پایان نامه ارشد:رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ران شناسی

گرایش : بالینی

عنوان : رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی


 

واحد علوم و تحقیقات  شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A)

گرایش : بالینی

عنوان :

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

استاد راهنما :

دکتر الهه محمد اسماعیل

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                       شماره صفحه
 
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات
-۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۳
-۲-۱بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.
-۳-۱اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲
-۴-۱اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۴
-۵-۱فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
-۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۶-۱- هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۶-۱   –  باور غیر منطقی …………………………………………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۱   – سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….Error! Bookmark not defined.
فصل دوم پیشینه پژوهش
-۱-۲مقدمه: Error! Bookmark not defined.
-۲-۲سلامت روان و تعریف آن. ۲۱
-۳-۲ تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف… ۲۶
-۴-۲ اصول بهداشت روانی ۳۰
-۵-۲ خصوصیات افراد دارای سلامت روان Error! Bookmark not defined.
-۶-۲ عوامل موثر در تامین سلامت روان. ۳۸
-۷-۲ نقش خانواده در تامین سلامت روان. ۳۹
 
-۸-۲ نظریات مرتبط با سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………۴۰
– نظریه زیگموند فروید …………………………………………………………………………………………………………….۴۰
– نظریه الفرد ادلر……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
– نظریه یونگ ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
– نظریه سالیوان ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
– نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۹-۲ – نظریه مبتنی بر شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………..۴۸
– نظریه گلاس …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
– نظریه اسکینر ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
– نظریه مازلو ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
– نظریه فروم …………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
– نظریه موری …………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
– نظریه اریکسون ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
– ۲-۱۰باورهای غیرمنطقی ………………………………………………………………………………………..۵۶
۱-۱۰-۲ – تعریف باور و باورهای غیرمنطقی…………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۱۰-۲– انواع باورهای غیرمنطقی …………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۱۰-۲– خصوصیات باورهای منطقی ………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۱۰-۲ – طبقه بندی باور غیرمنطقی …………………………………………………………………………….۶۵
۱–۱۱-۲ هیجان و اجزای آن  ………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۱۱-۲- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن …………………………………………………………۷۴
۳-۱۱-۲- هوش هیجانی و ریشه­های تاریخی ان ……………………………………………………………..۷۴
۴-۱۱-۲- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی …………………………………………………………..۸۱
۵-۱۱-۲- اصطلاح شناسی هوش هیجانی …………………………………………………………………………….۸۲
– هوش هیجانی و مفهوم روح زمان …………………………………………………………………………………….۸۲
– هوش هیجانی و مفهوم شخصیت …………………………………………………………………………………۸۵
– هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۶-۱۱-۲- مدل­های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….۹۲
– رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) ………………………………………………………………………………………….۹۵
– رویکرد مختلط ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
–  هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
– مدل هوش هیجانی با- آن ……………………………………………………………………………………………۱۱۹
– پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم طرح پژوهشی
-۱-۳طرح پژوهش…. ۱۲۹
-۲-۳جامعه آماری.. ۱۳۰
-۳-۳ روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۱۳۰
-۴-۳روش گردآوری اطلاعات… Error! Bookmark not defined.
-۵-۳ابزار گرداوری اطلاعات… ۱۳۱
– پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن………………………………………………………………………………۱۳۱
– پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز………………………………………………………………………………….۱۳۳
– پرسشنامه سلامت عمومی…………………………………………………………………………………..۱۳۴
فصل چهارم تجزیه وتحلیل آماری
۴-۱- تحلیل توصیفی داده های پژوهش…. ۱۳۷
۴-۲- تحلیل استنباطی داده­های پژوهش…. ۱۴۱
۴-۳- آنالیز رگرسیون. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۱۴۶
۵-۲- محدودیت­های پژوهش…. ۱۵۷
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۱۵۸
منابع ومآخذ. ۱۵۹
فهرست منابع فارسی.. ۱۵۹
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۶۷
 


