پایان نامه ارشد:رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :صنعتی و سازمانی

عنوان : رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده  علوم انسانی  گروه  روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A. )

 

گرایش : صنعتی و سازمانی

 

عنوان پایان نامه:

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱٫بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲٫اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۳٫اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۴٫فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۵٫تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
   ۱-۵-۱٫تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
   ۱-۵-۲٫ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
   ۱-۵-۳٫ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶٫تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
   ۱-۶-۱٫تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
   ۱-۶-۲٫ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
   ۱-۶-۳٫ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱٫مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲٫مبانی نظری تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
   ۲-۲-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
   ۲-۲-۲٫ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳
      ۲-۲-۲-۱٫تعهد عاطفی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
      ۲-۲-۲-۲٫تعهد مستمر ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
      ۲-۲-۲-۳٫تعهد هنجاری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
   ۲-۲-۳٫تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………. ۱۹
      ۲-۲-۳-۱٫تعهد نسبت به مشتری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰
         ۲-۲-۳-۱-۱٫خدمت به مشتری………………………………………………………………………………………………… ۲۰
         ۲-۲-۳-۱-۲٫ایجاد اهمیت برای مشتری …………………………………………………………………………………. ۲۰
      ۲-۲-۳-۲٫تعهد نسبت به خود …………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
      ۲-۲-۳-۳٫تعهد نسبت به مردم ……………………………………………………………………………………………………. ۲۱
      ۲-۲-۳-۴٫تعهد نسبت به وظیفه ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
      ۲-۲-۳-۵٫تعهد نسبت به سازمان ………………………………………………………………………………………………… ۲۲
   ۲-۲-۴٫اهمیت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
   ۲-۲-۵٫مدل سه بخشی تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………. ۲۳
   ۲-۲-۶٫عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۵
   ۲-۲-۷٫مطالعه بارن و گرین برگ ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
   ۲-۲-۸٫ویژگیهای شخصی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
      ۲-۲-۸-۱٫ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………… ۳۲
   ۲-۲-۹٫ویژگیهای مرتبط با نقش …………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
   ۲-۲-۱۰٫ویژگیهای ساختاری …………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
   ۲-۲-۱۱٫تجربیات کاری …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
   ۲-۲-۱۲٫مطالعه آلن و می یر ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
   ۲-۲-۱۳٫خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………. ۳۸
   ۲-۲-۱۴٫دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….. ۳۹
   ۲-۲-۱۵٫رابطه رفتار ونگرش ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
   ۲-۲-۱۶٫تمایز بعد رفتاری و بعد نگرشی ………………………………………………………………………………………… ۴۱
   ۲-۲-۱۷٫تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی …………………………………………………………………. ۴۱
   ۲-۲-۱۸٫الگوهای چند بعدی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
      ۲-۲-۱۸-۱٫مدل اریلی و چتمن ………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
   ۲-۲-۱۹٫سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… ۴۳
   ۲-۲-۲۰٫تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. ۴۵
   ۲-۲-۲۱٫راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۳٫ویژگی های شغل …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
   ۲-۳-۱٫نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ………………………………………………………………………………. ۵۰
   ۲-۳-۲٫مدل خصوصیات ویژه شغل …………………………………………………………………………………………………. ۵۰
   ۲-۳-۳٫تئوری ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۱
   ۲-۳-۴٫نظریه ویژگی های ضروری شغل …………………………………………………………………………………………. ۵۱
   ۲-۳-۵٫الگوی ویژگی های شغلی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
   ۲-۳-۶٫طراحی مجدد مشخصه های شغلی …………………………………………………………………………………….. ۵۴
   ۲-۳-۷٫ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ……………………………………………………………………………… ۵۵
   ۲-۳-۸٫مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
      ۲-۳-۸-۱٫با معنی تلقی نمودن کار………………………………………………………………………………………………. ۵۷
         ۲-۳-۸-۱-۱٫تنوع وظایف………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
         ۲-۳-۸-۱-۲٫هویت وظایف……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
         ۲-۳-۸-۱-۳٫اهمیت وظیفه………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
      ۲-۳-۸-۲٫احساس مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
      ۲-۳-۸-۳٫آگاهی از نتایج انجام کار………………………………………………………………………………………………. ۶۰
   ۲-۳-۹٫توان انگیزشی شغل……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
   ۲-۳-۱۰٫عوامل و عناصر تعدیل کننده ……………………………………………………………………………………………. ۶۲
      ۲-۳-۱۰-۱٫دانش و مهارت……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
      ۲-۳-۱۰-۲٫شدت نیاز به رشد………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
      ۲-۳-۱۰-۳٫رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل……………………………………………………………. ۶۷
   ۲-۳-۱۱٫نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل ……………………………………………………………………………… ۷۱
   ۲-۳-۱۲٫اثر بخشی کاری …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
   ۲-۳-۱۳٫کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت ………………………………………………………………………………….. ۷۲
   ۲-۳-۱۴٫اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ……………………………………………………………….. ۷۳
۲-۴٫مبانی نظری ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………………………………….. ۷۸
   ۲-۴-۱٫بررسی نتایج تحقیقات گذشته …………………………………………………………………………………………….. ۷۹
   ۲-۴-۲٫معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی ………………………………………………………………………….. ۸۰
   ۲-۴-۳٫رویکردهای مطالعه شخصیت ………………………………………………………………………………………………. ۸۱
   ۲-۴-۴٫پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت…………………….. ۸۷
۲-۵٫سابقه پژوهشی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
   ۲-۵-۱٫پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی ……………………………………………………. ۸۹
   ۲-۵-۲٫پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی …………………………………………….. ۹۲
۲-۶٫معرفی سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۲-۷٫خلاصه مبانی تئوریک پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۳-۲٫روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۳٫جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۴٫روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۳-۵٫ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۶٫ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
فصل چهارم:  نتایج
۴-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
   ۴-۱-۱٫بررسی توصیفی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
   ۴-۱-۲٫بررسی استنباطی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  
۵-۱٫خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۵-۲٫بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۵-۳٫محدودیت و موانع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
   ۵-۳-۱٫در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………..      ۱۲۷
   ۵-۳-۲٫خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۵-۴٫پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
   ۵-۴-۱٫پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
   ۵-۴-۲٫پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
پیوستها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

