پایان نامه ارشد: بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A.)

گرایش :  بازاریابی بین المللی

عنوان : بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گرفتن از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A.)

گرایش بازاریابی بین المللی

 

موضوع:

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گرفتن از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

 

استاد راهنما :

استاد مشاور:

سال تحصیلی:۱۳۹۱-۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۱

فصل اول:کلیات
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۶
۱-۴- سوال های اصلی تحقیق ۷
۱-۵- سوال های فرعی تحقیق ۷
۱-۶- هدف از انجام تحقیق ۷
۱-۶-۱- هدف کلی ۷
۱-۶-۲- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می باشد ۸
۱-۶-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق ۸
۱-۹- قلمرو تحقیق ۹
۱-۱۰-روش شناسی تحقیق ۱۰
۱-۱۱- جامعه آماری ۱۱
۱-۱۲- روش گردآوری اطلاعات ۱۱
۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل آماری ۱۱
۱-۱۴- سازمان تحقیق ۱۲
۱-۱۵-تعاریف اصطلاحات بکار برده شده(مفهومی) ۱۲
۱-۱۵-۱- مدیریت زنجیره تأمین ۱۲
۱-۱۵-۲- زنجیره تامین ۱۳
۱-۱۵-۳- لجستیک ۱۳
۱-۱۵-۴- کیفیت ۱۳
۱-۱۵-۵- نام و نشان تجاری ۱۳
۱-۱۵-۶ قیمت ۱۳
۱-۱۵-۷ کاربران ۱۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۱۶- مدل مفهومی تحقیق ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- زنجیره تأمین ۱۷
۲-۱-۱- مقدمه ۱۷
۲-۱-۲-تأمین ۱۸
۲-۱-۳- مدیریت تأمین ۱۸
۲-۱-۴- تعاریف زنجیره تأمین ۱۸
۲-۱-۵- مدیریت زنجیره تأمین ۱۹
۲-۱-۶- تعریف مدیریت زنجیره تأمین ۲۰
۲-۱-۷- تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ۲۱
۲-۱-۸- دسته بندی زنجیره های تأمین ۲۲
۲-۱-۹- هدف زنجیره تأمین ۲۴
۲-۱-۱۰- فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین ۲۵
۲-۱-۱۱- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تأمین ۲۶
۲-۱-۱۲- زنجیره ارزش ۲۸
۲-۱-۱۳- نگرش سیستمی زنجیره ارزش ۲۹
۲-۱-۱۴- زنجیره ارزش وزارت نفت ۳۰
۲-۱-۲-فرایند توزیع ۳۰
۲-۱-۳- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی ۳۱
۲-۱-۴- آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی ۳۱
۲-۱-۵- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیکی یا آمیخته آن عبارتند از: ۳۲
۲-۱-۵-۱- پردازش سفارشات ۳۲
۲-۱-۵-۲- موجودی ۳۳
۲-۱-۵-۳- انبارداری ۳۳
۲-۱-۵-۴- حمل و نقل ۳۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۶-مفهوم لجستیک کالا ۳۴
۲-۲- معیارهای کلیدی در ارزیابی ۳۶
۲-۲-۱- مقدمه ۳۶
۲-۲-۲-معیارهای کلیدی در ارزیابی تأمین کنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن ۳۷
۲-۲-۳- عوامل کلیدی تشکیل دهنده فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان ۴۰
۲-۲-۳-۱-تأمین کنندگان ۴۰
۲-۲-۳-۲- ارزیابان ۴۰
۲-۲-۳-۳- معیارهای ارزیابی ۴۱
۲-۲-۴- تفسیر معیارهای مورد پژوهش ۴۱
۲-۲-۴-۱-بعد مسافت(حمل و نقل) ۴۱
۲-۲-۴-۲- افزایش حسن شهرت ۴۴
۲-۲-۴-۳- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملکرد قبلی ) ۴۶
۲-۲-۴-۴-سابقه تأمین کننده ۴۶
۲-۲-۴-۵- استانداردها و گواهی کیفیت ۴۷
۲-۲-۴-۶- ارزیابی توان مالی تأمین کنندگان ۴۸
۲-۲-۵- فرآیند اداره تدارکات مجتمع گاز پارس جنوبی ۵۱
۲-۲-۶- ساختار خرید ۵۳
۲-۲-۶-۱- استعلام گیری ۵۳
۲-۲-۶-۲- ارزیابی فنی ۵۴
۲-۲-۶-۳- ارزیابی مالی ۵۴
۲-۲-۶-۴- صدور سفارش خرید ۵۴
۲-۲-۶-۵- قطعی شدن سفارش خرید ۵۴
۲-۲-۶-۶- رسید کالا ۵۵
۲-۲-۶-۷-تسویه حساب مالی ۵۵
۲-۲-۷-ارزیابی تأمین کننده یا عرضه کننده ۵۵
۲-۲-۷-۱-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده ۵۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۷-۲-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت ۵۶
۲-۲-۷-۳-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه کالای موردنظر ۵۷
۲-۲-۷-۴-اخذ استعلام ۵۷
۲-۲-۷-۵-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاکات ۵۷
۲-۲-۸-اهمیت انتخاب عرضه کننده ۵۸
۲-۲-۹- وظایف مأمور خرید ۵۹
۲-۲-۹-۱- مشخص کردن نوع تقاضا ۵۹
۲-۲-۹-۲- تهیه لیست مجوز مناقصه ۵۹
۲-۲-۹-۳- ارسال استعلام ۵۹
۲-۲-۹-۴- دریافت پاکات پیشنهاد ۵۹
۲-۲-۹-۵-رفع ابهام (در صورت وجود) ۶۰
۲-۲-۹-۶- تهیه لیست مقایسه قیمت ها ۶۰
۲-۲-۹-۷- ارسال تلکس ۶۰
۲-۲-۹-۸- ارسال سفارش کتبی ۶۰
۲-۳- مدل های بکار گرفته شده ۶۱
۲-۳-۱- مقدمه ۶۱
۲-۳-۲-فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست ۶۱
۲-۳-۳-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان ۶۲
۲-۳-۴-تصمیم گیری چند معیاره ۶۳
۲-۳-۵- تبدیل شاخص های کیفی به کمی ۶۳
۲-۳-۶-مدل انتخاب چند معیاره ۶۴
۲-۳-۷-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۶۵
۲-۳-۸- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ۶۶
۲-۳-۹-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۶۶
۲-۳-۱۰-سازگاری در قضاوت‎ها ۶۹
۲-۳-۱۱-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری ۷۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۱۲-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی ۷۰
۲-۳-۱۳-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی ۷۱
۲-۳-۱۴-چارچوب نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته مربوط ۷۳
۲-۳-۱۴-۱- پژوهش های مرتب داخلی ۷۳
۲-۳-۱۴-۲-پژوهش های خارجی ۷۵

