پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : بازرگانی

عنوان : بررسی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی

به همراه پروپوزال (در فایل جداگانه) – مقاله بیس های پروپوزال – پرسشنامه و داده های پرسشنامه و…

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت بازرگانی

 پایان نامه :

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

 عنوان :

بررسی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی استان زنجان

 استاد راهنما

دکتر حسن رنگریز

استاد مشاور

دکتر محمد جلیلی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهـرست مطـالب

چکیده:  ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه  …………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲٫ مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴٫ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵٫ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶٫ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷٫ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸٫ تعریف متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲٫ تحولات بازاریابی در دهه­های اخیر ……………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱٫ تحول در مفهوم بازاریابی رابطه­ای ……………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱-۱٫ تعریف بازاریابی رابطه­ای …………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۲٫ پیشرفت فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳٫ تغییر رفتار، عادات خرید و انگیزش مشتری ………………………………………………… ۱۶

۲-۳٫ مشتری مداری اساس فرآیند بازاریابی امروزی …………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۱٫ ابعاد مدیریت مشتری­مدار ………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۲٫ تامین رضایت مشتری ……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴٫ مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-۱٫ تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ………………………………………………. 22

۲-۴-۲٫ مفهوم و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۳٫ محرک­های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………….. ۳۳

۲-۴-۴٫ اصول مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۵٫ مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۶٫ اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در محیط کسب و کار امروز ………………………….. ۳۵

۲-۴-۷٫ اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………… ۳۷

۲-۴-۸٫ مفهوم و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………….. ۴۰

۲-۴-۹٫ بازاریابی رابطه و مدیریت روابط با مشتری ………………………………………………….. ۴۵

۲-۴-۱۰٫ بازاریابی رابطه و استرانژی­های آن …………………………………………………………. ۴۶

۲-۴-۱۱٫ برخی دیدگاه­های موجود نسبت به مدیریت ارتباط با مشتری ………………………….. ۴۸

۲-۴-۱۲٫ رویکردی استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری و استراتژی آن …………………… ۴۹

۲-۴-۱۳٫ موضاعات مورد بحث در مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………… ۵۰

۲-۴-۱۳-۱٫ مشتری ………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۴-۱۳-۱-۱٫ حفظ مشتری …………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۴-۱۳-۱-۲٫ رضایت مشتری، وفاداری، عملکرد تجاری ………………………………………… ۵۳

۲-۴-۱۳-۲٫ ارتباط ………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۴-۱۳-۳٫ مدیریت ………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۱۴٫ انواع فناوری­های مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………….. ۵۹

۲-۴-۱۴-۱٫ مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر موبایل ………………………………………………. ۶۰

۲-۴-۱۵٫ مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ………………………………………………………. ۶۳

۲-۴-۱۶٫ اجزاء سازنده مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………. ۶۴

۲-۴-۱۶-۱٫ تمرکز بر مشتریان اصلی ………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۴-۱۶-۲٫ سازمان مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………… ۶۷

۲-۴-۱۶-۳٫ مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۴-۱۶-۴٫ مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فن­آوری ……………………………………………. ۶۹

۲-۵٫ فرایند پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………….. ۷۰

۲-۵-۱٫ مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………….. ۷۲

۲-۵-۲٫ مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………….. ۷۳

۲-۵-۳٫ ارزیابی آمادگی سازمان برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری …………………………. ۷۴

۲-۵-۳-۱٫ بعد فکری مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………. ۷۵

۲-۵-۳-۲٫ بعد اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………… ۷۹

۲-۵-۳-۳٫ بعد فناوری مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………….. ۸۱

۲-۶٫ اثرات پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختار سازمان ……………………………… ۸۳

۲-۷٫ عوامل کلیدی در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………….. ۸۴

۲-۷-۱٫ عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه برادشاو و براش …………………… ۸۵

۲-۷-۲٫ عوامل اصلی موفقیت از دیدگاه توماس ……………………………………………………… ۸۵

۲-۷-۳٫ عوامل اصلی موفقیت از دیدگاه کینگ و برگس ………………………………………….. ۸۶

۲-۸٫ عوامل موثر در شکست پروژه­های مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………. ۹۰

۲-۹٫ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۹-۱٫ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۹-۲٫ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………….. ۹۵

۲-۱۰٫ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۹۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۲٫ تحقیق علمی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۳٫ روش­های گردآوری داده­ها ……………………………………………………………………… ۱۰۱

