پایان نامه ارشدرشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : مالی

عنوان :  بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

مالی

عنوان :

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

(مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)

استاد راهنما:

دکتر حسین ستوده آرانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست موضوعی

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱-    مقدمه. ۲

۱-۲-    بیان مسئله تحقیق.. ۳

۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۴-    اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵-    فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۵-۱-   فرضیه اصلی تحقیق.. ۵

۱-۵-۲-   فرضیه های فرعی تحقیق.. ۵

۱-۶-    مدل مفهومی تحقیق.. ۵

۱-۷-    ابزار و نحوه جمع آوری داده ها ۶

۱-۸-    روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶

۱-۹-    جامعه آماری و شیوه نمونه گیری.. ۷

۱-۱۰-  قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۱۰-۱- قلمرو مکانی پژوهش… ۷

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی پژوهش… ۷

۱-۱۰-۳- قلمرو موضوعی پژوهش… ۷

۱-۱۱-  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. ۸

۱-۱۲-  محدودیت های تحقیق.. ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۱۰

۲-۱-    مقدمه. ۱۱

۲-۲-    دولت الکترونیک… ۱۱

۲-۲-۱-   مزایا و موانع دولت الکترونیک… ۱۴

۲-۲-۲-   مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک… ۱۶

۲-۲-۳-   ابعاد دولت الکترونیک ‏… ۱۷

۲-۳-    خدمات عمومی الکترونیک… ۱۹

۲-۴-    کیفیت خدمات… ۲۱

۲-۴-۱-   تعریف خدمت… ۲۲

۲-۴-۲-   طبقه بندی خدمات… ۲۴

۲-۴-۳-   مفهوم کیفیت… ۲۵

۲-۴-۴-   کیفیت خدمات… ۲۵

۲-۴-۵-   کیفیت خدمات داخلی.. ۲۸

۲-۴-۶-   پیامدهای کیفیت خدمات… ۳۰

۲-۴-۷-   کیفیت خدمات دولت الکترونیک… ۳۲

۲-۵-    اعتماد عمومی.. ۳۳

۲-۵-۱-   ابعاد اعتماد عمومی.. ۳۷

۲-۵-۲-   اهمیت اعتماد عمومی.. ۳۷

۲-۵-۳-   انواع اعتماد عمومی.. ۳۹

۲-۵-۴-   سطوح اعتماد. ۴۱

۲-۵-۵-   اعتماد در استفاده از خدمات عمومی الکترونیک و سازمان های دولتی الکترونیک… ۴۱

۲-۵-۶-   ارتباط دولت الکترونیک و اعتماد عمومی.. ۴۵

۲-۶-    پیشینه تحقیقات… ۴۷

۲-۶-۱-   پیشینه تحقیقات خارجی.. ۴۷

۲-۶-۲-   پیشینه تحقیقات داخلی.. ۴۹

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۵۳

۳-۱-    مقدمه. ۵۴

۳-۲-    روش تحقیق.. ۵۴

۳-۲-۱-   جهت گیری پژوهش… ۵۵

۳-۲-۲-   فلسفه پژوهش… ۵۶

۳-۲-۴-   افق زمانی پژوهش… ۵۶

۳-۳-    متغیر ها و شاخص های تحقیق.. ۵۶

۳-۴-    جامعه آماری.. ۵۶

۳-۵-    حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۷

۳-۶-    روش های گردآوری داده ها ۵۸

۳-۷-    روایی پرسشنامه. ۶۰

۳-۷-۱-روایی محتوا ۶۱

۳-۷-۲-   روایی سازه ۶۱

۳-۸-پایایی پرسشنامه ۶۱

۳-۹-    روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸

۳-۹-۱-   آمارتوصیفی.. ۶۹

۳-۹-۲-   آمار استنباطی.. ۶۹

۳-۹-۳-   مدلسازی معادلات ساختاری.. ۷۰

۳-۹-۴-   مراحل مدل معادلات ساختاری.. ۷۱

۳-۹-۴-۱٫ مرحله بیان مدل. ۷۱

۳-۹-۴-۲٫ مرحله دوم تخمین مدل. ۷۳

۳-۹-۴-۳٫ ارزیابی تناسب یا برازش… ۷۴

۳-۹-۴-۴٫ اصلاح مدل. ۷۵

۳-۹-۴-۵٫ تفسیر مدل. ۷۶

۳-۹-۴-۶٫ ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقات… ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

