پایان نامه ارشد: بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی

دانشگاه پیام نور

واحد گرمسار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان:

بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه­ های بازاریابی اجتماعی

(مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری مهر)

استاد راهنما:

جناب دکتر علی اکبر جوکار

استاد مشاور:

جناب دکتر حبیب الله دانایی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۲- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… ۱۹
۱-۴- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۵- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۶- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………. ۲۲
۱-۸- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱-۹- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۲۴
۱-۱۰- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………. ۳۱
۱-۱۱- جامعه آماری و بیان حجم نمونه …………………………………………………………….. ۳۲
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………. ۳۲
۱-۱۳- محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………….. ۳۳
۱-۱۴- تعاریف مفهومی واژگان………………………………………………………………… ۳۳
۱-۱۵- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………. ۳۵
فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………… ۳۸
بخش اول: جذب سرمایه مشتری …………………………………………………………. ۳۸
مشتری­شناسی و مشتری­گرایی …………………………………………………………….. ۳۸
شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………….. ۳۹
اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………. ۴۰
بخش دوم: بازاریابی
مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۴۳
تعریف بازاریابی ……………………………………………………………………………. ۴۳
اهمیت بازاریابی …………………………………………………………………………… ۴۵
مؤلفه­های فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………. ۴۷
الف) محیط بازار …………………………………………………………………….. ۴۷
۱- محیط کلان …………………………………………………………………………. ۴۸
۲- محیط خرد …………………………………………………………………………. ۴۸
ب) سیستم­های اطلاعات بازاریابی …………………………………………………. ۴۹
ج) برنامه ­ریزی بازاریابی …………………………………………………………. ۵۰
د) فرآیند اجرای بازاریابی …………………………………………………………….. ۵۰
ه) سیستم کنترل و نظارت ………………………………………………………… ۵۱
اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………… ۵۲
الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی……………………………………………….. ۵۳
ب) تبلیغ با هدف ترغیب ……………………………………………………………….. ۵۳
ج) تبلیغ با هدف یادآوری ………………………………………………………… ۵۳
بخش سوم: بازاریابی اجتماعی
مقدمه …………………………………………………………………………….. ۵۴
مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی…………………………….. ۵۵
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی …………………………………… ۵۶
مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………… ۵۹
تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ……………………………………………… ۶۲
تعریف بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………… ۶۳
دیدگاه بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………… ۶۵
ابعاد بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………. ۶۶
مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی ………………………………….. ۶۷
مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی …………………………………….. ۶۸
جنبه­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری ……………………………….. ۷۱
آمیخته بازاریابی …………………………………………………………… ۷۲
بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده
مطالعات انجام شده در ایران …………………………………………………. ۷۴
مطالعات انجام شده در سایر کشورها ……………………………………….. ۸۰
بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق …………………………………….. ۸۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………….. ۸۴
۳-۳- فرایند تحقیق ……………………………………………………………….. ۸۴
۳-۴- جامعه آماری …………………………………………………………………. ۸۵
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………….. ۸۶
۳-۵- ابزار جمع­ آوری داده ها ……………………………………………………………. ۸۶
۳-۶- روایی و پایایی پرسش نامه …………………………………………………… ۸۶
۳-۶-۱- روایی ………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۶-۲- پایایی ………………………………………………………………………… ۸۷
۳-۷- روش جمع ­آوری داده ­ها ………………………………………………………. ۸۷
۳-۸- روش­های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….. ۸۷
پرسش نامه ………………………………………………………………………….. ۸۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲-آمار توصیفی …………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲-۱- ویژگی های فردی پاسخگویان ……………………………………………….. ۹۵
۴-۲-۲- وضعیت سپرده در موسسه مهر ……………………………………………. ۹۷
۴-۲-۳- میزان فعالیت بازاریابی اجتماعی ……………………………………………….. ۹۹
۴-۲-۴- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی …………………………….. ۱۰۰
۴-۲-۵- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر …………………………………..
۴-۲-۶- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر ………………………………. ۱۰۴
۴-۲-۷- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………….. ۱۰۶
۴-۲-۸- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی ………………………………………. ۱۰۸
۴-۳- آمار استنباطی ………………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۴- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­ گذاری در موسسه مالی مهر…… ۱۱۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………… ۱۱۹
۵-۲- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………. ۱۱۹
