پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان رشت)


 

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (.M.A)                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش داخلی

عنوان:

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان رشت)

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود شبگو منصف

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول کلیّات تحقیق. ۲
۱-۱مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسئله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۴-چهارچوب نظری تحقیق. ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۸
۱-۶- اهداف علمی تحقیق. ۹
۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها. ۹
۱-۷-۱- تعریف نظری. ۹
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی. ۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق. ۱۰
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۲
۲-مقدمه. ۱۳
۲-۱-ادبیات نظری. ۱۴
۲-۱-۱-۱- تعاریف قدیم بازاریابی. ۱۴
۲-۱-۱-۲- تعاریف جدید بازاریابی. ۱۵
۲-۱-۲- آمیخته بازاریابی. ۱۷
۲-۱-۲-۱- آمیخته محصول. ۱۹
۲-۱-۲-۲- آمیخته قیمت. ۱۹
۲-۱-۲-۳- آمیخته توزیع. ۱۹
۲-۱-۲-۴- آمیخته ترفیع. ۲۰
۲-۱-۳- نتیجه آمیخته بازاریابی. ۲۱
۲-۱-۴- بازاریابی و مصرف کنندگان. ۲۱
۲-۱-۵- تعریف مصرف. ۲۱
۲-۱-۶- رفتار مصرف کننده. ۲۲
۲-۱-۷- فرایند تصمیم گیری خریدار. ۲۲
۲-۱-۷-۱- شناخت نیاز. ۲۳
۲-۱-۷-۲- جستجوی اطلاعات. ۲۴
۲-۱-۷-۳- ارزیابی جایگزین ها. ۲۴
۲-۱-۷-۴- تصمیم خرید. ۲۴
۲-۱-۷-۵- رفتار پس از خرید. ۲۵
۲-۱-۸- تعریف محیط زیست. ۲۵
۲-۱-۱۰- مدیریت اقتصادى محیط زیست. ۲۶
۲-۱-۱۱-مصرف سبز. ۲۷
۲-۱-۱۲- مصرف کنندگان سبز. ۲۸
۲-۱-۱۳- بازاریابی سبز. ۳۰
۲-۱-۱۴- بازاریابی سبز در مسیر تکامل. ۳۳
۲-۱-۱۴-۱- عصر اول (بازاریابی سبز اکولوژیکی). ۳۳
۲-۱-۱۴-۲-عصر دوم (بازاریابی سبز محیطی). ۳۴
۲-۱-۱۴-۳- به سوی عصر سوم (بازاریابی سبز پایدار). ۳۵
۲-۱-۱۵- سطوح بازاریابی سبز. ۳۵
۲-۱-۱۶- تقسیم بندی بازار سبز. ۳۶
۲-۱-۱۶-۱- سبزهای خالص واقعی. ۳۶
۲-۱-۱۶-۲- سبزهای پشتیبان. ۳۶
۲-۱-۱۶-۳-جوانه ها. ۳۶
۲-۱-۱۶-۴- نق زن ها. ۳۷
۲-۱-۱۶-۵-بی توجه ها. ۳۷
۲-۱-۱۷-آمیخته بازاریابی سبز. ۳۷
۲-۱-۱۷-۱- محصول سبز. ۳۷
۲-۱-۱۷-۲- ترفیع سبز. ۳۹
۲-۱-۱۷-۳-قیمت سبز. ۳۹
۲-۱-۱۷-۴- توزیع سبز. ۴۰
۲-۱-۱۷-۵- تصمیم خرید سبز. ۴۱
۲-۱-۱۸- بازاریابی سبز در ایران. ۴۲
۲-۱-۱۹-مزیت های بازاریابی سبز. ۴۳
۲-۱-۲۰- سه کلید برای بازاریابی سبز موفق. ۴۳
۲-۱-۲۰-۱- خالص و واقعی باشید. ۴۴
۲-۱-۲۰-۲-  به مشتریانتان  آموزش دهید. ۴۴
۲-۱-۲۰-۳-  به آنها فرصت شرکت کردن دهید. ۴۴
۲-۱-۲۱- پتانسیل ها و چالشهای بازاریابی سبز در ایران. ۴۴
۲-۲- پیشینه تحقیق. ۴۶
۲-۲-۱- پیشینه داخلی. ۴۶
۲-۲-۱- پیشینه خارجی. ۴۹
فصل سوم روش اجرای تحقیق. ۵۲
۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- فرایند اجرای تحقیق. ۵۳
۳-۳- روش اجرای تحقیق. ۵۳
۳-۴- جامعه آماری. ۵۴
۳-۵- روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه. ۵۵
۳-۶- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات. ۵۵
۳-۷- ابزارهای گردآوری اطلاعات. ۵۶
۳-۸- روایی. ۵۸
۳-۹- پایایی. ۵۹
۳-۱۰- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. ۶۰
۳-۱۰-۱- بخش توصیفی داده ها. ۶۰
۳-۱۰-۲- بخش تحلیلی داده ها. ۶۱
فصل چهارم نتایج. ۶۲
۴-۱- مقدمه. ۶۳
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۳
۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق. ۶۷
۴-۴- بررسی مدل تحقیق. ۷۳
۴-۴-۱- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. ۷۳
۴-۴-۲- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری. ۷۴
۴-۴-۳- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق. ۷۵
۴-۵- آزمون فرضیه ها. ۷۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. ۷۸
۵-۱- مقدمه. ۷۹
۵-۲- نتایج آمار توصیفی. ۷۹
۵-۳- نتایج آمار استنباطی. ۸۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق. ۸۱
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۸۲
۵-۶- پیشنهادان آتی. ۸۲
منابع. ۸۴
پیوست. ۹۱
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره۲-۱- مانع موجود میان حرف و عمل مصرف کنندگان سبز. ۳۰
جدول شماره۳-۱- معیارهای محصول سبز. ۵۶
جدول شماره۳-۲- معیارهای ترفیع سبز. ۵۶
جدول شماره۳-۳- معیارهای قیمت سبز. ۵۷
جدول شماره۳-۴- معیارهای توزیع سبز. ۵۷
جدول شماره۳-۵- معیارهای خرید سبز. ۵۸
جدول ‏۳-۶- ضریب آلفای کرونباخ. ۶۰
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۳
جدول۴-۲- توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۶۴
جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ دهندگان. ۶۵
جدول۴-۴- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. ۶۶
جدول۴-۵- توصیف متغیر محصول. ۶۷
جدول۴-۶- توصیف متغیر تبلیغ. ۶۸
جدول۴-۷- توصیف متغیر توزیع. ۶۹
جدول۴-۸- توصیف متغیر قیمت. ۷۱
جدول۴-۹- توصیف متغیر تصمیم خرید سبز. ۷۲
جدول ۴-۱۰- شاخص های معنی داری و برازش مدل. ۷۵
 
