پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت دولتی

گرایش:منابع انسانی

عنوان: بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور:

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

پاییز۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه.. ۲
۱-۲)بیان مسأله.. ۳
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۱-۴) اهداف تحقیق.. ۱۰
۱-۶)سوالات تحقیق.. ۱۳
۱-۷) فرضیات تحقیق.. ۱۴
۱-۸) متغیر های تحقیق.. ۱۵
۱-۸-۱)متغیر های مستقل.. ۱۵
۱-۸-۲)متغیر های وابسته.. ۱۵
۱-۹)تعریف نظری وعملیاتی متغیرها.. ۱۶
۱-۱۰)قلمرو تحقیق.. ۱۸
۱-۱۰-۱)قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۸
۱-۱۰-۲)قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۸
۱-۱۰-۳)قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۸
فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه.. ۲۰
۲-۲(مفهوم رضایت.. ۲۱
۲-۳) عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی.. ۲۲
۲-۴) ابعاد رضایت شغلی.. ۲۵
۲-۵) مزایای  رضایت  کارکنان (مشتری) و کیفیت خدمات.. ۲۶
۲-۶) رضایت شغلی.. ۳۱
۲-۷)بعضی از عوامل که منبع رضایت شغلی هستند… ۳۳
۲-۷-۱)عوامل سازمانی.. ۳۳
۲-۷-۲)عوامل محیطی:.. ۳۳
۲-۷-۴)عوامل فردی:.. ۳۵
۲-۸)نظریه های رضایت شغلی.. ۳۵
۲-۸-۱)نظریه نقشی.. ۳۵
)نظریه نیازها:  ۲-۸-۲٫ ۳۵
تئوری بهداشت،انگیزش:(۳-۸-۲٫ ۳۷
نظریه انگیزش پورتر ولاولر(۴-۸-۲٫ ۳۸
نظریه کینزبرگ(۵-۸-۲٫ ۳۸
(۶-۸-۲نظریه ارزش.. ۳۸
۲-۹)کیفیت زندگی کاری.. ۳۹
۲-۱۰) تعاریف کیفیت زندگی کاری.. ۳۹
۲-۱۱)اهمیت کیفیت زندگی کاری.. ۴۲
۲-۱۲)رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن.. ۴۳
۲-۱۲-۱) کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی.. ۴۳
۲-۱۲-۲)سیستم حقوق و مزایا.. ۴۳
۲-۱۲-۳) طراحی و حفظ روابط کارکنان.. ۴۳
۲-۱۲-۴) اقدامات مدیریتی.. ۴۴
۲-۱۲-۵)راهبرد های درونی و بیرونی تغییر.. ۴۴
۲-۱۳)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری.. ۴۴
۲-۱۵)برنامه های کیفیت زندگی کاری.. ۴۶
۲-۱۶)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری.. ۴۷
۲-۱۷)مدل مفهومی تحقیق.. ۴۷
۲-۱۸) سابقه تحقیقات انجام شده:.. ۴۹
فصل سوموش اجرای تحقیق
۳-۱)مقدمه.. ۵۴
۳-۲) روش  تحقیق:.. ۵۴
۳-۳) جامعه و نمونه آماری.. ۵۵
۳-۴) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات.. ۵۷
۳-۵)روایی پرسشنامه.. ۵۸
۳-۶)پایایی پرسشنامه.. ۵۸
۳-۷) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات:.. ۶۰
۳-۸) جمع بندی فصل سوم.. ۶۱
فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱) مقدمه.. ۶۳
۴-۲) توصیف متغیرهای تحقیق.. ۶۴
۴-۲-۱) متغیر جنسیت.. ۶۴
۴-۲-۲) متغیر وضعیت تاهل.. ۶۵
۴-۲-۳) متغیر سطح تحصیلات.. ۶۶
۴-۲-۴) متغیر سابقه خدمت.. ۶۷
۴-۲-۵) متغیر سن.. ۶۸
۴-۲-۶) توصیف متغیر پرداخت کافی و مناسب.. ۶۹
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱)مقدمه.. ۸۹
۵-۱)نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.. ۸۹
۵-۱-۱) نتایج آمار توصیفی.. ۸۹
۵-۱-۲) نتایج آمار استنباطی.. ۹۱
۵-۱-۲-۱) نتیجه فرضیه اول.. ۹۱
۵-۱-۲-۲) نتیجه فرضیه دوم.. ۹۲
۵-۱-۲-۳) نتیجه فرضیه سوم.. ۹۲
۵-۱-۲-۴) نتیجه فرضیه چهارم.. ۹۲
۵-۱-۲-۵) نتیجه فرضیه پنجم.. ۹۳
۵-۱-۲-۶) نتیجه فرضیه ششم.. ۹۳
۵-۱-۲-۷) نتیجه فرضیه هفتم.. ۹۳
۵-۱-۲-۸) نتیجه فرضیه هشتم.. ۹۴
۵-۲) پیشنهادات.. ۹۴
۵-۲-۱) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۹۷
۵-۳) محدودیت های تحقیق.. ۹۷
منابع.. ۱۰۰
پرسشنامه.. ۱۰۸
 