۵-۳- نتیجه­گیری ……………………………………………………………….. ۱۲۴
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………. ۱۲۷
۵-۴-۱- پیشنهادها براساس نتایج تحقیق ……………………………………… ۱۲۷
۵-۴-۲- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ……………………………………………. ۱۲۸
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه­های بازاریابی اجتماعی در سپرده­گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به­لحاظ هدف، کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع­آوری داده­ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این­که تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه ۳۸۴ نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به­وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به­وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می­تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره­گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب­بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب­بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می­دهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده­گذاری کاهش می­یابد.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در این فصل از تحقیق کلیات تحقیق مطرح میشود. در این فصل در ابتدا مساله تحقیق بیان می­شود که شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق است. در گام بعدی ضرورت و اهمیت تحقیق بیان می­شود، که چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق است. اهداف تحقیق، که روند و نتایج تحقیق را مشخص می­کند در گام بعدی تدوین می­شود و آنچه تحقیق به­دنبال انجام آن است، مشخص می­شود و باتوجه به اهداف فرضیه­ها یا سؤال­های تحقیق مطرح می­شود که مسیری برای اجرای تحقیق است. همچنین در این فصل محدودهای تحقیق، پیشینه تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­ های برای برداشت مشترک از مفاهیم طرح می­شود.
۲-۱- بیان مسأله
تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­نمایند (توکل،۱۳۸۳). معمولاً در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گرچه عواملی چون صنعتی­شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدارشدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند، ولی توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به­شمار می­روند(رازانی،۱۳۸۲)، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت­های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند و لذا می­توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به­کارگیری روش­های نوین، با درجه توسعه­یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(حق­شناس کاشانی،۱۳۸۲). در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه­های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک­های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض­الحسنه نیز مزید برعلت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته­اند (فروزنده،۱۳۷۹).
در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،۱۳۸۵).
در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،۱۳۸۳). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، ۱۳۷۹).
امروز شیوه­های نوآورانه، مشتری­مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های کارآمد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­کند که هر بانکی در این امور موفق­ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره­وری بالاتر خواهد بود(مغویی­نژاد،۱۳۷۸). سازمان­های جدید برای پاسخگویی به وظایف و رسیدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آورده­اند. به­وضوح می­توان تاکید قابل توجه تعدادی از بانک­های کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در این خصوص می­توان اظهار داشت، توجه به ابعاد تبلیغاتی و اطلاع­رسانی این فعالیت­ها است(اداره روابط عمومی،۱۳۷۸).
فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک­ها این است که مدیران بانک­ها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک­ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت­های اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،۱۳۸۴). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.
در بازاریابی اجتماعی تلاش در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه است، و از این دیدگاه به­عنوان فرآیندی برنامه­ریزی شده برای تاثیرگذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی یاد می­شود(انیو و ویت،۱۳۸۹). در بازاریابی اجتماعی مخاطبین متفاوتی مدنظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقیت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه­های داخلی و گروه­های خارجی(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد. تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست­های جامعه امکان­پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه­ای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می­گردد. توجه به این عناصر تشکیل­دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا کرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد(سلیمانی بشلی و باروتیان،۱۳۸۸).
برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام­ها را در جایی ارائه کرد که مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه­های محلی، فروشگاه­های بزرگ، گروه­های موسیقی و… از این جمله به­شمار می­روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع­تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از ترکیب رسانه­های همگانی، اجتماعات، گروه­های کوچک و فعالیت­های فردی می­تواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مکان­های متعدد و در سراسر جامعه تکرار گردد، احتمال دیده­شدن و به­خاطر سپرده­شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی کانال­های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ[۱]، ۲۰۰۷).
