پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسن قدرتی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
۱- فصل اول
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- اظهار مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۶
۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶
۱-۵- سوالات پژوهش.. ۶
۱-۵-۱- سوالات اصلی پژوهش.. ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی پژوهش.. ۶
۱-۶- فرضیه‏های پژوهش.. ۷
۱-۶-۱- فرضیه های اصلی.. ۷
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی.. ۷
۱-۷- متغیرهای پژوهش.. ۷
۱-۷-۱- متغیر مستقل.. ۸
۱-۷-۲- چگونگی اندازه گیری متغیر مستقل.. ۸
۱-۷-۳- متغیر وابسته. ۹
۱-۷-۴- چگونگی اندازه گیری متغیر وابسته. ۹
۱-۸ـ روش شناسی پژوهش.. ۱۰
۱-۸-۱- روش پژوهش ازجهت هدف… ۱۰
۱-۸-۲- روش پژوهش ازنظر روش استنتاج.. ۱۱
۱-۸-۳- روش پژوهش ازنظر طرح پژوهش.. ۱۱
۱-۹- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش.. ۱۱
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۱۱
۱-۹-۳- قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. ۱۱
۱-۱۱- ساختار پژوهش.. ۱۲
۲- فصل دوم
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۱۵
۲-۲-۱- مسولیت اجتماعی.. ۱۵
۲-۱-۲- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. ۲۲
۲-۱-۳- محرک های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت… ۲۴
۲-۱-۴- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. ۳۹
۲-۳- پیشینه پژوهش.. ۴۰
۳- فصل سوم
۳-۱- مقدمه. ۴۹
۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹
۳-۲-۱- روش پژوهش ازجهت هدف… ۴۹
۳-۲-۲- روش پژوهش ازنظر روش استنتاج.. ۴۹
۳-۲-۳- روش پژوهش ازنظر طرح پژوهش.. ۴۹
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۰
۳-۴- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش.. ۵۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۵۰
۳-۴-۲- قلمرو زمانی.. ۵۰
۳-۴-۳- قلمرو مکانی.. ۵۰
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۰
۳-۵-۱- تعیین حجم نمونه. ۵۱
۳-۵-۲- روش نمونه گیری.. ۵۱
۳-۶- روش گردآوری داده و کاربرد آنها ۵۱
۳-۷- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش.. ۵۲
۳-۸- مدل پژوهش.. ۵۲
۳-۸-۱- مدل ریاضی پژوهش.. ۵۲
۳-۸-۲- دسته بندی متغیرها: ۵۲
۳-۸-۳- تعریف ارتباط بین متغیرها ۵۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
۳-۹-۱- آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا جاک برا با بهره گیری از نرم افزار SPSS. 53
۳-۹-۲- آزمون ضریب همبستگی با بهره گیری از نرم افزار EVIOWS. 54
۳-۹-۳- مطالعه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب… ۵۴
۳-۹-۴- ضریب تعیین.. ۵۴
۳-۹-۵- رگرسیون چندگانه. ۵۵
۳-۹-۶- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل. ۵۶
۳-۹-۷- آزمون دوربین واتسون. ۵۶
۳-۹-۸- پانل دیتا ۵۶
۳-۱۰- نرم افزارهای آماری.. ۶۴
۴- فصل چهارم
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف نمونه آماری.. ۶۶
۴-۳- جامعه آماری.. ۶۶
۴-۴ نمونه آماری.. ۶۶
۴-۵- یافته های پژوهش.. ۶۸
۴-۵-۱- چگونگی اندازه گیری متغیر کیفیت گزارشگری.. ۷۰
۴-۵-۲- برآورد اول شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۰
۴-۵-۳- آزمون F لیمر مدل تغیر سالانه در حسابهای دریافتنی- شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۰
۴-۵-۴- برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۱
۴-۵-۵- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۱
۴-۵-۶- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۲
۴-۵-۷- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۳
۴-۵-۸- محاسبه نهایی متغیر کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۴
۴-۶- شاخص های مرکزی و پراکندگی.. ۷۵
۴-۷- تحلیل پیش فرض ها ( آزمون فرض کلاسیک) ۷۶
۴-۷-۱- نرمال بودن متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی) ۷۶
۴-۷-۲- علت های انتخاب روش آماری.. ۷۸
۴-۸- آزمون فرض ها ۷۸
۴-۸-۱- آزمون F لیمر مدل – فرضیه های فرعی با بهره گیری از مدل مسولیت اجتماعی.. ۷۹
۴-۸-۲- برازش مدل پژوهش.. ۷۹
۴-۸-۳- آزمون F لیمر مدل- فرضیه های اصلی با بهره گیری از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. ۸۰
۴-۸-۴- برازش مدل پژوهش.. ۸۱
۴-۸-۵- آزمون F لیمر مدل  – فرضیه های فرعی با بهره گیری از مدل کیفیت گزارشگری مالی.. ۸۱
۵- فصل پنجم
۵-۱- مقدمه. ۸۴
۵-۲- نتیجه­گیری.. ۸۴
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.. ۸۶
۵ـ۵ـ محدودیت های پژوهش.. ۸۷
۵-۶- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ۸۷
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ : اختصار تحقیقات انجام شده ۴۵
