پایان نامه ارشد»رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس   

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

 

گرایش: عمومی

 

موضوع:

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

استاد مشاور:

دکتر مهین عسکری

سال تحصیلی:۱۳۹۲-۱۳۹۱

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۴-۱- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۴-۲- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۵- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..۹
فصل دوم ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲- پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۱- عملکرد خانواده……………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۲- سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۳- سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۳- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۱- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۲- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..۴۶
فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۳- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق …………………………………………………..۵۲
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………….۵۶
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………..۵۸
۴-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۴٫ یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۴٫ یافته­های استنباطی………………………………………………………………………………………………………….۶۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۲- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۵-۳- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۴- محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۵- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                صفحه
جدول۱-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت……………………………………….۶۰
جدول ۲-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………………………۶۰
جدول ۳-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی……………………………..۶۱
جدول ۴-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد…………………………………..۶۱
جدول ۵-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل پدر…………………………………..۶۲
جدول ۵-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل مادر………………………………….۶۲
جدول ۶-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر…………………………..۶۳
جدول ۷-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر…………………………۶۴
جدول ۸-۴٫  مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک خرده مقیاس­های آنان…………………………۶۵
جدول ۹-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ……………………………………………………………………..۶۶
جدول ۱۰-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس عملکرد خانواده……………………………………………………۶۶
جدول ۱۱-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی …………………………………………………………………………………۶۷
جدول ۱۲-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ……………………………………………………………………۶۸
جدول ۱۳-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس دلبستگی ……………………………………………………………..۶۹
جدول ۱۴-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی …………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۱۵-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری …………………………………………………………………..۷۰
جدول ۱۶-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس خانواده و سبک های دلبستگی…………………………….۷۱
جدول ۱۷-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی خانواده و سبک های دلبستگی…………………………………..۷۱
جدول ۱۸-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت……………………………………………………….۷۴
جدول ۱۹-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………۷۵
جدول ۲۰-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس مقیاس های عملکرد خانواده  ………………………۷۶
جدول ۲۱-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت………………………………………………………۷۸
جدول ۲۲-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت……………………………………………………………..۷۹
جدول ۲۳-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس سبک های دلبستگی ……………………………………۸۰
جدول ۲۴-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون ………………………………………………………………………………….۸۲
جدول ۲۵-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت………………………………………………………..۸۳
جدول ۲۶-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس……………………………………………………………. ۸۴
 
چکیده
هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه ی عملکردخانوادهوسبک های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد ۳۷۶نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری طبقاتی و چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد.  تجزیه و تحلیل داده هانشان دادکه به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر سازگاری دانش­اموزان را پیش‎بینی می کنند. به صورت کلی سبکهای دلبستگی با(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)می توانند به صورت معنی داری سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند،به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد خانواده وسبک های دلبستگی می توانند سازگاری دانش آموزان راپیش بینی می کنند.اما هنگامی که معادله های رگرسیونی به صورت جداگانه درمیان دختران وپسران اجرا شد نتایج متفاوتی به دست آمد.درگروه دختران خرده مقیاس های ارتباط،آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،همراهی عاطفی وکنترل رفتار می توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کننددر گروه پسران خرده مقیاس های عملکردخانواده شامل آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی،کنترل رفتارمی توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کنند.درسبک های دلبستگی هرسه سبک(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)درهردوگروه دختروپسرپیش بینی کننده معناداری برای سازگاری دانش آموزان به تفکیک دختروپسرمحسوب می شوند.هنگامی که درگروه پسران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی وکنترل رفتاروسبک های دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی بودند..هنگامی که درگروه دختران  سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه، خرده مقیاس های ارتباط، آمیزش عاطفی، عملکرد کلی، همراهی عاطفی، و کنترل در عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای سازگاری اجتماعی محسوب می شدند.
کلیدواژه ها:سازگاری اجتماعی،عملکردخانواده،سبک های دلبستگی،دانش آموزان مقطع متوسطه.
 