۳-۴٫ خصوصیات ابزار سنجش  ……………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۴-۱٫ روایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۴-۲٫ پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۵٫ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۶٫ نمونه آماری………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳-۶-۱٫ روش محاسبه تعداد نمونه …………………………………………………………………….  ۱۰۳

۳-۷٫ روش­ تجزیه و تحلیل داده­ها …………………………………………………………………….  ۱۰۴

۳-۷-۱٫ تحلیل عاملی اکتشافی …………………………………………………………………………  ۱۰۴

۳-۷-۲٫ تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………..  ۱۰۶

۳-۷-۳٫ تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۲٫ آمار توصیفی (توصیف داده­های جمعیت شناختی) …………………………………………. ۱۱۱

۴-۲-۱٫ جنسیت …………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۲-۲٫ سن ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۲-۳٫ تاهل ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۲-۴٫ تحصیلات ………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۳٫ آمار توصیفی سوالات تحقیق …………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۴٫ تحلیل پایایی و روایی …………………………………………………………………………….  ۱۱۸

۴-۴-۱٫ تحلیل پایایی ……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۴-۲٫ تحلیل روایی ……………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۵٫ آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۴-۶٫ بررسی برازش مدل تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۷٫ جمع­آوری فصل چهارم ………………………………………………………………………….. ۱۳۵

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۲٫ نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۳٫ بررسی نتایج و نتیجه­گیری……………………………………………………………………….. ۱۳۸

۵-۴٫پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۵-۵٫ پیشنهادات بر اساس یافته ها………………………………………………………………… ۱۴۴

۵-۶٫ محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۵-۶-۱٫ محدودیت­های داخلی …………………………………………………………………………. ۱۴۴

۵-۶-۲٫ محدودیت­های خارجی ……………………………………………………………………….. ۱۴۴

۵-۷٫ جمع­بندی و خلاصه فصل پنجم…………………………………………………………………. ۱۴۴

پیوست­ها

پیوست ۱٫ پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… ۱۴۵

پیوست ۲٫  خروجی رایانه­ای نتایج تحقیق …………………………………………………………..  ۱۴۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

مقدمه

موسسات پولی و مالی در کلیه کشورها یکی از بخشهای مهم اقتصادی محسوب می شوند. فعالیتهای بانکها بر شاخصهای مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم و اشتغال تاثیر مستقیم دارد. و از این طریق بطور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه اثر می­گذارد.

اخیراً با ظهور بانکهای خصوصی رقابت در این زمینه برای جذب مشتریان بالا گرفته است و این امر ریسک از دست دادن مشتریان فعلی برای بانکهای دولتی را افزایش داده است. بنابراین بانکها بویژه بانکهای دولتی به دنبال استفاده و بهره­گیری از تمام مزایای رقابتی خود برای مقابله با بانکهای خصوصی هستند.  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک رویکرد نوین در کسب و کار در سالهای اخیر نقش بسزایی در توسعه روابط بلندمدت میان سازمان و مشتری در کلیه بخشهای تولید بویژه  در بخش خدمات از جمله در بانکها ایفا نموده است و استفاده از فنون و ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری علاوه بر افزایش غنای ارتباط سازمان و متشریان منجر به رشد تولید و افزایش سودآوری سازمان نیز می­گردد.

۱-۲-  مسأله تحقیق:

امروزه علم بازاریابی توجه بیشتر موسسات و کشورهای مختلف را به خود جلب نموده است و از شکل ابتدایی خود یعنی وظیفه توزیع و فروش، به صورت یک فلسفه جامع برای ایجاد ارتباط بین سازمان و بازارهای مربوطه تکامل یافته است. در اغلب بنگاه­های بزرگ، بازاریابی به وظیفه­ای تبدیل شده است که متضمن تأمین توجه مناسب مسئولین سازمان نسبت به نیازهای مشتری می­باشد. بر خلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود تا ایجاد رابطه با دیگران، امروزه با شدت گرفتن رقابت بین سازمان­ها در مشتری­یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، سازمان­ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان باشند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار داد. جک ولش (۲۰۰۳) مدیر اجرایی شرکت جنرال الکتریک متأثر از این تغییرات می گوید «در سالهای ۱۹۸۰ ما  به هر فردی به عنوان یک مشتری نگاه می کردیم؛ در سالهای ۱۹۹۰ و بعد از آن ما باید به هر مشتری بصورت فرد نگاه کنیم».

