پایان نامه ارشد:مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : مساله مکان یابی چند تسهیله  چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده

دانشگاه علوم و فنون مازندران

مساله مکان یابی چند تسهیله  چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع صنایع

 

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

 

استاد مشاور:

مهندس صابر شیری پور

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

تشکروقدردانی.. د

چکیده. و

Abstract ز

فهرست مطالب… ح

فهرست جداول.. ک

فهرست شکلها ل

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-ساختارپایان نامه. ۴

۲-۱- مقدمه. ۶

۲-۲-مسایل مکانیابی همراه باموانع.. ۸

۲-۳- مسایل مکانیابی چندتسهیله. ۱۳

۲-۴- مسایل مکانیابی چنددوره ای.. ۱۵

۳-۱- مقدمه. ۱۸

۳-۲- فواصل درمسایل برنامه ریزی تسهیلات.. ۱۹

۳-۲-۱- فاصله خط مستقیم یااقلیدسی.. ۱۹

۳-۲-۲- فاصله مجذورخط مستقیم یااقلیدسی.. ۲۰

۳-۲-۳-  فاصله منهتن یامتعامد. ۲۰

۳-۲-۴- فاصله چبیشف.. ۲۱

۳-۲-۵- کوتاه ترین مسیر. ۲۲

۳-۳- دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات.. ۲۲

۳-۴- دسته بندی مسایل مکان یابی بانگرش سنتی.. ۲۳

۳-۵- دسته بندی مسایل مکا ن یابی بانگرش نوین.. ۲۵

۳-۶- مسایل مکانیابی میانه باانواع فاصله. ۲۶

۳-۷- تشریح الگوریتم ژنتیک…. ۲۹

۳-۷-۱- مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک… ۳۰

۳-۷-۱-۱- کدینگ… ۳۰

۳-۷-۱-۲-  ایجادجمعیت اولیه. ۳۱

۳-۷-۱-۳- عملگرهای الگوریتم ژنتیک… ۳۱

۳-۷-۱-۴- تابع برازش… ۳۴

۳-۷-۱-۵- استراتژی برخوردبامحدودیتها ۳۴

۳-۷-۲-  ساختارکلی الگوریتم ژنتیک… ۳۶

۴-۱- مقدمه. ۳۹

۴-۲- ساختارمساله. ۴۰

۴-۲-۱- محاسبه فاصله. ۴۳

۴-۲-۲- مکانیابی چندتسهیله چنددوره ای.. ۴۵

۴-۲-۳- مدل ریاضی پیشنهادی.. ۴۶

۴-۲-۳-۱- مثال. ۵۳

۴-۳- الگوریتم ژنتیک…. ۵۷

۴-۳-۱- نمایش کروموزوم. ۵۷

۴-۳-۲- آغازسازی.. ۵۸

۴-۳-۳- ارزیابی.. ۵۹

۴-۳-۴- معیارتوقف.. ۵۹

۴-۳-۵- نخبه گرایی.. ۶۰

۴-۳-۶- عملگرتقاطع. ۶۰

۴-۳-۶-۱- عملگرتقاطع نوعI 60

۴-۳-۶-۲- عملگرتقاطع نوعII 62

۴-۳-۷- عملگرجهش… ۶۴

۴-۳-۸- انتخاب.. ۶۵

۴-۵-۱- مسایل نمونه. ۶۷

۵-۱- نتیجه گیری.. ۷۶

۵-۲- پیشنهادات آتی.. ۷۷

مراجع فارسی.. ۷۹

مراجع لاتین.. ۸۰

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصـل دوم:

فصـل سـوم:

جدول (۳- ۱). توابع فاصله بکارگرفته شده درمسایل مکانیابی [۳]. ۲۸

فصـل چهارم:

جدول (۴- ۱). اطلاعات تسهیلات موجود. ۵۳

جدول (۴- ۲). وزن بین تسهیلات جدید. ۵۳

جدول (۴- ۳). اوزان مابین تسهیلات موجودوجدید. ۵۴

جدول (۴- ۴). مختصات گذرگاهها ۵۴

جدول (۴- ۵). ظرفیت گذرگاهها ۵۴

جدول (۴- ۶). مختصات مکانهای بهینه تسهیلات جدیددرمثال نمونه. ۵۵

جدول (۴- ۷). مقادیرپارامترهای الگوریتم ژنتیک. ۶۷

جدول (۴- ۸). نتایج محاسباتی برای اندازه کوچک. ۶۹

جدول (۴- ۹).  نتایج محاسباتی برای اندازه بزرگ. ۷۱

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

فصـل سـوم:

شکل (۳- ۱). فاصله اقلیدسی درصفحه. ۲۰

شکل (۳- ۲). مسیرهای مختلف متعامدبین و ۲۱

شکل (۳- ۳). دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات [۱]. ۲۳

شکل (۳- ۴). دسته بندی نوین مسائل مکانیابی [۱]. ۲۵

فصـل چهـارم:

