پایان نامه ارشد: امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان : امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: برنامه ریزی توریسم

عنوان:

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

(مطالعه موردی: روستای دره زرشک- منطقه تفت)

استاد راهنما:

دکتر شوکت مقیمی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد حمزه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات طرح تحقیق……………………………..۱

۱-۱ مقدمه…………………………. ۱

۱-۲ اهداف تحقیق…………………………. ۳

۱-۳ هدف اصلی…………………………. ۳

۱-۴ پیشینه تحقیق…………………………. ۳

۱-۵ سؤال ها و فرضیه های تحقیق…………………………. ۴

۱-۵-۱ سؤال ها…………………………. ۴

۱-۵-۲ فرضیه ها…………………………. ۴

۱-۶ متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………. ۵

۱-۶-۱ متغیرهای مستقل…………………………. ۵

۱-۷ متغیرهای وابسته…………………………. ۵

۱-۸ روش تحقیق و مراحل انجام کار…………………………. ۶

۱-۹ مفاهیم و واژه های کلیدی…………………………. ۷

فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………….۸

۲-۱ مقدمه…………………………. ۸

۲-۲ انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن…………. ۸

۲-۲-۱ بازگردانی…………………………. ۱۰

۲-۲-۲ احیا ………………………….۱۱

۲-۲-۳ اکوسیستم های جایگزین…………………………. ۱۲

۲-۲-۴ چشم پوشی………………………….۱۲

۲-۳ مقایسه گزینه ها به روش سلسله مراتبی(AHP)……………… 13

۲-۴ تحلیل برازندگی زمین معدنکاری شده…………………………. ۱۴

۲-۵ نمونه های تغییر کاربری معدن متروکه در سطح جهانی………….. ۱۶

۲-۵-۱ معدن الماس کیمبرلی…………………………. ۱۶

۲-۵-۲ گلدریف سیتی…………………………. ۱۸

۲-۵-۳ پروژه ادن( Eden Project) ………………………….20

۲-۵-۴ دستاوردهای پروژه ادن…………………………. ۲۱

۲-۵-۵ سد باطله کنکات…………………………. ۲۲

۲-۵-۶ معدن  مس آلاسکا…………………………. ۲۳

۲-۵-۷ بازسازی کارخانه ذوب و محل انباشت باطله معدن مس نوادا……..۲۴

۲-۵-۸ معادن آهن استیپ راک…………………………. ۲۶

۲-۵-۹ معدن طلا و مس کاباکال…………………………. ۲۸

۲-۵-۱۰ منطقه Cove3- پروژه AML………………………….

۲-۶ چشم انداز…………………………. ۳۲

۲-۷ مورفولوژی چشم انداز…………………………. ۳۴

۲-۸ اکولوژی چشم انداز…………………………. ۳۵

۲-۹ ارزش گذاری سبز  Green Accounting……………………

۲-۹-۱ ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی………….. ۳۶

۲-۹-۲ توسعه پایدار…………………………. ۳۷

۲-۱۰ گردشگری…………………………. ۳۸

۲-۱۰-۱ انگیزه های سفر…………………………. ۴۰

۲-۱۰-۲ گونه های گردشگری…………………………. ۴۱

۲-۱۰-۳ گردشگری از نظر مکان مقصد……………………… ۴۲

۲-۱۱ گردشگری پایدار…………………………. ۴۵

۲-۱۲ نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار…………….. ۵۱

۲-۱۲-۱ راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی………… ۵۱

۲-۱۳ اکوتوریسم و جوامع محلی…………………………. ۵۳

۲-۱۴ گردشگری روستایی…………………………. ۵۷

۲-۱۵ مدرنیته و گردشگری…………………………. ۶۰

۲-۱۶ برنامه ریزی گردشگری و فرآیند توسعه……………. ۶۳

۲-۱۷ مزایای گردشگری برای منطقه……………………… ۶۸

۲-۱۷-۱ اقتصادی…………………………. ۶۹

۲-۱۷-۲ اجتماعی…………………………. ۶۹

۲-۱۷-۳ توسعه…………………………. ۶۹

۲-۱۷-۴ احساس هویت و غرور ملی…………………………. ۷۰

۲-۱۷-۵ پشتیبانی از حفظ منابع طبیعی…………………… ۷۰

۲-۱۸ گردشگری و درآمد ملی…………………………. ۷۰

۲-۱۹ گردشگری و اشتغال………………………….۷۲

۲-۲۰ گردشگری و فرهنگ………………………….۷۵

۲-۲۱ مثالی از بهره برداری غیراصولی وبی رویه ازمعادن سنگ، به عنوان عامل اصلی تخریب منابع طبیعی تکاب……۷۶

