پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه
چکیده فارسی…………………………………….. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
بیان مساله تحقیق………………………………………… ۵
هدف های تحقیق………………………………….. ۵
هدف اصلی……………………………………….. ۵
هدف فرعی……………………………………….. ۶
بیان اهمیت انجام تحقیق………………………….. ۶
اهمیت نظری……………………………………… ۶
اهمیت کاربردی………………………………….. ۷
فرضیات تحقیق……………………………………. ۸
فرضیات اصلی…………………………………….. ۸
فرضیات فرعی…………………………………….. ۸
مدل تحقیق………………………………………. ۹
تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی…………………… ۱۲
تعاریف نظری…………………………………….. ۱۲
تعاریف عملیاتی…………………………………. ۱۶
روش تحقیق………………………………………. ۱۷
قلمرو تحقیق…………………………………….. ۱۷
قلمرو موضوعی……………………………………. ۱۷
قلمرو مکانی…………………………………….. ۱۷
قلمرو زمانی…………………………………….. ۱۷
جامعه و حجم نمونه………………………………. ۱۸
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
بازاریابی چیست…………………………………. ۲۰
مبانی بازاریابی اینترنتی……………………….. ۲۵
بازاریابی الکترونیک…………………………….. ۲۷
بازاریابی دیجیتال………………………………. ۲۸
کاربردهای بازاریابی اینترنتی……………………. ۳۲
مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال………….. ۳۸
بازاریابی موتور جستحو…………………………… ۵۰
بازاریابی وابسته……………………………….. ۵۵
نمایش تبلیغات………………………………….. ۵۷
بازاریابی ایمیل………………………………… ۵۹
بازاریابی ویروسی……………………………….. ۶۳
اصول بازاریابی ویروسی…………………………… ۶۹
بازاریابی دهان به دهان………………………….. ۷۷
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)
مقدمه………………………………………….. ۱۰۳
روش تحقیق………………………………………. ۱۰۴
فرضیات تحقیق……………………………………. ۱۰۴
جامعه اماری…………………………………….. ۱۰۶
نمونه اماری…………………………………….. ۱۰۶
حجم نمونه………………………………………. ۱۰۶
روش نمونه برداری……………………………….. ۱۰۷
متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی……………………. ۱۰۷
متغیر مستقل…………………………………….. ۱۰۸
متغیر وابسته……………………………………. ۱۰۸
ابزار گرداوری اطلات……………………………… ۱۰۹
مطالعات کتابخانه ای…………………………….. ۱۱۰
تحقیقات میدانی…………………………………. ۱۱۱
اعتبارواعتماد ابزار گرداوری…………………….. ۱۱۳
روش های اماری و شیوه تحلیل داده ها……………… ۱۱۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………….. ۱۱۹
امار توصیفی…………………………………….. ۱۲۰/
ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. ۱۲۰
اماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………. ۱۲۴
بررسی وضیت توزیع متغیرها……………………….. ۱۲۵
امارهای استنباطی……………………………….. ۱۲۶
تحلیل عاملی تاییدی……………………………… ۱۲۷
روایی سازه……………………………………… ۱۲۹
مدل تحلیل مسیر…………………………………. ۱۳۰
بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر………………………. ۱۳۷
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه………………………………………….. ۱۴۲
نتایج حاصل از فرضیه ها………………………….. ۱۴۳
نتایج حاصل از یافته های جمعیت شناختی……………. ۱۴۴
نتایج کاربردی و مدیریتی………………………… ۱۴۹
محدودیت های تحقیق………………………………. ۱۵۲
پیشنهادات به محققان اتی………………………… ۱۵۲
فهرست منابع و مآخذ……………………………….. ۱۵۳
پیوست ها و ضمایم…………………………………. ۱۵۷
چکیده انگلیسی……………………………………. ۱۶۱
 