در واقع جهانی شدن و پیشرفت فناوری، شرکت­ها را در معرض رقابتی سنگین قرار داده است. در این دوران، شرکت­ها به مدیریت رابطه با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. امروزه بازاریابی تنها توسعه، تأمین و فروش صرف نیست، بلکه بدان­ها توسعه مداوم و خدمات پس از فروش به همراه رابطه­ای بلندمدت با مشتری نیز اضافه شده است (بوتل، ۱۹۹۶). از نگاه شرکتهای پیشرو، امروزه مشتری و بهبود ارتباط با وی، یک برنامه راهبردی است که باعث افزایش اعتبار و منزلت شرکت می شود (نوعی پور، ۱۳۸۲). سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را به ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات ونیازهای مشتری طرح­ریزی نموده باشد، می­تواند سازمان موفقی باشد. ارائه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها و انتظارات مشتریان امکان­ پذیر نمی باشد، گردآوری اطلاعاتی از این قبیل به صورت یکپارچه، سازمان را در جهت ارائه خدمات مناسب و همچنین تهیه گزارش­های تحلیلی و آماری یاری می­رساند. برقراری ارتباط مؤثر، صمیمی و آسان، کلید دستیابی به این اطلاعات می باشد. این ارتباط مؤثر و با اهمیت باید شیوه­ای کارآمد و براساس طرحی مدون و مطابق با اهداف، امکانات و سیاست­های سازمان، برنامه­ریزی و اجرا گردد. یکی از بهترین و مناسب­ترین راه حل­ها جهت دستیابی به این مهم، بکارگیری فن­آوری اطلاعات در قالب سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در سازمان می باشد (علی بیک و همکاران،۱۳۸۴). سازمانهای امروز به فکر کیفیت محصولات خود هستند و در مورد مشتری خوب توجه دارند و درباره خدمات ارائه شده به مشتری به عنوان شاهراه حیاتی نگاه می­کنند. این امر دلیلی جز پویایی محیط کسب و کار امروز ندارد. مشتری بیش از پیش آگاه است و در مورد کالا یا خدمات، با حق انتخاب بیشتری روبرو است. اگر مشتری بخواهد در مورد یک کالا یا خدمات اطلاعات جمع کند، می­تواند این کار را در چند ثانیه انجام دهد.افراد  فقط اطلاعات را جمع نمی­کنند بلکه قادرند کالاهای مشابه را با یکدیگر از نظر کیفیت، کارکرد و قیمت و غیره نیز مقایسه کنند. در تمام سازمان­های امروزه و در هر صنعتی مشتری در نقطه مرکز قرار گرفته است، این مشتری است که کسب و کار را رونق می­بخشد یا آن را به مرگ و ورشکستگی می­کشاند. هر چند ما به اقتصاد براساس دانش یا اقتصاد الکترونیکی نزدیک می شویم، اهمیت مشتری و روابط با آن را بیشتر احساس می کنیم. بنابراین سازمان­ها باید به دانش جدید فکر کنند و استراتژیهایی را تدوین نمایند که دور مشتریان کلیدی بچرخد. با داشتن استراتژی­های اینگونه، می­توان سازمان را مشتری مدار کرد. پس برای اینکه ما سازمان را مشتری مدار کنیم، باید نیاز امروز و فردای مشتریان خودمان را درک نماییم تا بتوان منابع را برای نیازهای مشتری صرف کنیم. CRM   روشی است که توسط آن می توان مشتریان را تعریف نمود. این کار را با آشکار نمودن اهمیت مشتری در سراسر سازمان آغاز می کند و می کوشد تا هر فردی که با مشتری در ارتباط باشد، در ذهن خودش مشتری را خوب مجسم نماید و فوائد نگهداری او را درک کند. بنابراین خدمات یا سرویس دهی به مشتریان مورد توجه ویژه­ای قرار می­گیرد.

