پایان نامه ارشد: اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان : اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی روان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

استاد  مشاور:

دکتر حسین محققی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه………………………………… ۳

۲-۱ بیان مسأله……………………………….. ۴

۳-۱  ضرورت پژوهش…………………………………. ۸

۴-۱  اهداف پژوهش………………………………….. ۹

۵-۱  فرضیه های پژوهش………………………………….. ۹

۶-۱ متغیرها ی پژوهش………………………………….. ۱۰

۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها……………………. ۱۰

۱-۷-۱ تعریف مفهومی………………………………… ۱۰

۲-۷-۱ تعریف عملیاتی………………………………… ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ مقدمه……………………………….. ۱۵

۲-۲ نگاهی بر پیشینه ی امید……………………………….. ۱۷

۳-۲ تعریف امید……………………………….. ۱۹

۴-۲ نظریه امید اسنایدر……………………………….. ۱۹

۱-۴-۲ ابعاد امید در نظریه اسنایدر……………………………….. ۲۰

۱-۱-۴-۲ اهداف………………………………… ۲۰

۲-۱-۴-۲ تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف……………………. ۲۱

۳-۱-۴-۲ تفکر عامل………………………………… ۲۱

۲-۴-۲ نقش موانع در پرورش امید……………………………….. ۲۲

۳-۴-۲ ناامیدی در نظریه امید اسنایدر……………………………….. ۲۳

۵-۲ رشد امید……………………………….. ۲۴

۶-۲ تفاوت امید و خوش بینی………………………………… ۲۵

۷-۲ خوش بینی، امید و سلامتی………………………………… ۲۶

۸-۲ راهکارهای تقویت امید……………………………….. ۲۷

۹-۲ اهمیت افکار و اندیشه انسان………………………………… ۲۸

۱-۹-۲ انوع افکار و اندیشه انسان………………………………… ۲۸

۲-۹-۲ افکار مثبت انسان………………………………… ۲۸

۳-۹-۲ افکار منفی انسان………………………………… ۲۹

۱۰-۲ نگاهی بر پیشینه خلق و تعریف آن………………………………… ۲۹

۱۱-۲ تفاوت خلق و هیجان……………………………….۳۲

۱۲-۲ روش های القای خلق………………………………… ۳۴

۱-۱۲-۲ تقسیم بندی ثایر از روش های القای خلق………………………………… ۳۴

۲-۱۲-۲ تقسیم بندی وسرمن(۱۹۶۶) از روش های القای خلق………………… ۳۵

۱۳-۲ تکنیک های تصویر سازی ذهنی………………………………… ۳۷

۱۴-۲ مبانی عملی موضوع پژوهش………………………………….. ۳۸

۱-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور……………………………. ۳۸

۲-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………………… ۴۱

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ مقدمه……………………………….. ۴۵

۲-۳ روش پژوهش………………………………….. ۴۵

۳-۳ جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه ­گیری…………………………. ۴۶

۴-۳ ابزار گردآوری داده ­ها………………………………. ۴۷

۵-۳ روش اجرا و چگونگی گردآوری داده ­ها………………………………. ۴۷

۱-۵-۳ روش تصویر سازی ذهنی مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی)…….۴۸

۲-۵-۳ روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی)…………۴۹

۶-۳ روش آماری………………………………… ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

۱-۴ مقدمه……………………………….. ۵۳

۲-۴ توصیف داده ­ها ……………………………….۵۵

۱-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت…………………………………. ۵۵

۲-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن………………………………… ۵۶

۳-۲-۴توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده سال تحصیلی…………….. ۵۷

۴-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل…………….. ۵۸

۵-۲-۴ آمارهای توصیفی نمرات امید در  گروه­های آزمایش و کنترل……….. ۵۹

۳-۴ شناسایی داده­های پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها…….۶۱

۴-۴ آمار استنباطی و بررسی فرضیه­ های تحقیق………………………. ۶۳

۱-۴-۴  فرضیه ۱٫ القاء خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می شود……. ۶۳

۱-۱-۴-۴ بررسی تأثیر القاء خلق مثبت (به شیوه تصویر سازی ذهنی) بر افزایش امید در دانشجویان……… ۶۴

