پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت داروسازی سها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت داروسازی سها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: مدیریت بازرگانی- بازاریابی

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت داروسازی سها

(وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین

استاد مشاور:

دکتر محمود نورایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق. ۲

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲مراحل اجرای تحقیق. ۲

۱-۳بیان مسئله ۳

۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۴

۱-۵ اهداف پژوهش.. ۶

۱-۵-۱ اهداف اصلی پژوهش.. ۶

۱-۵-۲ اهداف فرعی پژوهش.. ۶

۱-۶ سوالات تحقیق. ۷

۱-۷ فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۸ چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق : ۸

۱-۹ تعاریف عملیاتی و شیوه اندازه گیری متغیر ها: ۱۱

۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی. ۱۳

۱-۱۱حدود مطالعاتی تحقیق. ۱۴

۱-۱۱-۱قلمرو مکانی تحقیق. ۱۴

۱-۱۱-۲قلمرو زمانی تحقیق. ۱۴

۱-۱۱-۳قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۴

فصل دوم ۱۵

مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۵

۲-۱ مقدمه ۱۶

۲-۲ )بخش اول : کلیات مرتبط با مشتری. ۱۶

۲-۲-۱تعریف مشتری. ۱۶

۲-۲-۲ مشتری کیست ؟ ۱۷

۲-۲-۳تعریف ارباب رجوع. ۱۷

۲-۲-۴ انواع مشتری. ۱۸

۲-۲-۵ انواع مشتری از جنبه میزان رضایت. ۱۸

۲-۲-۶انواع مشتری از نظر رفتاری. ۲۱

۲-۲-۷ نحوه برخورد با مشتری. ۲۲

۲-۲-۸ چهار قانون ضروری سازمان های مشتری مدار. ۲۳

۲-۲-۹ لزوم حفظ مشتریان. ۲۴

۲-۲-۱۰ تداوم حفظ مشتریان. ۲۵

۲-۲-۱۱ نگهداری مشتریان و ارزش دوره عمر. ۲۵

۲-۲-۱۲ نرخ نگهداری و میانگین دوره عمر مشتری. ۲۶

۲-۲-۱۳ ارزش طول عمر. ۲۷

۲-۲-۱۴ قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰٫ ۲۷

۲-۳)بخش دوم : کلیات مربوط به رضایت مشتری. ۲۷

۲-۳-۱ رضایت مشتری. ۲۸

۲-۳-۲ عوامل موثر بر انتظارات مشتری. ۲۹

شکل ۲-۱عوامل موثر بر انتظارات مشتری از کیفیت خدمت… ۳۰

۲-۳-۳ خواسته ها ،نیازها و رضایت مشتری. ۳۰

۲-۳-۴ توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری. ۳۳

۲-۳-۵ بازاریابی و تامین رضایت مشتری. ۳۴

۲-۳-۶ بازاریابی رابطه مند ۳۵

۲-۳-۷ فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری. ۳۵

شکل ۲-۲چرخه خدمت مطلوب هسکت ۱۹۹۱٫٫ ۳۶

۲-۳-۸ عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری. ۳۶

۲-۳-۹ رضایت و وفاداری مشتری. ۳۷

شکل۲-۳ تعریف مفهوم رضایت مشتری اولیور۱۹۹۹٫٫ ۳۸

۲-۳-۱۰ رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری. ۳۹

شکل ۲-۴ارتباط  رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سود آوری سازمان.. ۳۹