فصل سوم:روش تحقیق
۳-۲- روش تحقیق ۷۷
۳-۳-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۸
۳-۳-۱-روایی ۷۹
۳-۳-۲-پایایی ۸۰
۳-۴- آزمون آلفای کرونباخ ۸۰
۳-۵- آشنایی با جامعه آماری ۸۱
۳-۶-متغیرهای تحقیق ۸۲
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸۲
۳-۸-مدل مفهومی تحقیق ۸۳
۳-۹-مدل آماری تحقیق: ۸۴

فصل چهارم:نتایج
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴-۱-۱- محاسبه حجم نمونه: ۸۷
۴-۲-۱- به ترتیب نمودار(۴-۱) میزان فراوانی و نمودار(۴-۲) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد. ۸۸
۴-۲-۲- در نمودارهای(۴-۳) و(۴-۴) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد. ۸۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۳- در نمودارهای(۴-۵) و(۴- ۶) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. ۹۰
۴-۲-۴٫ در نمودارهای(۴-۷) و(۴-۸) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه کار نشان خواهد داد. ۹۱
۴-۲-۵٫ در نمودارهای(۴-۹) و (۴-۱۰) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. ۹۲
۴-۳٫ بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی ۹۲
۴-۳-۱٫ در نمودار های (۴-۱۱) و (۴-۱۲) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده است. ۹۳
۴-۳-۲٫ در نمودار های (۴-۱۳) و (۴-۱۴) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده است. ۹۴
۴-۳-۳٫ در نمودار های (۴-۱۵) و (۴-۱۶) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است. ۹۵
۴-۳-۴٫ در نمودار های (۴-۱۷) و(۴-۱۸) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” تامین کننده نشان داده شده است. ۹۵
۴-۳-۵٫ در نمودار های (۴-۱۹) و (۴-۲۰) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین کننده نشان داده شده است. ۹۶
۴-۳-۶٫ در نمودار های (۴-۲۱) و (۴-۲۲) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین کننده نشان داده شده است. ۹۷
۴-۳-۷٫ در نمودار های (۴-۲۳) و (۴-۲۴) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است. ۹۸
۴-۳-۸٫ در نمودار های (۴-۲۵) و (۴-۲۶) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده است. ۹۹
۴-۳-۹٫ در نمودار های (۴-۲۷) و (۴-۲۸) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است. ۱۰۰