۲-۱-۴-۴ بررسی تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش امید در دانشجویان………۶۹

۲-۴-۴  فرضیه ۲٫ تأثیرپذیری امید دختران نسبت به پسران ازروش های القای خلق مثبت بیشتر است…….. ۷۲

۱-۲-۴-۴ بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه تصویر سازی ذهنی بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر…..۷۳

۲-۲-۴-۴ بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر….۷۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه……………………………….. ۸۵

۲-۵ بحث و نتیجه گیری………………………………… ۸۶

۳-۵ محدودیت­های پژوهش………………………………….. ۹۰

۴-۵ پیشنهادها………………………………. ۹۰

۱-۴-۵ پیشنهادهای پژوهشی………………………………… ۹۰

۲-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی………………………………… ۹۱

منابع فارسی………………………………… ۹۳

منابع انگلیسی………………………………… ۹۶

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال ۹۳- ۱۳۹۲ تشکیل می دادند که تعداد آن­ها ۵۵۸۰ نفر بود. در این پژوهش حداقل دانشجویان برای هر یک از گروه­های آزمایش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر انتخاب، برای انتخاب گروه نمونه؛ پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران بین ۴۸۰ نفر از دانشجویان توزیع شد و پس از جمع­آوری و تجزیه و تحلیل، افرادی که نمره امید آن­ها پایین بود جدا شده و از بین آن­ها ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده در چهار گروه مورد مطالعه جایگزین شدند .سپس به آزمودنی­های گروه آزمایشی A مهارت تصویرسازی ذهنی در ۶ جلسه و به آزمودنی­های گروه B مهارت جملات مثبت طی ۶ جلسه آموزش داده شده و پس از آن از هر ۴ گروه پس آزمون(پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران) گرفته شد،سپس داده­ها با بهره گرفتن از شاخص­های آمار توصیفی و نیز تحلیل کواریانس به وسیله نرم­افزار  SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست­آمده نشان داد که روش القاء خلق مثبت به شیوه تصویرسازی ذهنی و روش القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت به طور معنی­داری باعث افزایش میزان امید در دانشجویان می­شود. همچنین نتایج نشان داد که با وجود اینکه میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش تصویرسازی ذهنی بر افزایش امید، در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی­داری ندارد اما میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش خواندن جملات مثبت، بر افزایش امید، در دانشجویان دختر به طور معنی­داری بیشتر از دانشجویان پسر است.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

   بشر به طور طبیعی در طول زندگی در این جهان با نگرانی ها و اضطراب های[۱] بسیاری رو در رو بوده و همواره جهت پیروزی بر آن ها و از میان بردن عوامل پیدایش آن ها کوشیده است. یکی از اهداف پیدایش مجموعه ی بزرگ اختراعات و اکتشافات بشر نیز، دست یابی به آرامش و آسایش در زندگی و مبارزه با یأس و ناامیدی[۲] بوده است. در یکی دو دهه اخیر در بین روان شناسان و دانشمندان علوم انسانی، مثبت اندیشی[۳] و داشتن نگرشی امیدوارانه نسبت به زندگی، به عنوان یکی از مؤثرترین روش های درمان بیماری های روانی[۴] بویژه ناامیدی و افسردگی[۵](بهاری، ۱۳۸۸)، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

برایرویت[۶](۲۰۰۴) معتقد است به هر نسبتی که هیجان[۷] های منفی مانند غم[۸]،خشم[۹]، نا امیدی و بد بینی[۱۰] در زندگی کم رنگ تر باشد، قابلیت های شخصی و اجتماعی در کنار آمدن با مشکلات و کنترل فشار های روانی افزایش می یابد. امروزه محققان در یافته اند که نقش امید[۱۱]  بالاتراز نیروی تسلی بخش در اوج احساس غم زدگی و ناکامی[۱۲] است (اسنایدر و لوپز[۱۳]،۲۰۰۵). امید نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در عرصه های گوناگون از موفقیت تحصیلی و شغلی گرفته تا ارتباطات خانوادگی و اجتماعی مزایای فراوانی به همراه دارد(اسنایدر،۲۰۰۰). رشد امید در انسان به میزان زیادی معلول آموزش ها و یادگیری های او در جامعه، خانواده و یا طبقه ای است که وی در آن زندگی می کند.

