

روند روبه رشد رقابتی شدن در اقتصاد جهانی امروز، شرکت ها رابرآن داشته است تا از مزایای به کارگیری مدیریت زنجیره تامین در راستای افزایش رقابت پذیری وکارایی بهره جویندمدیریت زنجیره تامین نگرشی است که در سالهای اخیر مورد توجه سازمانها وشرکت ها قرارگرفته است که در نظر دارند سطحی جهانی تر به فعالیت بپردازنددراین نگرش کلیه اجزا وحلقه هایی که برای ارایه محصول یا خدمت به مشتری درکنار هم قراردارند مورد توجه قرارگرفته وسعی می شودتصمیمات استراتژیک ، تاکتیکی وعملیاتی به گونه ای اتخاذگردد که کل مدیریت زنجیره درمقابل زنجیره های رقیب ازکارایی واثربخشی بیشتری برخوردار باشدبنابراین در نگرش مدیریت زنجیره تامین همکاری هماهنگی ویکپارچگی کلیه حلقه های زنجیره از اهمیت ویژه ای برخورداراست یک زنجیره تامین محدود به اجزاء وسیاستهای تولیدکننده نبوده بلکه کلیه اجزاء تولیدی وخدماتی از تامین کننده اولیه تامشتری نهایی رادر بر می گیرداز منظر کلان نیز وجود نظامهای تامین تدارک سنتی درهرکشور اغلب نوعی عدم هماهنگی ویکپارچگی نیز بخشهای مختلف زنجیره تامین اعم از سازمانهای دولتی یا غیردولتی رادر پی داشته که منجر به افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود(مشائل هوگس،۲۰۰۶) .

مدیریت وکنترل موجودی یکی از ابعادمدیریت زنجیره تامین است که می تواندنقش مهمی در ایجاد هماهنگی در بین اعضای زنجیره تامین ایفاکند در زنجیره تامین سنتی هر یک از اعضا،خود مسول تصمیم گیری های مربوط به مدیریت موجودی خود می باشند.علت بوجودآمدن چنین ساختاری برای زنجیره تامین سنتی تمایل شرکت ها به تحت کنترل داشتن دارایی های خود و هزینه زیاد توزیع اطلاعات درسطح وسیع تادهه های اخیر است حلقه های زنجیر تامین سنتی تنها اطلاعات مربوط به حلقه بعدی در زنجیره (یعنی مشتریان بلافصلشان)رادراختیار دارندواز اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان نهایی زنجیره بی نصیب هستند چنین عدم شفافیتی در مورد تقاضای واقعی موجب بوجود آمدن مشکلات متعددی در زنجیره تامین خواهد شد (دیسنی،۲۰۰۳ ) درسالهای اخیر رویکردهای جدیدی در زمینه موجودی درزنجیره تامین بوجود آمده اند که ایده اصلی آنها انتقال مسئولیت تصمیم گیری های حیطه مدیریت موجودی هر حلقه به حلقه بالاتر است در این رویکردها هر عضو زنجیره اطلاعات مربوط به تقاضارادر اختیار عضو بالادست قرارداده و تصمیمات مربوط به سطح موجودی خودرابه اوواگذار کند در این تعویض مسو لیت در بیشتر موارد عضو با لادست موجودی را نگهداری کرده  وریسک عدم قطعیت تقاضارا می پذیرد(لی،۲۰۰۵).

باگذشت زمان شرکتها کم کم درک نمودند که هزینه های مازاد موجودی غیر ضرور در هر کجای زنجیره تامین ذخیره شوند خواه شرکت نسبت به آن مسئولیت مستقیم داشته باشدیانه باز هم بر هزینه های پایین خطی شرکت تاثیرگذاراست امروزه موجودی نگهداری شده در هر یک از حلقه های زنجیره تامین با یکدیگر مرتبط در نظر گرفته می شوند بنابراین به سطوح نگه داری مواد خام و اجزابادید عناصر مرتبط به هم و به وجود آورنده فرصت برای کاهش هزینه ها نگریسته می شود بوجود آمدن این تغییرات در رویکردهای مربوط به مسئولیت موجودی باعث شده است که روش های سنتی برنامه ریزی موجودی کارایی خود را برای بسیاری از شرکت از دست بدهد(نخعی کمال آبای و همکاران،۱۳۸۹)

مدیریت موجودی توسط فروشنده[۳] یکی از مشهورترین روشهای شراکت برای افزایش راندمان زنجیره عرضه است که اصول آن در اواخردهه ۱۹۸۰پایه ریزی شده است امروزه مدیریت موجودی توسط فروشنده نقش بسیار کلیدی وحساسی رادر زنجیره های عرضه کوچک وبزرگ که دارای ویژگی پاسخگویی سریع به مشتریان می باشند ایفا می کند .دراین شراکت تامین کننده که خود گاهی تولیدکننده ،فروشنده ویایک توزیع کننده است تصمیمات مربوط به کنترل موجودی انبار رابرای مصرف کننده اتخاذ می کند بعبارت دیگر فروشنده خود سطح موجودی انبار خریدار را (یابه صورت فیزیکی ویابه صورت الکترونیکی )کنترل نموده و تصمیمات مربوط به صدور ثبت سفارش ،میزان سفارش ،زمان سفارش ،نحوه حمل و غیره را می گیرد در این تعامل مشتری نظارت بر موجودی انبار خود را رها کرده وحتی در مواقعی مسئولیت کلیه عملیات مالی آن رانیز به تامین کننده واگذار می نماید. و یا اینکه می توان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده فرایند پیوسته ای است که در آن مسئولیت مدیریت موجودی مشتری به تامین کننده واگذار                  می شود(شعیفی،کریمی۱۳۸۷).

مدیریت موجودی توسط فروشنده مکانیسمی است که در آن فروشنده /تامین کننده سفارشات خرید را برمبنای اطلاعات تقاضای مشتری صادر می کند باتوجه به این توضیحات شاید بتوان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده یک عمل جایگزینی باز خوراست ویایک روش انتقال مالکیت موجودی به فروشنده ودر عین حال اطمینان داشتن از جریان هموار مواد(کالا)در هنگام لزوم است.

سعی این پژوهش براین می باشد که موانع برسرراه استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده رادر مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (ستاد) مورد شناسایی ،تجزیه وتحلیل قرارداده وسپس راه کارها و برنامه های لازم رابرای رفع این موانع بکار بندد.

تعداد صفحه :۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***