۴-۱-    مقدمه. ۷۸

۴-۲-    آمار توصیفی.. ۷۸

۴-۲-۱-   آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی.. ۷۸

۴-۲-۲-   آمار توصیفی متغیر های پژوهش… ۸۳

۴-۳-    آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۴

۴-۳-۱-   آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. ۸۴

۴-۳-۲-   آزمون فرضیه  فرعی اول. ۸۷

۴-۳-۳-   آزمون فرضیه  فرعی دوم. ۸۹

۴-۳-۴-   آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۲

۴-۳-۵-   آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۴

فصل پنجم: یافته ها، نتایج و راهکارهای تحقیق.. ۹۷

۵-۱-    مقدمه. ۹۸

۵-۲-    تلخیص یافته ها ۹۸

۵-۲-۱-   فرضیه اهم تحقیق.. ۹۸

۵-۲-۲-   فرضیه فرعی اول. ۱۰۳

۵-۲-۳-   فرضیه فرعی دوم. ۱۰۳

۵-۲-۴-   فرضیه فرعی سوم. ۱۰۴

۵-۲-۵-   فرضیه فرعی چهارم. ۱۰۴

۵-۳-    راهکارها و پیشنهادها ۱۰۶

۵-۳-۱-   راهکارها و پیشنهادهای عمومی.. ۱۰۶

۵-۳-۲-   راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه ها ۱۰۶

۵-۳-۲-۱٫ راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی اول. ۱۰۶

۵-۳-۲-۲٫ راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی دوم. ۱۰۷

۵-۳-۲-۳٫ راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی سوم. ۱۰۷

۵-۳-۲-۴٫ راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی چهارم. ۱۰۷

۵-۴-    پیشنهادهایی برای محققان آینده ۱۰۸

منابع و مأخذ. ۱۰۹

منابع فارسی.. ۱۱۰

منابع لاتین  ۱۱۲

چکیده

بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. دولت الکترونیک ابزاری است که حکومت ها برای بازیابی اعتماد عمومی از دست رفته، مورد استفاده قرار می دهند. این ابزار از طریق فراهم آوردن شفافیت، کارایی و اثربخشی و ارتقاء مشارکت سیاسی موجب افزایش اعتماد عمومی می گردد. تحقیق حاضر در پی آن است که به تببین تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی در بین شهروندان شهرستان کاشان بپردازد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرای پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و از بین سیصد نفر از شهروندانی که از خدمات الکترونیکی دولت استفاده می نمایند جمع آوری شد. این افراد به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردیده اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و درصورت وجود رابطه معنادار، از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه علّی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد  کیفیت خدمات دولت الکترونیک و ابعاد چهارگانه آن در سطح اطمینان ۹۹% موجب اعتماد عمومی می گردند.

واژه های کلیدی: کیفیت خدمات دولت الکترونیک، اعتماد عمومی، قابلیت اتکاء، کارایی، پشتیبانی از شهروندان، قابلیت اعتماد

۱-۱-    مقدمه

یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه اند مساله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولت­ها می کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش می یابد و کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم سالار را با مشکل مواجه می کند. به همین علت، موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مربوط به مدیریت دولتی تبدیل شده است.

کسب اعتماد عموم مردم و کسب مشروعیت، حکومت ها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد سازی استفاده کند. روند بی اعتماد شدن مردم به حکومت­های خود در حال افزایش است و حکومت­ها به فکر چاره ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومت­ها روی آن توافق نظر داشته اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. به کارگیری این فن آوری در عرصه دولت منجر به پیدایش مفهومی به نام دولت یا حکومت الکترونیک گردیده است. هدف اصلی ایجاد دولت الکترونیک ارائه خدمات عمومی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. از این رو چنانچه حکومت، خدمات عمومی را که از طریق دولت الکترونیک برای مردم فراهم می نمایند با کیفیت باشد، در نهایت موجب ارتقاء سطح اعتماد عمومی در جامعه خواهد شد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهر کاشان می پردازد.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا به بیان مساله و تشریح موضوع تحقیق پرداخته شده، سپس اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق در شهرستان کاشان بیان می گردد و در ادامه  گزاره های تحقیق، و تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی پرداخته می شود.

۱-۲-    بیان مسئله تحقیق

اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی است که مخدوش شدن آن هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد. براین اساس افول اعتماد یکی از مسائل محوری در سیاست های دولت امروزی است(Ruscio, 1996).

بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومت­ها به سمت حکومت­های دموکراتیک، نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومت­ها قرار می دهد و دیکتاتورترین حکومت­ها در دنیای معاصر نمی توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی نیاز از توجیه و مشروعیت نمی بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش روی حکومت­های سرمایه داری مدرن است(Habermas,1975).