۲-۲۲ گزینه ها ی مورد بحث…………………………. ۸۰

۲-۲۳ معیارهای مورد بحث…………………………. ۸۱

فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه……۸۴

۳-۱ مقدمه…………………………. ۸۴

۳-۲ معرفی (یزد- تفت- روستای دره زرشک)…………. ۸۶

۳-۳ زمین شناسی ناحیه…………………………. ۸۸

۳-۴ ژئومورفولوژی…………………………. ۹۰

۳-۵ گسله های مهم…………………………. ۹۳

۳-۶ توپوگرافی ناحیه…………………………. ۹۳

۳-۷ خاک شناسی…………………………. ۹۶

۳-۸ گسله های مهم…………………………. ۹۶

۳-۸-۱ گسله کلمرد…………………………. ۹۷

۳-۸-۲ گسله پشت بادام…………………………. ۹۷

۳-۸-۳ گسل درونه…………………………. ۹۷

۳-۸-۴ گسله دهشیر- بافت…………………………. ۹۷

۳-۸-۵ گسله شهر بابک…………………………. ۹۸

۳-۸-۶ گسل نایبند…………………………. ۹۸

۳-۸-۷ گسله دره زرشک…………………………. ۹۹

۳-۹ ویژگی های اقلیمی…………………………. ۱۰۱

۳-۱۰ منطقه آسایش………………………….۱۰۳

۳-۱۱ جریانات هوایی موثر بر منطقه…………………………. ۱۰۴

۳-۱۱-۱ توده هوای آرکتیکArctic………………………….

۳-۱۱-۲ توده هوای قطبی بری Polar Continental…………………….

۳-۱۱-۳ توده هوای قطبی بحریPolar Maritime……………………..

۳-۱۱-۴ توده هوای حاره بری Tropical Continental………………….

۳-۱۱-۵ توده هوای حاره بحری Tropical Marihine………………….

