پایان نامه ارشد:رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه بین  مؤلفه های جنسی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی  در زنان متأهل شهر گچساران 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده  علوم انسانی ،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

  گرایش : عمومی

 

عنوان:

رابطه بین  مؤلفه های جنسی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی

در زنان متأهل شهر گچساران

 

استاد راهنما

دکتر امین الله فاضل   

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست  مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
 
فصل نخست: مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳-اهمیت وضرورت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۱-اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۲-اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۵-تعاریف واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۵-۱- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲- مفاهیم نظری رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۴-عوامل تاثیرگذاربر رضایتمندی زناشویی…………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۵-عوامل توفیق وحفظ زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۶-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-ارتباط جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۸-نقش های جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۹-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی…………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱۰-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی……………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۱-مولفه های جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۱-۱-حرمت جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۱-۲-اشتغال ذهنی جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۱۱-۳-آگاهی جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲ -۱۱-۴-قاطعیت جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۱-۵-کنترل جنسی بیرونی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱۱-۶-رضایت جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۱-۷-انگیزش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۱-۸-اضطراب جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۱-۹-کنترل جنسی درونی………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۱-۱۰-نظارت جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۱-۱۱-ترس از رابطه جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۱-۱۲-افسردگی جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۲-نظریه ها و مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۲-۱-نظریه فمینیستی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱۲-۲-نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۲-۳-نظریه اریک فروم………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۲-۴-نظریه فرانکل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۲-۵-نظریه مزلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱۲-۶-نظریه پرلز ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۲-۷-نظریه هورنای ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۲-۸-نظریه رشدشناختی …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۲-۹-نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۲-۱۰-دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۲-۱۱-نظریه وابس……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۱۲-۱۲-دیدگاه اریکسون………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱۲-۱۳-دیدگاه آلفرد آدلر…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱۲-۱۴-نظریه میشل ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۲-۱۵-نظریه سربین……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۳-عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی……………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۴-ارتباط ومهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۵-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱۶-محتوی کلام (موضوع گفتگو)……………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱۷-موانع ارتباط مؤثر………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱۸-مفاهیم نظری ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۲-۱۹-مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۰-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۲۱-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………..۶۱
۲-۲۲-فر ضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۲-جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۲-۱-جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۲-۲-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۳-داده های جمعیت شناختی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۴-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۴-۱-پرسشنامه رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۴-۲-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۴-۳-مقیاس مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۴-۴-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۴-۵-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ……………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۴-۶-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۵-نحوه اجرا:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۶-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
 
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۲ – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۳-  بررسی یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۸۴
فصل پنجم:   نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۲-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۳ جمع بندی و نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۵-۴-محدودیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۵-۵-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ …………………………………………………………………………………………۱۲۱
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی……………………………………………………………………………………۱۲۵
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ………………………..۷۱
جدول ۳-۲: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس شغل …………………………………………..۷۱
جدول ۳-۳: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان …………………………….۷۲
جدول ۳-۴- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۱: میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………..۷۹
جدول ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد مسائل جنسی ……………………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۳: میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی ………………………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ……………………….۸۲
جدول ۴-۵: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی …………………………………۸۳
جدول۴-۶ . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ………………۸۴
جدول ۴-۷: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی نمره ی کلی رضایت زناشویی از روی
مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
جدول ۴-۸: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
جدول ۴-۹: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد ارتباطات از روی مهارتهای ارتباطی ……۸۷
جدول ۴-۱۰: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد حل تعارض از روی مهارتهای
ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
جدول ۴-۱۱: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
جدول ۴-۱۲: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی نمره ی کلی رضایت زناشویی از روی مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
جدول ۴-۱۳: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مسائل
جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول ۴-۱۴: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد ارتباطات از روی مسائل جنسی ………..۹۳
جدول ۴-۱۵: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد حل تعارض از روی مسائل جنسی ……۹۴
جدول ۴-۱۶: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مسائل جنسی .۹۵
جدول ۴-۱۷: رگرسیون قدم به قدم برای پیش بینی رضایت زناشویی از روی مهارتهای ارتباطی و مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
 
