پایان نامه ارشد : بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی

                

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

 مدیریت دولتی گرایش :  “مالی

  

عنوان:بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)

               

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر  رضایی زاده

 

استاد مشاور :

 جناب آقای دکتر امیران  

تابستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول ۳
۱-۱مقدمه : ۴
۱-۲ بیان مسئله : ۵
۱-۳ اهداف تحقیق : ۶
۱-۳-۱ هدف  اصلی : ۶
۱-۳-۲ اهداف فرعی : ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق : ۶
۱-۵ سوالات و فرضیات تحقیق : ۹
۱-۶  چارچوب نظری تحقیق : ۱۰
۷-۱مدل تحلیلی تحقیق ۱۲
۱-۹  قلمرو تحقیق : ۱۳
۱-۱۰ محدودیت تحقیق: ۱۳
۱-۱۱ جامعه و نمونه آماری: ۱۴
۱- ۱۲ روش گردآوری اطلاعات : ۱۴
۱-۱۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۴
۱-  ۱۴تعاریف متغیرهاو واژه های کلیدی : ۱۵
فصل دوم ۱۹
-۲۱  تاریخچه موضوع ۲۰
۲-۲  عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی ۲۳
۳-۲ اهمیت وضرورت عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی ۲۳
۲-۴  مدل های مطرح درزمینه شناسایی عوامل چالشی سازمانی ۲۴
۲- ۵ مقایسه و تحلیل متدولوژی های شناسایی عوامل چالشی سازمان ۳۱
۲- ۶ تعریف مدل تعالی سازمانی  ۳۸
۲- ۷ اهمیت وضرورت مدل ۳۸
۸-۲   بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل تعالی سازمانی ۳۹
۲-۹  روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی ۴۱
۱۰-۲بررسی اجمالی معیارها در مدل تعالی سازمانی و نحوه امتیاز دهی به آنها ۴۳
۱۱-۲بررسی اجمالی رابطه معیاروزیرمعیار در مدل تعالی سازمانی ۴۷
۲-۲۱  توضیحات تشریحی ساختار مدل تعالی سازمانی ۵۰
۲- ۱۳پیشینه تحقیق  : ۱۱۸
۲-۳۱-۱ تحقیقات خارج ازکشور ۱۱۸
۲-۱۳-۲ تحقیقات  داخل کشور ۱۱۹
فصل سوم ۱۲۱
روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) ۱۲۱
۳-۱ روش تحقیق : ۱۲۳
۳-۲ جامعه و نمونه آماری: ۱۲۳
۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات: ۱۲۳
۳-۴ مقیاس های پرسشنامه: ۱۲۴
۳-۵ روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات: ۱۲۵
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۲۶
فصل چهارم ۱۲۶
۴-۱ مقدمه ۱۲۷
۴-۲ توصیف مشخصات جمعیتی ۱۲۷
۱-۲-۴ترکیب سنی ۱۲۷
۲-۲-۴سابقه خدمت ۱۲۸
۳-۲-۴ میزان تحصیلات ۱۳۰
۴-۳  پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش ۱۳۱
۴-۳-۱ سوال فرعی اول ۱۳۱
۴-۳-۲ سوال فرعی دوم ۱۳۳
۴-۳-۳ سوال فرعی سوم ۱۳۵
۴-۳-۴ سوال فرعی چهارم ۱۳۷
۴-۳-۵ سوال فرعی پنجم ۱۳۹
۴-۳-۶ سوال فرعی ششم ۱۴۲
۴-۳-۷  سوال فرعی هفتم ۱۴۴
۴-۳-۸ سوال فرعی هشتم ۱۴۷
۴-۳-۹ سوال فرعی نهم ۱۴۹
۴-۳-۱۰ سوال فرعی دهم ۱۵۱
۴-۳-۱۱ سوال فرعی یازدهم ۱۵۳
فصل پنجم ۱۵۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۸
۵-۱ نتیجه گیری: ۱۵۹
۵-۱-۱  نتایج حاصل از فرضیات: ۱۵۹
۵-۱-۲   نتایج امار توصیفی ۱۶۲
۵-۱- ۳سایر نتایج ۱۶۳
۵- ۲  پیشنهادات : ۱۶۵
۵-۲-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق: ۱۶۵
۵-۲-۲  سایرپیشنهادات ۱۷۲
۵-۳-۲  پیشنهاد به سایرمحقق ها ۱۷۲
ضمائم وپیوست ۱۷۷
فهرست منابع و مآخذ: ۲۰۱
 