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۳-۱۰٫ در نمودار های (۴-۲۹) و (۴-۳۰) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است. ۱۰۱
۴-۳-۱۱٫ در نمودار های (۴-۳۱) و (۴-۳۲) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده است. ۱۰۲
۴-۳-۱۲٫ در نمودار های (۴-۳۳) و (۴-۳۴) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. ۱۰۳
۴-۳-۱۳٫ در نمودار های (۴-۳۵) و (۴-۳۶) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده است. ۱۰۴
۴-۳-۱۴٫ در نمودار های (۴-۳۷) و (۴-۳۸) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. ۱۰۵
۴-۳-۱۵٫ در نمودار های (۴-۳۹) و (۴-۴۰) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. ۱۰۶
۴-۴٫ اولویت بندی عوامل با بهره گرفتن از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی: ۱۰۶
۴-۶- تشکیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها) ۱۰۹

فصل پنجم:نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۱۱۵
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۱۱۵
۵-۳- مشکلات و تنگناهای تحقیق ۱۲۰
۵-۴-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۱
پیوست ۱۲۹

منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۴
منابع غیر فارسی: ۱۲۷
چگیده انگلیسی ۱۴۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیکسون. ۳۸
جدول (۲-۲): معیارهایی که از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است. ۳۹
جدول(۲-۳) : ضریب جریمه دیرکرد ۴۴
جدول (۲-۴): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم ۶۷
جدول(۲-۵): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار ۶۸
جدول(۲-۶): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،۱۳۸۰، ۵۲) ۷۰
جدول(۴-۲): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی ۱۰۹
جدول(۴-۳): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده AHP 110
جدول(۴-۴): اولویت بندی معیارها ۱۱۱
جدول(۴-۵): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 111
جدول(۴-۶) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی ۱۱۱
جدول(۴-۷): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی ۱۱۳
جدول(۴-۸): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین ۱۱۳
جدول(۴-۹): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده ۱۱۳