گویا حکومت­ها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند. از طرفی هدف اصلی حکومت ها برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم می باشد. حکومت الکترونیک با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سعی دارد تا در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف سازد. حال اگر خدمات ارائه شده توسط حکومت الکترونیک دارای کیفیت مناسبی باشند درواقع حکومت ها به هدف اصلی خود دست یافته و رضایت شهروندان و در پی آن افزایش اعتماد عمومی را موجب می شود. حال این سوال مطرح است که خدمات ارائه شده، از دیدگاه شهروندان تا چه حد با کیفیت تلقی گردیده و آیا خدمات الکترونیک با کیفیت بر روی اعتماد عمومی شهروندان تاثیر دارد؟ این پژوهش در پی پاسخ به این سوال ها می باشد.

۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله معضلات اساسی مبتلا­به دولت­های امروز، کاهش اعتماد مردم به دولت­ها(بحران اعتماد عمومی) و همچنین کاهش مشروعیت آنها(بحران مشروعیت) در اذهان عمومی است. اعتماد، اهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمان های دولتی در بردارد(Nachmias, 1985). برخی از صاحبنظران مدعی هستند که اعتماد نوعی سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ می کند(Barber, 1983; Blau, 1964) و به مثابه پدیده ای است تسهیل گر که باعث بهره­وری بیشتر سازمان می شود(Bennis & Nanus, 1985). اعتماد به عملکرد اثربخش منجر می شود زیرا تبادل اطلاعات مرتبط و مناسب بین شهروندان و سازمان ها را تشویق می کند. اعتماد، ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد(Bernstein, 1980) و نقش انکار ناپذیری در تحقق اثربخشی کلان سازمانی ایفاء می کند(Culbert & McDonough, 1985) و عامل بسیار مهمی در کارایی و اثربخشی گروه­های اجتماعی است. اعتماد عامل پیوند شهروندان و سازمان های دولتی بوده و مدیریت دولتی اثربخش منبعث از این پیوند و اعتماد دوطرفه است. از این رو اعتماد عمومی بر کیفیت مدیریت دولتی تاثیر زیادی خواهد داشت( الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰).

با توجه به اینکه اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعیت آنهاست و اینکه مشروعیت، عامل اصلی بقاء دولت­هاست، دولت­ها درصدد برآمدند تا از ابزارهای گوناگونی برای رفع بحران اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده کنند. یکی از کاراترین ابزارهایی که بدین منظور قابل استفاده است، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است که در نهایت منجر به شکل گیری دولت الکترونیک شده است.

دولت الکترونیک یکی از ضرورت های جهان امروز است که بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند. دولت الکترونیک عبارت از استفاده سازمان های دولتی از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی جهت ارایه و توزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام و شبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخش های تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که آن­ها از طریق سیستم های کامپیوتری بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند و مشارکت بیشتری در فرایندهای اداره امور دولتی و نهادهای مردم سالار داشته باشند(سید جوادین، ۱۳۸۵ ، ص۱۲).

استفاده از خدمات عمومی الکترونیک بسیار ساده است و هزیته های زیادی از جمله هزینه های ترافیک و رفت و آمد و ….. را کاهش می­دهد. استفاده از خدمات عمومی الکترونیک موجب کاهش فساد اداری و افزایش اعتماد عمومی مشتریان خواهد شد.

۱-۴-    اهداف تحقیق

 • تبیین تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی در شهرستان کاشان
 • ارائه راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط نهادها و سازمان های دولتی شهرستان کاشان

۱-۵-    فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق

کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهرستان کاشان تاثیر معنی داری دارد.

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی تحقیق

 1. قابلیت اتکاء به خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهرستان کاشان تاثیر معنی داری دارد.
 2. کارایی خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهرستان کاشان تاثیر معنی داری دارد.
 3. پشتیبانی از شهروندان در هنگام استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهرستان کاشان تاثیر معنی داری دارد.
 4. قابلیت اطمینان به خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان شهرستان کاشان تاثیر معنی داری دارد.

۱-۶-    مدل مفهومی تحقیق

با در نظر گرفتن متغیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک به عنوان متغیر مستقل و متغیر اعتماد عمومی به عنوان متغیر وابسته مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد، لازم به ذکر است کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اساس مدل پاپادومیچلاکی و منتزاس[۱] (۲۰۰۹) اندازه گیری می شود و برای سنجش اعتماد عمومی از مدل قلی پور و پیران نژاد(۱۳۸۶) استفاده شده است.