فصل اول
طرح تحقیق
 ۱-۱- مقدمه
انسان محصول اجتماع است و در نتیجه تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود قرار می گیرد. در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را برآورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان باید با اجتماع سازگار شود. ابعاد سازگاری شامل: سازگاری جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی است که در رأس آن ها سازگاری اجتماعی قرار دارد. سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع و خواسته های گروهی که در آن زندگی می کنند، هماهنگ و متعادل شود وتا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری شود (مظاهری و همکاران، ۱۳۸۶).
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است و هر چه میزان سازگاری اجتماعی افراد بالاتر باشد، سلامت جامعه نیز بالاتر خواهد بود. تلاش و کوشش دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشورها برای رشد همه جانبه افراد است که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند (مظاهری و همکاران، ۱۳۸۶). علاوه بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت که نقش مهمی در رشد و افزایش سازگاری اجتماعی افراد و خصوصاً دانش آموزان دارند، خانواده و کارکرد خانواده نیز می تواند بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
کارکردهای خانواده هستند که ملاک‏هایی برای خانواده سالم به‏ حساب می‏آیند. این کارکردها عبارتند از: تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و رفع‏ نیازهای مالی، روانی و عاطفی اعضا. روشن است که در جامعهء ما ابتدا پدر و در درجهء دوم مادر نیازهای اقتصادی‏ خانواده را تأمین می‏کنند. ولی رفع نیازهای‏ مالی، روانی و عاطفی اعضا، عملکرد کل نظام خانواده است. از کارکردهای‏ بعدی خانواده می‏توان حمایت از اعضا در برابر بحران‏ها و فشارهای زندگی را نام‏ برد. خانوادهء سالم ضمن تلاش برای به‏ ثمر رساندن کارکردهایش، انعطاف‏پذیر نیز هست وبه راحتی با تغییرات سازگار می‏شود (حسینی زاده مهدوی، ۱۳۸۵). یکی دیگر از که عواملی خانواده ها و والدین که می تواند در سازگاری افراد با تغییرات و سازگاری اجتماعی مؤثر باشد سبک دلبستگی است.
سبک دلبستگی، از عوامل موثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه ی روابط فرد با چهره های دلبستگی (والدین، همسالان و همسر) شکل می گیرد و به طور معناداری بر عملکرد و روابط فرد تاثیر می گذارد (باولبی[۱]، ۱۹۶۹). روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روان شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می شوند (کاتلر و همکاران[۲]، ۲۰۰۹).
این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس اجرا می گردد.
 