بازاریابان اجتماعی برنامه­هایی را طراحی می­کنند که بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل­های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می­کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می­شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه[۲]، دانش[۳]، علاقمندشده[۴]، انگیزه[۵]، آماده برای امتحان کردن[۶]، انجام رفتار[۷] و عدم انجام رفتار[۸] را دربرمی­گیرد(هاستینگ، ۲۰۰۷ ).
با کمک تکنیک­های بازاریابی مانند پژوهش بر روی مخاطب، تحلیل محصول، طراحی پیام، ترویج پیام تهیه شده، تبلیغات و در نهایت ارزیابی و پس­خوراند و گذاشتن این مفاهیم و اصول در کنار مدل­های توجیه­کننده تغییر رفتار می­توان به کار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعی امیدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، ۱۳۸۸).
در این میان پنج مرحله در اجرای یک برنامه بازاریابی اجتماعی شامل برنامه­ریزی، تولید مواد و پیام­ها، پیش آزمون، مداخله و ارزشیابی و بازخورد می­باشد، که در این تحقیق هدف بررسی مداخله با شناسایی کانال­های رسانه­ای و تولید پیام­های استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی را آماده اجرا می­کند. یک پوشش رسانه­ای مناسب و مطلوب می­تواند پیام­های مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید(اوامله و همکاران[۹]، ۲۰۰۴).
آنچه که در تحقیق حاضر مدنظر است، تحلیل کانال­های ارتباطی(رسانه­های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسایی کانال­های ارتباطی مناسب، تعیین چگونگی استفاده از این کانال­ها، ارزیابی انتخاب­های توزیع و تعریف قوانین ارتباطی برای شرکای برنامه می­باشد. همچنین در مرحله بعد تولید مداخلات، مواد و پیش­آزمون­ها با تاکید بر تولید مداخلات و مواد با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوری شده از تحلیل مشتری، ادغام آمیزه بازاریابی در یک استراتژی که بتواند ارائه دهنده یک محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پیش­آزمون و بازبینی برنامه­ها و همچنین مداخله با تاکید بر ایجاد ارتباط با شرکا و شفاف کردن تضادها، فعال­کردن استراتژی ارتباطی و توزیع آن، مستند کردن روش­ها و پیشرفت­ها در یک چارچوب سازمانی و بازبینی برنامه است.
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه­های رایج در بازاریابی از جهت این­که نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالت­دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می­باشد(خضرا،۱۳۸۵). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطی­مشی­های بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته­های مصرف­کنندگان و منافع جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علی­رغم این­که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حیدرپور و طهماسبی گتابی،۱۳۸۸). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به­شمار نمی­رود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته­اند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمی­تواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیت­های رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمان­ها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان است. به­کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی می­تواند جایگاه سازمان­های خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانک­هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می­کنند، نیازمند مولفه­ای است که می­توان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حق­شناس کاشانی،۱۳۸۲).
مشتریان باید این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز باید به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه­مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخه­های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمان­های مختلف قرار می­دهد که در کنار پذیرش نقش­های اجتماعی بیشتر و موثرتر، به­طور غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازانی،۱۳۸۲). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم است به­عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاه­های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق رابطه برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان برقرار گردد. جابجایی و تغییرات صنعت رسانه باعث شده است تا رسانه­ های بازاریابی اجتماعی برای بازاریابان به­صورت یک استراتژی بنیادی توسعه یابد(وینریچ،۱۳۸۰). دلایل اهمیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی عبارتند از:
– تغییر از تبلیغات رسانه ای تا ارتباطات چندگانه؛
– تغییر از رسانه عمومی به رسانه های تخصصی برای گوشه بازارها؛
– تغییر از بازارهای فروش عمده به خرده فروشی(بازارهای تحت کنترل مشتری)؛
– تغییر از تبلیغات با تمرکز بر عموم مردم به سمت بازاریابی براساس پایگاه اطلاعاتی از مشتریان؛
– تغییر از سطح پایین پاسخگویی آژانس­های تبلیغاتی و بازاریابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگویی؛
– تغییر از پرداخت های سنتی به پرداخت براساس عملکرد(نانتان و همکاران، ۲۰۰۴).
[۱] Hastings
[۲] Unaware to aware
[۳] Knowledge
[۴] Interested
[۵] Motivated
[۶] Ready to try
[۷] User
[۸] Non-user
[۹] Awamleh et al
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***