پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلی آباد کتول

دنشکده مدیریت و حسابداری ـ گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

استاد راهنما:

دکتر حسینعلی بهرام زاده

 استاد مشاور:

هرمز مهرانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱

۱-۲ ) بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱

۱-۳ ) ضرورت و اهمیت موضوع———— ۳

۱-۴ ) اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵

۱-۴-۱ ) هدف اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۵

۱-۴-۲ ) اهداف فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵

۱-۵ سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵

۱-۵-۱ ) سوال اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۵

۱-۵-۲ ) سوالات فرعی—————- ۵

۱-۶ ) فرضیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۵

۱-۶-۱ ) فرضیه اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵

۱-۶-۲ ) فرضیه های فرعی————— ۶

۱-۷ ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۶

۱-۷-۱ ) نوع روش تحقیق————— ۶

۱-۷-۲ ) روش گردآوری اطلاعات——— ۶

۱-۷-۳ ) ابزار گردآوری اطلاعات ——— ۶

۱-۷-۴ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات—– ۷

۱-۷-۵ ) حجم نمونه و روش نمونه گیری—- ۷

۱-۷-۶ ) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق——- ۷

۱-۷-۷) جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷

۱-۸ )تعریف مفاهیم و اصطلاحات———– ۸

۱-۸-۱ ) تعاریف نظری متغیرها———– ۸

۱-۸-۲ ) تعاریف عملیاتی متغیرها——— ۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۱

۲-۲ )  تاریخچه فرسودگی شغلی———— ۱۲

۲-۳ ) تعاریف فرسودگی شغلی———— ۱۳

۲-۴ ) مدل های فرسودگی شغلی———— ۱۶

۲-۴-۱ ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون————– ۱۹

۲-۵ ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی— ۲۰

۲-۵-۱ ) عوامل فردی  و بین فردی——- ۲۳

۲-۵-۲ ) عوامل سازمانی————— ۲۳

۲-۶ ) علائم فرسودگی شغلی————– ۲۴

۲-۷ ) پیامدهای فرسودگی شغلی———– ۲۵

۲-۸ ) سلامت روانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۲۹

۲-۹ ) تعریف سلامت روانی————— ۲۹

۲-۹-۱ ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی– ۲۹

۲-۹-۲ ) ابعاد سلامت—————- ۳۰

۲-۱۰ ) سلامت روانی در محیط کار——— ۳۹

۲-۱۱ ) اهمیت سلامت روانی————– ۳۹

۲-۱۲ ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران- ۴۱

۲-۱۳ ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن—— ۴۲

۲-۱۴ ) مشخصه های سلامت روانی———- ۴۳

۲-۱۵ ) عوامل موثر در سلامت روانی——– ۴۵

۲-۱۶ ) مدل های اندازه گیری سلامت روانی—- ۴۶

۲-۱۶-۱ ) مدل دراگوتیز و همکاران (۱۹۷۳)- ۴۶

۲-۱۶-۲ ) مدل گلدبرگ و همکاران (۱۹۷۹)- ۴۶

۲-۱۶-۳ ) مدل راتر و همکاران (۱۹۷۰)—- ۴۷

۲-۱۶-۴ ) مدل ریف و همکاران (۱۹۲۶)— ۴۷

۲-۱۷ ) نظریات مرتبط با سلامت روانی—— ۴۹

۲-۱۷-۱ ) نظریه زیگموند فروید——— ۴۹

۲-۱۷-۲ ) نظریه کورت لوین———— ۵۰

۲-۱۷-۳ )  نظریه آدلر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵۰

۲-۱۷-۴ ) نظریه سالیون————— ۵۰

۲-۱۷-۵ ) نظریه کارل راجرز———— ۵۱

۲-۱۷-۶ ) نظریه آلبرت الیس———— ۵۲

۲-۱۸ ) پیشینه  تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۵۲

۲-۱۸-۱ ) تحقیقات انجام شده داخلی—– ۵۲

۲-۱۸-۲ ) مطالعات انجام شده خارجی—– ۵۸

۲-۱۹ ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی————– ۶۲

۲-۲۰ ) چارچوب نظری تحقیق———— ۶۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۵

۳-۲ ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۶۵

۳-۳ ) متغیر های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۷

۳-۳-۱ ) متغییر مستقل—————- ۶۷

۳-۳-۲ ) متغیر وابسته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۷

۳-۴ ) تعاریف عملیاتی متغیرها————- ۶۷

۳-۵ ) جامعه و نمونه آماری————— ۶۸

۳-۵-۱ ) قلمرو مکانی تحقیق———— ۶۸

۳-۵-۲ ) قلمرو زمانی تحقیق———— ۶۸

۳-۵-۳ ) جامعه آماری—————- ۶۸

۳-۵-۴ ) نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۹

۳-۶ ) روش گردآوری داده ها————– ۶۹

۳-۶-۱ ) روش کتابخانه ای————- ۶۹

۳-۶-۲ ) روش میدانی—————- ۶۹

۳-۷ ) ابزار اندازه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷۰

۳-۸ ) پایایی و روایی پرسشنامه————- ۷۲

۳-۸-۱ ) روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۲

۳-۸-۱-۱ ) روایی محتوا———— ۷۳

۳-۸-۱ ) پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۳

۳-۹ ) تجزیه و تحلیل داده ها————— ۷۵

۳-۹-۱ ) آمار توصیفی—————- ۷۵

۳-۹-۲ ) آمار استنباطی—————- ۷۵

۳-۹-۲-۱ ) آزمون ضریب همبستگی—- ۷۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۸