هدف مدیریت روابط با مشتری توسعه وابستگی های ماندگار و بلند مدت بین سازمانها و مشتریان می باشد. بنابراین مقصود اصلی آن ایجاد وفاداری در مشتری است. فوریتهای نسبی و مشخص CRM به عنوان یک استراتژی تجاری، روند عملکرد سازمانها را بطور اساسی متحول نموده است، در نتیجه کانون توجه تجارت­ها، از بازاریابی تبادلی به بازاریابی رابطه­ای تغییر یافته است و همین امر سبب گردیده تا مشتری در مرکز همه فعالیت های تجاری قرار گیرد، و سازمانها را وا می دارد تا با نومیدی همه سعی خود را بکار بندند تا فرآیندهای خود را در حول نیازهای مشتریان بازسازی کنند. این امر دارای برجستگی های استراتژیک می باشد. نکته اساسی و لازمی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری، نه بازایابی ارتباط با  مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده تر از بازاریابی داشته و شامل تولید، منابع انسانی، مدیریت خدمات، فروش و تحقیق و توسعه است. CRM مستلزم رویکردی سازمانی است و باید در تمام سطوح کسب و کار، جاری و ساری باشد. CRM تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و غیره) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیر مستقیم با مشتریان است در بر می گیرد.

در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانکهای کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند. مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارائه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانکهای کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانکها نداشته اند. لذا مشتریان به ناچار به بانکها مراجعه می کنند تا نیازهای ابتدایی خود را برطرف سازند و به تعبیر دیگر باید گفت که در این سالها این مردم هستند که در خدمت بانکها می باشند نه بانکها در خدمت مردم. اما پس از ظهور بانک­های خصوصی، شرایط رقابتی فزاینده و شرایط اقتصادی نوین، توسعه­ی ارتباطات قویتر با مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.  با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. اما پیاده­سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در هر سازمان با موانع بسیاری روبروست و سازمان­ها باید در جهت شناسایی و رفع این موانع اقدام نمایند. مساله­ای که سازمانها با آن مواجه می­باشند شناسایی این موانع و عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری است. تحقیق حاضر عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری در ۵ دسته عوامل فرهنگی، تکنولوژیکی، کانال­های ارتباطی، ادراک مدیران و کارکنان از سیستم CRM و فرآیندهای سازمانی دسته­بندی گردیدند و بدنبال میزان  تاثیر هر یک از این عوامل بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می­باشد. 

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق:

با تغییرات سریع محیط کسب­ و کار رقابتی؛ رفته رفته سازمان­ها به سمت رویکردهای نوآورانه در زمینه ادغام منابع و عملیات تجاری برای تجارت و کسب و کار روی می­آورند. بعلاوه بسیاری از سازمانها فناوری­های اطلاعاتی جدید و گسترش سیستم­های کاربردی تجارت الکترونیک از قبیل : برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP), مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت دانش (KM) و مدیریت زنجیره تامین (SCM)،را پیاده­سازی کردند. تکنولوژی اطلاعات به طور چشمگیری فرآیندهای کسب و کار را تغییر داده است و قدرت چانه­زنی مشتریان را نسبت به گذشته بیشتر کرده است. بسیاری از سازمان­ها در دنیای دیجیتالی امروز با مجموعه­ای از تقاضاهای روبه­رشد و پیچیده مشتریان روبرو می شوند و از سویی نیز این تقاضاها شامل تمام زمینه هایی که مشتری با سازمان در تعامل است (مانند فروش ، بازاریابی ، خدمات و . . .) می باشد. برای غلبه بر این چالش ها، بسیاری از سازمان ها به  CRMروی می آورند. برای افزایش مزیت رقابتی سیستم­های CRM می توانند سازمان ها را برای کسب مشتریان جدید بالقوه، حفظ مشتریان و افزایش خرید مجدد مشتریان، حفظ روابط بلندمدت و همچنین بالا بردن ارزش مورد انتظار مشتری، کمک کنند. بنابراین می تواند تصویر ذهنی مشتریان نسبت به سازمان را بهبود بخشد.