 
 
 

فهرست جداول
عنوان                                       صفحه
جدول ۲-۱٫ پنج عامل عمده شخصیت و نمونه و ویژگی های مرتبط قطب مثبت و منفی………………….. ۸۹
جدول شماره ۳-۱ . توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………….. ۹۹
جدول شماره ۳-۲ . توزیع فراوانی سطوح تحصیلاتی در نمونه مورد مطالعه………………………………………… ۱۰۰
جدول شماره ۳-۳ . توزیع فراوانی از نظر تاهل در نمونه مورد مطالعه………………………………………………….. ۱۰۰
جدول شماره ۳-۴ . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های تعهد سازمانی…………………………………. ۱۰۱
جدول شماره  ۳-۵ . بررسی پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ…………………… ۱۰۱
جدول شماره ۳-۶ . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شغلی…………………………………… ۱۰۲
جدول شماره ۳-۷  . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شغلی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ…………… ۱۰۲
جدول شماره ۳-۸ . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شخصیتی……………………………. ۱۰۳
جدول شماره  ۳-۹ . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ…….. ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱ . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی…………………………………………………………… ۱۰۷
جدول شماره ۴-۲ . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی…………………………………………………………… ۱۰۷
جدول شماره ۴-۳ . شاخصهای آماری تعهد سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی……………………………….. ۱۰۸
جدول شماره۴-۴ . ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول شماره۴-۵ . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شغلی……………………………………………….. ۱۱۰
جدول شماره۴-۶ . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شغلی……………………………………………….. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۷ . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شغلی……………………………………………. ۱۱۲
جدول شماره ۴-۸ . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………………………….. ۱۱۳
جدول شماره ۴-۹ . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………………………….. ۱۱۴
جدول شماره ۴-۱۰ . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شخصیتی…………………………………… ۱۱۵
جدول شماره ۴-۱۱ . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شغلی………………………………………….. ۱۱۶
جدول شماره ۴-۱۲ . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شخصیتی…………………………………… ۱۱۷