فهرست جداول
عنوان                                               شماره صفحه
جدول۱-۴-میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی…………..۱۳۸
جدول ۲-۴-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سلامت به تفکیک جنسیت معلمان………………..۱۳۹
جدول ۳-۴-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی به تفکیک جنسیت معلمان……………..۱۳۹
جدول ۴-۴- میانگین و انحراف استاندارد باور های غیر منطقی به تفکیک جنسیت معلمان  ۱۴۰
جدول ۵-۴- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه باور های غیر منطقی و سلامت روان معلمان  Error! Bookmark not defined.141
جدول ۶-۴- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی  ۱۴۲
جدول ۷-۴- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی  ۱۴۲
جدول ۸-۴- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه باورهای غیر منطقی بین معلمان زن و مرد ۱۴۳
جدول ۹-۴ نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد ۱۴۴


چکیده
   هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.
   روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد ۲۴۰ نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد ۱۴۸ معلم زن و مرد است که با بهره گرفتن از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و توسط پرسشنامه­های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده­ها با بهره گرفتن از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه­های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
    یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.
کلیدواژه­ها: باور های غیر منطقی،  هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان
 
۱-۱- مقدمه
عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاش­های آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می­باشد.از این­رو، همه ملت­ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می­نگرند که هزینه­های مصرف شده در آن­ از بازده­های به بارآورده (نیروی انسانی رشد یافته و پیشرفت علم و تکنولوژی) بسیار ناچیزتر است (آتش افروز، ۱۳۸۶).
از جمله مسائلی که می­تواند در سطح نظام آموزش و پرورش مورد بررسی توجه قرار گیرد سلامت روان معلمان است، در جهان امروز سلامت روانی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در عصری زندگی می­کنیم که به موازات پیشرفت­های تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی­های روانی روز به روز در حال گسترش است و بسیاری از افراد، از ناراحتی­ها و نابسامانی­ها، به شدت رنج می­برند و نه تنها خود در عذاب هستند، بلکه خانواده و جامعه را نیز دچار عذاب می­کنند(لشکری،۱۳۸۱). امروزه سلامت روانی عمیقا مورد توجه روانپزشکان، روانشناسان و سایر اندیشمندان علوم رفتاری و اجتماعی قرار گرفته است. سلامت روانی دانش یا هنری است که به افراد کمک می­کند تا با ایجاد روش­های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خوب سازگار شده و راه حل­های مطلوب تری را برای حل مشکلات­شان انتخاب نمایند. چرا که اگر فشار­های روانی مدام فرد را تهدید کند، دیگر نمی­تواند انسان بانشاط، نیرومند و توانایی پرورش داد تا قادر به انجام مسئولیت­های خود باشد. بدون شک اگر مدیریت و متولیان تامین بهداشت روانی جوامع بتوانند شیوه­های عملی، اثر بخش و کار آمد عوامل تنش­زای روحی و روانی را کنترل و یا کاهش دهند، قادر خواهند بود جلوی بسیاری از آسیب­های خانوادگی و اجتماعی و نیز عواقب ناخوشایند دیگری را بگیرند که حاصل تنزل بهداشت روانی است(طیبی،۱۳۸۴). امروزه توجه روان درمانگران به سمت تاثیر باورها در ایجاد انواع مشکلات روانی جلب شده است(کارتیر، گرینول و پرندرگاست[۱]، ۲۰۰۸). مثلا الیس معتقد است مردم به طور بی­نظیری عقلانی و غیرعقلانی هستند و مشکلات آن­ها بیشتر برآمده از ادراک تحریف شده و باورهای غیرمنطقی است و روش غلبه بر مشکلات آن ها همانا از طریق بهبود تفکر و دریافت های ادراکی آن ها است. الیس معتقد است که رفتار می تواند