۱-۲- بیان مسأله
یکی از مفاهیمی که از بطن خانواده شکل می گیرد، مفهوم دلبستگی[۳] است. سروف، ایگلند، کارلسون و کولینز[۴] (۲۰۰۵) دلبستگی را چنین تعریف می کنند: دلبستگی به طور کلی یعنی مأمنی از آسایش، امنیتی برای کاوش و جستجو کردن و منبعی برای اطمینان بخشی به کودک، زمانی که دچار پریشانی می شود. بالبی[۵] دلبستگی را در قالب نظریه ای بزرگ مفهوم سازی کرد. از نظر بالبی (۱۹۷۳، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۰؛ به نقل از گودوین[۶]، ۲۰۰۳)، روابط دلبستگی همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگی فعال هستند، به طوری پیوندهای دلبستگی در زندگی بزرگسالی ایجاد می شوند و بر فعالیت های مهم دوران بزرگسالی موثرند. دلبستگی در نوجوانی و بزرگسالی را به عنوان روابط دوبه دویی تعریف می کنند که در آن، همجواری با یک شخص ویژه ترجیح داده شده و به دستیافتن به احساسی ایمنی یا حفظ آن منجر می شود. نتایج پژوهش های زیادی استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در چرخه زندگی تایید می کنند (فریلی[۷]، ۲۰۰۲، مین، کاپلان و کسیدی[۸]، نافتل و شاور[۹]، ۲۰۰۶).
بر اساس آزمایش های آینثورث (۱۹۸۷، لوی، بلات و شاور، ۱۹۹۸) روابط والد- فرزند در سه گروه ایمن [۱۰] اجتنابی[۱۱] و اضطرابی دوسوگرا[۱۲] طبقه بندی شد. فرزندانی که در گروه ایمن دسته بندی شدند، بعد از پریشان شدن به سرعت برای رسیدن به آرامش پیش مادر برگشتند، سریعتر به آرامش رسیدند، سریعتر و کاملتر فعالیت های خود را از سرگرفتند. فرزندانی که در گروه دو سوگرای اضطرابی دسته بندی شدند، واکنش های آمیخته ای به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسیدند و فعالیت های خود را از سرنگرفتند. در نهایت گروه با دلبستگی اجتنابی مادر خود را نادیده گرفتند، به انزوا و گوشه گیری پرداختند و شروع به انجام فعالیت هایی برای دور شدن از پریشانی کردند (رولز و سیمپسون[۱۳]، ۲۰۰۴).
بلسکی و کاسیدی (۱۹۹۴، به نقل از لوی و بلت و شاور، ۱۹۹۸) نشان دادند که گروه های سه گانه بدست آمده در محیط آزمایشگاهی توسط آینثورث (۱۹۷۸) در محیط طبیعی هم وجود دارند. هینن، ساندرمن و اسپرانگر[۱۴] (۲۰۰۹) از این ایده حمایت کردند که روابط و تجربیات اولیه به شکل دلبستگی بر تجربیات زندگی بعدی تاثیر می گذارد. آن ها دریافتند که خاطرات دوران کودکی ۹۰ درصد از زنان، با سبک دلبستگی آن ها در بزرگسالی همبستگی دارد که می تواند رضایت از زندگی کلی را پیشبینی کند. این محققان دریافتند که افرادی که سبک های دلبستگی ناایمن داشتند، میزان بالایی از طرد توسط والدین، میزان پایینی از حمایت خانوادگی و میزان پایینی از هماهنگی و گرمی در کانون خانواده را گزارش دادند در حالی که افراد با سبک دلبستگی ایمن میزان پایینی از عدم رضایت از خود، روابط و زندگی را گزارش دادند. سبک های دلبستگی نه تنها با رضایت کلی از زندگی، بلکه با افسردگی و اضطراب هم ارتباط دارند. فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی فرزند با مادر مبنای تمامی روابط بعدی است (برک[۱۵]، ۱۳۸۶).
به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینثورث [۱۶]، واتر و وال[۱۷] (۱۹۸۷) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی / دوسوگرا و اضطرابی / اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور[۱۸] (۱۹۸۷) مورد پژوهش قرار دادند. دلبستگی نقش بسزایی در کمک به فرزندان در برخورد با چالش های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دارد. به طوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوران کودکی مشکل رفتاری و اعمال بزه و ناسازگاری های اجتماعی را در نوجوانی ایجاد می کند. (شالیزا [۱۹]، ۲۰۰۱ ؛ لیبل[۲۰]، ۲۰۰۷؛ کاسدی و شیور[۲۱]، ۲۰۰۷).
 