جدول ‏۴‑۱: لیست شرکت انتخابی.. ۶۷
جدول ‏۴‑۲: لیست صنایع انتخابی.. ۶۸
جدول ‏۴‑۳: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته. ۶۹
جدول ‏۴‑۴ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی) ۷۰
جدول ‏۴‑۵: نتایج تخمین مدل (تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه – شاخص اول ) ۷۱
جدول ‏۴‑۶ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۱
جدول ‏۴‑۷: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم ) ۷۲
جدول ‏۴‑۸ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۳
جدول ‏۴‑۹: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم ) ۷۴
جدول ‏۴‑۱۰: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش…. ۷۵
جدول ‏۴‑۱۱: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته پژوهش…. ۷۶
جدول ‏۴‑۱۲: آزمون جارک- برا متغیر وابسته پژوهش بعد از اعمال تبدیلات جانسون. ۷۷
جدول ‏۴‑۱۳ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (مسولیت اجتماعی) ۷۹
جدول ‏۴‑۱۴: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۵ نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (کیفیت گزارشگری مالی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۶: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۷  نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت پیش روی روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل پژوهش (مسولیت اجتماعی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۸: نتایج تخمین مدل با روش  PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۲
۵-۱ جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده ۸۶
پیوست
خروجی های نرم افزار. ۹۱
آمار توصیفی.. ۹۱
برازش مدل مسولیت اجتماعی با اثر ثابت… ۹۲
آزمون لیمر. ۹۳
برازش مدل پول مسولیت اجتماعی.. ۹۳
آزمون ثبات واریانس ها ۹۴
برازش مدل شاخص اول کیفیت گزارشگیری مالی با اثر ثابت… ۹۵
آزمون لیمر. ۹۵
برازش مدل پول شاخص اول. ۹۶
آزمون وایت مدل شاخص اول. ۹۷
برازش مدل با اثر ثابت شاخص دوم. ۹۷
آزمون لیمر. ۹۸
آزمون پول برازش مدل دوم. ۹۹
آزمون وایت شاخص دوم. ۹۹
برازش شاخص سوم کیفیت گزارشگری با اثر ثابت… ۱۰۰
آزمون لیمر. ۱۰۱
برازش مدل پول شاخص سوم. ۱۰۱
آزمون وایت… ۱۰۲
برازش مدل بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی.. ۱۰۳
مدل با اثر ثابت… ۱۰۳
آزمون لیمر. ۱۰۳
برازش مدل پول ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و مسولیت اجتماعی.. ۱۰۴
برازش مدل پول ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و اندازه و اهرم مالی …………………………………….۱۰۵
چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به مقصود برآورد کیفیت گزارشگری مالی با بهره گیری از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد بهره گیری می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بهره گیری شده می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار هست.
مقدمه
موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با در نظر داشتن رشد سازمان های غیردولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه ی بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره ی شرکت ها شده می باشد. به این ترتیب از حدود ۲۰ سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها[۱]» هستیم که در چارچوب آن، بسیاری از اندیشمندان برجسته ی حوزه ی مدیریت و اقتصاد کوشیده اند تا چارچوب هایی با هدف افزایش کارآمدی برنامه های اجتماعی و نوع دوستانه ی شرکت ها و نیز هم راستا کردن این برنامه ها با استراتژی های کلان شرکت ها طراحی کنند. از طریق مسئولیت اجتماعی، شرکت ها در کسب و کار تأکید مجدد بر اصول و ارزش ها، در هر دو فرآیندها و عملیات و در تعامل با سایر فعّالان اجتماعی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها عموماً دارای طبیعت داوطلبانه و اختیاری می باشد و به فعالیت هایی که بیش از انطباق با قانون می باشد تصریح می کند. مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ممکن می باشد انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند (بابالولا[۲]، ۲۰۱۲).
بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­گردد و درنهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می­آورد. گزارش­های مالی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی می باشد که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری­های اقتصادی می­باشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تأمین می­کند.
پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پرداخته می گردد
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***