قابلیت اتکا
 اطمینان
پشتیبانی از شهروندان
ریسک پذیری
درستکاری
اطمینان
کیفیت خدمات دولت  الکترونیک
اعتماد عمومی
کارایی

۱-۷-    ابزار و نحوه جمع آوری داده ها

به منظور بازنگری ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. هم چنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق طراحی پرسشنامه ای با ۳۷ گویه براساس مدل مفهومی تحقیق جمع آوری می شود. نحوه گرد آوری داده های نیز بدین صورت است که پرسشنامه مذکور توسط محقق در بین اعضای نمونه آماری و به صورت میدانی توزیع خواهد شد.

۱-۸-    روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

داده های گرد آوری شده توسط محقق با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل خواهند شد. از شاخص های آمار توصیفی هم چون میانگین، واریانس، انحراف معیار و فراوانی به منظور توصیف شرایط موجود نمونه آماری و از روش رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده می شود. در صورت وجود رابطه معنی دار میان دو متغیر، رابطه علّی میان آنها با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری آزمون خواهد گردید.

۱-۹-    جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر کاشان می باشد. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری (  )  برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول زیر استفاده می شود:

رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه نا محدود

که در آن

P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۰٫۵= P)

Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد ( )

 مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ =  )

با در نظر گرفتن سطح خطای مجاز ۰۶/۰، حجم نمونه آماری برابر با ۲۶۰ نفر تخمین زده می شود. هم چنین برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده خواهد شد.

۱-۱۰-   قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱-     قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این تحقیق شهروندان شهرستان کاشان می باشد.

۱-۱۰-۲-     قلمرو زمانی پژوهش

 قلمرو زمانی این پژوهش بهمن ماه ۱۳۹۲ تا خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۱۰-۳-     قلمرو موضوعی پژوهش

به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه فن آوری اطلاعات و علم اداره امور عمومی یا مدیریت دولتی می باشد.

۱-۱۱-   تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

 • اعتماد: اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته توصیف می شود .
 • اعتماد عمومی: انتظار مردم از پاسخ مثبت به خواسته های آنان از طریق متولیان امور عمومی(الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰).
 • خدمات الکترونیکی: خدمات اطلاعاتی تعاملی که از یک طرف اطلاعات مشتریان که از طریق فرایند خدمات الکترونیکی جمع آوری شده است می تواند توسط تامین کنندگان این خدمات گردآوری و تجزیه وتحلیل شوند و به عنوان مبنایی برای خدمات سفارشی مشتریان مورداستفاده قرارگیرند و از طرفی دیگر تبادل خدمات الکترونیکی و تحویل آنها برای مشتریان، می تواند از طریق مبادله­ی اطلاعات با تامین کنندگان خدمت انجام شود(Goush ,2004).

زیتامل معتقد است خدمات الکترونیکی همان خدمات تحت شبکه یا وب است که از طریق اینترنت تحویل مشتریان می شود(Zihatmel, 2000). در خدمات الکترونیکی مشتریان از طریق فناوری، مثل وب سایت­هایشان با تامین کنندگان خدمات تماس برقرار می کنند(پوربابایی، ۱۳۸۷).

 • پشتیبانی از شهروندان[۲]: کمکی که سازمان ها برای یاری رساندن به شهروندان در هنگام درخواست اطلاعات و در طی تعامل با سازمان فراهم می آورند.
 • قابلیت اتکاء[۳]: اطمینان شهروندان به پورتال الکترونیکی سازمان در خصوص دریافت صحیح و به موقع خدمت،سهولت و سرعت در دستیابی، استفاده و دریافت خدمات از طریق پورتال.
 • اعتماد(امنیت/حریم خصوصی)[۴]: قابلیت اطمینان شامل امنیت و حفظ حریم خصوصی بوده و به عنوان اطمینان شهروندان به پورتال سازمان در خصوص عاری از خطر بودن و مردد نبودن در هنگام فرآیند خدمات رسانی الکترونیکی
 • کارایی[۵]: سهولت استفاده از امکانات پورتال سازمان و کیفیت اطلاعات ارائه شده در آن (Papadomichelaki & Mentzas, 2009 ).

۱-۱۲-    محدودیت های تحقیق

عدم استفاده بسیاری از شهروندان از خدمات الکترونیکی سازمان های دولتی دسترسی به افرادی که تجربه بالایی در استفاده از این خدمات را داشته باشند دشوار نموده است. هم چنین برخی از پاسخ دهندگان با اصطلاحات تخصصی هم چون سفارشی سازی یا خصوصی سازی آشنا نبوده و لازم است تا توضیحاتی به آنها داده شود. لذا عدم دانش بالای استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی در حوزه فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محدویت ها در استفاده از این خدمات بوده است. یکی دیگر از محدودیت ها عدم تمایل برخی از مشتریان به پاسخ به کل گویه ها یا برخی از آنها بود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***