مدیریت ارتباط با مشتری راهبردی تجاری است که به جذب، حفظ و ارتقای مشتری می پردازد. با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری  (CRM) سازمان­ها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند و در نتیجه مزیت رقابتی اصلی خود را که همان مشتری است، حفظ نمایند. در اکثر کشورهای توسعه یافته، بیشترین سهم تولید ناخالص  ملی ناشی از خدمات است و این سهم روز به روز در حال افزایش است. گستره ارائه خدمات در جامعه بسیار زیاد است. بانکها، پست و تلگراف و تلفن، بیمه، مراکز درمانی، شرکتهای مشاوره­ای ، هتلها و هواپیمایی و … نمونه­های مختلفی از مراکز ارائه خدمات هستند. هر سازمانی که هدفش انجام کاری برای ارباب رجوع باشد، در این مجموعه قرار می گیرد. معمولاً در سازمانهای خدماتی هیچ فاصله­ای بین ارباب رجوع و خدمت­دهنده نیست. همچنین ارباب رجوع دائماً فرایند انجام کار و خدمت دهی را مشاهده می­کند. در سازمانهای تولیدی، مشتریان هرگز ساخت محصول و کالای تولیدی را نمی­بینند و هیچ رابطه­ای هم به طور مستقیم با سازندگان ندارند. نکته اصلی این است که ارباب رجوع در یک سازمان خدماتی می­بیند و درک می­کند که کار چگونه انجام می­شود. لذا تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با ارباب رجوع باید با توجه به اثر آنها بر رضایت وی اتخاذ شود. صنعت خدمات به طور گسترده­ای در حال رشد است و استراتژی های بازاریابی از جذب به حفظ مشتری تغییر یافته است. امروزه سازمانها سعی دارند فرآیندهایشان را براساس مشتری، مهندسی مجدد کنند و از تکنولوژی اطلاعات  برای بدست آوردن مشتریان، ایجاد ارتباط با آنها، منحصربفردسازی خدمات و ارائه فرصتهای جدید بکارگرفته می شود. CRM یک استراتژی مهم برای مزیت رقابتی پایدار در بازار فعلی است. در سازمانهای خدماتی، مشتریان ارتباط نزدیکی با ارائه دهندگان خدمت دارند و خود در فرایند ارائه خدمت حضور دارند. لذا در اینگونه سازمانها نقش مشتری بیش از پیش پررنگ می باشد و لذا جهت حفظ بازار و از دست  ندادن مشتریان در سازمانهای خدماتی باید به مدیریت صحیح و مناسب رابطه با مشتریان توجه زیادی شود.این گونه سازمانها با بررسی روشهای مختلف جذب و حفظ مشتریان می توانند بهترین راه ارتباط با آنها را انتخاب کنند و همچنین براساس دانشی که درباره مشتریان خود کسب می کنند خدمات منحصربفردتری را به هریک، ارائه دهند و به این ترتیب  با افزایش رضایت و در نتیجه وفاداری مشتریان، مزیت رقابتی پایداری بدست آورند (نگای، ۲۰۰۵). همانطور که گفته شد چون در سازمانهای خدماتی، مشتری در فرآیند ارائه خدمات، بخشی از خدمت ارائه شده تلقی می شود، استراتژیهای در پیش گرفته شده باید به سمت شخصی شدن این خدمات برای هر مشتری پیش رود و سازمانها با مهندسی مجدد فرایندهای درونی خود براساس فرایندهای مشتری محور و نیز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت بدست آوردن مشتریان بیشتر، ایجاد ارتباطات و شخصی سازی و ایجاد فرصتهای جدید برای توزیع خدمات به این سمت و سو پیش روند.

مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دو سویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می­کند، دانش مشتری را به وجود می­آورد، روابط را با مشتری شکل می­دهد و برداشت آنها را درباره محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می­کند. به همین خاطر بررسی چنین مفهوم با ارزشی در بانکها نیز که اساس کار آنها بر مشتری است بسیار ضروری است. اما پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری همواره دشوار بوده و شناسایی موانع و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن و میزان تاثیر هر عنصر از دغدغه­های مدیران بوده است. در این تحقیق با شناسایی این عوامل سعی در میزان تاثیر هر عامل بر  CRM داشته و سعی می­گردد تا با شناسایی مهمترین عوامل راهکارهایی اجرایی در جهت رفع موانع پیشنهاد گردد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی استان زنجان

اهداف فرعی

 1. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
 2. بررسی تاثیر تکنولوژی بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
 3. بررسی تاثیر کانال­های ارتباط با مشتری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
 4. بررسی تاثیر درک مدیریت ارتباط با مشتری توسط کارکنان و مدیران بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
 5. بررسی تاثیر فرآیندها بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

۱-۵- سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال جواب دادن به شش سوال زیر است:

 1. عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک چیست؟
 2. آیا فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معنی­داری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک دارد؟
 3. آیا تکنولوژی تاثیر مثبت و معنی­داری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک دارد؟
 4. آیا کانال­های ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معنی­داری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک دارد؟
 5. آیا درک مدیریت ارتباط با مشتری توسط کارکنان و مدیران تاثیر مثبت و معنی­داری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک دارد؟
 6. آیا فرآیندها تاثیر مثبت و معنی­داری بر استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک دارد.

تعداد صفحه :۱۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***