۴-۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها——– ۷۸

۴-۲-۱ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب استان—————- ۷۸

۴-۲-۲ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت————– ۷۹

۴-۲-۳ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن- ۷۹

۴-۲-۴ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات————- ۸۲

۴-۲-۵ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه خدمت———– ۸۳

۴-۲-۶ ) فراوانی تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی آزمودنی ها به تفکیک در هر استان– ۸۵

۴-۳ ) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها——– ۸۹

۴-۳-۱ ) تحلیل فرضیه های تحقیق——– ۸۹

۴-۳-۱-۱ ) آزمون فرضیه اصلی——- ۸۹

۴-۳-۱-۲ ) آزمون فرضیه فرعی اول—- ۸۹

۴-۳-۱-۳ ) آزمون فرضیه فرعی دوم—- ۹۰

۴-۳-۱-۴ ) آزمون فرضیه فرعی سوم—- ۹۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۹۳

۵-۲ ) نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق—– ۹۳

۵-۳ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق– ۹۳

۵-۴ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق– ۹۴

۵-۵ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق- ۹۴

۵-۶ ) بحث و تفسیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۴

۵-۷ ) پیشنهادات پژوهش—————- ۹۷

۵-۷-۱ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی- ۹۷

۵-۷-۲ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی اول————- ۹۸

۵-۷-۳ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی دوم————- ۹۸

۵-۷-۴ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی سوم————- ۹۸

۵-۸ ) پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی——- ۹۹

۵-۹ ) محدودیت های پژوهش————– ۹۹

منابع و مآخذ

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۰۲

منابع انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۰۶

 پیوست

الف ) پرسشنامه ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۰۹

ب ) نتایج خروجی Spss-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

چکیده:

فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی فرد را به خطر می اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ همبستگی است، جمعیت مورد مطالعه، کلیه کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی بوده که بدلیل کم بودن حجم جامعه کلیه کارکنان به تعداد ۸۲ نفر از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل ۲ پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) این پرسشنامه که از ۲۲ گزاره جداگانه تشکیل شده است و سه جنبه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم کفایت شخصی) را می سنجد. پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده و با مقیاس ۰ تا ۶ نمره گذاری شده است. ب)آزمون سلامت عمومی (GHQ-28) گلدبرگ، ۱۹۷۲، که دارای ۲۸ سؤال می باشد و به بررسی سلامت عمومی فرد(در زیر مقیاس های سلامت جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) می پردازد که با مقیاس۰ تا ۳ نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار به ترتیب برای پرسشنامه فرسودگی شغلی و سلامت روانی برابر با ۷۳۴/۰ و ۹۴۰/۰ بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم کفایت شخصی) با سلامت عمومی مشاهده شد.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

همواره نحوه کار افراد و محیط آن می تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان می گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرک های تنش زا قرار می دهد و فشار روانی بسیار کم که فشار روانی خفیف نامیده می شود، می تواند به اندازه فشار روانی بسیار زیاد که فشار روانی بسیار شدید نام دارد برای ما نامطلوب باشد. همچنین، فشار روانی می تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد. هنگامی که خواست های یک موقعیت با توانایی های ما کاملاً جور درآیند می توانیم یک حالت شنگولی را که غرق شدن در کار نامیده می شود، تجربه کنیم. در این حالت حداکثر کارآیی را داشته و خود را با لذت در کارمان غرق می کنیم. اکثر تحقیقات نشان می دهند که نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها و شکست ها، سلامت روان را بالا می برد، در حالی که بدبینی تأثیر منفی بر آن دارد. افکار ما به طور زیادی بر مشکلات هیجانی و شخصی مان تأثیر می گذارند. افکار منفی در خلق منفی و افسردگی رایج است و افکار مثبت در احساسات خوب و شاد نقش دارند. تجربیات نشان می دهد زمانی که ما در مورد موقعیت ها به طرز خوشحال، غمگین و عصبانی فکر می کنیم، اغلب احساسات مربوطه به وجود می آیند. در بسیاری از بررسی ها معلوم شده است که محیط بر کارکرد روانی ما تأثیر می گذارد(آندرورا، ۱۳۸۲).

