پایان نامه ارشد:تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.)

گرایش: تربیتی

عنوان:

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

 

استاد راهنما :

دکتر اقبال زارعی

 

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: موضوع پژوهش
۱-۱مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲ بیان مسأله :………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۴  اهداف پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴-۱ هدف کلی :…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

  • اهداف جزئی :…………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۵ سؤال های تحقیق :……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶ فرضیه های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶-۱ فرضیه های اصلی :…………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶-۲ فرضیه های جانبی پژوهش :………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات :……………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۷-۱  تعاریف مفهومی :…………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی :……………………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)
۲-۱ مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲ گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………۱۵
۲- ۲-۱ مفهوم استرس :………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲ مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :……………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۳ آسیب پذیری در مقابل استرس :…………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۴ استرس از دیدگاه نظریات :………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۵ مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۵-۱ مرحله اول- اعلام خطر :……………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۵-۲ مرحله دوم- مقاومت :………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۵-۳ مرحله سوم- فرسودگی :……………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۶ ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :…………………………………….۲۰
۲-۲-۶-۱ ارزیابی استرس :………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۶-۱-۱ ارزیابی اولیه :……………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۶-۱-۲ ارزیابی ثانویه :………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۶-۲ رویارویی با تهدید :…………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۷ مقابله با استرس :………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۷-۱ مقابله ی مسأله محور :………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۷-۲ مقابله ی هیجان محور :…………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۸ مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :…………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۸-۱ مهارت های معطوف به حل مسأله :………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۸-۲ مهارت های هیجانی :……………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۹ راه های مقابله با استرس :………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۹-۱ مهارت های رفتاری :……………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۹-۱-۱  سلامتی و توانایی :…………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۹-۱-۲ تعامل های اجتماعی مثبت :……………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۹-۱-۳ مدیریت زمان :……………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۹-۱-۴ روش تنفسی :………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۹-۲ مهارت های شناختی :………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۹-۲-۱ افکار مثبت :…………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۹-۲-۲ توانایی حل مسأله :………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۹-۲-۳ منبع کنترل :……………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۹-۲-۴  کمک حرفه ای :…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۹-۳ منابع اجتماع :……………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۹-۳-۱ حمایت اجتماعی :…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۹-۳-۲  امکانات مالی : ……………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۱۰ استرس و راهبردهای مقابله با آن :…………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۲ عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۱ مفهوم عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۲-۲ عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۲-۲-۱ عوامل فردی :………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۲-۲-۲ عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۲-۳ عوامل آموزشگاهی :…………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۲-۴ جنس :……………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۳ مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :…………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :……………………………………………………………………………۳۹
۲-۲-۲-۵ عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :……………………………………………………………….۳۹
۲-۳ بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۲ پژوهش های انجام شده در ایران :……………………………………………………………………………………….۴۳
فصل سوم : روش  اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۲ نوع پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۳ جامعه آماری :……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۵ ابزار پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۵-۱٫ پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس……………………………………………………………………..  ۵۰
۳-۶  شرح مراحل تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۷ طرح مداخله و  محتوای جلسات آموزش :…………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………………………………………………۵۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱ مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۲ یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۲-۱ سن :……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۲-۲وضعیت تأهل :………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳ پیش فرض های آماری :…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۴  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴-۱ فرضیه اول :……………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۴-۲ فرضیه دوم :……………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۴-۳ فرضیه سوم :…………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۴-۴ فرضیه چهارم :………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۴-۵ فرضیه فرعی اول :…………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۴-۶ فرضیه فرعی دوم :…………………………………………………………………………………………………………..۶۹
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                         
۵-۱ مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۵-۲ یافته های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۵-۳ تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :……………………………………………………………………………………………….۷۴
۵-۴ محدودیت های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۵ پیشنهادهای پژوهشی :……………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۶ پیشنهادهای کاربردی :……………………………………………………………………………………………………………….۷۷
 
 
منابع
منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
منابع غیرفارسی  :…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
پیوست
پیوست الف :…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
چکیده انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
 
