پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان :  ارزیابی کارایی کانال های توزیع با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی

دانشکده مدیریت

موضوع:

ارزیابی کارایی کانال های توزیع

با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

استاد راهنما:

جناب دکتر سید علی عدل طباطبایی

 استاد مشاور:

جناب دکتر محمد تقی پیش بین پیشبین

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده                                                                                  ۱

فصل اول:

۱-۱ مقدمه                                                                               ۳

۱-۲ بیان مسئله                                                                               ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق                                                             ۶

۱-۴ اهداف اساسی تحقیق                                                                  ۷

۱-۵ سوالات تحقیق                                                                          ۸

۱-۶ نوع و روش تحقیق                                                                    ۸

۱-۷ روش گردآوری اطلاعات                                                            ۹

۱-۸ قلمرو تحقیق                                                                           ۹

۱-۹ تعریف واژگان کلیدی                                                                ۹

فصل دوم

۲-۱ مبانی نظری و پژوهشی                                                               ۱۲

۲-۱-۱ تعریف توزیع و کانالهای توزیع                                                  ۱۳

۲-۱-۲ اهمیت و کارکردهای کانالهای توزیع                                           ۱۵

۲-۱-۳ الزامات و نیازمندیهای کانالهای توزیع                                         ۱۶

۲-۱-۴ انواع کانالهای توزیع                                                               ۲۰

۲-۱-۵ ساختار کانال توزیع محصولات مصرفی                                       ۲۱

۲-۱-۶ ساختار کانال توزیع محصولات صنعتی                                        ۲۳

۲-۱-۷ طراحی کانال توزیع                                                               ۲۴

۲-۱-۸ مراحل طراحی کانالهای توزیع                                                   ۲۵

۲-۱-۹ سازمان کانال توزیع                                                               ۲۷

۲-۱-۱۰ شبکه توزیع عمده فروشی                                                     ۲۹

۲-۱-۱۱ توزیع کالا از طریق شبکه شرکت های پخش                                ۳۰

۲-۱-۱۲ شبکه های توزیع مستقل                                                       ۳۲

۲-۱-۱۳ جریانهای شبکه توزیع                                                          ۳۴

۲-۱-۱۴ انتخاب کانال توزیع با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها                  ۳۶

۲-۱-۱۵ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه                                           ۳۷

۲-۱-۱۶ تعریف تحلیل پوششی داده ها                                                ۳۸        

۲-۱-۱۷ مدل های تحلیل پوششی داده ها                                             ۳۹

۲-۱-۱۸ تحلیل پوششی داده ها و محاسبه کارایی                                    ۴۱

۲-۱-۱۹ نتایج حاصل از به کارگیری ارزیابی به روش تحلیل پوششی داده ها    ۴۴

۲-۱-۲۰ ارکان تصمیم گیری انتخاب کانال توزیع در تحلیل پوششی داده ها      ۴۵

۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده                                                      ۴۶

۲-۲-۱ مطالعات انجام شده داخلی                                                      ۴۶

۲-۲-۲ مطالعات انجام شده خارجی                                                    ۵۲

 فصل سوم

۳-۱ مقدمه                                                                                  ۵۷

۳-۲ نوع پژوهش                                                                           ۵۷

۳-۳ جامعه و نمونه آماری                                                                ۵۸

۳-۴ روش گردآوری داده ها                                                             ۵۹

۳-۵ متغیرهای تحقیق                                                                     ۶۱

۳-۶ انتخاب مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی                                ۶۳     

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه                                                                                  ۶۷

۴-۲ مدل تحلیل پوششی داده ها                                                        ۶۸

۴-۳ مدل ارزیابی                                                                          ۷۰

۴-۳-۱ بررسی نتایج                                                                       ۷۰

۴-۳-۲ بررسی نتایج با مدل CCR-O                                                 ۷۳

۴-۳-۳ بررسی نتایج با مدل BCC-O                                                 ۷۵

۴-۴ مقایسه نتایج نمرات کارایی در مدل های BCC و CCR                    ۷۷

 فصل پنجم

۵-۱ مقدمه                                                                                 ۸۱

۵-۲ خلاصه پژوهش                                                                     ۸۲

۵-۳ نتایج پژوهشی و بحث                                                             ۸۴

۵-۴ محدودیت های پژوهش                                                            ۸۴

۵-۴-۱ محدودیت های در اختیار محقق                                               ۸۶

۵-۴-۲ محدودیت های خارج از اختیار محقق                                        ۸۶

۵-۵ مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی                                             ۸۶

۵-۶ دستاوردهای کاربردی (علمی) پژوهشی                                          ۸۸

۵-۷ پیشنهادات                                                                             ۸۹

۵-۸ پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی                                                   ۹۰

منابع                                                                                    ۹۲

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها انتخاب کانال توزع مناسب با کارایی بالا می باشد که در این دوره به علت تنوع در کانال های توزیع یکی از مشکلات اساسی اکثر کارخانه ها می باشد.