 
 
 
 

فهرست شکل ها
عنوان                                       صفحه
شکل۲-۱ . مدل سه بخشی تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
شکل ۲-۲ . عوامل سه گانه اثرگذار برتعهد سازمانی……………………………………………………………………………… ۲۷
شکل ۲-۳ . پیش شرط های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………… ۳۱
نمودار ۲-۴ . دیدگاه های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی…………………………………………………….. ۴۰
شکل ۲-۵ . تأثیر برنامه های مالکیت بر تعهد سازمانی کارکنان…………………………………………………………… ۴۷
شکل ۲-۶ . مدل مشخّصه های شغلی هاکمن  الدهام………………………………………………………………………….. ۵۴
شکل ۲-۷ . نتایج بالا بودن پایین بودن توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی ا مهارت و دانش کارکنان…. ۶۴
شکل ۲-۸ . اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد………………………………………………………………………………… ۶۶
شکل ۲-۹ . روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد………………… ۶۹
شکل ۲-۱۰ . مدل کامل مشخصه های شغلی……………………………………………………………………………………….. ۷۷
شکل ۲-۱۱ . چارچوب نظریه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۹۶

 
چکیده پژوهش:
 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان شرکت اکتشاف نفت در سال ۱۳۹۲ می باشد. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان ۲۵۲نفر می باشد، حجم نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری  تصادفی ساده    ۱۵۲ نفر   انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه  ویژگی های شغلی و شخصیتی ، تعهد سازمانی بوده است جهت تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که نتایج نشان داد : ویژگیهای شغلی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی پیش بینی می کند ویژگیهای شخصیتی تعهد سازمانی پیش بینی می کند
کلمات کلیدی : تعهد سازمانی _ ویژگی شخصیتی _ ویژگی شغلی
 