۲-۱- بیان مسأله

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۳۴ برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاک های ایران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان آزمایشگاه خاکشناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و پس از ۲ سال این آزمایشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسیله شرکت امان و ویتنی[۱] برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیتها و شرح وظایف جدید شروع بکار کرد. در سال ۱۳۴۲ به استناد مصوبه شماره ۴۲۹۶ هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی خاک شناسی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۰ این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری با نام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در حال حاضر بصورت یک شرکت صد در صد دولتی فعالیت می نماید. خدمات این آزمایشگاه طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می گردد از قبیل مطالعه ، طراحی ، محاسبه ، نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

یکی از موارد بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اصلاح و بهبود ساختار سازمانی منابع انسانی و مالی شرکت و همچنین ارتقا بهره وری ، بهبود کیفیت  و زنجیره ارزش می باشد و از آنجایی که منابع انسانی جز لاینفک، اساسی و استراتژیک هر سازمانی محسوب می گردد، بنابراین یکی از مشکلات ناشی از محیط کار در شرکت های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، موضوع استرس می باشد که اگر به مدت زمان طولانی و به طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه ها شکل قطعی به خود بگیرد. و به مرحله فرسودگی زیاد می انجامد.

بنابراین پدیده رایج محیط های شغلی امروزی، موضوع فرسودگی شغلی می باشد و آن به فشار روانی در محیط های شغلی اسناد می شود که امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجرا است. ولی همواره به ارتباط آن با تیپ های شخصیتی اشاره می شود و مطرح می شود که برخی افراد خاص مستعد تجربه فرسودگی شغلی می باشند (آل ابراهیم، ۱۳۷۷).

امروزه، به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می تواند بر کیفیت زندگی شخصی، خانوادگی و سلامت عمومی و حرفه ای بر جای بگذارد، به صورت یک مسأله جدی مدنظر قرار گرفته است (گرونهوک، ۲۰۰۰ به نقل از شعبانی بهار، ۱۳۹۱). با توجه به اهمیت موضوع و علاقه مندی محقق و کمبود تحقیقات با دو متغیر موجود (فرسودگی شغلی و سلامت روانی) این تحقیق در صدد شناسایی و تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان می باشد. و لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟

۳-۱- ضرورت و اهمیت موضوع

از آن جا که مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد، باید به این امر توجه کافی صورت پذیرد که در دهه های اخیر توجه به سلامت روانی و مطالعه آن گسترش فراوان یافته است، تا با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز سلامت روانی بتوانند با آموزش روش های مقابله ای به افزایش اثربخشی فعالیت های افراد در سازمان بیافزاید و سنگ زیر بنای سلامتی بیش تر و بهزیستی را بنا نهند.

درباره ضرورت تحقیق باید یادآور شدکه عدم وجود سلامت روانی اکثریت کارکنان یا قشر قابل توجهی از آن ها برای هر نظم اجتماعی و عملکرد سازمانی نامطلوب است وگسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد فرد به ارز شها و اهداف سازمانی می شود و منشأ بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی دیگر است. از آن جا که پیامدهای نبود سلامت روانی برای سازمان و جامعه بسیار گرانبار است، بررسی رابطه فرسودگی شغلی  با سلامت روانی در سازمان ها ضروری به نظر می رسد.

بنابراین می توان پذیرفت که فرسودگی در کار یک مشکل عمده بهداشت عمومی محسوب می شود(مسلچ[۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که می تواند سلامت عمومی فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد. از عوامل مؤثر در سلامتی می توان به عوامل ژنتیکی و فردی مانند: سن، جنس، شغل و طبقه اجتماعی، عوامل محیطی، شیوه های زندگی مردم و وسعت و کیفیت ارائه خدمات اشاره کرد، بدین ترتیب فرسودگی شغلی نه تنها با بهداشت روانی یک شخص بلکه با میزان بهره وری او نیز رابطه دارد و از طریق غلبه بر فرسودگی شغلی می توان به ارتقای بهداشت روانی و افزایش اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی کمک کرد(ناستی زایی و همکاران، ۱۳۸۷).

از آنجا که اغلب کارکنان هر سازمان یک سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط کار می گذرانند، فشارهای کاری می تواند یکی از مهمترین علل فرسودگی شغلی در این افراد باشد و فرد مبتلا به فرسودگی شغلی مسلماً در تصمیم گیری و برنامه ریزی، برقراری روابط با دیگران، شیوه اجرایی اثربخشی کار و در نهایت کارایی و بهره وری دچار مشکل خواهد شد. بنابراین مدیریت بر فشارهای روحی و روانی و به کنترل درآوردن این پدیده مخرب سهم اساسی و تأثیرگذار در روند موفقیت هر سازمان دارد. با توجه به این که اکثر تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه فرسودگی شغلی به مباحثی از  قبیل میزان شیوع این پدیده و علل آن پرداخته است و هیچگونه تحقیقی در زمینه ارتباط آن با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان انجام نشده است. بنابراین با توجه به اثرات منفی فرسودگی شغلی بر عملکرد فرد که به صورت کاهش درآمد و موثر بودن در محل کار، غیبت از محل کار، ترک حرفه، مشکلات خانوادگی و زناشویی، (استفاده از الکل و مواد مخدر)، افسردگی و حتی خود کشی می باشد، شناخت این سندرم  و عوامل موثر در ایجاد آن و در نهایت پیشگیری از وقوع این سندرم از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. با توجه به این مطالب برآن شدیم تا شیوع ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و رابطه سلامت روانی با فرسودگی شغلی در کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان را بررسی نماییم.

[۱]– Maslach

[۱]– Aman And whitney

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***