پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق مصر و لبنان) 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

(با نگاهی به حقوق مصر و لبنان)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میثم نعمت اللهی 

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                          صفحه

چکیده: أ

مقدمه: ۱

بیان مسئله: أ

اهمیت موضوع ۶

ادبیات یا پیشینه تحقیق ۶

اهداف تحقیق ۷

سوالات تحقیق ۸

فرضیه های تحقیق ۸

روش تحقیق ۸

فصل اول: موضوع شناسی ۱۰

۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی ۱۱

۱-۱-۱- مفاهیم ۱۱

۱-۱-۲-اعاده حیثیت ۱۲

۱-۱-۲-۱- مفهوم لغوی ۱۲

۱-۱-۲-۲-مفهوم اصطلاحی ۱۳

۱-۱-۲-۳-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: ۱۶

۱-۱-۳- واژگان مرتبط ۱۶

۱-۱-۳-۱- مجازات تبعی ۱۷

۱-۱-۳-۲- محکومیت موثر ۱۹

۱-۱-۳-۳-محکومیت موثرکیفری: ۲۰

۱-۱-۳-۴-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: ۲۲

۱-۱-۳-۵- سجل قضایی ۲۴

۱-۱-۳-۵-۱- امور کیفری ۲۵

۱-۱-۳-۵-۲- امور مدنی ۲۶

۱-۱-۳-۵-۳- امور بازرگانی ۲۶

۱-۱-۳-۵-۴- امور اداری ۲۶

۱-۲- اعاده حیثیت در ادیان الهی ۲۶

۱-۲-۱-  قبل از اسلام ۲۷

۱-۲-۲- دین یهود ۲۷

۱-۲-۳-معنای اصلی حرم(حرام) ۲۸

۱-۲-۴-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی ۲۸

۱-۲-۵-پایان مجازات ۲۹

۱-۲-۶-دین مسیحیت ۳۰

۱-۲-۷- دین زرتشت ۳۱

۱-۲-۸- دین اسلام ۳۴

۱-۳- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران ۳۶

۱-۳-۱- ایران ۳۷

۱-۳-۲- قبل از انقلاب اسلامی ۳۸

۱-۳-۳-قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ۳۸

۱-۳-۳-۱- محکومیت به مجازات تأدیبی ۳۹

۱-۳-۳-۲-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات ۳۹

۱-۳-۳-۳- فقدان محکومیت جدید جزایی ۳۹

۱-۳-۳-۴-قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ۴۰

۱-۳-۳-۵-بعد از انقلاب اسلامی ۴۲

۱-۴- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت ۴۳

۱-۵- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت ۴۷

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت ۵۲

۲-۱-مبانی نظری اعاده حیثیت ۵۳

۲-۱-۱- مبانی نقلی اعاده حیثیت ۵۳

۲-۱-۱-۱- آیات قرآن کریم ۵۳

۲-۱-۱-۲- سنت ۵۸

۲-۱-۱-۳- روایات ۵۸

۲-۱-۱-۴-پاک شدن بعد از اقامه حد ۵۹

۲-۱-۱-۵-پذیرش شهادت پس از توبه ۵۹

۲-۱-۱-۶- سیره معصومین ۶۱

۲-۱-۱-۷-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ۶۲

۲-۱-۱-۸-مهرورزی و جلب اعتماد افراد ۶۳

۲-۱-۱-۹-تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم ۶۳

۲-۱-۱-۱۰-پرهیز از برچسب زدن ۶۴

۲-۱-۱-۱۱-خوش بینی و رفتار متربی ۶۴

۲-۱-۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت ۶۵

۲-۱-۳-اعمال مجازات ۶۵

۲-۱-۴- اهداف مجازات ۶۶

۲-۱-۴-۱-هدف ذهنی مجازات ۶۶

۲-۱-۴-۲- هدف عینی مجازات ۶۶

۲-۱-۴-۳- قانون اساسی ۶۷

۲-۱-۴-۴- اثر تطهیرکنندگی مجازات ۶۹

۲-۲-قلمرو اعاده حیثیت ۷۰

۲-۲-۱-قلمرو اعاده حیثیت در زمان ۷۱

۲-۲-۲-قلمرو اعاده حیثیت در مکان ۷۴

فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق ۷۸

۳-۱-تبیین اقسام ، آثار و احکام اعاده حیثیت ۷۹

۳-۱-۱- اقسام اعاده حیثیت ۷۹

۳-۱-۲- اعاده حیثیت  قضایی ۸۰

۳-۱-۳-صدور حکم اشتباه ۸۲

۳-۱-۴-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۸۲

۴-۲- اعاده حیثیت قانونی ۸۳

۳-۳- آثار اعاده حیثیت ۸۴

۳-۳-۱- آثار محکومیت کیفری ۸۴

۳-۳-۲-اجرای مجازات های اصلی، تکمیلی وتبعی ۸۶

۳-۳-۳-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی ۸۸

۳-۳-۴- احکام قابل درج در سجل قضایی: ۹۱

۳-۳-۵-موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی ۹۲

۳-۳-۷- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۹۶

۳-۳-۸- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات ۹۸

۳-۳-۹- ممنوعیت از آزادی مشروط ۹۹

۳-۴- اهداف اعاده حیثیت ۱۰۱

۳-۴-۱- زوال آثار تبعی محکومیت ۱۰۱

۳-۴-۲-محو سابقه کیفری ۱۰۲

۳-۴-۳- برخورداری از امتیازات قانونی ۱۰۳

۳-۵-احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن ۱۰۳

۳-۵-۱- احکام ۱۰۳

۳-۵-۲- عمدی بودن جرم ۱۰۳

۳-۵-۳- اجرای کامل مجازات ۱۰۴

۳-۵-۴- گذشت مهلت های مقرر قانونی ۱۰۵

۳-۵-۵- فقدان محکومیت جدید ۱۰۶

۳-۶-ارزیابی عملکرد مقنن ۱۰۷

۳-۶-۱- قانون مجازات عمومی ۱۰۷

۳-۶-۲- قانون مجازات اسلامی ۱۱۰

۳-۶-۲-۱-اشکالات شکلی ۱۱۰

۳-۶-۲-۲-محکومیت به قطع عضو ۱۱۱

۳-۶-۲-۴-محکومیت به شلاق ۱۱۲

۳-۶-۲-۵-محکومیت به حبس ۱۱۲