فصل یک
کلیات پژوهش
 مقدمه :
با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوری های گوناگون بشری و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی ، می توان نتیجه گرفت که دیگر نمیتوان سازمان ها را که نمودی از جامعه هستند ، بدون در نظر گرفتن شرایط پویای محیط داخلی و خارجی اداره کرد.  بلکه افراد سازمانها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و تحولات قرار خواهند گرفت که دراین بین بیشتر تحولات شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیم گیری به افراد در سازمان است زیرا افرادی که در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمی جوامع زندگی می کنند افرادی آگاه و توانمند هستند که خواهان اختیارند . اگر چه امروزه بدلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم وخواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهدسازمان[۱] است ( اسماعیلی،۱۳۸۳:۶۶ ).تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند . شخص دارای تعهد سازمانی ، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد . در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه ویژگیهای شغلی[۲] و ویژگی های شخصیتی [۳]با تعهد سازمانی پرداخته شده است تا بتوان از طریق ابعاد ویژگی های شغلی که شامل تنوع مهارت، اهمیت وظیفه، هویت وظیفه، استقلال و بازخور و ابعاد ویژگی های شخصیتی که شامل وجدان ، ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری میباشد ، تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داد. (مورهد، ۱۳۷۴)
بیان مسئله :
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.  یکی از عوامل پنهان ، ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان ، میزان تعهد آنان به سازمان است.  توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد (کتهاند و استراسر[۴]، ۲۰۱۱).
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد.  برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند ، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند ، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغل های مشابه ای را در محیط های مشابه دیگر جستجو خواهندکرد.  یا بالعکس پیشخدمت های رستورانها ممکن است ، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طورکلی همان شغلشان متنفر باشند . کارایی و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر قدر که شرکتها و سازمانها بزرگتر میشوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه میشود. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ایی در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی گسترش یافته مسئله تعهد سازمانی است. صاحب نظران علم مدیریت تعهد سازمانی را چنین تعریف کرده اند : ((نگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد)) (ماتیو و زاجاک[۵]، ۱۹۹۰).
آلن و می یر ( ۱۹۹۱) معتقدند که تعهد یک حالت روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. این اندیشمندان تعهد را به سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تقسیم کرده اند. امروزه باید به عوامل که باعث تعهد سازمانی در سازمان می شود توجه کرد که محقق در این تحقق به بررسی دو عامل ویژگی شغلی و شخصیتی می پردازد ریچارد هاکمن و همکارانش  پنج بعد شغل را در نظر گرفتند.  با توجه به الگوی ویژگی های شغلی، هر نوع کار یا شغلی را می توان بر حسب پنج بعد اصلی کار به شرح زیر بیان کرد :
۱ : تنوع وظایف و مهارت ها
۲ : بامفهوم بودن وظایف
۳ : مهم بودن وظایف
۴ : استقلال و اختیار درکار
۵ : وجود بازخور در شغل
الگوی ویژگی های شغلی از بسیاری جهات مورد پژوهش قرار گرفته است. نتیجه بیشتر پژوهشها چارچوب کلی تئوری را تایید می کند (یعنی مجموعه ای از ویژگی های شغلی وجود دارد و این ویژگی ها بر رفتار اثر می گذارند). ولی در مورد اینکه کدام ویژگی ( یا ویژگی ها ) هسته مرکزی را تشکیل می دهند توافق نظر کامل وجود ندارد . همچنین در مورد اینکه احساس نیاز به رشد می تواند به عنوان یک عامل واسطه ای فعالیت کند یا خیر توافق نظر وجود ندارد (رابینز[۶]، ۱۳۸۳،۹۳۱).همانطور که برخی از صاحبنظران ویژگی های شخصیتی را پیش بینی کننده عملکرد می دانند ، برخی اعتبار ویژگی های شخصیتی و فردی را در پیش بینی عملکرد شغلی ضعیف و یا مبهم می دانند . برخی روایی و پایایی ابزارهای شخصیت را زیر سوال مبرند و ابزارهای مختلف شخصیت را برای سنجش شخصیت افراد ناقص می دانند با این حال امروزه ارزش شخصیت به عنوان پیش بینی کننده ای از عملکرد شغلی بطور کلی پذیرفته شده است . تمامی محققان بر اعتبار آزمون های شخصیت و انواع ویژگی های شخصیت و مؤلفه های عملکرد تاکید داشته اند .در نظر بسیاری از روانشناسان ،اصطلاح شخصیت به بررسی ومطالعه صفات و ویژگیهای مشخص کننده یک فرد از دیگران اطلاق می شودکه این صفات همواره پایدار هستند.