فهرست جدول ها
صفحه                                                                                                                      عنوان
جدول ۳-۱٫ دیاگرام طرح پژوهش :……………………………………………………………………………………………………۴۹
جدول۴-۱٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :……….۵۶
جدول۴-۲٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن :…..۵۷
جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت
تاهل :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
جدول۴-۴٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت
تاهل :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
جدول۴-۵٫ نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۶٫ نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس برای همگنی
شیب رگرسیون :………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۷٫ نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر پیشرفت تحصیلی :……………………………………………۶۳
جدول ۴-۸٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۴-۹٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………۶۵
جدول ۴-۱۰٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمایش و گواه :……………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول۴-۱۱٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه
آزمایش و گواه :……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۱۲٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پسرگروه آزمایش و گواه :…………………………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۱۳٫ نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان دختر گروه آزمایش و گواه :………………………………………………………………………………………………………………۶۹
 
فهرست نمودارها
صفحه                                                                                                                           عنوان
 
نمودار ۴-۱٫ نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :………………………۵۷
نمودار ۴-۲٫ نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن والدین :……….۵۸
نمودار ۴-۳٫ نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :…….۵۹
نمودار ۴-۴٫ نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :…….۶۰
نمودار ۴-۵٫ هم خطی بودن رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس برای متغیر مهارت های مقابله و مدیریت
استرس :………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
نمودار ۴-۶٫ هم خطی بودن رگرسیون جهت انجام تحلیل کواریانس برای پیشرفت تحصیلی :……………………۶۳
 
