پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

 گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

موضوع:

بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

 

استادراهنما:

دکتر محمدرضا میرابی

 

استادمشاور:

دکتر محمد حسین رنجبر

                                                         سال تحصیلی:۱۳۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل ۱ کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱- مقدمه.. ۳
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق).. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد) روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی  که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد… ۵
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور  پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق)   ۷۷
۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی).. ۶
۱-۷- سؤالات تحقیق.. ۶
۱-۸- فرضیه‏های تحقیق.. ۷
۱-۸-۱- فرضیه اصلی.. ۷
۱-۸-۲- فرضیه فرعی.. ۷
۱-۸-۳- فرضیه اصلی.. ۷
۱-۸-۴- فرضیه فرعی.. ۷
۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).. ۸
۱-۹-۱- استراتژی.. ۸
۱-۹-۲- بخش بندی و تعیین بازارهای هدف.. ۸
۱-۹-۳- استراتژی های بازاریابی.. ۹
۱-۹-۴- آمیخته بازاریابی.. ۱۰
۱-۱۰- روش شناسی تحقیق.. ۱۱
۱-۱۱- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها.. Error! Bookmark not defined.
۱-۱۲- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان).. ۱۴
۱-۱۳- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.. ۱۴
فصل ۲٫ ۱۵
مبانی نظری تحقیق.. ۱۵
۲-۱- مقدمه.. ۱۶
۲-۲- استراتژی و ساختار.. ۱۷
۲-۲-۱- سازمان با استراتژی تدافعی.. ۱۸
۲-۲-۲- سازمانهای آینده نگر.. ۱۸
۲-۲-۳- سازمانهای تحلیلگر.. ۱۸
۲-۲-۴- سازمانهای انفعالی.. ۱۸
۲-۳- مقایسه چهار نوع استراتژی اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان.. ۱۹
۲-۳-۱- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   ۱۹
۲-۳-۲- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   ۱۹
۲-۴- تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی تمایز و حداقل هزینه.. ۲۰
۲-۵- مدیریت استراتژیک.. ۲۰
۲-۵-۱- نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت.. ۲۱
۲-۵-۲- نگرش فرآیندی به مدیریت.. ۲۱
۲-۵-۳- نگرش کمی به مدیریت.. ۲۱
۲-۵-۴- نگرش رفتاری به مدیریت.. ۲۲
۲-۵-۵- نگرش سیستمی به مدیریت.. ۲۲
۲-۵-۶- نگرش اقتضائی به مدیریت.. ۲۲
۲-۵-۷- نگرش استراتژیک به مدیریت.. ۲۳
۲-۶- سطوح استراتژی.. ۲۷
۲-۶-۱- استراتژی سطح شرکت (بنگاه).. ۲۹
۲-۶-۲- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری).. ۲۹
۲-۶-۳- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای).. ۲۹
۲-۷- مفهوم هماهنگی استراتژیک.. ۳۰
۲-۸- مدیریت استراتژیک.. ۳۱
۲-۸-۱- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیک.. ۳۲
۲-۸-۲- مزایای بکارگیری مدیریت استراتژیک.. ۳۳
۲-۹- فرایند مدیریت استراتژیک.. ۳۳
۲-۹-۱- سطوح مدیریت استراتژیک.. ۳۶
۲-۱۰- استراتژی های رقابتی پورتر.. ۳۷
۲-۱۰-۱- استراتژی رهبری قیمت ها.. ۴۰
۲-۱۰-۱-۱- مؤلفه های استراتژیک کاهش هزینه.. ۴۶
۲-۱۰-۱-۲- صرفه جویی به مقیاس.. ۴۸
۲-۱۰-۱-۳- منحنی تجربه.. ۴۸
۲-۱۰-۱-۴- فرهنگ کاهش هزینه.. ۴۸
۲-۱۰-۲- ریسکهای همراه در استراتژی حداقل هزینه.. ۴۹
۲-۱۰-۳- استراتژی تمایز.. ۴۹
۲-۱۰-۳-۱- راههایی که شرکتها می توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند   ۵۱
۲-۱۰-۳-۲- عوامل ایجاد تمایز.. ۵۳
۲-۱۰-۳-۳- هزینه در استراتژی تمایز.. ۵۵
۲-۱۰-۳-۴- ریسکهای موجود در استراتژی تمایز.. ۵۵
۲-۱۰-۳-۵- استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز.. ۵۵
۲-۱۰-۳-۶- ایجاد ارزش افزوده برای مشتری.. ۵۶
۲-۱۰-۳-۷- ایجاد ارزش ادراکی.. ۵۶
۲-۱۰-۳-۸- دو نگرش در ارتباط با تمایز.. ۵۷
۲-۱۰-۳-۹- انتخاب کیفیت.. ۵۷
۲-۱۱- مدیریت کیفیت جامع(TQM). 58
۲-۱۱-۱- تمرکز بر روی مشتری.. ۵۹
۲-۱۱-۲- نرخ بازگشت سرمایه.. ۵۹
۲-۱۲- ارزش ویژه نام تجاری.. ۶۰
۲-۱۲-۱- آگاهی و شناخت نسبت به نام تجاری.. ۶۱
۲-۱۲-۲- هویت نام تجاری.. ۶۱
۲٫۱۲٫۲٫۱٫٫                                        وفاداری نسبت به نام تجاری.. ۶۲
۲-۱۲-۳- استراتژی تمرکز.. ۶۲
۲-۱۲-۴- بنگاه بی استراتژی.. ۶۳
۲-۱۳- الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. ۶۵
۲-۱۳-۱- الگوی واکر و همکاران.. ۶۶
۲-۱۳-۲- الگوی ویلسون و گیلیگان.. ۶۷
۲-۱۴- الگوی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی.. ۶۹
۲-۱۴-۱- الگوی کریونس.. ۶۹
۲-۱۴-۲- الگوی سادهازشان.. ۷۰
۲-۱۵- الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت.. ۷۰
۲-۱۵-۱- الگوی مک دانیل و کولاری.. ۷۰
۲-۱۶- محصول.. ۷۱
۲-۱۷- تحلیل ساختاری صنعت.. ۷۴
۲-۱۷-۱- تعامل بنگاه و صنعت.. ۷۵
۲-۱۷-۲- رهبری قیمت متمایز-تمایز ارزان.. ۷۶
۲-۱۷-۳- سودآوری در طول زمان.. ۷۶
فصل ۳٫ ۸۰
روش تحقیق.. ۸۰
۳-۱- مقدمه.. ۸۱
۳-۲- روش و نوع تحقیق.. ۸۱
۳-۳- جامعه آماری.. ۸۳
۳-۴- روش نمونه گیری.. ۸۳
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات.. ۸۴
۳-۶- ترکیب سئوالات پرسشنامه.. ۸۴
۳-۷- روایی ابزار گردآوری اطلاعات.. ۸۵
۳-۷-۱- روایی ظاهری.. ۸۵
۳-۷-۲- روایی محتوا.. ۸۵
۳-۷-۳- روایی پیش بینی.. ۸۵
۳-۷-۴- روایی همگرا و روایی واگرا.. ۸۵
۳-۸- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. ۸۶
۳-۸-۱- ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی.. ۸۸
۳-۹- روش تحلیل داده ها.. ۸۸
۳-۹-۱- آزمون tتک نمونه ای( استیودنت) برای میانگین جامعه.. ۸۹
فصل ۴٫ ۹۰
تجزیه و تحلیل داده ها.. ۹۰
۴-۱- مقدمه.. Error! Bookmark not defined.
۴-۲- بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
فصل ۵٫ ۱۱۳
نتیجه گیری.. ۱۱۳
۵-۱- مقدمه.. ۱۱۴
۵-۲- خلاصه ای از نتایج توصیفی.. ۱۱۴
۵-۲-۱- یافته ها بر حسب زمینه فعالیت.. ۱۱۴
۵-۲-۲- یافته ها بر حسب سابقه فعالیت.. ۱۱۴
۵-۲-۳- یافته ها بر حسب حوزه فعالیت.. ۱۱۴
۵-۳- بحث در باره یافته ها.. ۱۱۵
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۲
۵-۵- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۲۳
۵-۶- محدودیت های پژوهش.. ۱۲۴
فصل ۶ ضمیمه.. Error! Bookmark not defined.
 