 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                   صفحه
 
 
جدول ۱-۱ رابطه معیاروزیرمعیار تعالی سازمانی……………………………………………………………….۱۵
جدول ۲-۱ مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار اصول وپیش فرضها…۳۳
جدول ۲-۲ مقایسه مدلهای CED و  EFQM  وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارساختارها……………۳۴
جدول ۲-۳ مقایسه مدلهای CED و  EFQM  وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارکارآمدی دراجرا…..۳۵
جدول ۲-۴ مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار پشتوانه علمی واجرا…۳۶
جدول ۳-۱ تناظرسوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………….۱۱۲
جدول ۳-۲ مقیاس سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………۱۱۲
جدول ۳-۳ آمار قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………………۱۱۳
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………….…………………………..۱۱۶
 جدول ۴-۲ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت  جامعه آماری………………………………۱۱۷
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات  جامعه آماری………………………….۱۱۹
جدول ۴-۴ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی اول ……………………………………………………………۱۲۰
جدول ۴-۵ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی اول…………………………………………..………………۱۲۱
جدول ۴-۶ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دوم ……………………………………………………………۱۲۲
جدول ۴-۷ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دوم…………………………………………………………..۱۲۳
جدول ۴-۸ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی سوم  ………………………………………………………….۱۲۴ جدول ۴-۹ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی سوم …………………………………………………………۱۲۶
جدول ۴-۱۰ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی چهارم……………………………………………………….۱۲۷
جدول ۴-۱۱ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی چهارم……………………………………………………..۱۲۸
جدول ۴-۱۲ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی پنجم…………………………………………………………۱۲۹
جدول ۴-۱۳ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی پنجم……………………………………………………….۱۳۱
جدول ۴-۱۴ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی ششم ………………………………………………………..۱۳۲
جدول ۴-۱۵ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی ششم……………………………………………………….۱۳۳
جدول ۴-۱۶ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هفتم ………………………………………………………..۱۳۴
جدول ۴-۱۷ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هفتم……………………………………………………….۱۳۶
جدول ۴-۱۸ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هشتم ……………………………………………………….۱۳۷
جدول ۴-۱۹ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هشتم………………………………………………………۱۳۸
جدول ۴-۲۰ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی نهم………………………………………………………….۱۳۹
جدول ۴-۲۱ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی نهم………………………………………………………..۱۴۰
جدول ۴-۲۲ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دهم…………………………………………………………۱۴۱
جدول ۴-۲۳ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دهم……………………………………………………….۱۴۲
جدول ۴-۲۴ جدول توزیع فراوانی سوال فرعی یازدهم……………………………………………………..۱۴۲
جدول ۴-۲۵ آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی یازدهم……………………………………………………۱۴۳
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………………………………………….۱۱۷
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت  جامعه آماری………………………………۱۱۸
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات  جامعه آماری………………………….۱۱۹
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل ۱-۱ مدل تعالی سازمانی EFQM…………………………………………………………………………..9
شکل ۲-۱ اجزاء مدل EFQM وارتباط آنهابایکدیگر……………………………………………………………۲۹
شکل ۲-۲ شماتیک مدل EFQM و نحوء امتیازدهی وتعامل بایکدیگر………………………………………..۴۳
شکل ۲-۳ ساختار معیار توانمندسازها……………………………………………………………………………۴۵
شکل ۲-۴ ساختار معیار نتایج ……………………………………………………………………………………۴۶
شکل ۲-۵ ابعاد محیط داخلی سازمان…………………………………………………………………………….۷۱
شکل ۲-۶ مراحل بهینه سازی فرایندها ………………………………………………………………………….۸۲
شکل ۲-۷ ارزیابی بهبودومراحل اصلاح فرایندسازمانی ………………………………………………………۸۴
شکل  ۲-۸ مقایسه مفاهیم نیاز، انتظار، خواسته، مشخصه……………………………………………………..۸۷
شکل  ۲- ۹ رابطه رضایت کارکنان ومشتری باعملکرد سازمان ……………………………………………………….۹۱
 