 
 
فهرست اشکال/ نمودارها
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق. ۸
شکل۱-۲- ابزارهای مخصوص بازاریابی. ۱۸
شکل۲-۱- فرایند تصمیم گیری خرید. ۲۳
نمودار۴-۱- نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۴
نمودار۴-۲- نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۶۵
نمودار۴-۳- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. ۶۶
نمودار۴-۴- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان. ۶۷
نمودار۴-۵- هیستوگرام  متغیر محصول. ۶۸
نمودار۴-۶- هیستوگرام  متغیر تبلیغ. ۶۹
نمودار۴-۷- هیستوگرام  متغیر توزیع. ۷۰
نمودار۴-۸- هیستوگرام  متغیر قیمت. ۷۱
نمودار۴-۹- هیستوگرام  متغیر تصمیم خرید سبز. ۷۲
نمودار ۴-۱۰- آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد). ۷۳
نمودار ۴-۱۱- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری). ۷۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه شهرستان رشت انجام گرفته است. با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، با بهره گرفتن از فرمول جامعه نامحدود نمونه ای مشتمل بر ۳۴۸ نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مذکور به شیوه غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیده و بررسی شدند. به منظور بررسی رابطه آمیخته بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کننده، از طریق پرسشنامه استاندارد به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی است. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز مصرف کننده و با بهره گرفتن از مدل یاری بوزنجانی که شامل متغیرهای محصول سبز، تبلیغ سبز، توزیع سبز، قیمت سبز و تصمیم خرید سبز بوده، طراحی گردیده است. در نهایت با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد و مشخص گردید،  که به ترتیب هر یک از ابعاد تبلیغ، محصول، قیمت و توزیع از آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند.
واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده، فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***