همچنین زمانی که بین توانایی های فرد و ویژگیهای شخصیتی مورد نظرهماهنگی وجود داشته باشد تاثیر مثبتی بر شیوه عمل خواهد گذاشت. در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی،اشخاص نا متعادل زندگی می کنند و هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد. البته دانستن اینکه هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست و هدف اصلی آن پیشگیری  از وقوع ناراحتی ها ست (شاملو،۸۱) .در پژوهش حاضر تعریف مورد نظر ما از ویژگی های شغلی معطوف به دیدگاه الدهام و هاکمن می باشد.لذا شناخت راه های برون رفت از این مشکل می تواند مزایای مناسبی هم از لحاظ بهره وری و هم از نظر توسعه ی مشاغل داشته باشد.  در حال حاضر بیشتر سازمانها درصدد تعدیل نیرو هستند. در حالی که بعید است تنها با کاهش نیروی انسانی موجبات افزایش بهره وری را در سازمان فراهم نمود.  چون غیر از تعداد نیرو عوامل دیگری مانند تخصص و مهارت در بهره وری سازمان موثرند و از آن جا که نمی توان همه ی تخصص ها را در تعدادی محدود یافت لذا باید به راه های افزایش تعهد سازمانی کارکنان در جهت افزایش میزان بهره وری سازمان اندیشید . بنابراین در این پژوهش سعی برآن است که آیا بین ویژگی های شخصیتی و شغلی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد یا نه ؟
اهمیت و ضرورت پژوهش :
نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت سازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است.سازمان به کارکنانی نیاز دارد که فراتر از شرح وظایف مقرره و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. چه بسا بسیاری از جوامع علیرغم بر خورداری از منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل فقدان نیروی انسانی لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته حال آنکه ملتهای دیگر با وجود عدم برخورداری از منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل بهره مندی از نیروی انسانی متعهد مسیر پیشرفت توسعه و ترقی را با سرعت چشمگیری طی نموده اند.لوتانز اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک وفهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده است.تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت ومتعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایداری هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار میکنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را با سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری وفراهم آوردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد، ۱۳۷۴)بنابراین از دلایل عمده بررسی تعهد سازمانی این است که سازمانهای دارای اعضای با سطوح بالای تعهد سازمانی معمولاً از عملکرد بالاتر، غیبت و تاخیر و جابه جایی کمتری برخوردار هستند. مطالعه تاثیر ویژگی های شغلی و شخصیتی بر تعهد سازمانی که بواسطه تعهد باعث کاهش این مشکلات (ناشی از غیبت و کم کاری) میشود کاری بسیار موثر در این زمینه است. بنابراین مطالعه ویژگی های شغلی و ویژگی های شخصیتی  در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران واقع در شهر تهران و بررسی میزان تاثیر آنها بر تعهد ،کمک شایانی در افزایش عملکرد کارکنان خواهد داشت.در واقع در پی آن هستیم تا ببینیم چگونه می توان افراد را متعهد کرد و در آنها احساس تعلق، وفاداری ومسئولیت ایجاد کرد و نقش اهمیت، تنوع، هویت، بازخورد ، استقلال ، وجدان ، ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری بر تعهد چگونه است.بنابراین به نظر می رسد که پژوهش حاضر از جنبه علمی و کاربردی می تواند نقشی در رسیدن به هدف شناخت و ارتقاءتعهد سازمانی داشته باشد.
اهداف پژوهش :
پیش بینی ویژگیهای شغلی  براساس مولفه های تعهد سازمانی
پیش بینی ویژگیهای شخصیتی براساس  مولفه های تعهد سازمانی
پیش بینی ویژگیهای شغلی  براساس تعهد سازمانی
پیش بینی ویژگیهای شخصیتی براساس تعهد سازمانی
فرضیه های پژوهش :
ویژگیهای شغلی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند
ویژگیهای شخصیتی مولفه های تعهد سازمانی را پیش بینی می کند
ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی پیش بینی می کند
ویژگیهای شخصیتی تعهد سازمانی پیش بینی می کند
 
تعاریف مفهومی و عملیاتی :
تعهد سازمانی :
تعهد سازمانی نوعی نگرش است. نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (آلن ومیر ۱۸-۱،۱۹۹۰)
ویژگی های شخصیتی:
ویژگی های شخصیتی به صفاتی پایدار در طی زمان باز می کردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندان نکرده و به ماهیت فردی اشاره دارد (حق شناس،۱۳۸۸)
ویژگی شغلی :
ویژگی های شغل اشاره به چگونگی فعالیت ها، وظایف، تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل دارد
تعاریف عملیاتی :
تعهد سازمانی:
میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه تعهد سازمانی الن و مایر کسب می نماید.
ویژگی شغلی:
میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه ویژگی شغلی هاکمن  کسب می نماید.
ویژگی شخصیتی :
میزان نمره ای است که ازمودنی از پرسشنامه ویژگی  شخصیتی نئو  کسب می نماید.
 
[۱] – Organizational Commitment
[۲]– Job characteristics
[۳] – Personality Traits
[۴] -Kethand & Straser
[۵] -Mativ& Zajak
[۶] – Rabinz
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***