فهرست شکل ها
شکل ۱ مدل مفهومی تحقیق.. ۱۲
شکل ۲   مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی.. ۲۶
شکل ۳   استراتژی سطح شرکت.. ۲۸
شکل ۴  فرآیند مدیریت استراتژیک.. ۳۴
شکل ۵  چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر.. ۶۴
شکل ۶  رابطه تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. ۶۶
شکل ۷ مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان.. ۶۸
شکل ۸ فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس.. ۶۹
شکل ۹ ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک.. ۷۱
شکل ۱۰ تصمیم گیری درباره هر قلم محصول.. ۷۲
 
 
فهرست جدول ها
جدول ۱ عوامل آمیخته بازاریابی.. ۱۰
جدول ۲ متغیرهای موردبررسی.. Error! Bookmark not defined.
جدول ۳ مقایسه نگرش مختلف به مدیریت.. ۲۵
جدول ۴ استراتژی های عمومی رقابت.. ۷۷
جدول ۵ توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب زمینه فعالیت.. Error! Bookmark not defined.
 
 
 
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژی رهبری هزینه  و کاهش قیمت در ۵ صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با بهره گرفتن از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملکرد که سازه های اصلی پژوهش هستند را بررسی می کند.
این پژوهش در پی این هدف است که چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع ۴ سطح در مدیریت استراتژیک رقابتی، یعنی رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از  میان ۴۰ سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد ۱۰ سوال در سطح استراتژی تمایز،۱۰ سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، ۱۰ سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و ۱۰ سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.
 
واژه های کلیدی: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتی، استراتژی رقابتی رهبری هزینه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی تمایز.
تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***