بر اساس پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ایجاد رقبای جدید برای سی دی مانند هارد،فلش و…

بازار این محصول به صورت رکودی بودی و در نهایت دغدغه برای انتخاب کانال توزیع کارامد در این صنف بیشتر احساس میشود.

در همین راستا فرصتی حاصل شد تا از طریق روش تحلیل پوششی داده ها با ارزیابی ورودی و خروجی های شرکت کرانه تجارت بین الملل به سنجش کارایی کانال های توزیع این شرکت بپردازیم و کاراترین کانال ها را شناسایی کنیم.

در پایان تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در جهت بهبود موارد فوق ارائه گردید.

 واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل های تصمیم گیری چندمعیاره، کارایی، کانال های توزیع

کلیات تحقیق

 ۱- مقدمه

یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم گیری در خصوص شیوه انتقال کالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که مدیر بازاریابی با آن مواجه است. (بختائی و گلچین فر، ۱۳۸۵ : ۲۳) شبکه توزیع[۱] بخشی از نظام اقتصادی یک کشور می باشد که تحولات اقتصادی آن کشور در تعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است. این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند. (فرزین، ۱۳۸۶ : ۷۷)

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکت ها به کانال های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با بهره گرفتن از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. بنابراین لازم است که تلاشهای زیادی در جهت افزایش کارآیی کانالهای توزیع و مقایسه میزان فروش انواع کانالها  صورت گیرد. (واکر و همکاران، ۱۳۷۸ : ۲۶۸)

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می­گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته می شود تا مبانی لازم جهت توجیه  چرائی انجام پژوهش حاضر فراهم آید. در ادامه اهداف پژوهش بیان می شود و به تبع این اهداف سوالات پژوهش ارائه می­شوند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی معین می شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده می شود. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه های پژوهش پرداخته می شود تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

۱-۲- بیان مساله

تصمیم گیری مهم ترین دغدغه هر مدیر در فعالیت های حرفه ای است. به زعم بسیاری از دانشمندان حوزه مدیریت، تصمیم گیری معیار ارزیابی عملکرد هر مدیر است مدیران در تصمیم گیری های خود به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند و مراحل مشخصی را برای دسترسی به اطلاعات طی می کنند. یکی از مبانی تصمیم گیری برای مدیران، ارزیابی عملکرد است که آنان را در تصمیم گرفتن هدایت می کند.  (دلگادو و همکاران، ۲۰۰۹)

چنانچه ارزیابی عملکرد به روش علمی انجام شده باشد، راهنمای مؤثری برای مدیران در تصمیم گیری هاست. در بین انواع سازمان، از مهم ترین بخش هایی که نیاز شدید به ارزیابی عملکرد دارد، ادارات و سازمان های مرتبط با عموم است. این مورد حتی در بحث مدیریت دولتی نیز گنجانده شده است. اهمیت ارزیابی عملکرد در این سازمان ها تا آنجاست که دولت ها طرح های متفاوتی همچون طرح تکریم ارباب رجوع و … را با صرف بودجه های گسترده، مورد توجه قرار داده اند. (عباسعلی، ۱۳۸۹) 

تحلیل پوششی دادها یک معیار شعاعی ارزیابی کارایی است که فرض می کند یک واحد ناکارا جهت کارا شدن باید تمام ورودی هایش (خروجی هایش) را به یک نسبت کاهش (افزایش) دهد.

شرکت کرانه تجارت بین الملل در زمینه تولید سی دی و دی وی دی فعالیت می کند و از لحاظ حجم تولید در ایران در رتبه دوم قرار دارد (ماهیانه ۵ میلیون عدد) با توجه به حجم تولید و رقابت شدید موجود با رقبای داخلی و خارجی یکی از معضلات و مشکلات این شرکت توزیع مستمر و قابل رقابت در بازار است، از این رو یکی از چالش های مدیران این شرکت انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است.

سه کانال اصلی برای محصولات مدنظر است که هر کدام از ان ها مشکلات خاص خود را دارد:

الف. ارتباط مستقیم با مصرف کننده: به علت حجم تولید پایین شرکت که ماهیانه ۵ میلیون عدد است از لحاظ اقتصادی بسیار پر هزینه است و به نوعی صرفه اقتصادی ندارد (هزینه بالا به خاطر تهیه تجهیزات سخت افزاری مثل انبار و ماشین های توزیع، استخدام ویزیتور و… است)

ب:ارتباط با عمده فروش:این روش به لحاظ گردش مالی بسیار مناسب است و دغدغه فروش را بسیار کم می کند اما عمده فروشان به خاطر قدرت بالای خود در بازار خواهان پوئن های بسیار بالایی هستند به طوری که سود دریافتی ان ها چند برابر سود حاصله شرکت می باشد از سوی دیگر این عمده فروشان پس از مدتی کار کردن خود را نماینده شرکت معرفی کرده و از برندهای شرکت سو استفاده کرده و در برخی اوقات به خراب کردن برند شرکت برای فروش بهتر محصولات وارداتی خود می پردازند.