شناخت و هیجان انسان را تغییر دهد و شناخت نیز می تواند رفتار و هیجان را تحت تاثیر قرار دهد(لم و گال[۲]، ۲۰۰۴). نوع نگرش افراد نسبت به خود و محیط پیرامون در ایجاد و افزایش ادراکاتش مؤثر است. افرادی که باور­های سالم و کارآمد دارند و از تدابیر مقابله­ای سازگارانه و موفق بهره می­برند و دارای ارتباط بین فردی سالم، رضایت از زندگی و احساس آرامش هستند(ولز[۳]، ۲۰۰۹). بک بیان می کند که افکار، تجسمات و تکانه های مزاحم زمانی به آشفتگی می انجامند که برای فرد مهم باشند و با افکار خودآیند منفی مرتبط شوند. یافته های پژوهشی نشان داده است که نگرش های منفی و ناکارآمد با پاره ای از اختلال­های روانشناختی از جمله اختلال وسواس، اختلال خود بیمارپنداری و اختلال افسردگی در ارتباط است(سالکوسکیس، رو، گلدهیل، موریسون، فورستر و همکاران[۴]، ۲۰۰۰). هوش هیجانی از مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها و تسهیل کننده های گوناگونی ساخته شده است که بیشتر آنها را می توان از طریق یادگیری در دیگران ایجاد کرد یا پرورش داد(کیمیایی و همکاران، ۱۳۹۱).
هوش هیجانی نماینده توانایی­های شخص ، ارزشیابی و بیان هیجان به نحو صحیح و سازگارانه می باشد، همچنین شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان ها و توانایی دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیت­های شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجانها در دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیتهای شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجان ها در شخص ودیگران می باشد(اکبرزاده، ۱۳۸۳).
۱-۲- بیان مسئله
معلمان به علت فعالیت­های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همـکاران پیــدا می کننـد و نیـز به خاطـر زحمـت های فراوانـی که در مدرسـه برای کنتـرل رفتـارهای نابهنجار دانش آموزان صرف می کنند، دائماً در اضطراب و تنش به سر می برند، مگر با روشهای علمی و مؤثر مقابله ای بتوانند فشارهای ناشی از محیط مدرسه را تحت کنترل درآورند. افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تأمین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و افسردگی معلمان را دوچندان کرده است (شیرکول،۱۳۸۴). سلامت، نیاز اساسی انسان است که فرد پیوسته در جهت رسیدن به آن تلاش می کند(کیلر[۵]، ۱۹۸۴). سلامتی سرچشمه زندگی است نه وسیله ای برای آن، سلامتی مفهومی کاربردی دارد که افزون بر توانایی جسمانی افراد بر جنبه روانی و اجتماعی آنان نیز تاثیر می گذارد (شفیلد[۶]، ۱۹۹۸). سلامت عمومی  عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی فر د ,که بین این سه جنبه تأثیرمتقابل و پویا وجود دارد. بنابراین, سلامت روان به عنوان یکی از ملاک های تعیین کننده سلامت عمومی افراد درنظر گرفته می شود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود،اتکاء به خود ، ظرفیت رقابت ، تعلق بین نسلی و خود شکوفایی توانایی های بالقوه فکری، هیجا نی وغیره(گزارش جهانی سلامت ، ۲۰۰۱ ). سلامت روانی یکی از مهمترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها محسوب می شود. هدف سلامت روان، پیشگیری از وقوع ناراحتی ها و حفظ سلامت روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماعی سالم و مناسب و همچنین درمان اختلال های روانی و پیشگیری از مزمن شدن بیماری در افراد است. سازمان بهداشت جهانی[۷] در سال ۱۹۴۶ ، سلامتی را چنین تعریف کرده است: حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا معلولیت.