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱): زنجیره تأمین تدارکات ۱۹
نمودار(۲-۲): عوامل تولید ۲۳
نمودار(۲-۳): نمونه ای از یک زنجیره تأمین خطی ۲۳
نمودار(۲-۴): مدل زنجیره تأمین شماتیک ۲۴
نمودار(۲-۵): اهداف زنجیره تأمین ناب ۲۵
نمودار(۲-۶): مدل زنجیره ارزش پورتر ۲۹
نمودار (۲-۷): نگرش سیستمی زنجیره تأمین ۲۹
نمودار(۲-۸): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشه۵۲،۱۳۸۵) ۳۰
نمودار(۲-۹): سیستم کلان لجستیک(بردستانی ، ۱۳۸۷،۲۰۴) ۳۶
نمودار (۲-۱۰): دسته بندی عمومی ریسک در نمودار چیکن ۵۰
نمودار (۲-۱۲): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده ۵۶
نمودار(۲-۱۳): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه کننده ۵۸
نمودار (۲-۱۴): مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری ۶۲
نمودار(۲-۱۵): فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۶۶
نمودار(۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۸۳
نمودار(۳-۲): مدل آماری تحقیق ۸۴
نمودار(۴-۱): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی) ۸۸
نمودار(۴-۲): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی) ۸۸
نمودار(۴-۳): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات ۸۹
نمودار(۴-۴): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات ۸۹
نمودار(۴-۵): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن ۹۰
نمودار(۴-۶): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن ۹۰
نمودار(۴-۸): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه کـار ۹۱
نمودار(۴-۹): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت ۹۲
نمودار(۴-۱۰): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت ۹۲
نمودار(۴-۱۱): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” ۹۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۱۲): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” ۹۳
نمودار(۴-۱۳): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت” ۹۴
نمودار(۴-۱۴): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت” ۹۴
نمودار(۴-۱۵): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای کیفیت” ۹۵
نمودار(۴-۱۶):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی استانداردهای کیفیت ۹۵
نمودار (۴-۱۷): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی” ۹۵
نمودار (۴-۱۸): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” ۹۶
نمودار (۴-۱۹): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” ۹۶
نمودار (۴-۲۰): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و بعد مسافت ۹۷
نمودار (۴-۲۱): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” ۹۷
نمودار (۴-۲۲): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” ۹۷
نمودار (۴-۲۳): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای کیفیت ” ۹۸
نمودار(۴-۲۴):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای کیفیت ” ۹۸
نمودار (۴-۲۵): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” ۹۹
نمودار (۴-۲۶): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” ۹۹
نمودار (۴-۲۷): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” ۱۰۰
نمودار (۴-۲۸): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” ۱۰۰
نمودار (۴-۲۹): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای کیفیت ” ۱۰۱
نمودار(۴-۳۰):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” شهرت” و” استانداردهای کیفیت ” ۱۰۱
نمودار (۴-۳۱): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” ۱۰۲
نمودار (۴-۳۲): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” ۱۰۲
نمودار (۴-۳۳): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” ۱۰۳
نمودار (۴-۳۴): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” ۱۰۳
نمودار (۴-۳۵): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” ۱۰۴
نمودار(۴-۳۶):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و” توان مالی” ۱۰۴
نمودار (۴-۳۷): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” ۱۰۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۳۸):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”استاندادهای کیفیت” و بعد مسافت ۱۰۵
نمودار (۴-۳۹): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” ۱۰۶
نمودار (۴-۴۰): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” ۱۰۶
نمودار(۴-۴۱) : درخت سلسله مراتبی در تکنیک AHP 108
نمودار (۴-۴۲): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن کم به زیاد ۱۱۲
نمودار(۵-۱): ترتیب اولویت معیارها ۱۱۸
نمودار(۵-۲): مقایسه درصد تاثیر معیارها ۱۱۹
نمودار(۵-۳): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای) ۱۱۹
چکیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند که شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی کیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شرکت کننده در امر خرید، در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد کارشناسان خرید و متقاضیان کالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یک پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و کسانی که نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تعداد۱۸۳نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. که در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل ۸۳ نفر از کارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
کلیات
۱-۱- مقدمه
امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتی به قدری زیاد شده که مسئله تامین و مدیریت تامین کنندگان آنها به معضل بزرگی برای شرکتهای تولیدکننده تبدیل شده است.
در بازارهای جهانی امروزی، شرکت ها واحدهایی با نامهای تجاری مجزا از هم نیستند که بتوانند به صورت مستقل فعالیت کنند. بلکه درعوض بخش مهمی از یک زنجیره عرضه هستند. در این حالت موفقیت نهایی یک شرکت بستگی به توانایی مدیریتی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبکه پیچیده ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،۲۰۰۰،ص۱-۲۳) . در دهه اخیر، مدیریت وظیفه خرید در زنجیره عرضه چالشی برای بیشتر شرکت ها بوده است. و نیاز به دستیابی به یک سطح رقابتی جهانی در زمینه عرضه به طور اساسی افزایش پیدا کرده است(کارپاک و همکاران،۲۰۰۱،ص۱-۲۱) .