ج:ارتباط با خرده فروشان:این روش نیز گردش مالی خوبی دارد از سوی دیگر وابستگی شرکت نیز به عمده فروشان ایجاد نمی شود، خرده فروشان نیز تمایل دارند اما از اینجا که سی دی و دی وی دی جزو محصولات جانبی محسوب می گردد نمی توانند این کار را بکنند، زیرا خرده فروشان مجموعه ای از محصولات جانبی را از عمده فروشان می خرند و در صورت خرید مستقیم سی دی از شرکت عمده فروشان سایر محصولات جانبی را به ان ها نمی دهند و به ناچار نیاز خود را از عمده فروشان تهیه می کنند.

اهمیت انتخاب در مورد کانال توزیع به این دلیل است که شرکت مجبور است برای مدت طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند چرا که چندین سال طول می کشد یک سیستم توزیع به طور مطلوب مستقر شود و به اسانی قابل تغییر نیست، در این تحقیق به بررسی و مقایسه انواع کانال های توزیع در رابطه با سیستم بازاریابی با توجه به میزان فروش و سهم بازار (نتایج کارایی و سود دهی) در شرکت کرانه تجارت بین الملل خواهیم پرداخت.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

رشد و سودآوری در بازار، از اهداف اصلی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی رشد و سودآوری این موسسات میزان فروش آن ها می باشد . در حال حاضر رقابت برای ارائه کالا ها و خدمات مطلوب با نازلترین قیمت  از مسایل مهمی است که شرکتها در بازار ایران با آن مواجه می باشند و نکته اساسی در محقق شدن این مطلب، برخورداری از یک شبکه توزیع قوی است. بنابراین مجموعه ها و مجتمع های بزرگ تولیدی به منظور دست یابی به این ا هداف، اقدام به ایجاد شبکه های توزیع قوی در بازارهای تحت پوشش خود می نمایند. کانالهای توزیع مجموعه ای در هم آمیخته از سازمانها یا افراد است که وظیفه مهیا نمودن کالا و خدمات را برای مصرف کننده نهایی به عهده دارد و تعادل منطقی بین منافع این نهادها ، تضمین کننده عمر کانال است . یک کانال توزیع هنگامی کارآمد است که بتواند محصول را در” زمان ” مناسب ، به  ” میزان ” مناسب ، در  ” شرایط ”  مناسب ، با ” هزینه ” مناسب ، در ” مکان ” مناسب و  به ” فرد ” مناسب برساند .اختیار سنجیده کانالهای توزیع کالا در بازدهی و خروجی فرایندتولید و مصرف اهمیت حیاتی دارد.دهه گذشته شاهد تغییرات سریع و چشمگیری در عرصه کانالهای توزیع کالا و خدمات در اقتصادهای توسعه یافته بوده است.ظهور شبکه های پیشرفته تلفنی و لجستیکی و از همه مهمتر ، پیدایش شبکه ارتباطات بین المللی ( اینترنت ) کانالهای توزیع تازه ای در دسترس خریداران ،  مشتریان و مصرف کنندگان گذاشته است.

بدیهی است ارزیابی عملکرد واحد های مختلف یک سازمان در یک الگوی استراتژیک به ویژه زمانی که شعب و بخش های متعددی داشته باشند می بایست به صورت سیستماتیک وطی یک چارچوب منطقی رخ دهد. شعب متعدد شرکت کرانه تجارت بین الملل در ایران نیز به منظور یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد آنها لازم است با یک روش علمی و منطقی سنجیده شوند تا از نظر بازدهی عملکرد مورد شناسایی قرار گرفته وزمینه را برای ارزیابی صحیح آنها ایجاد نماید.

البته این عمل می تواند مدیران را برای تصمیم گیری در۱- ارتقای درجه توزیع کنندگان۲- ارتقاء سطح مدیران ۳- افزایش یا کاهش نیروی انسانی یک مجموعه و مواردی مانند آنها کمک بسیار نماید. به هر حال وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد،وجود یک بازخور مفید در سیستم سازمانی را مهیا می سازد. که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست این عامل می تواند به تبیین استراتژی های کلان سازمان نیز کمک نماید چرا که با ارزیابی است که می توان دریافت کدام فرایند درونی، انسانی، مشتری مداری یا سیستم های مالی دچار ضعف هایی هستند.

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***