 
 
فهرست جداول
جدول(۳-۱) تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی      ۶۶
جدول(۳-۲) پایایی متغیر های تحقیق               ۷۱
جدول (۴-۱) توصیف متغیر جنسیت                           ۷۵
جدول (۴-۲) توصیف متغیر وضعیت تاهل                      ۷۶
جدول (۴-۳) توصیف متغیر میزان تحصیلات                    ۷۷
جدول (۴-۴) توصیف متغیرسابقه خدمت                       ۷۸
جدول (۴-۵) توصیف متغیرسن                               ۷۹
جدول (۴-۶) توصیف متغیر پرداخت کافی و مناسب             ۸۰
جدول (۴-۷) توصیف متغیر محیط امن و سالم                 ۸۱
جدول (۴-۸) توصیف متغیر گسترش ظرفیت های انسانی          ۸۲
جدول (۴-۹) توصیف متغیر امنیت کارکنان                   ۸۳
جدول (۴-۱۰) توصیف متغیر انسجام اجتماعی در سازمان کار   ۸۴
جدول (۴-۱۱) توصیف متغیر کار و کل فضای زندگی            ۸۵
جدول (۴-۱۲) توصیف متغیر حقوق فردی در سازمان            ۸۶
جدول (۴-۱۳) توصیف متغیر ارتباط اجتماعی زندگی شغلی      ۸۷
جدول (۴-۱۴) توصیف متغیر رضایت شغلی کارکنان             ۸۸
جدول (۴-۱۵) ضریب همبستگی بین پرداخت کافی و مناسب و رضایت شغلی کارکنا ن                                               ۹۰
جدول (۴-۱۶) ضریب همبستگی بین محیط امن وسالم و رضایت شغلی کارکنان                                                       ۹۱
جدول (۴-۱۷) ضریب همبستگی بین گسترش ظرفیت های انسانی و رضایت شغلی کارکنان                                                ۹۲
جدول (۴-۱۸) ضریب همبستگی بین امنیت کارکنان و رضایت شغلی کارکنان                                                         ۹۳
جدول (۴-۱۹) ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان                                     ۹۴
جدول (۴-۲۰) ضریب همبستگی بین حقوق فردی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان                                                ۹۵
جدول (۴-۲۱) ضریب همبستگی بین کار و کل فضای زندگی و رضایت شغلی کارکنان                                                ۹۶
جدول (۴-۲۲) ضریب همبستگی بین ارتباط اجتماعی زندگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان                                           ۹۷
جدول (۴-۲۳) نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی فریدمن       ۹۹
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار(۴-۱)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرجنسیت           ۷۵
نمودار(۴-۲)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر وضعیت تاهل     ۷۶
نمودار(۴-۳)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سطح تحصیلات     ۷۷
نمودار(۴-۴)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سابقه خدمت     ۷۸
نمودار(۴-۵)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سن             ۷۹
جدول (۴-۶) توصیف متغیر پرداخت کافی و مناسب             ۸۰
نمودار(۴-۷)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر محیط امن و سالم                                                      ۸۱
نمودار(۴-۸)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر گسترش ظرفیتهای انسانی                                            ۸۲
نمودار(۴-۹)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر امنیت کارکنان  ۸۳
نمودار(۴-۱۰)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرانسجام اجتماعی در سازمان کار                                    ۸۴
نمودار(۴-۱۱)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرکار و کل فضای زندگی                                             ۸۵
نمودار(۴-۱۲)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرحقوق فردی در سازمان                                             ۸۶
نمودار(۴-۱۳)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرارتباط اجتماعی زندگی شغلی                                      ۸۷
نمودار(۴-۱۴)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر رضایت شغلی کارکنان                                              ۸۸
فهرست اشکال
شکل ۱-۱)مدل والتون                                    ۱۴
شکل ۲-۱)مزایای کیفیت خدمات                            ۳۱
شکل ۲-۲)ادراک کیفیت                                    ۳۲
شکل ۲-۳)مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات              ۳۴
 
 
 
چکیده
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط کاری چالشی تر، و موًثر تر برایافراد در کلیه سازمان فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاًثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان استان گیلان می باشد. متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: پرداخت منصفانه، قانون گرایی، فرصت رشد مداوم، وابستگی اجتماعی، تاًمین امنیت، توسعه قابلیت های فردی، ایمنی محیط، یکپارچگی اجتماعی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان که شامل ۴۰۷۱۳ کارمند در ۷۳ دستگاه اجرایی می باشد.  برای تعین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد ۳۸۰ نمونه از میان کارکنان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه، انتخاب و  پس از اینکه پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و مقدار آن ۹۹% بدست آمدکه بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور بود. سپس طریق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیر های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان مثبت و معنی دار می باشد.
کلمات کلیدی:کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، ابعاد کیفیت، رضایت شغلی،دستگاه های اجرایی
تعداد صفحه : ۱۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***