۲-۱- بیان مسئله

یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان، امید به زندگی است. تا انسان امید به آینده ای مطلوب نداشته باشد، نمی تواند پشتکار لازم را در راه رسیدن به هدف بکار بندد. امید، به انسان اعتماد به نفس می دهد و آدمی در سایه ی آن می تواند از تمامی ظرفیت های خود بهره ببرد همچنان که نا امیدی اعتماد به نفس را از انسان می گیرد و استعدا های او را به مرور زمان از بین می برد. در جوانی، امید می تواند نقش کلیدی در اعمال و رفتار آدمی ایفا کند؛ استعداد ها را شکوفا سازد، اعتماد به نفس را زیاد نماید و آینده را روشنی بخشد. در دنیای امروز سلامت روانی افراد و به ویژه دانشجویان که سهم به سزایی در پیشبرد اهداف یک نظام و یک کشور دارند از مهمترین دغدغه هاست. حوزه ی روان شناسی در طول تاریخ بر عوامل تشخیص، درمان و حذف بیماری های روانی متمرکز بوده است.

 محققین و متخصصین بالینی در سالهای اخیر به جای مطالعه ی ضعف های بشر به طور فزاینده ای بر تعیین نیروهای روان شناختی تأکید دارند که رشد و توسعه ی سلامت را در پی دارند. شاخه ی جدید علم روان شناسی و دیدگاه های نوین اش در صدد بررسی ظرفیت ها و قدرت های روان شناختی به جای آسیب شناسی روانی می باشند. اعتقاد اساسی روان شناسی مثبت[۱] این است که ویژگی های مثبت قابل اندازه گیری می توانند به عنوان سپری افراد را در برابر حوادث نا مطلوب و عوامل خطر زا[۲] محافظت نمایند(مستن وکاوس وورث[۳]، ۱۹۹۸؛ راتر[۴]، ۱۹۹۹) و لذا بررسی کیفیت های مثبت افرادی که چنین معیارهایی را دارا هستند می تواند به طور مستقیم در رسیدن به این امر محققین را یاری می رساند(سولدو[۵] و هونبر[۶]، ۲۰۰۴) که امید یکی از سازه های شناختی – انگیزشی[۷] است که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است(اسنایدر،شین[۸] و لوپز، ۲۰۰۷). مکینز(۲۰۰۱) شادی[۹] را اساسی ترین هیجان مثبت و امید را مهمترین زیر مجموعه شادی می داند(به نقل از خلجی،۱۳۸۶). اسنایدر، چیونز و سیمپسون[۱۰] (۱۹۹۷) نظریه ی انگیزشی ای ارائه دادند که بر متغیر انگیزشی – شناختی امید متمرکز است. اسنایدر(۲۰۰۰) امید را، متغیر فردی ای که در جریان ارزیابی ظرفیت های وابسته به هدف پایدار می ماند، تعریف می کند؛ هر چند که تحت تأثیر عواملی مانند مشاوره[۱۱] و آموزش در سطوح مختلف تغییر می پذیرد(به نقل از برکمن و لیبرمن[۱۲]، ۲۰۰۹). در این نظریه امید از دیگر متغیرهای انگیزشی – شناختی مانند خوش بینی[۱۳] و خود کفایتی[۱۴]، متمایز می شود(اسنایدر، ۲۰۰۰).