۲-۳-۱۱ الگوهای وفاداری و ارتباط آن با رضایتمندی. ۴۰

شکل ۲-۵عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری.. ۴۰

شکل۲-۶عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری.. ۴۰

شکل۲-۷عوامل اثر گذار بر رضایتمندی مشتری.. ۴۱

شکل ۲-۸عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری.. ۴۱

۲-۳-۱۲ پیامدهای رضایت مشتری. ۴۱

۲-۳-۱۳ مزایای رضایت مشتری. ۴۲

۲-۳-۱۴ مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند های سازمان. ۴۳

۲-۴ )بخش سوم : انداز ه گیری رضایت مشتری. ۴۳

۲-۴-۱ استفاده از اطلاعات مربوط به رضایت مشتری. ۴۶

شکل۲-۱۱ وفاداری مشتری مفاهیم و الگوها ۴۷

۲-۴-۲ ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری. ۴۸

۲-۴-۳ مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان. ۴۹

۲-۴-۴ تحلیل و بررسی مدل ها و روش های اندازه گیری رضایت مشتری. ۴۹

۲-۴-۴-۱ شاخص رضایت مشتری سوئدی( SCSB ) 51

۲-۴-۴-۲ شاخص رضایت مشتری اروپایی(ECSI) 52

۲-۴-۴-۳تشریح شاخص رضایت مشتری ورضایت کارکنان مانوئل و پدرو ۲۰۰۰٫ ۵۴

۲-۴-۴-۴ تشریح مدل رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) ۵۵

شکل ۲-۱۵ شاخص رضایت مشتری ایرانی (فانی و دیگران،۱۳۸۸ ،۲۳). ۵۷

۲-۴-۴-۵ شاخص رضایت مشتری آمریکایی (ACSI) 58

شکل۲-۱۶ شاخص رضایت مشتری آمریکایی (فورنل، ۱۹۹۶ ، ۸). ۵۹

۲-۴-۴-۶معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیسSWICS)) 60

۲-۴-۴-۷ معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی((MCSI 61

۲-۴-۳-۸ اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات. ۶۲

۲-۴-۴-۹ مدل کانو ۶۳

شکل۲-۲۰ نمودار مدل کاتو  (محمدی ،۱۳۸۲ ،۱۳۴). ۶۵

۲-۴-۳-۱۰ مدل فورنل. ۶۵

۲-۴-۴-۱۱مدل اسکمپر. ۶۶

۲-۴-۴-۱۲ مدل سرکوال. ۶۷

۲-۴-۴-۱۳ مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری و تحلیل محدودیت های آنها ۶۸

۲-۴-۴-۱۴چالشها و محدودیت های سنجش رضایت مشتری صنعتی. ۶۹

۲-۵  بخش چهارم )پیشینه و تاریخچه تحقیقات انجام شده ۷۰

۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۷۱

۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۷۶

۲-۶ بخش پنجم )کلیات صنعت داروسازی و معرفی شرکت مورد مطالعه ۷۹

۲-۶-۱ تاریخچه داروسازی. ۷۹

۲-۶-۲ معرفی شرکت داروسازی سها ۸۱

۲-۶-۳ استانداردهای دارو در ایران. ۸۸

فصل سوم ۹۱

روش شناسی تحقیق. ۹۱

۳-۱ مقدمه ۹۲

۳-۲روش تحقیق. ۹۲

۳-۴روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳

۳-۴-۱ مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) 94

۳-۴-۲ اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری. ۹۴

۳-۴-۳ سه ضرورت استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری. ۹۵

۳-۴-۳ موارد کاربرد روش لیزرل. ۹۶

۳-۴-۴ نرم افزار لیزرل. ۹۶

۳-۴-۵ آزمون های برازندگی مدل کلی. ۹۶

۳-۵جامعه آماری. ۹۸

۳-۵-۱نمونه آماری. ۹۹

۳-۵-۲ روش نمونه گیری. ۱۰۰

۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات وابزار گردآوری. ۱۰۱

۳-۶-۱مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. ۱۰۳

جدول ۳-۲ امتیازبندی مقیاس تحقیق. ۱۰۳

۳-۷روایی یا اعتبار پرسشنامه ۱۰۳

۳-۸پایایی. ۱۰۴

جدول ۳-۳ : ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ. ۱۰۵

فصل چهارم ۱۰۷

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷

۴-۱ مقدمه‏ ۱۰۸

۴-۲ بیان آمار توصیفی سؤالات عمومی. ۱۰۸

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت… ۱۰۹

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سن.. ۱۰۹

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک مقطع تحصیلی.. ۱۱۰

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان  به تفکیک سابقه ی خدمت… ۱۱۱

۴-۳تحلیل داده ها ۱۱۱

۴-۴مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM.. 111

شکل ۴-۱نمایش مراحل اساسی اجرای SEM… 112

۴-۵شکل کلی مدل معادلات ساختاری. ۱۱۲

۴-۶برآورد مدل تحقیق. ۱۱۳

شکل۴-۲ مدل استاندارد تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل.. ۱۱۴