۳-۱۱-۶ رژیم دمایی منطقه…………………………. ۱۰۶

۳-۱۱-۷ بارندگی………………………….۱۰۹

۳-۱۱-۸ باد ………………………….۱۱۳

۳-۱۱-۹ روزهای یخبندان…………………………. ۱۱۵

۳-۱۱-۱۰ رطوبت نسبی…………………………. ۱۱۶

۳-۱۱-۱۱ ساعات آفتابی…………………………. ۱۱۹

۳-۱۱-۱۲ ابرناکی…………………………. ۱۲۰

۳-۱۱-۱۳ تبخیر…………………………. ۱۲۰

۳-۱۲ سابقه زلزله در منطقه ………………………….۱۲۱

۳-۱۳ اکوسیستم منطقه…………………………. ۱۲۱

۳-۱۴ هیدرولوژی…………………………. ۱۲۲

۳-۱۴-۱ آبهای سطحی…………………………. ۱۲۲

۳-۱۴-۲ آبهای زیرزمینی…………………………. ۱۲۵

۳-۱۵ سیل خیزی و رواناب حوزه…………………………. ۱۲۷

۳-۱۶ حیات گیاهی و جانوری منطقه……………………. ۱۲۹

۳-۱۷ نقش گونه های جانوری در زنجیره غذایی و اقتصاد منطقه……….۱۳۱

۳-۱۸ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان یزد…..۱۳۲

۳-۱۸-۱ منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران………………… ۱۳۴

۳-۱۹ ویژگی های اقتصادی ناحیه…………………………. ۱۳۷

۳-۲۰ جغرافیای انسانی ناحیه…………………………. ۱۳۸

۳-۲۰-۱ جمعیت…………………………. ۱۳۸

۳-۲۰-۲ مهاجرت…………………………. ۱۴۰

۳-۲۰-۳ اشتغال ………………………….۱۴۰

۳-۲۱ معماری منطقه…………………………. ۱۴۱

۳-۲۲ گردشگری در منطقه…………………………. ۱۴۳

۳-۲۲-۱ جاذبه های گردشگری در شهرستان تفت………۱۴۴

۳-۲۳ شبکه راه های دسترسی به ناحیه………………… ۱۴۶

۳-۲۳-۱ شبکه راه های زمینی………………………….۱۴۶

۳-۲۳-۲ شبکه حمل و نقل ریلی…………………………. ۱۴۸

۳-۲۳-۳ شبکه ارتباطات هوایی…………………………. ۱۴۸

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات………۱۵۰

۴-۱ مقدمه…………………………. ۱۵۰

۴-۲ معیارهای مورد بحث…………………………. ۱۵۱

۴-۳ یافته های تحقیق…………………………. ۱۵۲

۴-۳-۱ اثرات معدن کاری بر منطقه دره زرشک…………………. ۱۵۲

۴-۳-۱-۱ کیفیت هوا و اقلیم…………………………. ۱۵۳

۴-۳-۱-۲ کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی……………………….۱۵۳

۴-۳-۱-۳ کیفیت و کمیت آب های سطحی…………………….. ۱۵۴

۴-۳-۱-۴ خاک…………………………. ۱۵۴

۴-۳-۱-۵ پوشش گیاهی و رویشگاه های طبیعی……………… ۱۵۵

۴-۳-۱-۶ حیات وحش و زیستگاه های جانوری………………… ۱۵۶

۴-۳-۱-۷ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست……۱۵۶

۴-۳-۱-۸ محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………. ۱۵۷

۴-۳-۱-۹ کاربری اراضی………………………….۱۵۸

۴-۳-۱-۱۰ چشم اندازهایطبیعی………………………….۱۵۸

۴-۳-۱-۱۱ میراث تاریخی و فرهنگی…………………………. ۱۵۹

۴-۳-۱-۱۲ گردشگری………………………….۱۵۹

۴-۳-۱-۱۳ تامین زیرساخت ها جهت پروژه…………………. ۱۵۹

۴-۴ تحلیل یافته ها…………………………. ۱۶۱

۴-۵ آزمون فرضیات…………………………. ۱۶۶

۴-۵-۱ گزینه ها…………………………. ۱۶۶

۴-۵-۲ معیار ها ………………………….۱۶۷

۴-۶ بررسی پایایی و روایی متغیرهای مورد مطالعه …………….۱۷۹

۴-۷ نیازها و امکانات موجود در معدن دره زرشک جهت تغییر کاربری به سایت گردشگری…….۱۸۲

۴-۷-۱ امکانات موجود…………………………. ۱۸۲

۴-۷-۱-۱ شهرک مسکونی…………………………. ۱۸۲

۴-۷-۱-۲ زیرساخت ها…………………………. ۱۸۲

۴-۷-۱-۳ ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی…….. ۱۸۳

۴-۷-۱-۴ پیت معدن و دامپهای باطله…………………………. ۱۸۵

۴-۷-۱-۵ نیروی انسانی…………………………. ۱۸۵

۴-۷-۲ تغییر کاربری امکانات موجود جهت ایجاد سایت گردشگری……۱۸۵

۴-۷-۲-۱ شهرک مسکونی…………………………. ۱۸۵

۴-۷-۲-۲ زیرساخت ها…………………………. ۱۸۵

۴-۷-۲-۳ ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی………. ۱۸۶

۴-۷-۲-۴ پیت معدن و دامپهای باطله…………………………. ۱۸۷

۴-۷-۲-۵ نیروی انسانی…………………………. ۱۸۷

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری نهایی اثبات فرضیات…….. ۱۸۸

۵-۱ پیشنهادها و راهکارها…………………………. ۱۸۹

۵-۱-۱ کاهش اثرات منفی پروژه استخراج معدن روباز دره زرشک……۱۹۰

۵-۲ نتیجه گیری………………………….۱۹۳

منابع و مآخذ………………………….۱۹۶

چکیده:

توسعه پایدار، از جمله مسایل کلیدی و پرکاربرد دنیای نوین به شمار می رود. صنعت گردشگری نیز در پیوند مستقیم با جغرافیا، از این مقوله مستثنی نیست. تغییر کاربری سایت معدن متروکه (اعم از روباز و زیرزمینی)، در دهه های اخیر از اهمیت بسزایی در سطح بین المللی برخوردار بوده، چنانکه نمونه های متعددی از این دست در سرتاسر دنیا یافت می شود؛ در حالیکه در کشور ما هنوز در این راستا اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. در این پایان نامه نیز، سعی شده تا پیوند میان مثلث گردشگری و معدن و جغرافیا، از دیدگاهی نوین مورد بررسی قرار گیرد. استان یزد با برخورداری از اقلیم خاص و منابع سرشار معدنی از یک سو و اهمیت اجرای توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی پس از معدن کاری از سوی دیگر، پتانسیل آن را دارد تا پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بیشتری در سطح استان باشد؛ در این راستا با بهره گرفتن از نرم افزار Expert Choice و روش تحلیل سلسله مراتبی MADM(AHP)، سعی گردید تا در راستای اجرای گردشگری پایدار، امکان سنجی تغییر کاربری معدن متروکه روباز واقع در روستای دره زرشک(منطقه تفت)، به سایت توریستی مورد بررسی قرار گیرد ونتیجه به دست آمده نمایانگر برتری گزینه سایت توریستی نسبت به سایر گزینه هاست که معیارهای اقتصادی و اجتماعی در این وزن دهی بیشترین تاثیر را داشته اند. امید است تا این مقال راهگشایی باشد برای اجرای گردشگری پایدار در سایت های معدن متروکه که پراکندگی آنها در میهن عزیز ما ایران، بسی قابل تامل می باشد.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