رابطه بین  مؤلفه های جنسی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی
در زنان متأهل شهر گچساران
به وسیله ی: مرضیه حسینی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین  مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر۲۰۰ نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای  به کار رفته در این پژوهش  شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss  نسخه ۱۹ و با روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار  وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بین ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهای ارتباطی سخن گفتن و مهارتهای ارتباطی تفسیر و شفاف سازی صحبت های مخاطب، پیش بین معنی داری برای نمره ی کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.
کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی
 
فصل اول:
مقدمه و کلیات
 
۱-۱- مقدمه
ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛۱۳۸۴).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛۱۳۸۶). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده  مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ ۱۳۸۳).
رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛۱۳۸۷).
رضایت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،۲۰۰۴).
رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، ۱۳۸۴). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب[۱]، ۲۰۰۱) پژوهش رزن- گراندن و همکاران [۲](۲۰۰۴) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس۴ (۱۹۹۷ به نقل از هالفورد، ۱۳۸۴) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون۱ (۱۹۷۰) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود  رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (۲۰۰۰) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است ( مسترز وجانسون،۱۹۷۰به نقل ازهالفورد،۱۳۸۴).
در زمینه رابطه جنسی نیز می­توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه­ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می­شود(شاملو، ۱۳۸۰).
زندگی مشترک تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پاره­ای از آنها ممکن است زوجین را به طرف اختلاف و درگیری، جدایی روانی و حتی طلاق سوق دهد، تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل مشکل زا، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم ارتباطی است(حیدری، مظاهری، پوراعتماد، ۱۳۸۴).
ارتباط، سراسر زندگی انسان را در بر گرفته است. انسان به کمک ارتباط، زنده می­ماند،رشد و تکامل می یابد و سعادت و خوشبختی وی تا حد زیادی به چگونگی رابطه ی او با دیگران بستگی دارد.در این بین، ارتباط زناشویی به عنوان طولانی ترین و عمیق ترین نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است زیرا ازدواج رضایت بخش، برای سلامت جسمی و روانی همسران بسیار مفید است(سیاوشی و نوابی نژاد،۱۳۸۴).
ارتباط زناشویی می توانددست مایه ی شادی یا منبع بزرگ رنج و تالم باشد. ارتباط، به زن و شوهر این امکان را می دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و مشکلاتشان را حل کنند. زوج هایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار می گیرند (یانگ ولانگ،۱۹۹۸ ).
 
