پایان نامه ارشد : بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش: بازرگانی داخلی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

(مطالعه موردی شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه درسال۱۳۹۲)

 

استاد راهنما:

دکتر سیدرضا هاشمی

 

استاد مشاور:

دکترفخرالدین معروفی

 

سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده: ۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه ۳

۱-۲)بیان مسئله پژوهش ۴

۱-۳)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۴)اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه وکاربردی): ۷

۱-۴-۱)اهداف کلی: ۷

۱-۴-۲)اهداف ویژه: ۷

۱-۴-۳)اهداف کاربردی: ۷

۱-۵) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۷

۱-۶)فرضیه ها ۸

۱-۷)شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء ۹

۱-۸) دامنه تحقیق ۹

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی ۹

۱-۸-۲)قلمرو مکانی ۹

۱-۸-۳) قلمرو زمانی ۹

۱-۹)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۹

۱-۱۰)تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم ومتغیرها ۱۰

۱-۱۰-۱)تعریف نظری: ۱۰

۱-۱۰-۱-۱)مدیریت زنجیره تأمین: ۱۰

۱-۱۰-۱-۲)مدیریت تقاضا: ۱۰

۱-۱۰-۱-۳)بخش بندی: ۱۰

۱-۱۰-۱-۴) پیش بینی: ۱۰

۱-۱۰-۱-۵)برنامه ریزی فروش و عملیات اجرایی: ۱۰

۱-۱۰-۱-۶)حمایت از مدیریت تقاضا: ۱۱

۱-۱۱-۲)تعریف عملیاتی: ۱۱

۱-۱۱-۲-۱)زنجیره تأمین: ۱۱

۱-۱۱-۲-۲)مدیریت تقاضا: ۱۱

۱-۱۱-۲-۳)بخش بندی: ۱۲

۱-۱۱-۲-۴)پیش بینی: ۱۲

۱-۱۱-۲-۵)برنامه ریزی فروش و عملیات اجرایی: ۱۲

۱-۱۱-۲-۶)حمایت از مدیریت تقاضا: ۱۳

فصل دوم

ادبیات ومبانی نظری وتجربی تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۵

