پایان نامه ارشد:رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی …

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 

گروه علوم انسانی

رشته روانشناسی بالینی

 

 

عنوان

رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار

 

 

استاد راهنما

دکتر کامران یزدان بخش

 

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده   ۱

فصل یکممقدمه پژوهش

۱-۱-مقدمه و بیان مساله                                                                                                                                                               ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                                                ۶

۱-۳- اهداف پژوهش                                                                                                                                                                    ۸

۱-۳-۱- هدف اصلی                                                                                                                                                                    ۸

۱-۳-۲- اهداف فرعی                                                                                                                                                                   ۸

۱-۴- فرضیه های پژوهش                                                                                                                                                            ۸

۱-۵- تعاریف مفهومی                                                                                                                                                                  ۹

۱-۶- تعاریف عملیاتی                                                                                                                                                                  ۱۰

فصل دومپیشینه پژوهش

۲-۱- پیشینه نظری                                                                                                                                                                        ۱۲

۲-۱-۱- قلب                                                                                                                                                                                 ۱۲

۲-۱-۲-عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها                                                                                                                                ۱۵

۲-۱-۳- عوامل روانشناختی و بیماری های عروق کرونر                                                                                                         ۱۷

۲-۲- خصومت                                                                                                                                                                              ۲۲

۲-۲-۱-  تعریف خصومت                                                                                                                                                          ۲۲

۲-۲-۲-اقسام خصومت                                                                                                                                                                ۲۲

۲-۲-۳-پیامدهاى خصومت     ۲۳

۲-۲-۵- راه هاى درمان خصومت                                                                                                                                                ۲۴

۲-۳-پرخاشگری    ۲۶

۲-۳-۱- انواع پرخاشگری                                                                                                                                                            ۲۷

۲-۳-۲ علائم پرخاشگری                                                                                                                                                             ۲۷

۲-۳-۳- دیدگاه های مربوط به پرخاشگری                                                                                                                                 ۲۹

۲-۴-خشم                                                                                                                                                                                      ۳۵

۲-۴-۱- فطرت خشم                                                                                                                                                                   ۳۵

۲-۴-۲- دیدگاه های مربوط به خشم    ۳۷

۲-۴-۲-۱ خشم از دیدگاه روانشناسی                                                                                                                                         ۳۷

۲-۴-۲- ۲- خشم از دیدگاه علم اخلاق                                                                                                                                     ۴۲

۲-۴-۲- ۳- خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                                              ۴۳

۲-۴-۲- ۴ خشم مقدس                                                                                                                                                               ۴۳

۲-۴-۲- ۵- علائم هشدار دهنده بروز خشم                                                                                                                               ۴۴

۲-۴-۲- ۶- علل ایجاد خشم                                                                                                                                                       ۴۴

۲-۴-۲- ۷- روشهای مختلف بیان خشم                                                                                                                                     ۴۶

۲-۴-۲- ۸- تأثیرات بلند مدت خشم دائم و مزمن                                                                                                                   ۵۱

۲-۴-۲- ۹- فیزیولوژی خشم                                                                                                                                                      ۵۲

۲-۴-۲- ۱۰- احساس خشم و رفتار پرخاشگرانه   ۵۴

۲-۴-۲-۱۱- مدیریت خشم                                                                                                                                                         ۵۴

۲-۴-۲- ۱۲- بهترین برخورد با خشم                                                                                                                                        ۵۶

۲-۴-۲- ۱۳- ویژگی های عمومی برنامه های آموزش مدیریت خشم    ۵۷

۲-۴-۲- ۱۴- اصول کلی بر مبنای رویکرد شناختی-رفتاری                                                                                                    ۵۸

۲-۴-۲- ۱۵-هدف ها، مراحل و روش درمان شناختی-رفتاری مدیریت خشم    ۵۸

۲-۴-۲- ۱۶-مراحل و محتوای برنامه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت خشم                                                                       ۵۸

۲-۴-۲- ۱۷- رویکرد درمانی نواکو                                                                                                                                           ۶۰

۲-۴-۲- ۱۸-مهار و کنترل خشم                                                                                                                                                ۶۳

۲-۴-۲- ۱۹ شیوه های کنترل خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                  ۷۱

۲-۴-۲- ۲۰ آثار و فواید کنترل عصبانیت از دیدگاه اسلام                                                                                                      ۷۳

۲-۵-  پیشینه پژوهشی                                                                                                                                                                  ۷۷

۲-۵-۱- پژوهش های داخلی                                                                                                                                                       ۷۷

۲-۵-۲- پژوهش های خارج از کشور                                                                                                                                         ۷۸

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱ – روش  پژوهش                                                                                                                                                                  ۸۲

۳-۲- متغیرهای پژوهش                                                                                                                                                               ۸۲

۳-۳- جامعه آماری پژوهش                                                                                                                                                         ۸۲

۳-۴- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری                                                                                                                        ۸۳

۳-۵- ابزار سنجش                                                                                                                                                                        ۸۳

۳-۶- روش اجرا                                                                                                                                                                           ۸۴

۳-۷- روشهای آماری تحلیل داده ها                                                                                                                                            ۸۴

فصل چهارم یافته های پژوهش

۴-۱-  یافته های توصیفی                                                                                                                                                             ۸۷

۴-۲-  یافته های استنباطی                                                                                                                                                            ۹۲

فصل پنجم‫‫بحث و نتیجه‫گیری

۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ۹۷

جمع بندی                                                                                                                                                                                       ۱۰۱

۵-۲- محدودیت های پژوهش                                                                                                                                                     ۱۰۱

۵-۳- پیشنهادات پژوهش                                                                                                                                                             ۱۰۲

۵-۴- پیشنهاد کاربردی                                                                                                                                                                 ۱۰۲

منابع                                                                                                                                                                                                ۱۰۳

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار بود.  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش   کلیه بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان قلب و عروق امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ است که از آنها تست آنژیوگرافی گرفته شد  که کل تعداد آنها بالغ بر ۳۰۲ نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد بیمار قلبی کرونر قلب که ۱۹۷ نفر بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  ۱۰۵ نفر دیگر نیز که افراد سالم محسوب می شدند با همتاسازی از نظر سن ، تحصیلات و داشتن سابقه بیماری دیگر به غیر از بیماری قلبی،  با گروه بیمار به روش نمونه‫گیری در دسترس انتخاب شدند که در مجموع نمونه مورد مطالعه ۳۰۲ نفر بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس وپری (۱۹۹۲) بود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود.  نتایج نشان داد میانگین نمره خصومت در مردان بیشتر از زنان و میانگین نمره خشم در مردان و زنان تقریبا یکسان می باشد ازطرفی رابطه معنی داری بین خصومت و گرفتگی قلب بدست نیامد همچنین بین خشم و گرفتگی قلب رابطه معنی داری بدست نیامد  و در متغیر خشم و در متغیر خصومت  در بین گروه های  با گرفتگی عروق کرونر و افراد سالم  تفاوت معنی داری  بدست نیامد اما نتایج  آزمون t در متغیر خصومت نشان می دهد تفاوت معنی داری بین خصومت زنان و مردان وجود دارد که با توجه به آمار توصیفی می توان گفت خصومت در مردان بیشتر از زنان بوده است.

کلید واژه ها : خصومت ، خشم، گرفتگی عروق

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***