 
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی و اجتماعی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد، گفته می شود (سادوک و سادوک[۲۲]، ۲۰۰۳ به نقل از افتخار و همکاران، ۱۳۸۹). به عبارتی سازگاری، مجموعه کنش ها و رفتارهایی است که فرد در موقعیت ها و شرایط جدید به منظور ارائه پاسخ های مناسب به محرک های موجود از خود بروز می دهد (آقامحمدیان شعرباف، ۱۳۷۳). در دیدگاه راجرز، شخصیت ناسازگار، همان فردی است که مورد تهدید درونی واقع شده است و برعکس افراد سازگار، شخصیت هایی به نظر می رسند که در وجودشان هیچ نشانی از احساس تهدید نمی توان یافت (آقا محمدیان شعرباف، ۱۳۷۳). از آن جا که سازگاری می تواند واجد طیف گسترده ای باشد و ابعادی مانند اجتماع، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت و ازدواج را شامل شود، برخی از صاحبنظران، سازگاری اجتماعی را رأس سایر ابعاد تلقی می کنند. ابعاد مسئله سازگاری ممکن است در هر دوره از زمان و در هر مرحله از تحولات اجتماعی تغییر کند؛ اما جامعه ای نیست که با مسئله ناسازگاری افراد خود مواجه نباشد. عوامل اجتماعی مهمی در بروز سازگاری نقش دارند که یکی از این عوامل، پاسخ دهی والد به نیازهای فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی است و به تشکیل سبک های دلبستگی در فرزند منجر می شود (بالبی، ۱۹۸۰).
خانواده و سازگاری اجتماعیِ بنیاد یک خانواده با پدر و مادر ریخته می شود. پیش از این که خانواده گسترش یابد، این دو کوشش می کنند که هم خود را بهتر درک کنند و هم طرف مقابل را، هم چنین سعی می کنند تا حد ممکن بفهمند گره مشکلات در کجاست تا حلشان کنند. فرزندان به دعواهای پدر و مادر و خشونت های لفظی، حتی به رنجش های پنهان و گله های ابراز نشده حساس هستند. بنابراین به خاطر فرزندان بایستی خانواده ها در جهت توافق و سازگاری بیشتر تلاش نمایند و اگر اختلافی هست باید در غیاب آنان مطرح و حل شود. مهم این است که مشکلات با راه حل های منطقی حل گردد و در این جا، کلید حل مسئله، فهمیدن یکدیگر می باشد که به کودکان بردباری و سازگاری می آموزد و ناهمواری ها، شخصیت آن ها را برای سازگاری با اجتماع آماده می سازد. کودکانی که در خانواده، سازگاری با دیگران را می آموزند، بهتر می توانند با محیط بیرون و شخصیت های گوناگون آن، خود را تطبیق دهند. این که فکر کنیم کودک در آینده می تواند اشخاص شبیه به خود را بیابد و با آن ها معاشرت کند، حرف بیهوده ای است چرا که همیشه این اتفاق نمی افتد. زیرا او مجبور است در نخستین تماس بیرون از خانه، با شخصیت های متفاوت با خویش تماس داشته باشد (گلشن مهر، ۱۳۹۱).
محیط رشد اجتماعی و روانی خانواده و نحوه عملکرد[۲۳] خانواده، نخستین نهاد زندگی اجتماعی به شمار می رود. در خانواده و با عملکرد خانواده است که فرزندان با شکل گیری شخصیت اش، شناختن دیگران را فرا می گیرد و سازگاری اجتماعی را پیشه می کند. اگر این الگو از نظر روانی، سالم نباشد یعنی به طور مثال سلطه جو و زور مدار یا بر عکس جبون و متملق یا بی صداقت و. . . باشد فرزندان همان را درست می پندارد و سرمشق قرار می دهد. تاثیر الگوهای رفتاری نامناسب، موجبات فراهم آمدن بیماری شخصیت و ناسازگاری اجتماعی در فرزندان خواهد شد که در آینده در مواجهه با جامعه نمایان خواهد شد و دامنه ی آن بستگی به میزان بیماری شخصیت فرد از ناسازگاری های معمول اجتماعی تا اقدام به کارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی گسترش دارد (گلشن مهر، ۱۳۹۱).
حال با توجه به این که عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی می توانند تأثیرات زیادی بر روی افراد و همچنین دانش آموزان بگذارند و از طرفی دیگر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به دلیل رسیدن به سن بلوغ متأثر از عوامل زیادی می باشد، در این پژوهش قصد بر این است که به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان رابطه وجود دارد؟
[۱] Bowlby
[۲] Cutler et al
[۳]Attachment
[۴]Sroufe ,Egeland,Carlson & Collins
[۵]Bowlby
[۶]Goodwin
[۷]Fraley
[۸] Main,Kaplan & Cassidy
[۹]Noftel & Shaver
[۱۰]Secure
[۱۱]Avoidant
[۱۲]anxious-ambivalent
[۱۳]Rholes, & Simpson
[۱۴]Hinnen, Sanderman, & Spranger
[۱۵] Bark
[۱۶] Ainsworth
[۱۷] Water & Wall
[۱۸]Hazan & SHaevar
[۱۹]Shuliza
[۲۰] Liebel
[۲۱]Cassidy ,shaver
[۲۲]Sadock
[۲۳]family functioning
تعداد صفحه : ۱۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***