۱-۲-بیان مسئله
رضایت زناشویی ارزیابی ذهنی و احساس فرد در مورد رابطه زناشویی اش می باشد(برازنده،۱۳۸۴). رضایت زناشویی مفهومی گسترده و چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل و تأثیر گذار است. این مفهوم،بخش وسیعی از پژوهش های منتشر شده در زمینه زناشویی را به خود اختصاص داده است(کدیر وهمکاران،[۳] ۲۰۰۵).
در این زمینه توجه به کانون خانواده به عنوان اساسی ترین عنصراجتماعی ضروری به نظرمی رسد خانواده سالم خانواده­ای است که در آن افراد رشد سالم دارند و ارتباطات میان افراد، روال طبیعی دارد یعنی افراد خانواده با یکدیگر روابطی هماهنگ دارند و با آهنگی ملایم و روان با یکدیگر رفتار می نمایند عوامل مختلفی بر دوام این نوع خانواده تأثیر می گذارند که از جمله آنها رضایت بین زوجین است. رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است رضایت زناشویی، احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در همه جنبه­های ازدواجشان است بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردی محسوب می گردد. در واقع ارتباط با همسر، جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایت­مندانه  با فرزندان و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند(حموله، روزی طلب،۱۳۸۸).
در دنیای اطلاعات وجهان ارتباطات امروز،که پیشرفت تکنولوژی، هرلحظه، انسانهای جوامع وفرهنگ های مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکترمی کند، خواسته های بشر، بیشتر وجدی­تر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت وتنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند از این رورابطه جنسی  جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها دررده­ی نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی،گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه درحیطه نیازهای معنوی چون نیازبه زیبایی وکمال درنظرگرفته می شود اما ابهامات،خرافات وجهالت های پیرامون آن هنوز ازبین نرفته اند( اوحدی،۱۳۸۵).
غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است. به طوری که کرلو[۴] (۱۹۶۷) این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرارداده است. درزمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است که از مهم ترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی وعدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان ) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود( صیادپور، ۱۳۸۴ ).
امروزه روابط جنسی به عنوان یک رفتارجنسی فردی به عنوان یک رفتاراساسی درزندگی انسانها به ویژه زندگی زناشویی محسوب می شود. نقش آگاهی ودانش فرد نسبت به مسائل جنسی بسیار مهم است ومی تواند برهمه ارتباطات وتعاملات زندگی زوجین تاثیرگذارباشد.جایگاه شناخت به عنوان یک متغیر واسطه ای تعامل افراد با یکدیگر نقش بسیار برجسته ای دارد. شناخت و دانش فردمی تواند به ادراک وتوانایی برای حل مشکلات بیانجامدآگاهی ودانش جنسی زوجین نیزلذت وبهبودرابطه زناشویی وعاطفی بین آنها را درپی دارد. اگرزوجین درزندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعدمهم رابطه داشته باشند، قادرخواهند بودکه شیوه های ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند و درهنگام بروز تعارضات و مشکلات زناشویی یک راه حل سازنده را درپیش بگیرند(صیادپور، ۱۳۸۴ ).
مهارتهای ارتباطی [۵]شامل دو دسته مثبت و منفی هستند پیامهای مثبت، مثل همدلی، جملات حمایت کننده ومهارتهای حل مسئله،مهارتهای منفی مثل نداشتن همدلی،مهارتهای حل مسئله ضعیف،پیامهای متناقض وبن بست دوسویه،فرستادن پیامهای ناهماهنگ(السون وهمکاران،۱۹۸۳؛به نقل ازکرو ،ریدلی؛ ترجمه موسوی،۱۳۸۴).چنین به نظرمی رسدکه اغلب زوجها انتظاریک رابطه منصفانه همراه با پاداش وهزینه مساوی را دارند.وجود کمبود تقابل درارتباط به ویژه کمبود تقابل در درک، انتقال،دریافت پیامهای هیجانی،سطح رضایت دررابطه زناشویی را به طورمعناداری کاهش می دهد(کرو،ریدلی؛ترجمه موسوی ،۱۳۸۴).
بطورکلی می توان گفت از آنجاکه مسائل جنسی ومهارتهای ارتباطی زوجین جزء مهمی ازرابطه زناشویی را تشکیل می دهدمعمولاً نارضایتی دربخشی ازرابطه زوجین به راحتی به بخشهای دیگر سرایت می کندلذاشناخت عوامل ایجادکننده یک نارضایتی میتواندبه کاهش نارضایتی های دیگروحل مشکلات دربخشهای دیگر زندگی بیانجامد با توجه به آنچه مطرح شد می توان پی برد این موضوع امروزه به مسأله ای بسیارمهم تبدیل شده وابعاد مطروحه آن جای بررسی وپژوهش بسیاردارد لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این مسئله می باشدکه آیا بین  مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی در زنان متاهل رابطه معنادار وجود دارد؟
[۱] – Greeff, A.P., & Malherbe, H.L
[۲] – Rosen-Grandon, J.R., Myers, J.E., & Hattoe, J.A.

  1. ۳. Spence
  2. ۴. Masters & johnson

[۳] -Qadir ,Desilva , Prince , Khan
[۴] – Khrlv
[۵] – communication skills training
تعداد صفحه : ۲۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***