بازسازی معدن به مجموعه ای از عملیاتی اطلاق می گردد که زمین های استخراجی را برای استفاده مجدد آماده می سازد. در معادن سطحی آلوده سازی اراضی توسط پیت و محل های دمپ باطله، همچنین نیاز روزافزون به زمین جهت کشاورزی، امور دامی و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه، شرایط اقلیمی و قابلیت های زمین های استخراجی، عملیات بازسازی را از مراحل اولیه طراحی و استخراج مد نظر قرار دهند     (Monterroso: 1998: 442).

در طی دو دهه گذشته، رواج جهانی توسعه پایدار، صنایع معدنی را به تامل در مورد راهبردهایی سازگارتر و هماهنگ تر با محیط زیست واداشته است. با توجه به اینکه تاثیر بهره برداری از منابع معدنی روی زمین دربرگیرنده سایت معدن، با بستن معدن از بین نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، باید زمین بر جای مانده از معدنکاری را برای جوامع محلی به شکلی مفید در آورد به طوری که خطری برای اکوسیستم میزبان نیز نداشته باشد(Cao: 2007: 474).

در واقع، تجلی توسعه پایدار در حرفه ای چون معدنکاری که با منابع تجدیدناپذیر سر و کار دارد، در بازسازی موفقیت آمیز زمین معدنکاری شده نهفته است. برای داشتن یک بازسازی موفق پیش از هر چیز نیاز به دانستن خروجی­ها، یا همان اهداف بازسازی است. مطابق با تقسیم بندی آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا (EPA) به طور کلی عملیات بازسازی معدن، به منظور رسیدن به یکی از اهداف( صفحه بعد)، به انجام می رسد(Monterroso: 1998: 444):

– بازگردانی ناحیه، به شرایط پیش از معدنکاری به دقیق ترین وجه ممکن، به شکلی که اکوسیستم منطقه دستخوش آماده سازی ناحیه جهت یک کاربری بهینه می گردد که با کاربری اولیه سایت کاملا تفاوت دارد. در این حالت، کاربری جدید اتخاذ شده، کلا منافع بیشتری نسبت به کاربری پیش از معدنکاری برای جامعه در پی خواهد داشت.

– تبدیل نواحی با ارزش های اکولوژیکی بالا که بهره وری پایینی پیش از معدنکاری داشته اند، به یک شرایط بهره ده و باثبات را احیا می گویند.

به عبارت دیگر، معدنکاری، استفاده ای موقت از زمین است و اصل توسعه پایدار، استقرار و تثبیت یک کاربری زمین نهایی قابل قبول را پس از بستن معدن، تحمیل می کند. بنابراین، هسته مرکزی بازسازی معدن، شناسایی پتانسیل زمین های معدنکاری شده برای کاربری هایی سودمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. منظور از انتخاب یک کاربری بهینه برای یک زمین معدنکاری شده، شناسایی کاربری های نهایی پاینده است؛ برازندگی زمین در کنار آسیب پذیری خود کاربری، پایندگی یک کاربری را تعریف می کند. به طوریکه یک کاربری نهایی پایدار، باید دارای حداکثر برازندگی و حداقل آسیب پذیری باشد( سلطان محمدی: ۱۳۸۶).

۲-۱- اهداف تحقیق

– امکان سنجی تغییر وضعیت معدن متروکه روباز دره زرشک به ناحیه گردشگری

– بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی درپی ایجاد سایت توریستی در منطقه

۳-۱- هدف اصلی

– تحقق برپایی توسعه پایدار از طریق تبدیل یک معدن متروکه روباز در روستای دره زرشک( از توابع تفت) به یک سایت توریستی – تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی

۴-۱- پیشینه تحقیق

در سطح جهانی، در زمینه تغییر کاربری معادن متروکه به سایت توریستی به عنوان نمونه می توان به دو سایت توریستی- تفریحی کیمبرلی و گلدریف سیتی در آفریقای جنوبی و نیز به پروژه ادن (Eden Project) در انگلستان اشاره کرد که هریک در نوع خود قابل توجه و منحصر بفرد می باشند. همچنین نمونه های دیگری از این دست و با کاربری های متنوع وجود دارند که در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته­اند. از آنجا که موضوع این پایان نامه در نوع خود و در سطح ملی، احتمالا مقوله­ای جدید است چراکه نمونه مشابهی برای مطالعه و بررسی و مقایسه در زمینه تغییر کاربری معدن متروکه صرفا به سایت توریستی یافت نگردید به جز پایان نامه ارشد سلطان محمدی(۱۳۸۶) در رشته استخراج معدن دانشگاه پلی تکنیک، در زمینه تحلیل برازندگی معدن موته در استان یزد، که بر تحلیل برازندگی پس از معدنکاری تاکید دارد. از این رو امید است تا در آینده ای نزدیک، با توجه به منابع معدنی و نیز ازدیاد معادن متروکه روباز در مملکت ما، در بررسی و امکان سنجی تغییر کاربری آن معادن متروکه و نیل به اهداف بلندمدت در زمینه گردشگری پایدار، در این باره اهتمام بیشتری صورت پذیرد.

۵-۱- سوال ها و فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱- سوال ها

– آیا بر مبنای تحلیل برازندگی معدن متروکه مذکور، تغییر کاربری منطقه معدنکاری شده(دره زرشک)، توانایی حفظ پویایی اقتصادی این مکان را دارد یا خیر؟

– با توجه به شرایط ذکر شده در این تحقیق و با بررسی تمام گزینه ها،آیا امکان تبدیل به سایت توریستی( گردشگری- تفریحی)، پس از بهره برداری از این معدن، وجود دارد یا خیر؟

۲-۵-۱- فرضیه ها

– بنظر می رسد تغییر کاربری معدن متروکه دره زرشک پس از بهره برداری می­تواند پویایی اقتصادی این مکان را حفظ نماید.

– تغییر کاربری سایت معدن متروکه روباز دره زرشک ، امکان آن را دارد تا به یک سایت توریستی بدل گردد.

۶-۱- متغیرها و شاخص های تحقیق

۱-۶-۱- متغیرهای مستقل

– جامعه محلی( میزبان)

– اقلیم منطقه( میکروکلیما)

– اثرات باقیمانده از عملیات بهره برداری و استخراج معدن( در مدت ۱۳ سال)

۷-۱- متغیرهای وابسته

– امکان تغییر کاربری سایت معدن متروکه

– امکان پیاده کردن گزینه های رایج کاربری سایت معدن متروکه

– امکان بدل شدن این سایت به یک سایت توریستی- تفریحی

– پیاده کردن ایده اکوتوریسم در منطقه( روستای دره زرشک)، بر مبنای توسعه توریسم پایدار.

۸-۱- روش تحقیق و مراحل انجام کار

تصمیم گیری در مسایلی از نوع توسعه پایدار، که در آن متغیرهای سنجش ناپذیر و محدودیت های ضد و نقیض زیادی وجود داشته و این تصمیم گیری باید افراد ذینفع مختلف با علایق و ارزش­های متضاد را که در تعامل با یکدیگرند متقاعد سازد، کار بسیار پیچیده ای می نماید. بنابراین تنها راه حل برخورد با چنین مسائلی، داشتن یک دید چند بعدی نسبت به آنهاست. لذا تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [۱]MADM، که کاربرد تعداد بسیاری از آنها امروزه رواج پیدا کرده است، برای تحلیل چنین مسائلی، بسیار مناسبند( عطایی: ۱۳۸۹: ۴۷).

در مرحله اصلی این پایان نامه که به تفصیل در بخش پنجم به آن پرداخته خواهد شد، با همکاری تنی چند از کارشناسان مربوطه پرسشنامه های تدوین شده پاسخ داده شد و با تکنیک نرم افزار(Expert Chioce) به گزینه های مورد بحث بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه وزن دهی گردید.

برای ارزیابی اوزان شاخص ها استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP[2]می تواند بسیار راهگشا باشد. با این حال در هنگامی که تعداد شاخص ها و گزینه ها زیاد بوده و نیاز به تصمیم گیری های گروهی باشد، مقایسات زوجی مورد نیاز این روش، می تواند زمان بر و طاقت فرسا باشد. در این صورت استفاده از روش های ساده تر همچون روش مقیاس توصیه می گردد (همان منبع: ۴۸).

[۱]Multi- Attribute Decision- Making

[۲]Analytical Hierarchy Process

تعداد صفحه : ۲۳۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***