پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان :

ارزیابی  بهره وری شعب بانک با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

استاد راهنما :

دکتر افشین باغفلکی

استاد مشاور:

دکتر سیدرضا حسنی

 

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه……………………………………….. ۳

۱-۲-بیان مساله……………………………………. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………. ۵

۱-۴ سؤالات تحقیق…………………………………… ۶

۱-۵ اهداف تحقیق…………………………………… ۶

۱-۶ فرضیه‏های تحقیق………………………………… ۶

۱-۷ مدل مفهومی……………………………………. ۷

۱-۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………. ۷

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق

۲-۱ مقدمه……………………………………….. ۱۰

بخش اول: بهره وری و کارایی………………………… ۱۰

۲-۲ بهره وری……………………………………… ۱۱

۲-۲-۱ تبیین بهره وری، تولید، کارایی و اثر بخشی………. ۱۱

۲-۲-۲ انواع بهره وری…………………………….. ۱۲

۲-۲-۲-۱ بهره وری جزیی………………………….. ۱۲

۲-۲-۲-۲ بهره وری کل عوامل………………………. ۱۳

۲-۳ کارایی………………………………………. ۱۴

۲-۳-۱ انواع کارایی……………………………… ۱۵

۲-۳-۱-۱ کارایی تکنیکی (فنی)……………………. ۱۵

۲-۳-۱-۲ کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… ۱۵

۲-۳-۱-۳ کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. ۱۶

۲-۳-۱-۴ کارایی ساختاری………………………… ۱۷

۲-۳-۲ اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    ۱۷

۲-۴ روش های ارزیابی کارایی…………………………. ۱۸

۲-۴-۱ روشهای پارامتری…………………………… ۱۸

۲-۴-۱-۱ تابع تولید مرزی قطعی…………………… ۲۰

۲-۴-۱-۲ روش تابع تولید مرزی تصادفی……………… ۲۱

۲-۴-۲ روش غیرپارامتری…………………………… ۲۲

۲-۴-۲-۱ تحلیل پوششی داده ها…………………….. ۲۲

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها………………………. ۲۴

۲-۵ تاریخچه تحلیل پوششی داده ها…………………….. ۲۴

۲-۶ تحلیل پوششی داده ها……………………………. ۲۵

۲-۶-۱ مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها…………….. ۲۵

۲-۶-۱-۱ مدل CCR (CRS)…………………………. 26

۲-۶-۱-۲ مدل BCC (VRS) …………………………. 29

۲-۶-۱-۳ مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

۲-۶-۱-۴ مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

۲-۷ مدل جمعی…………………………………….. ۳۴

۲-۸ روش دو فازی………………………………….. ۳۶

۲-۹ معرفی ε در تحلیل پوششی داده ها………………….. ۳۷

۲-۱۰ تحلیل پنجره ای………………………………. ۴۰

۲-۱۱ بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها………. ۴۲

۲-۱۲ پیشرفت و پسرفت………………………………. ۴۵

۲-۱۲-۱ مدلFDH …………………………………. 45

۲-۱۲-۲ مدل شعاعی……………………………….. ۴۸

۲-۱۳ مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. ۴۹

۲-۱۳-۱مزایای روش ……………………………. ۴۹

۲-۱۳-۲- معایب روش ………………………….. ۵۰

۲-۱۴ تاریخچه بانکداری در ایران…………………….. ۵۱

۲-۱۴-۱ صرافی…………………………………… ۵۱

۲-۱۴-۲ عملیات صرافی…………………………….. ۵۱

۲-۱۴-۳ بانکداری………………………………… ۵۱

۲-۱۴-۳-۱ بانک جدیدشرق…………………………. ۵۱

۲-۱۴-۳-۲ بانک شاهی ایران………………………. ۵۲

۲-۱۴-۳-۳ بانک استقراضی ایران…………………… ۵۲

۲-۱۴-۳-۴ بانک سپه…………………………….. ۵۳

۲-۱۴-۳-۵ اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… ۵۳

۲-۱۴-۳-۶ تشکیل بانک مرکزی ایران………………… ۵۴

۲-۱۴-۳-۷ اهداف و وظایف بانک……………………. ۵۴

۲-۱۴-۳-۸ ملی شدن بانک ها……………………….. ۵۶

۲-۱۴-۳-۹ ملی شدن بانکها……………………….. ۵۷

۲-۱۴-۳-۱۰ قانون ملی شدن بانک…………………… ۵۸

۲-۱۴-۳-۱۱ اداره امور بانکها……………………. ۵۸

۲-۱۴-۳-۱۲ حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. ۵۹

۲-۱۵ آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. ۶۰

۲-۱۶ پیشینه پژوهش………………………………… ۶۱

۲-۱۶-۱ پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… ۶۱

۲-۱۶-۲پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. ۶۲

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه……………………………………….. ۶۵

۳-۲ روش تحقیق……………………………………. ۶۵

۳-۳ دامنه تحقیق………………………………….. ۶۵

۳-۳-۱ قلمروموضوعی………………………………. ۶۵

۳-۳-۲ قلمرومکانی……………………………….. ۶۶

۳-۳-۳ قلمروزمانی……………………………….. ۶۶

۳-۴ روش وابزارگردآوری داده ها……………………… ۶۶

۳-۵ روایی……………………………………….. ۶۶

۳-۶ پایایی………………………………………. ۶۶

۳-۷ جامعه آماری تحقیق…………………………….. ۶۷

۳-۸ روش نمونه گیری……………………………….. ۶۷

۳-۹ روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. ۶۷

۳-۱۰ انتخاب نرم افزار برای حل……………………… ۷۳

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

۴-۱- مقدمه………………………………………. ۷۵

۴-۲- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. ۷۵

۴-۳- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش داده ها)  ۷۵

۴-۳-۱- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال ۱۳۹۰بر اساس رهیافت DEA 79

