پایان نامه ارشد: بررسی امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان : بررسی امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گرفتن از مدل سه عاملی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

بررسی امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گرفتن از مدل سه عاملی shah

استاد راهنما:

دکتر تیمور آقایی فیشانی

استاد مشاور:

دکتر زاداله فتحی

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                          صفحه
 
 
فصل اول ـ کلیات تحقیق ۱
مقدمه:      ۱
۱-۱- عنوان تحقیق ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق ۴
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷- روش تحقیق ۷
۱-۸- مدل تحقیق ۸
۱-۹- قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۱۰- جامعه و نمونه آماری ۹
۱-۱۱- ابزار جمع آوری اطلاعات ۹
۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۰
فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۱- کلیات بودجه ۱۴
مقدمه   ۱۴
۲-۱-۱- تعاریف قانونی بودجه ۱۶
۲-۱-۲- مأموریت های بودجه ای ۱۷
۲-۱-۳- سیر تکوین نقش و مفهوم بودجه ۲۵
۲-۲- بودجه ریزی عملیاتی ۲۷
مقدمه   ۲۷
۲-۲-۱- خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی ۲۹
۲-۲-۲- تعریف بودجه ریزی عملیاتی ۳۰
۲-۲-۳- درک نادرست در مورد بودجه ریزی عملیاتی ۳۲
۲-۲-۴- روش کار بودجه عملیاتی ۳۴
۲-۲-۵- اهداف بودجه ریزی عملیاتی ۳۷
۲-۲-۶- مزایای بودجه ریزی عملیاتی ۳۸
۲-۲-۷- تفاوت بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی ۴۰
۲-۳- روش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۴۲
۲-۳-۱- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده ۴۲
۲-۳-۲- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی ۴۳
۲-۳-۳- روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 43
۲-۴- هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی عملیاتی ۴۴
۲-۴-۱- ویژگی های یک سیستم هزینه یابی ۴۵
۲-۴-۲- گام های اصلی یک سیستم هزینه یابی عملیاتی ۴۵
۲-۵- هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۷
۲-۶- مراحل اجمالی یک پروژه ABC 49
۲-۷- پیشنهادهایی برای اجرای ABC 50
۲-۸- مدیریت عملکرد ۵۱
۲-۸-۱- استقرار یک نظام مدیریت عملکرد ۵۲
۲-۹- تببین عوامل مؤثر بر اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی با بهره گرفتن از مدل “شه” ۵۷
۲-۹-۱- توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۵۷
۲-۹-۲- اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۶۰
۲-۹-۳- پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۶۱
۲-۱۰- فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۶۳
۲-۱۱- مستندات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۶۵
۲-۱۲- پیشینه تحقیق ۶۸
۲-۱۳- توصیف جامعه آماری ۷۳
فصل سوم ـ روش شناسی تحقیق ۷۶
مقدمه   ۷۶
۳-۱- روش تحقیق ۷۷
۳-۲- متغیرهای تحقیق ۸۰
۳-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۰
۳-۴- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری ۸۲
۳-۴-۱- روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری ۸۲
۳-۴-۲- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۸۳
۳-۵- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه آماری ۸۴
۳-۵-۱- جامعه آماری ۸۴
۳-۵-۲- نمونه آماری ۸۴
۳-۶- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۸۴
۳-۶-۱- آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (Kolmogorov – Smirnov Z) 85
۳-۶-۲- آزمون دوجمله ای (Binomial Test) 85
۳-۶-۳- آزمون t (One Sample T-Test) 85
۳-۶-۴- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ۸۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش ۸۷
مقدمه:   ۸۷
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۹
مقدمه   ۱۱۹
۵-۱- نتایج آزمون عوامل ۱۱۹
۵-۲- رتبه بندی عوامل ۱۲۰
۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۱
۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۲۵
فهرست منابع فارسی ۱۲۷
فهرست منابع لاتین ۱۲۹
 
فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                               صفحه
 

جدول ۳-۱ شماره سوالات و متغیر متناظر با آنها در پرسشنامه …………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۳-۲ گزینه های سوالات پرسشنامه و امتیازات متناظر با آنها …………………………………………………………………. ۸۱
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………………. ۹۰
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ……………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴-۶- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط پذیرش مدیریتی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۷- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط پذیرش سیاسی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۸- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط پذیرش انگیزشی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۹- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار قانونی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
جدول ۴-۱۰- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار رویه ای و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………………………..   ۹۹
جدول ۴-۱۱- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار سازمانی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط توانایی فنی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………….. …………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۱۳- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط توانایی ارزیابی عملکرد و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………   ۱۰۳
جدول ۴-۱۴- نتایج توزیع فراوانی شاخص های مربوط به ارتباط توانایی انسانی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول شماره ۴-۱۵- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن ………………………………………. ۱۰۵
جدول شماره ۴-۱۶- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای سه گانه تحقیق ……. ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۷- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین پذیرش مدیریتی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
جدول شماره ۴-۱۸- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین پذیرش سیاسی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول شماره ۴-۱۹- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین پذیرش انگیزشی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول شماره ۴-۲۰- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین اختیار قانونی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول شماره ۴-۲۱- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین اختیار رویه ای و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
جدول شماره ۴-۲۲- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین اختیار سازمانی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۳- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین توانایی فنی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۴- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین توانایی ارزیابی عملکرد و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری …………………………………………………………………………………… ۱۱۲
جدول شماره ۴-۲۵- نتایج آزمون دوجمله ای درخصوص ارتباط بین توانایی انسانی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
جدول شماره ۴-۲۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای درخصوص ارتباط بین پذیرش و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
جدول شماره ۴-۲۷- نتایج آزمون تی تک نمونه ای درخصوص ارتباط بین اختیار و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
جدول شماره ۴-۲۸- نتایج آزمون تی تک نمونه ای درخصوص ارتباط بین توانایی و امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول شماره ۴-۲۹- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی مورد مطالعه…………………………………….. ۱۱۶
جدول شماره ۴-۳۰- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای اصلی مورد مطالعه …………………………………… ۱۱۷
جدول ۵-۱ رتبه بندی عوامل فرعی موثر در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
جدول ۵-۲- رتبه بندی عوامل اصلی موثر در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

 
 
فهرست نمودارها
 
 
عنوان                                                              صفحه
 
نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………  ۸۸
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..  ۸۹
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت …………………………………………………………. ۹۰
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ……………………………………………………. ۹۱
نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………………………………………………..  ۹۲
نمودار ۴- ۶- میانگین رتبه متغیرهای فرعی مورد مطالعه………………………………………………………………………..   ۱۱۷
نمودار ۴-۷- میانگین رتبه متغیرهای اصلی مورد مطالعه …………………………………………………………………………  ۱۱۸
 
 
 
 
فهرست شکل ها
 
 
عنوان                                                          صفحه
 
 
شکل ۱-۱ مدل جامع بودجه ریزی عملیاتی- مدل ۳ عاملی shah  …………………………………………………………………  ۸
شکل ۲-۱ گام های اصلی یک سیستم هزینه یابی عملیاتی ……………………………………………………………………………… ۴۶
شکل ۲-۲ بودجه عملیاتی دستگاه …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول ـ کلیات تحقیق
مقدمه:
نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هرگونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه “کجا” و “چگونه” هزینه می شود و در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود. ساختار سنتی بودجه “کنترل” را تنها کنترل مقدار مصرف بودجه و فرایند هزینه آن قلمداد می کند. این ساختار هیچ گونه شفافیتی در مورد رابطه میان “منابع” مصرف شده و “نتایج” بدست آمده از برنامه ها و سازمان ها بدست نمی دهد و نیز اثربخشی برنامه ها را در ابهام فرو می برد.(حسن آبادی، نجارصراف، ۱۳۸۸)
یکی از الزامات قانونی در نظام بودجه ای کشور بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه، حرکت به سمت بودجه عملیاتی می باشد.
بودجه ریزی عملیاتی یک طبقه بندی است که ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل بکارگرفته شده از یک طرف و نتیج کلی بدست امده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیت های بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی- اجتماعی تولید شده است. (فرزیب، ۱۳۸۶)
بودجه عملیاتی در واقع تلفیقی است از برنامه عملکرد سالیانه و بودجه سالیانه که ارتباط بین سطوح بودجه ای برنامه و را با نتایج مورد انتظار از آن برنامه نشان می دهد. این بودجه مشخص می سازد که هزینه دستیابی به یک هدف یا مجموعه ای از اهداف باید سطح معینی و مشخصی داشته باشد. بودجه عملیاتی اثربخش، بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه برنامه ای،  سازمانی و یا بخشی با نتایج مورد انتظار، مفیدتر و کارآمدتر است. (حسن آبادی، نجارصراف، ۱۳۸۸)
این بودجه روابط بین هزینه ها و نتایج را مشخص می کند و نیز چگونگی ایجاد این روابط را توضیح می دهد. این توضیح رمزگشای مدیریت اثربخش برنامه هاست. هنگامی که انحرافی بین برنامه ها و.واقعیت ها رخ می دهد، مدیران بکارگیری منابع را بررسی می کنند و چگونگی برقراری ارتباط بین منابع و نتایج مورد انتظار را به منظور تعیین اثربخشی و کارایی برنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. (کردبچه، ۱۳۸۴)

  • عنوان تحقیق

عنوان تحقیق حاضر «بررسی امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با بهره گرفتن از مدل شه (shah)» می باشد.

  • بیان مسئله

در ایران از سال ۱۳۸۱ با تغییرات شایان توجهی که در حجم و ترکیب بودجه ایجاد شد، عملاً تلاش گردید لوایح بودجه با شکل نوین، شفاف و منطبق با ضوابط و استانداردهای بین المللی تهیه و به تصویب برسد. ایده عملیاتی کردن بودجه در ایران اولین بار در بند “ب” تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مطرح شد در این بند آمده است:
“سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۲ برای تمام دستگاه های اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیتهائی که صورت می گیرد انجام دهد.” (قانون بودجه، ۱۳۸۱)
بر اساس ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها، اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
به منظور دست یابی به این هدف و تلاش برای بهبود عملکرد با اتخاذ یک رویکرد پایین به بالا به نظر می رسد که هر یک از سازمان ها می بایست تلاش مؤثری در راستای پیشبرد اصلاحات بودجه ای به انجام رسانند. بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش می شود با توجه به عدم اجرای بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده با طرح این سؤال که موانع و مشکلات بر سر راه استقرار مطلوب بودجه ریزی عملیاتی در این پژوهشکده کدامند؟ پاسخ داده شود.
تعداد صفحه : ۱۵۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***