 
چکیده
 
بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یکی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای  سازمان هایی که به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند ضرورت می یابد. در همین راستا مدل بنیاداروپایی کیفیت مدیریت[۱] می تواند به عنوان الگوو ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیازسازمان مورداستفاده قرارگیرد.
در این تحقیق برای بررسی عوامل چالشی درپایش عملکردسازمانی بانک ملی در قالب مدل تعالی بنیاداروپایی کیفیت مدیریت از روش پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است،برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی و آزمون T تک نمونه ای بهره جسته ایم.در این پژوهش بااستفاده ازآمارتوصیفی و رسم جداول توزیع فراوانی و نمودارها به بررسـی جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق پرداخته که در سطح اطمینان۹۵% فرضیه های فوق ،مشخص گردید بانک ملی فقط در معیار نتایج مربوط به جامعه فاقدعارضه می باشد. بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتیجه گیری می شود بانک ملی درحوزه های خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع و فرآیندها و نتایج مشتریان، نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرددارای عارضه می باشد لذا پیشنهاد گردید ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی و مرکزی و انجام پروژه های داده کاوی [۲] و برگزاری جلسات منظم هفتگی در سازمان میان مدیران و کارکنان و همچنین نسبت به تشکیل کارگروه تـخصصی آشنـا با استراتژی و خط مشی و برنامه ریزی وبرگزاری جلـسات طوفان فکری[۳] اقدام گرددوازیک سیسـتم واحدمدیریت اطلاعات یکپارچه[۴] استفاده نمایند.همچنین بااستقرارسیستم صدای مشتریان [۵] می توان به نیازهای واقعی مشتریان پی برد.پیشنهادگردیدپروژهای ارزیابی عملکردمتناسب با فرآیندهای سازمان ازسوی مدیریت ارشد در سازمان ایجاد شده و با برون سپاری منطقی وضعیت فعلی سازمان در مقایسه با استانداردها جهانی و بنچ مارکینگ[۶]  با سایر سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
 
 
فصل اول
۱-۱مقدمه :
 