شکل (۴- ۱). تسهیلات موجودویک مانع خطی بادوگذرگاه. ۴۳

شکل (۴- ۲). شرایط پدیداری. ۴۴

شکل (۴- ۳). تقسیم فضای مساله به دونیم صفحه. ۴۷

شکل (۴- ۴). مکان تسهیلات موجودوتسهیلات جدیددر ۲ دوره. ۵۶

شکل (۴- ۵). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… ۶۶

شکل (۴- ۶).مقدارgapالگوریتم ژنتیک دراندازه های متفاوت.. ۷۲

شکل (۴- ۷). نمودارمقایسه زمان محاسباتیLingo والگوریم ژنتیک دراندازه های متفاوت. ۷۴

 

فصـل اول:  
  کلیات تحقیق و ساختار پایان­نامه

 

۱-۱- مقدمه

یکی از مسایلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد مساله مکان یابی[۱] (جایابی) واستقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان بهینه از دیدگاه جغرافی­دانان و علمای علم اقتصادی همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است [۱].در ادبیات موضوعی، معمولاً چند حالت از مسایل مکانیابی پیوسته، مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله میانه[۲]، مساله مرکز[۳] و مساله مرکز-میانه[۴]. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می­باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود، حداقل گردد. این مساله، در تئوری مکان­یابی به مساله وِبِر[۵] و مساله کمینه مجموع[۶] نیز شهرت دارد. مسایل مکان­یابی بر اساس نوع تابع فاصله نیز تقسیم­بندی می­شوند، مانند فاصله اقلیدسی و متعامد. مساله میانه با فواصل اقلیدسی یکی از قدیمی ترین مسایل مکان­یابی تسهیلات می­باشد. برای حل بهینه این نوع مساله، روش­های حل مختلفی پیشنهاد شده­است که مشهورترین آن روش تکراریی می­باشد، که توسط ویزفلد [۲] توسعه داده شد.

در گونه­ای از مسایل میانه با محدودیت در قرار گیری[۷] و یا حرکت[۸]مواجه هستیم.در دسته­ای از این نوع مسایل، نواحی وجود دارند که تسهیل (یا تسهیلات) جدید نه می تواند در آنجا استقرار یابد و نه می تواند از میان آن عبور کند. این نواحی، نواحی با­مانع[۹] نامیده می شوند.دریاچه ها، کوهستان­ها، مناطق نظامی، رودخانه ها و بزرگ راه ها ودر مقیاس کوچکتر، ماشین­آلات و واگن­های حمل مواد در کارخانجات، مثال­هایی از این نواحی می باشند.این مسایل در مقایسه با مسایل مکانیابی کلاسیک خیلی عملی­تر ونزدیک تر به دنیای واقعی می باشند، اما به­علت پیچید گی محاسباتی که این نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفتند. در برخی موارد با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها تنها از طریق چند گذرگاه[۱۰]بر روی مانع خطیامکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مساله میانه با فواصل متعامد می­باشد، بطوری­که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی افقی وجود دارد که بر روی آن تعدادی گذرگاه وجود دارد که ظرفیت هر یک از گذرگاه ها محدود می باشد. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته می­شوند:

  1. با مساله مکان­یابی پیوسته میانه متعامد چند تسهیله با ظرفیت نامحدود برای تسهیلات جدید سرو کار داریم،
  2. تعامل هم مابین تسهیلات جدید و جدید، و هم ما بین تسهیلات جدید و موجود برقرار است.
  3. تابع فاصله از نوع متعامد می باشد.
  4. تنها یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با مختصات های معین، در مدل وجود دارد.

  1. مساله مکان­یابی چند دوره ای می­باشد.

  1. ظرفیت هر یک از گذرگاه ها در دوره های مختلف محدود می باشد.

  1. هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می­باشد.
  2. مانع بر روی یک مسیر افقی قرار دارد.

  1. تسهیلات موجود در مسیر مانع مستقر نیستند.

  1. تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی نمی­توانند استقرار یابند.

۱-۲-ساختار پایان­نامه

در ادامه در فصل ۲، ادبیات موضوعی مسایل بامانع ومسایلمکان یابی چند تسهیله[۱۱] را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل ۳ زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسایل مکان­یابی، انواع توابع فاصله، مساله مکان­یابی کلاسیک و الگوریتم ژنتیک بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل ۴ به تشریح مساله و مدل پیشنهادی می پردازیم. در ادامه این فصل به منظور درک بهتر رفتار مدل، یک مثال نمونه­ای ارائه خواهیم داد، اما با توجه به پیچیدگی­های مدل پیشنهادی در مقیاس های بزرگ، الگوریتم فراابتکاریژنتیکرا معرفی و نتایج محاسبات مربوط به این الگوریتم­ را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، تعدادی از توسعه­های آتی به­همراه نتیجه­گیری در فصل ۵ مورد بررسی قرار گرفتند.

[۱]Facility Location

[۲]Median Problem

[۳]Center Problem

[۴]Cent-dian Problem

[۵]Weber Problem

[۶]Minisum Problem

[۷]Placment

[۸] Traveling

[۹]Barrier Regions

[۱۰]Passage

[۱۱]Multi Facility Location Problems

تعداد صفحه :۹۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***