در این تعریف سه بعد جسمی از نظر پزشکی و روانی از نقطه نظر روان شناسی و اجتماعی به جهت ابعاد روابط سالم با محیط مد نظر می باشد(خیر آبادی، ۱۳۸۱). باورها تحت تأثیر و تجارب بین فردی در دوران کودکی شکل می گیرند و به مرور از طریق فرایند پردازش اطلاعات تقویت می شوند. باورهای غیر منطقی در فرایند پردازش اطلاعات تحریف ایجاد می کنند و چنین چیزی سبب می شود که فرد در طول رشد، شواهد خلاف باورهای خود را کم رنگ کند و نادیده بگیرد و تنها به شواهدی توجه کند که در راستای  تأیید باورهای او هستند. باورها فرضیه هایی درباره ی خود، جهان و آینده هستند(قهاری،۱۳۹۰). باورهای غیر منطقی خواستها و اهدافی هستند که به صورت ترجیحات ضروری والزامی در می آیندوتبدیل به اهداف اجباری والزامی و قطعی می گردد به طوری که اگر برآورده نشوند به آشفتگی و اضطراب منجر می گردد(برنارد[۸]،۱۹۹۱). در حوزه شناخت درمانی، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است که به نقش اعتقادات و باورهای افراد بر عملکردهای آنان در موقعیتهای مختلف می­پردازند. شاملو (۱۳۶۸) اساس و زیربنای شناخت گرایی را در طرز تفکر و نقش آن در رفتار می داند و معتقد است که رفتار نابهنجار انسان ها به علت اختلالات و نارسایی های تفکرات غیر منطقی است که آنها در طرز تفکر، استدلال و در برخورد با حالات خود و یا مسایل زندگی دارند. مهربند (۱۳۷۹؛ به نقل از معتمدین، ۱۳۸۳).هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان است. این اصطلاح اولین بار از سوی سالوی و مایر[۹](۱۹۹۰)پیشنهاد شد. هوش هیجانی به عنوان نوعی توانایی ، عبارت است از ظرفیت ادراک ، ابراز ، شناخت ،کاربردو اداره هیجان های خود و دیگران(مایر و سالوی، ۱۹۹۷). از آنجای که مؤلفه های اساسی هوش هیجانی عبارت است از توانایی فهم هیجانات دیگران و توانایی تنظیم ومهارخود و دیگران به شیوه سازگارانه، انتظار می رود افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند سازگاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی  بهتری را نشان بدهند . بنابراین, مهارت های اجتماعی عبارت از تسهیل کننده های زندگی اجتماعی که به افراد کمک می کند تا به گونه ای سودمند و متقابل با دیگران آنها را دوست دارند (اندرسون[۱۰]، ۱۹۶۸)همچنین، هوش هیجانی از سوی برخی محققان شامل متغیرها ی شخصیتی است که با شاخص های بین مو قعیتی رفتار نظیر همدلی، جرأ ت و خوش بینی ارتباط دار د(گلمن[۱۱]،۱۹۹۵). مسلم آن است که از آغاز مطالعه هوش، غالبًا بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه و حل مسئله تأکید شده است، در حالیکه ابعاد غیرشناختی، یعنی توانایی های عاطفی و کرداری نیز تنها پذیرفتنی هستند بلکه ضروری هم می باشند(چرنیس و اسمیت و واتسون[۱۲]،۲۰۰۰ ). بتدریج دیدگاه های صرفًا مبتنی بر هوشبهر جای خود را به مطالعه سایر توانایی های مؤثردرعملکردانسان دادند؛ به طورمثال ثراندایک[۱۳] ( ۱۹۲۰ ) رفتار هوشمندانه را شامل هوش عینی (مهارت های ساختن وبکاربردن ابزار و وسایل )، هوش انتزاعی ( توانایی کاربرد کلمات، اعداد و اصو ل علمی ) و هوش اجتماعی (شناخت افراد و توانایی عمل خلاقانه در روابط انسا نی ) می دانست . وکسلر[۱۴] (۱۹۴۳) پیشنهاد می کند که جنبه های غیرشناختی هوش نظیر توانایی های عاطف ی -هیجانی، شخصی و اجتماعی در پیش بینی توانایی خود برای موفقیت و سازگاری در زندگی اهمیت دارند و گلمن( ۱۹۹۵) زندگی روانی انسان را ناشی از تعامل دو کارکردعقلانی – هیجانی می داند.
نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی را فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است، و قابلیت های هوش هیجانی برای خودگردانی هیجانی و تدبیر ماهرانه روابط بسیار حائز اهمیت­اند(بار-آن[۱۵]،۱۹۹۹).توسل به هوش عمومی به تنهایی برای تبیین موفقیت کافی نیست و تحقیقات نشان میدهد که د ر بهترین شرایط هوش عمومی تنها ۲۵ درصد از موفقیت را تبیین می کند و مابقی به هو ش هیجانی، اجتماعی وشانس بستگی دارد (گلمن، ۱۹۹۵). از این رو این پژوهش در صدد آن است که رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه شهرستان محمودآباد را مورد بررسی قرار دهد و راه حلهای مناسب در این زمینه  را بیان ، تحلیل و بررسی کند.
[۱] Cartier, Greenwell & Prendergast.
[۲] Lam& Gale
[۳] Wells
[۴] Salkovskis, Wroe, Gledhill, Morrison &Forrester et al.
[۵] Kelar
[۶]  Schefield
[۷] World Health Organization
[۸] Bernard
[۹]  Mayer & Salovey
[۱۰]  Anderson
[۱۱]  Golman
[۱۲]  Cherniss, Smith &Watson
[۱۳] Thorendike
[۱۴] Wechsler
[۱۵] Bar-on
تعداد صفحه : ۱۳۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***