۳-۶-۲-۶-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۱۳

۳-۶-۲-۷-محکومیت به اعدام ۱۱۶

۳-۶-۲-۸-جرایم قابل گذشت ۱۱۷

۳-۶-۲-۹-عفــو ۱۱۸

۳-۶-۲-۱۰-آزادی مشروط ۱۱۹

۳-۷-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) ۱۲۱

۳-۸- جایگاه اعاده حیثیت در فقه ۱۲۴

۳-۸-۱-اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه ۱۲۴

فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر ۱۲۷

۴-۱-شناخت حقوق کیفری لبنان ۱۲۸

۴-۱-۱- شناخت مجازات در لبنان ۱۲۸

۴-۱-۲- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۲۹

۴-۲-بررسی حقوق کیفری لبنان ۱۳۲

۴-۲-۱-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان ۱۳۲

۴-۲-۲-ویژگی های حقوق لبنان ۱۳۶

۴-۲-۳- دستگاه قضایی لبنان ۱۳۷

۴-۳-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر ۱۳۸

۴-۳-۱- اعاده حیثیت در لبنان: ۱۳۸

۴-۴- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر ۱۴۲

۴-۴-۱- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر ۱۴۲

۴-۴-۲-اعاده حیثیت قضائی ۱۴۳

۴-۵- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر ۱۴۴

محو سابقه محکومیت ۱۴۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۶

۵-۱-نتیجه گیری: ۱۴۷

۵-۲-پیشنهادات: ۴۷

منابع و مآخذ: ۱۵۰

چکیده انگلیسی: ۱۵۶

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ همین قانون این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

انسان ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می باشند. از آنجایی که تعقیب کیفری و بطریق اولی محکومیت کیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه دار کرده و از اعتبارات و امکانات حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی محروم می کند لذا مجرمی که حیثیت او به واسطه ارتکاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در سجل کیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می ماند. هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محکومیت بزهکار گذشته باشد و در طی این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حکم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می شود. پس اگر قانون حکم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند

 

 

بیان مسئله:                                                                                                      حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا.۱۳۷۰،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده ۱۵۹ قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطی سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .۲ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .۳ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس باید ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .۴ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده ۱۲- ۱۳۳ قانون جزای مصر مصوب ۱۹۹۴: محکومین به مجازات های جنائی جنحه ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده ۱۳- ۱۳۳، قانون جزای مصر مصوب ۱۹۹۴) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان ۳ سال می باشد.(طلاچیان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۸) و این در حالی است که بر اسا س ماده ۱۴- ۱۳۳ برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر ۵ سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱٫)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱٫)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴٫)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰٫ )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹٫) هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می باشد.

اهداف تحقیق

شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

سوالات تحقیق

۱-آیا وضعیت اعاده حیثیت کیفری در حقوق جزای ایران با حقوق مصر و لبنان یکسان بوده؟

۲-آیا اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت میباشد موثر است؟

فرضیه های تحقیق

۱-  در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است.

۲- آنچه که از قانون جزای مصر مستفاده است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند که این موضوع با قوانین کیفری ایران از یک تفاوت و از حیث دیگر شباهت دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۷۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***