پایان نامه ارشد:رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 گروه آموزشی  مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

استاد راهنما: 

دکتر فرزین فرحبد

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵) فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………….. ۹
۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
بخش اول: نگرش شغلی……………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۱) تعریف نگرش شغلی……………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۲) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن…………………… ۱۶
۲-۱-۳) ابعاد نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۴) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۵) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن……………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۶) انواع نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۷) تعریف رضایت شغلی……………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱-۸) نظریه­های رضایت شغلی………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱-۹) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱-۱۰) روش­های اندازه­گیری رضایت شغلی……………………………………………………………….. ۳۶
۲-۱-۱۱) پیامدهای رضایت شغلی……………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱-۱۲) تعریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱-۱۳) فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۱-۱۴) اهمیت تعهد سازمانی و راه­کارهای افزایش آن……………………………………………………. ۴۷
۲-۱-۱۵) مدل­ها و نظریه­های تعهد سازمانی…………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱-۱۶) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۱-۱۷) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………… ۶۲
بخش دوم: سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۱) تعریف سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۲-۲) علل و انگیزه سکوت سازمانی………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۲-۳) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی……………………………………………………………………. ۶۷
۲-۲-۴) انواع سکوت و پیامدهای آن…………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۲-۵) مدل­های سکوت سازمانی………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۲-۶) روش­های غلبه بر سکوت سازمانی……………………………………………………………………. ۷۵
بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-۱) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………………………………………………………………….. ۷۸
۲-۳-۲) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. ۸۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۲) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۳) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۳-۴) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. ۸۶
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۶) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها………………………………………………………………… ۸۸
۳-۷) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۸۹
۳-۷-۱) روایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۷-۲) پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۸) روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… ۹۰
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… ۹۴
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۹۸
۴-۴) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )…………………………………………………………………. 104
۴-۵) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۴-۵-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. ۱۰۵
۴-۵-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۵-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………….. ۱۰۷
۴-۶) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق………………………………………. ۱۰۸
۴-۷) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲-۱) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲-۲) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده …………………………………….. ۱۱۱
۵-۲-۳) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۲-۴) توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۵-۴) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… ۱۱۷
۵-۵) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۶) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… ۱۱۸
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱): میزان اختلاف ابعاد تعهد…………………………………………………………………………… ۵۲
جدول ۲-۲): مثال­هایی از انواع خاص سکوت…………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۳-۱): جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………….. ۸۶
جدول ۳-۲): متغیرها و ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با متغیرها…………………………………………….. ۸۸
جدول ۳-۳): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. ۹۰
جدول ۴-۱): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. ۹۴
جدول ۴-۲): توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۳): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۴): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………… ۹۷
جدول ۴-۵): توصیف جو سکوت سازمانی ادراک شده………………………………………………………. ۹۸
جدول ۴-۶): توصیف متغیر نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………….. ۹۹
جدول ۴-۷): توصیف متغیر نگرش مدیران ارشد به سکوت  ………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۸): توصیف متغیر فرصت های ارتباط……………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول ۴-۹): توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۱۰): توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………….. ۱۰۳
جدول ۴-۱۱): آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول ۴-۱۲): شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………… ۱۰۷
جدول ۴-۱۳): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تعهد سازمانی…………………………….. ۱۰۸
جدول ۵-۱) توصیف نگرش مدیر ارشد به سکوت……………………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۵-۲) توصیف نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………………….. ۱۱۲
جدول ۵-۳) توصیف فرصت ارتباطی……………………………………………………………………………. ۱۱۳
جدول ۵-۴) توصیف رفتار سکوت……………………………………………………………………………….. ۱۱۳
جدول ۵-۵) توصیف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………. ۱۱۴
جدول ۵-۶) توصیف رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………..۱۱۴
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………. ۹۴
نمودار ۴-۲): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۹۵
نمودار ۴-۳): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۹۶
نمودار ۴-۴): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………….. ۹۷
نمودار ۴-۵): هیستوگرام  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده…………………………………………… ۹۸
نمودار ۴-۶): هیستوگرام  متغیر نگرش سرپرستان به سکوت………………………………………………… ۹۹
نمودار ۴-۷): هیستوگرام  متغیر نگرش مدیران به سکوت……………………………………………………. ۱۰۰
نمودار ۴-۸): هیستوگرام  متغیر فرصت های ارتباط…………………………………………………………… ۱۰۱
نمودار ۴-۹): هیستوگرام  متغیر رفتار سکوت کارکنان………………………………………………………… ۱۰۲
نمودار ۴-۱۰): هیستوگرام  متغیر نگرش شغلی………………………………………………………………… ۱۰۳
نمودار ۴-۱۱): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…………………………………………………………. ۱۰۵
نمودار ۴-۱۲): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………….. ۱۰۶
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷
شکل ۲-۱): اجزای رابطه نگرش- رفتار  ……………………………………………………………………….. ۱۹
شکل ۲-۲): عوامل مؤثر بر نگرش شغلی………………………………………………………………………… ۲۵
شکل ۲-۳): تعهدات پنج­گانه……………………………………………………………………………………….. ۴۹
شکل ۲-۴): ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. ۵۴
شکل ۲-۵): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۶۰
شکل ۲-۶): مدل مارپیچ سکوت…………………………………………………………………………………… ۷۴
 
چکیده
هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد ۳۷۸ نفر است. برای انتخاب نمونه­ی آماری از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده می­شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد ۱۹۱ نفر برآورد گردید. تعداد ۲۳۰ پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت ۲۰۲ پرسش نامه نرخ بازگشت۸۷ درصد می باشد. این مطالعه شامل ۴فرضیه می باشد:۱-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.۲-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.۳-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.۴-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح ۹۵% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان ۳۴/۰، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان ۲۵/۰، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان ۴۹/۰ وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی ۷۹/۰ برآوردشده است.
کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، نگرش­ شغلی
 ۱-۱)  مقدمه
کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­شود که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظریه­پردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی را به عنوان پیش بینی کننده­ها یا عوامل اظهار نظر و سکوت بیان می­کنند ولی برخی بر این متغیرها به­عنوان پیامدهای سکوت سازمانی تأکید دارند. آن­ها نشان می­دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد  پایین تری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در حمایت از عکس­العمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی وجود دارد که مانع از آن شده یا آن­را به تأخیر انداخته و یا تحریف می­کند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).
با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می­شود.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***