تئوری اسنایدر سه مؤلفه ی اصلی را در بر می گیرد: اهداف[۱۵]، گذرگاه[۱۶] و کارگزار[۱۷]. اهداف کوتاه، میان و بلند مدت سنگ بنای این نظریه است(اسنایدر، ۲۰۰۰). گذرگاه ها، توانایی موجود افراد را در راه های عملی معطوف به هدف نشان می دهند(اسنایدر، راند و سیگمون[۱۸]، ۲۰۰۲)، که از طریق گفتار درونی[۱۹]، مشخص می شود. افرادی که سطح امید بالایی دارند اغلب دارای گذرگاه های چندگانه هستند. وجود گونه های مختلف گذرگاه، زمانی اهمیت پیدا می کند که افراد با موانعی در راه نیل به اهدافشان مواجه شوند(اسنایدر، کروسون، ۱۹۹۸؛ به نقل از اندرسون و گالین اسکای[۲۰]، ۲۰۰۶). کارگزار، یک مؤلفه ی انگیزشی است که توان شروع، تداوم و تلاش لازم برای پیگیری گذرگاه خاصی را تضمین می کند. کارگزار نیز با گفتارهای درونی  نمایان می شود. در نظریه امید، دنبال کردن اهداف، هیجان مثبت را فرا می خواند و شکست در رسیدن به اهداف، منجر به هیجان منفی می شود(ادواردز و استواک[۲۱]، ۲۰۰۷). در تئوری اسنایدر و مطالعات پیشین، این انتظار وجود دارد که سطوح بالای امید  موجب افزایش رضایت از زندگی و نیز کاهش آسیب های روانی می شود(الیوت، ویتی، هریک و هافمن[۲۲]، ۱۹۹۱).

به طور کلی پژوهش ها نشان می دهد که امید از مولفه های سلامت روان[۲۳] است. نلون، مارو و فردریک سون[۲۴](۱۹۹۳) نشان دادند که خلق مثبت[۲۵] دارای مزایایی است که امید را افزایش می دهد و منجر به سلامتی و بهزیستی می شود. افراد تقریبا روزی هزار دقیقه بیدارند ولی در مقدار کمی از این زمان، هیجان هایی چون خشم، ترس[۲۶] یا شادی را تجربه می کنند. در مقابل، آنچه را که آنها معمولا احساس می کنند، خلق است که احساس هیجانی پایدار  ناشی از پیامد رویدادها می باشد. تظاهر خارجی و تجلی بیرونی با علایم فیزیولوژیک این احساس هیجانی را عاطفه[۲۷] می نامند(جرج[۲۸]،۱۹۹۶).

 اولین روشی که برای القای خُلق مثبت[۲۹] به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته، توسط ولتن[۳۰] ابداع شد. در روش وی از آزمودنی ها خواسته می شود جملاتی را به طور آرام بخوانند و سپس با صدای بلند فهرستی از جملاتی نظیر ” من واقعاً احساس خوبی دارم” را بارها تکرار کنند(ولتن، ۱۹۶۸). بعد از روش ولتن، ثایر[۳۱](۱۹۸۹) القای خلق را به ۴ طبقه اصلی تقسیم نمود:۱- روش های تلقین به خود[۳۲] و هیپنوتیزم: این روش القا، مشابه تلقین های هیپنوتیک است. به طور کلی در این روش ها افکار و شناخت های فرد، هیجان های اورا تحت تاثیر قرار می دهند.۲- القای خلق توسط موسیقی و فیلم: در این گونه  روش ها از موسیقی و قطعه های تصویری با موضوع های هیجانی استفاده می شود. لازم به ذکر است که ثایر در تقسیم بندی خود استفاده از چهره ها  و تصویر سازی ذهنی را  به منظور القای خلق نیاورده است اما امروزه می توان این روش ها را در طبقه فیلم و موسیقی قرار داد(دوستکام و همکاران،۱۳۸۹).۳- روش های القای خلق در محیط طبیعی: ویژگی عمده این روش ها این است که آزمودنی از هدف آزمون آگاه نیست و در شرایط طبیعی و روزمره مورد مطالعه قرار می گیرد.۴- القای خلق توسط دارو، تمرین و استرس: در این روش ها از استرس زاها مانند سر و صدا، شوک برقی، امتحان و حملات کلامی برای ایجاد استرس، ترس و دیگر حالت های خلقی منفی استفاده می شود. اگر چه تغییر خلق توسط داروها نیز ایجاد می شود، اما امروزه دیگر به دلیل لزوم رعایت اصول اخلاقی در پژوهش ها به کار نمی روند(ثایر،۱۹۸۹).