۴-۷ارزیابی تناسب مدل. ۱۱۴

۴-۸ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۱۷

شکل ۴-۳ مدل در حالت معناداری با t-value. 118

جدول ۴-۶ وزن های رگرسیونی- بارهای عاملی مدل پژوهش.. ۱۲۲

فصل پنجم ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۵

۵-۱مقدمه ۱۲۶

۵-۲ یافته های پژوهش.. ۱۲۶

۵-۳پیشنهادات. ۱۳۱

۵-۳-۱ پیشنهادات عملیاتی. ۱۳۱

۵-۳-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۳۲

۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۳۳

پیوست ها و ضمائم ۱۳۵

پیوست شماره ۲) فهرست داروخانه ها ۱۳۹

پیوست شماره ۳)خروجی نرم افزار SPSS. 142

پیوست شماره ۴)  خروجی  های نرم افزار لیزرل. ۱۴۴

منابع فارسی. ۱۵۱

منابع لاتین: ۱۵۴

چکیده

دارو از مهمترین کالاها در تجارت امروزی بشر به لحاظ اثرگذاری آن بر سلامت انسان هاست و امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی سها و همچنین شناسایی تعامل بین این عوامل و بررسی پیامد های آن انجام گرفته است. این مطالعه در پی آن است که بدانیم مشتریان براساس چه پارامترهایی محصولات دارویی را ارزیابی کرده و چه عواملی در رضایت آنان قبل و پس از خرید دارو، موثرند و از این پارامترها به عنوان مبنای بهبود رضایت مشتریان شرکت داروسازی سها و ایجاد اعتماد برای خرید مجدد آنها استفاده کنیم. در این تحقیق پس از مرور ادبیات مطرح در حوزه رضایت مشتری و بررسی مدل های مربوطه، مدلی از فرایند شکل گیری رضایتمندی در مشتریان با توجه به محرک  های اصلی آن بر اساس مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) که جامع ترین مدل سنجش رضایت مشتری است، برای محصولات دارویی شرکت سها با توجه به ویژگی های خاص کیفی دارو، ویژه سازی گردید و سپس به جمع آوری داده ها برای آزمون این مدل در حجم نمونه ای از مشتریان محصول پرداخته شد. سپس داده ها ی گرد آوری شده توسط روش الگوسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند تا مدل پیشنهادی و فرضیات مدل مورد آزمون قرار گیرند. نتایج تحلیل مدل، پشتیبانی کننده فرضیات ارائه شده در مدل نظری تحقیق بودند. از جمله یافته های مهم این تحقیق وجود تاثیرات و روابط قوی میان انتظارات مشتری، کیفیت دریافتی، و ارزش دریافتی  از محصولات دارویی شرکت سها بر رضایتمندی مشتریان آن شرکت بود. بنابراین با توجه به نتایج یافته ها، ۳ عامل مهم و موثر بر رضایتمندی مشتریان سها شامل انتظارات مشتریان، کیفیت دریافتی از مصرف داروها و ارزش دریافتی از محصولات دارویی شناسایی و توجه به شکایات و وفاداری مشتریان به عنوان عوامل موثر بر حفظ بازار مورد تأکید قرارگرفتند.

 ۱-۱مقدمه

صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک که نقش مهمی در سلامت و امنیت جامعه ایفاء می کند، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. بدون شک رضایت مشتریان این صنعت یکی از موضوع های بسیار راهبردی در دهه ی اخیر است. اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، شرکت ها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. چرا که تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند. به طور متوسط شرکت ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتریان خود را از دست می دهند. اما آنها اغلب نمی دانند که چه مشتری هایی را در چه زمان و به چه دلیل از دست می دهند. اغلب شرکت ها بدون نگرانی در مورد مشتری هایی که از دست می دهند، به طور سنتی تاکید زیادی بر جذب مشتری های جدید دارند. چنین شرکت هایی مانند سطل ته سوراخی هستند که مشتریان خود را همچون آب از دست می دهند و مدیران شرکت به جای مسدود کردن سوراخ، در جستجوی منابع جدیدی جهت جذب هر چه بیشتر مشتری ها هستند(نیگل هیل، ۱۳۸۵، ۱۲۲).

تا چند دهه قبل محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها، بیش از آنکه منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان آنها باشد، نتیجه فکر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار می رفت. به عبارت دیگر نقش مشتری در اکثر موارد تنها به یک مصرف کننده قانع محدود می شد و این مهندسان سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش وی را نیز بازی می کردند. اما این تفکر تنها تا دهه های آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتی شدن بازار ها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح انتظارات و الزامات مشتریان. موجب افزایش توجه و اهمیت به خواسته ها و الزامات مشتریان گردید (رضایی و دیگران، ۱۳۸۰).