پرواضح است که شناخت پایه و اساس هر حرکتی است. بدیهی است که در مدیریت نیز شناخت مقدمه اصلاح و بهبود است در حدی که در جزو پنج وظیفه اصلی مدیری ذکر می شود. اما نکته اینجاست که مادام که موضوع بررسی و صورت مسئله کوچک باشد (مانند مدیریت یک پروژه کوچک و یا اداره یک سازمان کوچک چند نفره) مشاهده مستقیم مناسب ترین راهکار ممکن برای شناخت است. اما زمانی که مسئله مدیریت یک سازمان بزرگ و اصلاح و بهبود مستمر آن مطرح است، کسب شناخت صحیح از وضع موجود، محیط و توانایی های سازمان، خود به صورت امری خطیر جلوه گر می ِود، راه حل ، تعریف شاخص هایی است که در دیدرس چشمان مدیر قرار گیرند و نمایانگر ضعف ها و قوت ها باشند.
تقریباً همه فنون وابزارهایی که در سالهای اخیر برای ارتقاء سطح مدیریت و کیفیت عرضه شده اند مانند سازمان استاندارد جهانی، فرآیندهای کنترل آماری، شش سیگما، کارت امتیاز متوازن و مستقیماً و به طور ضمنی روشهایی برای شناخت و ارزیابی هستند. برخی از این روش ها بخشی نگر بوده و مثلاً تنها به محصول می پردازند و یا بر فرآیند خاصی تمرکز دارند و برخی دیگر داعیه شمول و فراگیری دارند. تمایل به استفاده از نظامی جامع برای ارزیابی و بهبود در سه دهه گذشته پیوسته افزایش یافت و جامعیت یک نظام و یا عدم جامعیت آن معرکه آراء شد.
باید بدانیم که مسیر رشد و سرآمدی یک سازمان بی دردسر و کم هزینه نیست در تعاریف سازمانی متعالی خوانده می شود که در هر دو زمینه عملکرد و نتایج به شکل کامل سرآمد می باشد.در طی سالیان گذشته چندین مدل مختلف برای سرآمدی و تعالی سازمانی در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است که از مهمترین آنها به الگوی مالکوم بالدریچ در آمریکا و مدل تعالی سازمانی در اروپا اشاره کرد این مدل ها برای برنامه ریزی حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی در بیشتر شرکتها و سازمان های دنیا مورد پذیرش و استفاد هقرار گرفته است.
بدیهی است سازمان هایی که از تعالی فاصله زیادی داشته و زیرساخت لازم را برای تعالی ندارند نی توانند ازا ین مدل ها استفاده کنند و لازم است با انجام فرآیند عارضه یابی سازمانی به مشکلات و آسیب های سازمان پی برده و سپس با اولویت بندی و تعریف پروژه های بهبود گام اول را برای آماده سازی خود در مسیر تعالی بردارند.
عارضه یابی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای مفید و اولیه برای سازمان هایی که به تعالی می اندیشند حائز اهمیت است. در ایران چند سالی است که بحث تعالی سازمان شامل معرفی مدلها و الگوهای بین المللی و انتخاب سازمان های متعالی مانند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت مطرح شده است این اقدامات ضمن ایجاد فضای رقابتی موجب آشنایی سازمان ها با ویژگی ها و مشخصات یک سازمان متعالی شده است.
 

۱-۲ بیان مسئله :

سازمانها همواره علاقه دارند ارزیابی کنند که چگونه هستند زیرا چنین تصور می شود که اگر بدانیم چگونه ایم بهتر می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم که چگونه باشیم(نجمی ،حسینی،۱۳۸۳،۶۵)
با گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سودآوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در هر سازمان مدیران نگران نتایج فعالیت های خود هستند و به دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان بوده و معمولاً سعی می کنند از طریق سیستمهای اندازه گیری عملکرد بر فعالیت های سازمان نظارت داشته و پیگیری های متناظر را انجام دهند.(بزرگی ،۱۳۸۳، ۵۳)
آنچه به عنوان سؤال بزرگ فرا روی سازمانها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می توان ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد. (جعفری قوشچی،۱۳۸۴،۷۰)
یکی از بهترین روشهای عارضه یابی و ارزیابی سازمانی، خود ارزیابی است که در مدل بنیاداروپایی مدیریت کیفیت [۷]  به آن توجه ویژه ای شده است.در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل به عنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمانها، عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است. (گزارش متدولوژی  عارضه یابی سازمانی ،سازمان مدیریت صنعتی ،۱۳۸۲)ا
با توجه به اینکه مدیران و دست اندرکاران بانک ملی در پی اطلاع از عملکرد شعب خود می باشند و همچنین یکی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی ست، این پژوهش بنا دارد طی مطالعات عارضه یابی در قالب مدل بنیاداروپایی مدیریت کیفیت  بستر مناسب جهت حرکت بانک ملی به سوی تعالی سازمانی از طریق شناخت عوامل چالشی وعوارض و آسیب های موجود در معیارهای نه گانه (رهبری، فرآیندها، خط مشی، مشارکتها و منابع، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکردی) ارائه نماید
[۱] EFQM
[۲] data mining
[۳] BRIN STORMYA
[۴]  MIS
[۵] voice off costomers
[۶] benchmarking
 
 
[۷] EFQM
تعداد صفحه : ۲۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***