مدیریت زنجیره تأمین از جمله مفاهیمی می باشد که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده است(احمدی، ۱۳۸۴، ۲۲). از دید کنسول مدیریت لجستیک کالا ضرورت مطالعه به روی مدیریت زنجیره تأمین۱ بسیار حائز اهمیت می باشد علی الخصوص که کشورهایی چون ایران که درحال صنعتی شدن هستند می باید توجه ویژه ای نسبت به این مسئله داشته باشند درهمین راستا مدیریت تدارکات کالا (لجستیک ) بخشی از فرایند زنجیره تأمین است.
با توجه به موارد مذکور این پژوهش در زمینه امور بازرگانی و در بخش تدارکات و امور کالای(مدیریت بازرگانی) شرکت مجتمع پارس جنوبی، به منظور ارائه راهکار مناسب برای اولویت بندی معیارها و ارزیابی و انتخاب عقلایی تر به جای ارزیابی و انتخاب ذهنی می باشد. با شناسایی و اولویت بندی معیارهای مناسب تر در انتخاب تامین کنندگان، با بهره گرفتن از روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است صورت می گیرد. کارشناسان می توانند با نتایج حاصله از این روش به یک جمع بندی برای انتخاب تامین کننده مناسب برای شرکت دست یابند و با انجام این بررسی و تحلیل نتایج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شرکت مورد بررسی جنبه عملیاتی(اجرایی)به خود خواهد گرفت.
۱-۲- بیان مسئله
مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه هایی است که نسبت به حوزه های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی های ارتباطی وسیستمهای اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی و افزایش آگاهی از محیط, همه جزو عواملی هستند که شرکت ها را وادار کرده است که به مدیریت زنجیره تأمین تمرکز کنند.
واژه مدیریت زنجیره تأمین قریب به بیست سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و به فعالیت های یکپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آنها به کالاهای واسطه و نهایی، توزیع کالا وتحویل آن به مشتریان نهایی اشاره دارد (هیزر؛رندر،۲۰۰۱،ص۴۲) . مدیران از تحول در فناوری و زنجیره های عرضه آگاه شده اند. انواع شوک هایی که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق می افتند، به طور اساسی روشی را که مدیران به محیط سازمان می نگرند، را تغییر داده است. یکی از حوزه هایی که بیشتر شرکت ها توجه خود را به آن معطوف کرده اند، مدیریت منبع یابی و خرید است. سه مزیت از تمرکز بر مدیریت منبع یابی و خرید حاصل می شود که عبارتند از: هزینه، کیفیت و فناوری( مونسزکا،۱۹۹۸،ص۲-۳) . جای خوشبختی است که اخیرا” در شرکت مورد مطالعه بخشی تحت عنوان بررسی منابع و معرفی منابع ایجاد شده ولذا در راستای پژوهش حاضر می توان از اطلاعات این بخش استفاده نمود.از آنجا که تصمیم گیری زمانی که اطلاعات موجود ناکامل و غیردقیق هستند، مشکل می شود. مشکل رویه ای دیگر در استفاده از رویه رسمی حمایت از فرایند تصمیم گیری انتخاب عرضه کننده، به طبیعت نامتجانس معیارهای درنظر گرفته شده، برمی گردد. همچنین تعیین وزن های صحیح برای هر معیار ارزیابی سطح ناپایــداری ذاتی در فرایند انتخاب را افزایش می دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،۲۰۰۲،ص۲۳۶) . این مهم تصمیم گیر را ناچار می کند که در اتخاذ تصمیم دقت نظر بیشتری به خرج دهد یک صرفه جویی کم درهزینه های خرید می تواند علاوه بر همان میزان تاثیر بر روی سود، موجب افزایش چند برابر در فــروش شود. همکاری نزدیک با عــرضه کنندگان، موجب هزینه های واحد پایین تر می شود و روابط بلندمدت تر حتی کیفیت بهتـری را در هزینه پایین تر موجب می شود(گافین؛مارک،۱۹۹۷،ص۴۲۲-۴۲۴ ) .
در بیشتر صنایع، هزینه موادخام و قطعات، هزینه اصلی یک محصول را تشکیل می دهند، بنابراین، بخش خرید می تواند نقش کلیدی را در کارایی و اثربخشی یک سازمان ایفا کند. بدین علت که اثر مستقیمی روی کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت دارد(قدسی پور؛ابرین،۲۰۰۱،ص۱) . علاوه بر این، از آنجایی که هم اکنون عرضه کنندگان اثر اساسی را بر روی موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کنند، خرید,که قبلاً به عنوان یک ابزار تاکتیکی محض درنظر گرفته می شد، هم اکنون به عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته می شود(گافین؛مارک،۱۹۹۷،ص۴۲۲-۴۲۴). در دنیای امروز یکی از بحث انگیزترین ونگران کننده ترین موضوع ها در صنعت و اقتصاد، تجارت در بازار جهانی است و این مسئله که با ورود به چنین دنیایی باید منتظر چه پیامدهایی بود؟ و روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه چالش هایی پیش روی کشورهای درحال توسعه وکمتر توسعه یافته قرار خواهد داد؟
منظور خود را از زنجیره تأمین، شناسایی عرضه کننده مناسب بیان می داریم: مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه هایی است که نسبت به حوزه های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی های ارتباطی وسیستم های اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی وافزایش آگاهی از محیط، همه جزو عواملی هستند که شرکت ها را وادار کرده که به مدیریت زنجیره تأمین تمرکز کنند. از آنجائی که با توجه به گذشته این صنعت و پیش بینی آینده ، حرکت درمحیط پیچیده و ظریف دنیای رقابتی امروز است، هیچ سازمان اقتصادیی بدون داشتن یک برنامه ریزی صحیح و اصولی قادر به ادامه حیات نخواهد بود(استراتژی مناسب). این واقعیت وقتی دارای اهمیت بیشتری می شودکه مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ورود به بازارهای جهانی از یک سو و برنامه ریزی برای یک بخش مهم و دارای مزیت تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی ازسوی دیگر مطرح باشد. در شرکت های بزرگ دولتی همچون شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی علیرغم داشتن منابع مالی مناسب و نیروی انسانی کافی وکارآمد با مشکلات زیر روبرو هستند؛

۱٫ تامین کالاهای خارجی(ورود کالا)
۲٫ موضوع تحریم های اقتصادی
۳٫ نحوه انتخاب منابع تامین کننده درخرید های داخلی

با توجه به ماموریت خطیر شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲ که بهره برداری از ذخائر مشترک گازی از جمله آن است، تامین به موقع کالای مذکور همانند نقش جریان خون در بدن است که لازم است با توجه ویژه به آن پرداخته شود.

تعداد صفحه : ۱۶۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***