خلق می تواند بالا یا پایین باشد. کسانی که خلق بسیار بالا دارند، ممکن است حالت انبساط خاطر، پرش افکار، کاهش خواب، اعتماد به نفس کاذب و افکار بزرگ منشانه نشان دهند. در مقابل کسانی که خلق بسیار پایینی دارند، ممکن است نشانه های کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اختلال در تمرکز، بی اشتهایی، افکار مرگ و خودکشی را نشان دهند. بنابراین سطح بهینه ای از خلق مد نظر است(ایروانی،۲۰۰۴).

امید می تواند به طور مستقیم بر عملکردهای جاری فرد اثر گذاشته و او را دچار تحول رفتاری نماید. اگر امید یک سازه ی روان شناختی باشد، خلق مثبت می تواند باعث افزایش آن شود. با توجه به این مطلب، شناخت عوامل تأثیر گذار بر سازه ی امید، می تواند در هدایت رفتارها، آموزش صحیح و اثرگذار برای تمامی نهادهای مرتبط با دانشجویان، آموزش و پرورش و آموزش عالی، مؤثر باشد. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که، چگونه می توان از طریق القای خلق مثبت امید را افزایش داد؟

۳-۱- ضرورت پژوهش

اهمیت امید در ارتباط های بین فردی و نقش مؤثر و سازگارانه آن در تعامل ها و مهارت های اجتماعی و رویارویی با مسائل زندگی و نیز فراوانی رفتارهای یاس و نومیدی در بین افراد جامعه (اوینگ باوز[۱]،۱۹۹۹) و ارتباط آن با ترس، اضطراب و بی کفایتی اجتماعی(اوینگ باوز و اسنایدر، ۲۰۰۰) از جمله عوامل مهم روی آوری به پژوهش در زمینه ی امید می باشد و تأثیر مستقیم آن در عزت نفس، اعتماد به نفس، خودپنداره مثبت (میکائیل[۲]،۲۰۰۰) و در کل سلامت و بهداشت روانی(اسنایدر، ۲۰۰۵)، ضرورت پرداختن به آن را توضیح می دهد. همچنین آموزش شیوه های افزایش امید در دانشجویان از مشکلات روانی- اجتماعی پیشگیری کرده که این امر خود موجب کاهش آسیب های اجتماعی و در کل منجر به افزایش بهداشت روانی جامعه می گردد. بنابر یافته ها و شواهد عینی، دانشجویان همدان از نظر ویژگی های عدم سلامت روان مانند افسردگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند(یعقوبی و محققی،۱۳۹۰). دانشجویان درگیر مسائلی چون تغییرالگوی آموزش، رشته تحصیلی، تغییرات بلوغ و تحولات شناختی هستند که اگر در این بین، امیدشان را نیز از دست دهند، دچار خسران خواهند شد که می توان  با شناخت روش های افزایش امید به یاری آنان شتافت.

[۱] Onwuegbuzie

[۲] Michael

[۱] Positive psychology

[۲] risk factors

[۳] Masten & Coastworth

[۴] Rutter

[۵] Suldo

[۶] Hubner

[۷] Cognitive-motivational

[۸] Shane

[۹] joy

[۱۰]. Cheavens &  Sympson

[۱۱] counseling

[۱۲]. Berkman & Lieberman

[۱۳] optimism

[۱۴] Self-sufficiency

[۱۵]. goals

[۱۶]. pathways  

[۱۷]. agency  

[۱۸] Rand & Sigmon

[۱۹] inner speech

[۲۰]  Anderson & Galinsky

[۲۱]  Edwards   &Stokoe

[۲۲] Elliot, Witty,. Herrick &  Hoffman

[۲۳]  mental health

[۲۴]  Nolen – Hoeksema, morrow & Fredrickson

[۲۵] Positive mood

[۲۶]  fear

[۲۷] affect

[۲۸] George

[۲۹] inducing positive mood

[۳۰] Velton

[۳۱] Thayer

[۳۲]   autosuggestion

[۱] anxiety

[۲]despair

[۳] Positive thinking

[۴] mental disorder

[۵] depression

[۶] Brairwaite

[۷] emotion

[۸] grief

[۹] anger

[۱۰] pessimism

[۱۱] hope

[۱۲] frustration

[۱۳] Snyder & Lopez

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***