 
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱ )مفاهیم ارتباطات بازاریابی)………………… ۴۰
جدول ۳-۱ (ترکیب سوالات پرسشنامه) …………………… ۱۱۲
جدول ۴-۱ (توزیع فراوانی مربوط به جنسیت)…………….. ۱۲۱
جدول ۴-۲ (توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات)……………. ۱۲۲
جدول ۴-۳ (توزیع فراوانی مربوط به رده سنی)…………… ۱۲۳
جدول ۴-۴ (سوالات مربوط به متغییرها)…………………. ۱۲۴
جدول ۴-۵ (آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق)………….. ۱۲۵
جدول ۴-۶ (ارتباط متغیرهای تحقیق با متغیرهای دموگرافیک).. ۱۲۵
جدول ۴-۷ (سطح معنی داری)………………………….. ۱۲۶
جدول  ۴-۸ ( بارهای مولفه ها)………………………. ۱۲۸
جدول ۴-۹ (مقادیر میانگین واریانس)………………….. ۱۳۰
جدول ۴-۱۰ (محاسبه برازش مدل)………………………. ۱۳۳
جدول ۴-۱۱ (نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی)…………… ۱۳۳
جدول ۴-۱۲ (نتایج تاثیر متغیر تعدیلگر)………………. ۱۳۹
 
 
 
فهرست نمودارها
نمدار ۱-۱ (مدل ۱)………………………………… ۹
نمودار ۱-۲ (مدل ۲)……………………………….. ۱۰
نمودار ۱-۳ (مدل ۳)……………………………….. ۱۱
نمودار ۴-۱ (فراوانی مربوط به جنسیت)………………… ۱۲۱
نمودار ۴-۲ (فراوانی مربوط به تحصیلات)……………….. ۱۲۲
نمودار ۴-۳ (فراوانی مربوط به رده سنی)………………. ۱۲۳
نمودار ۴-۴ (مدل ۴)……………………………….. ۱۳۱
نمودار ۴-۵ (مدل ۵)……………………………….. ۱۳۲
نمودار ۴-۶ (مدل ۶)……………………………….. ۱۳۸
نمودار ۴-۷ (مدل ۷)……………………………….. ۱۳۹
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
  
 
مقدمه :
امروزه در بازار رقابتی شدید هستیم تمامی محصولات دارای مزیت­های رقابتی هستند یافتن تفاوت میان محصولات کاری سخت و دشوار است یکی از راه های دستیابی به این تفاوتها استفاده از روشهایی است که تمرکز بیشتری بر مشتریان دارد در بازاریابی ویروسی، سازمان با بهره گرفتن از ارتباط میان مشتریان ، پیام خود را به دیگران ارسال می­کند . درصورت بهره­گیری مناسب از امکانات گسترده این روش بازاریابی الکترونیکی، می­توان به نتایج قابل ملاحظه­ای دست یافت . چهار قابلیت مهم بازاریابی ویروسی الکترونیک عبارتند از:

  • سودرسانی به مشتری
  • توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات موردنیاز مشتری بصورت Online
  • توانایی کنترل و هدایت وب سایت
  • ایجاد یکپارچگی میان فعالیتهای بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیتها

بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می­کنند، شرکت رادر معرض دید همه قرار می­دهد و پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می­تواند به­طور چشمگیری افزایش یابد.
 –بیان مسأله­ی تحقیق :
همانگونه که در مقدمه اشاره شد یکی از شیوه­ها و روش­های مدرن و مؤثر بازاریابی ویروسی ایت که با بهره گرفتن از اینترنت و بازاریابی شناختی تأثیر بسزایی بر مشتریان و کاربران مختلف می­گذارند و با توجه به چهار قابلیت مهم آن نمی­توان از آن چشم­پوشی کرد با توجه به این موارد لزوم آشنایی با عواملی که مشتریان را به سمت تبدیل شدن به همین عوامل هستیم . یعنی می­خواهیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:
آیا رضایت مشتری بر ایجاد قصد بازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
آیا وفاداری مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
آیا شناخت مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
تعداد صفحه : ۱۶۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***