۴-۳-۲-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

۴-۳-۳-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. ۸۴

۴-۳-۴- بهینه سازی ورودی ها برای ناکاراترین شعبه……… ۸۷

۴-۴- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. ۹۲

۴-۴-۱- ارزیابی بهره وری شعب در سال۹۱ طبق رهیافت مالم کوئیست  ۹۳

۴-۴-۲- ارزیابی بهره وری شعب در سال ۹۲ طبق رهیافت مالم کوئیست ۹۵

۴-۵-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. ۹۷

۴-۵-۱- فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۷

۴-۵-۲- فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

۴-۵-۳- فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه……………………………………… ۱۰۲

۵-۲- جمع بندی و نتیجه گیری………………………… ۱۰۲

۵-۳ پیشنهادات…………………………………… ۱۰۴

۵-۳-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………… ۱۰۴

۵-۳-۲ پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………. ۱۰۴

۵-۴ محدودیتهای تحقیق…………………………….. ۱۰۵

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. ۱۰۶

الف) منابع فارسی………………………………. ۱۰۶

ب) منابع انگلیسی………………………………. ۱۰۷

پیوست ها……………………………………….. ۱۰۸

 

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱) : معرفی ε در تحلیل پوششی داده ها………….. ۳۹

جدول( ۲-۲ ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  ۴۰

جدول (۴-۱): مقدار کارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۰

جدول (۴-۲): نام و وزن شعب مرجع…………………….. ۸۵

جدول (۴-۳): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. ۸۸

جدول (۴-۴): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. ۸۸

جدول (۴-۵): مقدار کارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۹

جدول (۴-۶): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال ۹۱٫ ۹۳

جدول (۴-۷): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال ۹۲٫ ۹۵

جدول (۴-۸) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… ۹۸

جدول(۴-۹) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری ۹۹

جدول (۴-۱۰): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری ۱۰۰

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… ۱۷

نمودار ۲-۲ تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

نمودار ۲-۳ تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

نمودار ۲-۴ تحلیل پنجره ای DEA…………………….. 42

نمودار۲-۵: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می دهد.    ۴۷

نمودار ۳-۱ تفکیک تغییرات بهره وری کل (شاخص مالم کوئیست)… ۶۹

نمودار۴-۱ : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای ۵ بنگاه فرضی ۷۷

نمودار۴-۲- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

فهرست شکل ها

(شکل ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،۱۳۸۱)…… ۷

 

 

 چکیده

با توجه به محدودیت منابع و امکانات تولید، استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزایش کارایی برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب می شود که از طریق جمع آوری نقدینگی و تجهیز منابع و ایجاد تعادل میان سرمایه گذاری و پس انداز در افزایش رشد اقتصادی کشور مؤثر می باشد.

موضوع این تحقیق بررسی و ارزیابی کارایی وبهره وری شعبات بانک مسکن استان کرمانشاه با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست می باشد.

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه بندی، کمک به بهینه سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می باشد.

این تحقیق کارایی شعب بانک مسکن استان کرمانشاه به تعداد ۳۸ شعبه را در مدت ۳ سال (۱۳۹۰-۱۳۹۲)  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهیز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصیص منابع جهت برآورد میزان کارایی شعب با بهره گرفتن از نرم افزار Deap 1, 2 مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که ۹۰درصد شعب مورد بررسی روی مرز کارایی قرار داشته و به عنوان شعب کاملاً کارا قلمداد می شوند. میانگین کارایی فنی معادل۹۹ درصد در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بوده است و نشان دهنده کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال ۹۲نسبت به ۹۱افزایش داشته است .

واژه های کلیدی: کارایی، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده های نابهینه و ناکارا از سرمایه های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می رسیم که این نمی تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی کنند.(پورکاظمی و غضنفری ۱۳۸۴)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع آوری کرده و برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول آفرینی که دارند می توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای پولی مورد استفاده قرار گیرند.(بهمنی ۱۳۷۹)   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل کردن آنها می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

یکی از راه های بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 

۱-۲-بیان مساله

اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرآیند مزبور مجموعه­ای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشین­آلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاه­های اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهاده­ها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس می­شود. مفهوم بهره­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن می­گذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازه­گیری بهره­وری که جزء عناصر اصلی چرخه بهره­وری است روز به روز جایگاه در سازمان­ها پیدا می­کند زیرا بدون اندازه­گیری مناسب بهره­وری نمی­توان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازه­گیری بهره­وری و یا ارزیابی عملکرد جستجو می­شود(عبیری ،۱۳۸۱). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانک­ها، نقش مهمی ایفا می­کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایه­گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعه­ای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیت­های مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانک­ها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپرده­ها و نهاده­های مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهره­وری شعب، همانند شاخص­های مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روش­های اصلی ارزیابی عملکرد بانک­ها است. بهره­وری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­شود. اهمیت بهره­وری تا اندازه­ای است که می­توان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهره­وری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایه­ای آن می­باشد. مفاهیم بهره­وری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین می­کند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازه­گیری می­باشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (۱۹۵۰) بهره­وری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (۱۹۵۲) نیز بهره­وری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (۱۹۶۲) نسبت بین ستاده و نهاده را بهره­وری معرفی نمود و سومانث (۱۹۷۹) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهره­وری کل عوامل تولید اطلاق نمود.

لازم به ذکر است همان­گونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهره­وری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخش­های مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهره­وری و روش­های اندازه­گیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهره­وری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهره­وری را نمی­دانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور می­توانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمی­دانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،۱۳۸۰).

در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهره­وری شعب بانک مسکن با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهره­وری شعب بانک می­باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۲۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***