بررسی و تامین رضایت مشتری با در نظر گرفتن خواسته ها و الزامات مشتریان در طراحی و تولید محصولات در بلند مدت می تواند منجر به افزایش وفاداری گردد، عنصری که در شرایط متلاطم اقتصادی و رقابتی امروز کلید حیاتی و مایه نجات سازمان ها به شمار می رود که به نوبه ی خود می تواند در افزایش سهم و سودآوری سازمان ها نقش بسزایی داشته باشد(کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴، ۱۷).

وجود مشکلات مختلف اقتصادی، عدم توجه کافی به فرهنگ مشتری مداری، عدم بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری،کیفیت پایین محصولات، وجود محصولات خارجی رقیب، سبب کاهش اقبال عمومی نسبت به محصولات تولیدی داخل کشور گشته و از توان رقابتی و حضور آنان در بازارهای جهانی به شدت کاسته است. در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیتی که رضایت مشتری برای موفقیت سازمان ها دارد و همچنین ضرورت شناخت نیازهای مشتریان، به بررسی مفهوم رضایت مندی مشتریان از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی پرداخته شود و در همین راستا عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت سها شناسایی شود.

۱-۲مراحل اجرای تحقیق

فرآیند تحقیق حاضر درشکل (۱-۱) آمده است :

مطالعات اکتشافی برای تعیین موضوع
مرحله مقدماتی
کاوش و مصاحبه برای تعیین موضوع
جمع آوری ادبیات تحقیق
 فصل اول کلیات
تهیه کلیات طرح پژوهش وتصویب پروپزال
تهیه چهارچوب نظری ادبیات تحقیق
 فصل دوم ادبیات
تحلیل مدل های مختلف رضایت مشتری با توجه به ادبیات موضوع ومطالعات صورت گرفته
انتخاب یکی از  مدل های  سنجش رضایت مشتری با توجه ادبیات تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
توزیع وگردآوری پرسشنامه آ
سنجش روایی وپایایی پرسشنامه
تهیه پرسشنامه بر اساس مدل انتخاب شده تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری
 تحلیل روابط بین منغیرهای پژوهش و انجام آزمون آماری با بهره گرفتن از روش حل  معادلات ساختاری SEM))
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
پاسخگویی به سوالات تحقیق با توجه به مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه
تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گرفتن از  برنامه  spss,lisrel 8
تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات وراهکارها

شکل ۱-۱ مراحل اجرای تحقیق

۱-۳بیان مسئله

شرکت داروسازی سها با هدف تامین نیازهای دارویی کشور و صدور آن به بازارهای مصرف در سال ۱۳۸۵ تاسیس و به بهره برداری رسید. این شرکت یکی از شرکت های تخصصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می باشد، که همواره با رعایت استانداردهای بین المللی صنعت داروسازی، به منظور ورود به بازارهای بین المللی دارو و ارتقاء نظام فعالیت های اصلی، آخرین تکنولوژی جهانی در زمینه ساخت فرآورده های دارویی را بکار گرفته است. این شرکت با تلاش در جهت سلامت جامعه و با تعیین اهداف متعالی از جمله: حفظ و ارتقاء کیفیت، دسترسی آسان جامعه به دارو، خدمت رسانی بهتر به بیماران، استفاده از متدهای جدید تولید، اشتغال زایی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و سودآوری مناسب برای توسعه بخش بهداشت، درمان و سلامت می کوشد . تحقق این اهداف نیازمند مطالعه بخش های مختلف تکنولوژی و علمی، شناسایی محصولات جدید دارویی، قرار گرفتن در لیست مجاز نظام دارویی ایران و اصلاح کیفیت چرخه تولید و توسعه سیستم های داروسازی نوین می باشد. سیاست های فروش و صادرات این شرکت نیز با برنامه هایی در زمینه ارزیابی رضایت مندی مشتریان با ارائه مستمر محصول به مشتری، ایجاد نوآوری در بازاریابی فروش، ارتباط دوستانه و رقابت منطقی با شرکت های رقیب داخل و خارج از کشور و هم چنین استفاده از توانایی شرکت های ایرانی صادر کننده دنبال می شود. شرکت داروسازی سها با ارائه جدیدترین داروها در زمینه بیماری های مهم بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی و با در نظر گرفتن مناسب ترین قیمت برای مصرف کننده نهایی، نقش مهمی را در بخش سلامت کشور ایفا می نماید. شرکت داروسازی سها از ابتدای تاسیس با شعار سلامتی همه انسان ها فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر درمیان  تولیدکنندگان دارویی ایران حائز رتبه ۲۶ در کشور می باشد. رشد سالانه فروش داخلی این شرکت حداقل به میزان ۱۰ درصد می باشد. محصولات این شرکت از طریق ۱۱مرکز توزیع  و پخش در سرتاسر ایران در دسترس بیماران قرار می گیرد . این آمار با توجه به سرمایه گذاری چشمگیر صورت گرفته و میزان تقاضای دارو در بازار بالقوه موجود رضایت مدیران فروش و ارشد شرکت را  برآورده نکرده است و پژوهشگران را بر آن داشته تا از طریق شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان خود،  بتوانند با اتخاذ تصمیم ها و برنامه های صحیح میزان فروش و در نتیجه  سهم  بازار خود را ارتقاء دهند.

۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در دنیای امروز اندازه گیری رضایتمندی مشتریان اهمیت زیادی پیدا کرده است. صنایعی در دنیای امروز می توانند به بقا و سود آوری خود امیدوار باشند که با اتخاذ یک شیوه کارا و مداوم رضایت مشتریان خود را اندازه گیری نموده و با شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت بهبود آن تلاش نمایند.

سرمایه گذاری ای اثربخش خواهد بود که به نیازهای مشتریان توجه نماید زیرا هدف سرمایه گذاری جلب مشتری و فروش بیشتر (و نتیجتاً سود بیشتر) می باشد و طبیعی است در چنین شرایطی بهره وری سرمایه با برآوردن این نیازها بالا رفته و بازگشت سرمایه تضمین می گردد. در دنیای امروز، با توجه به منابع محدود، به ازای هر دلاری که یک شرکت هزینه می کند باید برنامه داشته باشد و بهترین راه اطمینان از موفقیت تولیدات، پرسیدن از کسانی است که قرار است آنها را مصرف نمایند. با روشن شدن اهمیت موضوع باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم رضایت مشتری، عوامل متقدم و متاخر آن و ارتباط فی مابین آنها را شناسایی و اندازه گیری نماییم.

صنعت داروسازی کشور نیز, به عنوان یکی از صنایع بزرگ و حیاتی, در مقایسه با دیگر صنایعی که محصولات پیچیده ای تولید می نمایند در حال حاضر از شالوده بازاریابی ضعیف تری برخوردار است که این وضعیت درخیلی از کشورهای جهان, حتی در کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می گردد. این وضعیت ساده و سنتی به خاطر وجود ارزش افزوده بالا در تولیدات این صنعت‏‏ دیگر قابل قبول نبوده بلکه وجود پارامترهایی نظیرایمنی, کیفیت بالا, خلوص, هزینه های بالای راهبری و محافظت های زیست محیطی, به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتریان  صنعت دارو و لزوم توجه علمی به آن و عنایت مضاعف به تحقیقات را بطور آشکار طلب می نماید. امروزه مدیران صنایع داروسازی به دلیل نیاز روزافزون و بی سابقه جامعه به محصولات دارویی, فشار فوق العاده زیادی را در مجموعه خود احساس میکنند. از طرفی دیگر اعمال استانداردهای جدید و سخت توسط دولتها, باعث شده است که تکنولوژی های موجود جوابگوی آن استانداردها و نیازها نباشد و این در حالیست که صنعت تولید مواد دارویی از نبودن یک پایه بازاریابی قوی مبتنی بر رضایت مشتریان رنج می برد.

شناخت نیازهای اصلی مشتریان صنعت داروسازی به منظور تولید دارو های با کیفیت، تنوع بخشی در اقلام تولیدی، ساخت داروهای مؤثر درمانی و تلاش در جهت تولید مشترک با شرکت های داروسازی بین المللی با بهره گرفتن از فن آوری های به روز دنیا و پیشرفته می تواند عوامل توسعه و افزایش کارایی در شرکت های دارویی در بلند مدت باشد. توجه به موارد فوق الذکر ضرورت و اهمیت پژوهش در زمینه شناخت بازار دارو و عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی را  بیش از پیش آشکار می سازد.

تعداد صفحه :۱۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده