پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :صنعتی

عنوان :  بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل

واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

عنوان:

 بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل

استاد راهنما:

جناب دکتر حمیدرضا رضوی

آذر ماه ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲ تبیین مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۱  هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۲  اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴  اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱- ۵  قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶  فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷  سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱ تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۲ تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۳  اهمیت تعهد (رفتار) سازمانی……………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۴  رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۵ ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان……………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۶  انواع رفتار شهروندی در سازمان…………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۷  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۸  عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۹ پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۱۰ سیاست های تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۱۱ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۱۲ رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۱۳ مفهوم وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۱۴ انواع وفاداری مشتری ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۱۵ فرآیند وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۱۶ رویکرد ها در مورد وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۱۷ مزایای وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۲-۱۸ رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۲-۱۹ رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۲-۲۰ وفاداری خدمت……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۲۱ ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و وفاداری مشتریان………………………………………………………….. ۳۹
۲-۳ معرفی بانک ملت )شهرستان آمل(…………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۳- ۱تاریخچه بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۲ سلسله مراتب در بانک ملت………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۴  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۱ مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۲ مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۵  پشتوانه تئوریکی استفاده مولفه های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………….. ۵۱
۲-۶  پشتوانه تئوریکی استفاده مولفه های رضایت مشتری……………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۷  مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۲ طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۳  متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۴  جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۵  ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۶  پایایی و روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۷  روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۸  تکنیک معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۴-۲  یافته های  جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۲-۱ توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۲-۲ توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۲-۳ توصیف گروه نمونه بر حسب سن………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۴-۲-۴  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۳  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۳-۱  آزمون کولموگروف اسمیرنف…………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۳-۲  آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴-۳- ۲-۱  مدل بیرونی (مدل اندازه گیری)……………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۳-۲-۲  روایی و اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۳-۳  آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۳-۴  بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۳  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۵-۴  محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
منابع…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
پیوست ۱……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول شماره ۳-۱ جدول تناظرمتغبرهای تحقیق با سوالات………………………………………………………………………….. ۵۶
جدول شماره ۴-۱ جنسیت آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
جدول شماره ۴-۲ سطح تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………………… ۶۱
جدول شماره ۴-۳ سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
جدول شماره ۴-۴ شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها…………………………………………………………….. ۶۲
جدول شماره ۴-۵ سطح معنی داری آزمون کولموگروف – اسمیرنف شاخص ها………………………………………….. ۶۴
جدول شماره ۴-۶ کدگذاری متغیرها………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول شماره ۴-۷ مدل بیرونی حداقل مربعات جزئی…………………………………………………………………………………. ۶۹
جدول شماره ۴-۸ مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئی…………………………………………………………………… ۶۹
جدول شماره ۴-۹ مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول شماره۴-۱۰ نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………. ۷۳
جدول شماره ۴-۱۱ رتبه بندی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتری………………………………………………………………… ۷۵
جدول شماره ۴-۱۲ سطح معناداری آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول شماره ۴-۱۳ آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول شماره ۴-۱۴ آزمون  tمتغیرها ……………………………………………………………………………………………………… ۷۷
فهرست نمودارها و اشکال
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل ۲-۱  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………… ۲۸
شکل ۲-۲  مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
نمودار ۴-۱  نمودار جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
نمودار ۴-۲  نمودار سطح تحصیلات آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………… ۶۱
نمودار ۴-۳  نمودار سن آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
نمودار ۴-۴  مدل کلی پژوهش با تکنیک حدأقل مربعات جزئی…………………………………………………………………… ۶۶
نمودار ۴-۵  مدل کلی پژوهش با تکنیک حدأقل مربعات جزئی…………………………………………………………………… ۶۷
نمودار ۴-۶  آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک حدأقل مربعات جزئی……………………………………………………… ۶۸
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با وفاداری مشتریان در شعب بانک های ملت شهرستان آمل می پردازد. بسیاری از سازمان ها به این واقعیت پی برده اند که هزینه جلب و جذب کردن مشتریان جدید، به مراتب بیشتر از حفظ و نگهداری مشتریان کنونی است و راه حل ساده را در ماندگاری مشتریان که در نتیجه افزایش سطح وفاداری آنها روی خواهد داد می دانند.  برای رفتار شهروندی سازمان از رویکرد نت مایر استفاده شده و مولفه های گذشت و وفاداری، نیت پاک و خوب، وجدان کاری و نوع دوستی کارکنان و برای وفاداری مشتریان از مولفه های کیفیت درک شده خدمت از جانب مشتری، رضایت مشتری، تصمیم مشتری مبنی بر دریافت مجدد و عملکرد و نتایج سازمان استفاده شده است. ابزار گرداوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ۲۰ سوالی می باشد، که پرسشنامه مذکور محقق ساخته بود با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات اخیر جمع آوری گردید است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تحقیق توصیفی _ هم بستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش۲۵۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک های ملت شهرستان آمل است. با بهره گرفتن از نمونه گیری طبقه ای، نمونه آماری مناسب برای پژوهش با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۱۵۰ نفر درنظر گرفته شد. برای تایید و آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تحلیل آن ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی و تکنیک معادلات ساختاری  استفاده شده است.  نتایج تحقیق حاکی از آن دارد که گذشت و وفاداری کارکنان بر وفاداری مشتری تاثیر دارد، نیت پاک و خوب کارکنان بر وفاداری مشتری تاثیر دارد، وجدان کاری کارکنان بر وفاداری مشتری تاثیر دارد اما نوع دوستی کارکنان بر وفاداری مشتری تاثیر ندارد.
 
واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری مشتری، تکنیک معادلات ساختاری ، بانک ملت
 فصل اول
کلیات تحقیق

 • مقدمه

در این فصل به تعریفی کلی از متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. بین مسئله، اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق بیان خواهد شد.
ارگان، رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان نوعی از رفتار کارکنان سازمان تعریف می کند که هدف نهایی آن اثربخشی و بهبودعملکرد کلی سازمان است، فارغ از اینکه اهداف بهره وری فردی هر کارمند چیست؟ (ارگان[۱]، ۱۹۸۸). اجزا و عناصر اصلی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:

 • نوعی از رفتار که فراتر از حد و مرز تعیین شده توسط سازمان از جانب کارکنان بروز می کند.
 • رفتاری که توسط ساخت رسمی سازمان مورد شناسایی و تشویق قرار نمی گیرد.
 • رفتاری که تاثیر بسزایی در عملکرد سازمان یا موفقیت عملیاتی دارد ( نت مایر[۲]، ۱۹۹۷)

مرور ادبیات موضوعی همچنین مشخص می کند که دو محرک اصلی برای رفتار شهروندی کارکنان وجود دارد:

 • نگرش های کارکنان در محیط کار
 • ویژگی های شخصیتی و فردی کارکنان ( بولینو[۳]، ۱۹۹۹)

تعداد مطالعاتی که به این مقوله پرداخته اند به طور روز افزونی افزایش یافته است، ولی با این وجود همچنان در تعریف ابعاد رفتارشهروندی کارکنان کاستی هایی وجود دارد ( نت مایر، ۱۹۹۷). در این پژوهش برای تعریف ابعاد رفتار شهروندی کارکنان از رویکرد نت مایر و دیگران ( لپین، ۲۰۰۲)  استفاده شده است که در

 1. گذشت و فداکاری
 2. داشتن نیت پاک و خوب
 3. وجدان کاری
 4. نوع دوستی

وفاداری مشتریان با ابعادی چون مراجعات مجدد مشتری، خرید مجدد مشتری، میزان شکایات مشتری و حساسیت مشتری نسبت به قیمت قابل تشریح است که بیانگر هر دو وجه وفادری مشتریان یعنی وفاداری رفتاری  و تمایلی  است. علاوه بر این رابطه مثبت بین کیفیت درک شده خدمت از جانب مشتری با وفاداری مشتریان و رابطه بین رضایت مشتریان با وفاداری مشتریاندر مدل های پیشین مورد. تایید قرار گرفته است ( تیلور[۴]، ۱۹۹۴)
پژوهش حاضر برآن است به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در شعب بانک های ملت شهرستان آمل بپردازد.

 1. Organ
 2. Netmeyer
 3. ۳٫ Bolino
 4. taylor

تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***