پایان نامه ارشد: اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :  اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی


 
 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

 

عنوان :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 

استاد راهنما :

دکتر امیررضا کیقبادی

 

استاد مشاور :

علی نعمتی

 

پائیز    ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه
فصل اول :کلیات پژوهش 
مقدمه ………………………………………………… ۲

 • اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • سؤال پژوهش………………………………………. ۴
 • اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش و انگیزه انتخاب آن…. ۵
 • اهداف پژوهش…………………………………….. ۶
 • فرضیه های پژوهش…………………………………. ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی……………………………….. ۸
۱-۵-۱-۱ فرضیه های فرعی…………………………. ۸

 • چارچوب نظری پژوهش………………………………. ۹
 • مؤلفه های پژوهش………………………………… ۱۰

۱-۷-۱ متغیرهای کیفی و کمی……………………… ۱۱
۱-۷-۲ نسبت های مالی……………………………. ۱۱

 • پیشینه پژوهش………………………………….. ۱۲

۱-۸-۱  انواع متغیر ها در پیشینه پژوهش………… ۱۵

 • کاربردهای پژوهش………………………………… ۱۶
 • روش پژوهش………………………………………. ۱۶

۱-۱۰-۱ مدل پژوهش……………………………….. ۱۸

 • قلمرو پژوهش…………………………………….. ۱۹
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………. ۱۹
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………… ۲۰
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. ۲۰
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ……… ۲۱

۱-۱۵-۱ نسبت های مالی…………………………… ۲۲
۱-۱۵-۲  ریسک اعتباری…………………………… ۲۵
۱-۱۵-۳  داده کاوی………………………………. ۲۶
۱-۱۵-۴ ماشین بردارپشتیبان……………………… ۲۷
عنوان                                                                                                                 صفحه
۱-۱۵-۵ درخت تصمیم………………………………. ۲۷
۱-۱۵-۶ شبکه های عصبی…………………………… ۲۸
فصل دوم :ادبیات پژوهش
مقدمه………………………………………………… ۳۰

 • چارچوب نظری پژوهش………………………………. ۳۱
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن……………… ۳۴

۲-۲-۱ ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان ۳۵
– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………. ۳۶           
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… ۴۲

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها ۴۳

۲-۳-۱ مدلهای امتیازدهی اعتباری………………… ۴۶
۲-۳-۲ ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان………… ۴۷
۲-۳-۳ اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان ……….. .۴۸
۲-۳-۴ معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان ……. .۴۹
۲-۳-۵ مزایا و محدودیت های مدل رتبه بندی اعتباری. ۵۱
۲-۳-۶ سیستم های رتبه بندی اعتباری……………… ۵۲
– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… ۵۳
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… ۵۵

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی….. ۵۷

– مطالعات انجام شده در داخل کشور ………….. ۵۸
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… ۶۲

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن…………………. ۶۳

۲-۵-۱ گام های داده کاوی……………………….. ۶۴
۲-۵-۲ کاربردهای داده کاوی……………………… ۶۵

 • بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی ۶۷

– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… ۶۸
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… ۷۱

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………….. ۷۲

عنوان                                                                                                                 صفحه
فصل سوم : روش شناسائی پژوهش (متدولوژی)  
مقدمه………………………………………………… ۷۶

 • روش پژوهش………………………………………. .۷۸
 • جامعه آماری…………………………………….. ۸۰
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………… ۸۱
 • فرضیه های پژوهش………………………………… ۸۲

۳-۴-۱ فرضیه اصلی ………………………………. .۸۲
۳-۴-۱-۱ فرضیه های فرعی………………………… ۸۲

 • قلمرو پژوهش…………………………………….. ۸۳
 • ابزار و روش گردآوری داده ها…………………… ۸۳
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………… ۸۴
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی…………….. ۸۵

۳-۸-۱ شبکه های عصبی ……………………………. ۸۵
۳-۸-۲ ماشین بردارپشتیبان………………………. ۹۶
۳-۸-۳ درخت تصمیم ……………………………… ۱۰۰

 • مؤلفه های پژوهش……………………………….. ۱۰۲

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………….. ۱۰۶

 • توصیف داده های گردآوری شده……………………. ۱۰۷
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………….. ۱۱۲
 • تحلیل داده ها و مطالعه اعتبار مدل با بهره گیری از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های پژوهش)…………………………. ۱۱۳

۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی………………………… ۱۱۳
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی…………. ۱۱۶
۴-۳-۱-۱ آزمون فرضیه فرعی اول…………………. ۱۱۶
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول…….. ۱۱۷
۴-۳-۱-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم…………………. ۱۱۸
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم…….. ۱۲۱
۴-۳-۱-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم…………………. ۱۲۳
عنوان                                                                                                                 صفحه
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…….. ۱۲۶

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی ۱۲۹

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    
مقدمه……………………………………………….. ۱۳۱

 • نتایج حاصل از یافته های پژوهش (قبول و یا رد فرضیه ها) ۱۳۱

۵-۱-۱- نتایج حاصل از مطالعه آزمون فرضیه اصلی…. ۱۳۲
۵-۱-۱-۱ نتیجه فرضیه فرعی اول…………………. ۱۳۲
۵-۱-۱-۲ نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………… .۱۳۳
۵-۱-۱-۳ نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………. ۱۳۴

 • نتیجه گیری کلی پژوهش………………………….. ۱۳۵
 • مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات ………….. ..۱۳۸
 • محدودیت ها و معضلات پژوهش……………………… ۱۳۸
 • پیشنهادات………………………………………. ۱۳۹

۵-۵-۱ پیشنهادات حاصل از پژوهش………………… ۱۳۹
۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی……….. ۱۴۱
۵-۵-۳ پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………. ۱۴۲
منابع و مآخذ
      منابع فارسی……………………………………. ۱۴۶
منابع انگلیسی………………………………. ۱۴۸
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه
 

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
 • جدول متغیر های مورد بهره گیری در بعضی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… ۱۵
 • جدول اندازه نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. ۶۶
 • جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. ۷۰
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… ۷۳
 • جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. ۱۰۸
 • جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
 • جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
 • جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
 • جدول تبیین متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. ۱۱۸
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. ۱۲۲
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. ۱۲۷
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. ۱۳۳
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. ۱۳۴
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. ۱۳۵

فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه
۴-۱ نمودار چگونگی توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل…….. ۱۰۷

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها………………. ۱۰۸
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها………………………. ۱۰۹
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها………………. ۱۱۰

 
فهرست شکل ها
 
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 • شکل مدل مفهومی پژوهش……………………………………… ۱۸
 • شکل مدل مفهومی پژوهش……………………………………… ۳۳
 • شکل چگونگی ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ………. 114
 • شکل چگونگی اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ……… 115
 • شکل اندازه صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان …… ۱۱۷
 • شکل اندازه صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم …………….. ۱۲۱
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم ……………….. ۱۲۳
 • شکل پرسپترون چند لایه ………………………………… ۱۲۵
 • شکل اندازه صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی ………………. ۱۲۶
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی ……………

فهرست ارتباط  ها
 
 
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه
 
 

 • ارتباط محاسبه زیان مورد انتظار………………………….. ۴۷
 • ارتباط کوکران با حجم جامعه محدود……………………….. ۸۱
 • ارتباط تابع تصمیم گیری در حالت خطی…………………………… ۹۸

۳-۳ ارتباط تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی…………. ۹۸

 • ارتباط تابع عملکرد آموزش شبکه………………………………… ۱۲۵
 • ارتباط تابع مدل ریاضی………………………………………… ۱۲۵

 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
مقدمه
جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و…. فعالیتهایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت میپذیرد و تنوع آنها همچنان رو به افزایش می باشد.
در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در بخش تخصیص منابع، در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران گردد تا حد زیادی از بانکهای اعطا کننده تسهیلات سلب شده می باشد. پس هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، مطالعه همه جانبه درخواست تسهیلات به مقصود به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

 • اظهار مسئله پژوهش

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری می باشد. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی می باشد. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان” می باشد. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با بهره گیری از پروسه داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به گونه وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد بهره گیری قرار می گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام میباشند.
بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکتها تخصیص می یابد که اکثراً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی بهره گیری از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی می باشد و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها مطالعه بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس بهره گیری از اطلاعات در دسترس میسر می باشد.
اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات می باشد.
گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی
گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی”
در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. که در این پژوهش می خواهیم این موضوع را مطالعه نماییم که آیا تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده می باشد که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و براساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می دهند.
تعداد صفحه : ۱۷۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***