۲-۲) مبانی نظری ۱۶

۲-۲-۱) مدیریت زنجیره تأمین ۱۶

۲-۲-۲-۱) تاریخچه مدیریت زنجیره تامین ۱۸

۲-۲-۱-۲) فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین: ۱۸

۲-۲-۱-۳) عملکردهایی برای مدیریت در برابر چالش های زنجیره تأمین: ۳۰

۲-۲-۱-۴) یکپارچه سازی ۳۱

۲-۲-۲)مدیریت تقاضا ۳۶

۲-۲-۲-۱) اثر شلاق چرمی ۳۸

۲-۲-۳) بخش بندی ۳۹

۲-۲-۳-۱) اهمیت بخش بندی بازار ۴۰

۲-۲-۳-۲) مبنای بخش بندی بازارهای مصرف ۴۱

۲-۲-۳-۳) معیارهای تقسیم بازار مؤثر ۴۳

۲-۲-۴) پیش بینی ۴۴

۲-۲-۵) برنامه ریزی فروش و عملیات ۵۷

۲-۲-۶)رویکرد برنامه ریزی سود، فروش و عملیات ۵۸

۲-۲-۷) حمایت از مدیریت تقاضا ۵۹

۲-۳) پیشینه پژوهش ۶۰

۲-۳-۱)تحقیقات داخلی ۶۰

۲-۳-۲)تحقیقات خارجی ۶۸

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۵

۳-۲) روش نمونه گیری وحجم نمونه ۷۶

۳-۲-۱)جامعه آماری ۷۶

۳-۲-۲)تعیین حجم نمونه ۷۷

۳-۲-۳)روش نمونه گیری ۷۷

۳-۳)ابزارگردآوری داده ها: ۷۸

۳-۳-۱)اسناد و مدارک گذشته ۷۸

۳-۳-۲) متون ومنابع علمی ۷۸

۳-۳-۳)اینترنت ۷۸

۳-۳-۴)پرسشنامه ۷۸

۳-۴) نحوه امتیازبندی پرسشنامه: ۷۹

۳-۵)روایی وپایایی پرسشنامه ۸۰

۳-۵-۱) روایی ۸۰

۳-۵-۲) پایایی ۸۰

۳-۶)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۸۲

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱) مقدمه ۸۸

۴-۲) آمار توصیفی ۸۸

۴-۲-۱) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری ۸۸

۴-۲-۲)توزیع فراوانی جنسیت ۸۸

۴-۲-۴) توزیع فراوانی سن ۸۹

۴-۲-۵) توزیع فراوانی تحصیلات ۹۰

۲-۱۰)بررسی نرمال بودن داده ها ۹۱

۴-۳)آمار استنباطی ۹۲

۴-۳-۱) آزمون فرضیات ۹۲

۴-۳-۲) آزمون هم خطی بودن ارتباط میان متغیرها و برازش مدل رگرسیونی: ۹۵

۴-۳-۳)مدل برازش داده شده(پیشنهادی): ۱۰۰

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۱۸

۵-۲) نتیجه گیری ۱۱۸

۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۸

۵-۲-۲-۱) فرضیه اصلی اول ۱۱۸

۵-۲-۲-۲)فرضیه اصلی دوم ۱۱۹

۵-۲-۲-۳) فرضیه اصلی سوم ۱۱۹

۵-۲-۲-۴)فرضیه اصلی چهارم ۱۱۹

۵-۲-۲-۵)فرضیه اصلی پنجم ۱۱۹

۵-۳) پیشنهادات ارائه شده ۱۲۰

۵-۳-۱) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی ۱۲۱

۵-۴)پیشنهادات برای تحقیقات آتی: ۱۲۲

۵-۵)امکانات ومحدودیت ها ۱۲۲

منـابع ۱۲۳

منابع فارسی: ۱۲۴

منابع لاتین ۱۲۵

 

 

چکیده:

توانایی دریافت و تحویل به موقع تقاضای مشتریان در دنیای رقابتی امروز یک نگرانی عمده برای همه صنایع می­باشد، به ویژه اینکه در دهه گذشته با ورود شرکت های بسیاری به عرصه رقابت، مدیریت تقاضا به یک دوره جدید وارد شده است. مدیریت تقاضای مشتریان یکی از مسائل معاصر است که در تلاش برای اثربخشی زنجیره تأمین مورد بحث قرار گرفته است و منظور ازمدیریت تقاضا می تواند به صورت قابلیت شرکت برای فهم الزامات و تقاضای مشتری و تعامل آنها در مقابل قابلیت های زنجیره ی تأمین تعریف و تفسیر شود. و ذکر این نکته ضروری است که مدیریت تقاضا مکمل کننده ی مدیریت توزیع می باشد و مدیریت تقاضا در پی این است که کالا را با توجه به هر شرائط زمانی و با کیفیت مناسب و با حداقل هزینه ی تمام شده به دست مصرف کننده ی نهایی «مشتری» برساند. به عبارت بهتر مدیریت تقاضا در زنجیره ی تأمین هدف خود را «رضایت مشتری» و ایجاد انعطاف پذیری و نوآوری در سازمان می داند. پژوهش حاضر مدیریت تقاضای مشتریان در زنجیره تأمین شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن را در میان شرکت های صنعتی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در زنجیره ی تأمین استان کرمانشاه مورد مطالعه قرار داده است که تعداد آن ۷۹۵ شرکت می باشد و جامعه ی آماری ما را تشکیل می دهند. تحقیق به صورت پیمایشی صورت گرفته و حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران که ۳۸۴ شرکت می باشد به دست آمده است. با توزیع پرسشنامه در میان این ۳۸۴ شرکت از شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه داده های تحقیق به دست آمده است. روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر خبرگان تأیید و پایایی آن از طریق تکنیک آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل داده های پرسشنامه از دو نرم افزار SPSS و آموس استفاده شده است. نتایج آماری بصورت آمار توصیفی و آمار تحلیلی ارائه شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کرد که عوامل بخش بندی، حمایت از مدیریت، پیش بینی و برنامه ریزی عملیات و فروش به ترتیب بیشترین اثر را داشتند.

 

واژگان کلیدی: زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، پیش بینی، بخش بندی، حمایت از مدیریت، برنامه ریزی فروش و عملیات

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱)مقدمه

مشتریان، امروزه، کلید موفقیت تجاری محسوب می شوند.

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت وحق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزش های مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند (وانگ[۱]، ۲۰۰۷٫(

در گذشته، مشتریان به ندرت خواهان یا قادر به دست کشیدن از محصول یا برند مصرفی خود بودند؛ امّا امروزه در قرن بیست و یکم، این موضوع تغییر یافته است. شرکت ها و برند ها در بازار امروزی با خصومت با یکدیگر به رقابت می پردازند؛ تا جایی که”حفظ سهم بازار” امری بسیار مشکل بوده و “بدست آوردن سهم بیشتر”غیرقابل تصور می نماید (کینینگهام، واورا، آکسوی و هنری[۲]،۲۰۰۵).

در سالهای اخیر شرکت های زیادی به عرصه رقابت در شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده کرمانشاه وارد شده اند و همچنین با ورود تجهیزات و تکنولوژی جدیدو تولید محصولات جدید، شرکت ها نه تنها جهت جذب مشتریان جدید که حتی در حفظ مشتریان فعلی و وفادار خود با چالشی جدید روبرو شده اند.

در این پژوهش تلاش می شود با توجه به اهمیـّت مشتـریان در شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده به بررسی مفهـوم “مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین” پرداخته شود، به بیان دیگراین موضوع بررسی می شود که چه عواملی باعث افزایش بهبود عملکرد مدیریت تقاضا در شرکت های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشاه می­شود.


۱-۲)بیان مسئله پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از منابع زیرساختی پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. از اوایل دهه۶۰ به بعد، خواست مشتری بر کیفیت بالاتر و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شد که قبلاً وجود نداشته است. براین اساس فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی تمامی این فعالیت هاست.

رقابت بی امان در بازارهای جهانی امروزی، عرضه محصولات تازه با حضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتریان، بنگاه های کسب و کار را به سرمایه گذاری و تمرکز بر زنجیره های عرضه خود وادار نموده است. رقابت در کسب و کار امروز دیگر میان تک تک شرکت ها نیست بلکه میان زنجیره های تأمین اتفاق می افتد. مدیریت زنجیره تأمین به ابزاری استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شده تا بتوانند کیفیت را مدیریت نمایند، مشتریان را راضی نگاه دارند و با توان رقابتی باقی بمانند (بهنام اژدری و اختیارزاده،۱۳۹۰).

محیط جمعیتی دارای منافع بسیاری می باشد زیرا شامل مردم است و این مردم هستند که بازار را تشکیل می­دهند. و اینکه جمعیت جهان بطور انفجارآوری در حال رشد است و این جمعیت بسیار متنوع هم دارای فرصت ها و تهدیداتی می باشد(کاپوج[۳],۲۰۰۸). در سالهای اخیر با توسعه شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده و افزایش تعداد رقبا در این شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده با مشکلات زیادی در زمینه جذب مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان فعلی مواجه شده­اند. بنابراین باید در اندیشه یافتن راهکاری جهت کشف عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین بود.

عموماً منافع مدیریت مؤثر زنجیره تأمین‏ در شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه شامل موجودی های پایین‏تر، هزینه‏های کمتر، بهره‏وری بالاتر، توانایی بهبودیافته برای پاسخ‏ به نوسانات تقاضا، زمانهای تحویل کوتاه تر، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است. که همگی در گرو مدیریت تقاضای مطلوب در شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه می باشد.

شرکت های زنجیره تأمین در استان کرمانشاه همگی به دنبال ایجاد جذب مشتریان حتی خارج از این استان می باشند. مدیریت تقاضا دارای یک نقش فرااستانی است تقاضا را بررسی می کند به ایجاد راهکار ها می پردازد و در نتیجه هدف خود را رساندن کالا و خدمات نهایی با قیمت و هزینه کمتر و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نهایی (مشتری می داند).

امید است این تحقیق به پرکردن بخشی از این شکاف کمک کند.

با کمک یافته های این تحقیق شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه با شناخت عوامل مؤثر بر تقاضا در زنجیره تأمین قادر به حفظ مشتریان فعلی خود و همچنین جذب مشتریان رقبا خواهند بود. بنابراین ضروری می رسد تا به بررسی عواملی پرداخته شود که تاکنون کمتر به صورت تفصیلی مورد توجه تحقیقاتی در شرکت های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه که در این زمینه به انجام رسیده، قرار گرفته است.

[۱]wang

[۲]Keiningham, Vavra, Aksoy& Henri,

[۳]Kapuge

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۴۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***