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، ۳۲ نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی ۸ جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (۰۰۱/.P<، ۶۲/۳۲=F) و دختر(۰۰۱/.P<، ۱۸/۲۶= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(۰۰۱/.=p، ۶۷/۷= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(۰۰۲/.=p، ۷۸/۸= F).
واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی.
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
۱-۱ مقدمه:
امروزه استرس به عنوان یک عامل خطرزا برای سلامتی مورد توجه است . مطالعات متعدد نشان داده است که افراد با استرس بالا در هر دو سطح جسمانی و روانی شکایات بیشتری را مطرح نموده اند (امیری، آقایی و عابدی،۱۳۹۰). برنامه هایی که مستقیماً مرتبط با استرس تنظیم شده باشند، اثربخش هستند(پرآلتا ، رامیرز ، روبلز ، ناوریت[۱]،۲۰۰۹).
نوجوانان و جوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از استرس ها را تجربه می کنند و گاه این استرس ها آن چنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. اخیراً شواهد زیادی مبنی بر گذرا نبودن استرس و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت. به نظر می رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانشجویان، ناتوانی یادگیری یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالای استرس را بتوان دلیل افت یا  کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد استرس، نقش عمده ای دارند.همین طور نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن است که میزان همه گیرشناسی استرس در دختران بیشتر از پسران است و آن ها استرس را با شدت بیشتری تجربه می کنند و نزدیک به ۲۰-۳۰ درصد موارد افت تحصیلی به علت استرس و نگرانی است(ابوالقاسمی و سعیدی،۱۳۹۱).
در واقع هریک از افرادی که به تحصیل در مقاطع عالی مشغول می شوند، دیر یا زود از خود خواهند پرسید که آیا وصول به مدرک تحصیلی، تمامی مزایا و فرصت های اجتماعی را که انتظار داشته اند، در اختیار آنان قرار خواهد داد؟ یافته های پژوهش های متعدد نشان از آن داشته است که محدودیت های زمانی، حجم تکالیف درسی، مشکلات مالی، دورنمای آتیه ی شغلی و مشکلات فردی با هم کلاسان، هم اتاقی ها در خوابگاه، کارکنان دانشگاه و سایر افراد مرتبط، می تواند منشأ استرس در دوران تحصیل در دانشگاه باشد(روچاسینگ[۲]،۱۹۹۴). به طور کلی با توجه به یافته هایی که اخیراٌ با پژوهش هایی میان دانشجویان به دست آمده مبیّن آن است که عدم استفاده ی موفقیت آمیز از شیوه های رویارویی با استرس، منتهی به خستگی و فرسودگی عاطفی می گردد و یکی از مهم ترین پیامدهای آن افت تحصیلی خواهد بود(خیر و سیف،۱۳۸۳).
بیشتر مطالعات انجام شده (ارجن[۳]،۲۰۰۳؛ بنسون[۴]،۱۹۸۹ و همبری[۵]،۱۹۸۸)، بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش استرس و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگرووگ(۱۹۹۵)، و زهار(۱۹۹۸)، در پژوهش های خود خاطرنشان کرده اند که دانشجویان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش آموزانی که اضطراب امتحان پایین تری دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراک کنند(ابوالقاسمی و سعیدی،۱۳۹۱).
باید گفت که پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند. این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می گیرد(سوآرس، گوساند، آلمدا و پارامو[۶]،۲۰۰۹؛ داویس، وینسلرو میدلتون[۷]،۲۰۰۶). معمولاً پیشرفت تحصیلی را با روش های مختلفی اندازه گیری می کنند که از جمله ی آن ها می توان به میزان پیشرفت در هر یک از دوره های آموزشی به طور مجزاء، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، معدل تحصیلی یک برنامه آموزشی و آزمون های تخصصی برای کسب مجوزهای تثبیت شغلی یا احراز صلاحیت حرفه ای مانند آزمون RN(پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی) در پرستاری یا آزمون هایی مانند دستیاری پزشکی اشاره نمود(پیت، پوویس،لوت جانس و هیونتر[۸]،۲۰۱۲). معدل تحصیلی یا GPA، یکی از شاخص های متداول ارزیابی عملکرد تحصیلی است. بسیاری از دانشکده ها میزان حداقلی را به عنوان معیار قبولی در امتحانات یا به عنوان حدنصاب مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان در نظر می گیرند(بهامن، آلاسیم، الذاکری، المنسیر و شریف[۹]،۲۰۱۲). میزان این معیار در دانشگاه های ایران، این مقیاس از صفر تا ۲۰ درجه بندی شده و معمولاً نمره بالاتر از ۱۴ به عنوان نمره قبولی در نظر گرفته می شود. این درحالی است که به طور مثال در دانشگاه هوستون ایالات متحده، کسب نمره حدافل ۲ از ۴ به عنوان نمره قبولی منظور شده و نمره ۳ و بالاتر، به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مناسب قید شده است(سانسگیری، بوسل و سایل[۱۰]،۲۰۰۶).
امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر این که از طریق آموزش و به کارگیری آن ها می توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانشجویان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسأله استرس و اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه های آموزشی کوتاه مدت که ضمن کم هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه های درسی دانشجویان نداشته باشد، می توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین وسیله کارایی مقابله ای دانشجویان را افز ایش و اسناددهی ها ی منفی آن ها را کاهش داد. پژوهشگران با بررسی راهبردهای مقابله ای افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته اند؛ و این مطالعات نشان می دهد کسانی که به طور موفقیت آمیزی با مشکلات مقابله می کنند، افرادی هستند که خود را به مجموعه مهارت های مقابله ای مجهز کرده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،۱۳۹۱).
راهبردهای مقابله با استرس عبارت از تلاش های شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر تعارض های فشارزا، کاهش یا تحمل آن هاست.به عبارت دیگر اثربخشی راهبردهای مقابله با استرس در درمان بسیاری از مشکلات روان شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس و لیساکر[۱۱] اثربخشی تکنیک های شناختی  رفتاری را در بهبود مهارت های فراشناختی افراد مبتلا به استرس، مؤثر نشان داده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،۱۳۹۱).
۱-۲ بیان مسأله:
استرس را یکی از جنبه های طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی انسان معاصر خوانده اند که به اشکال مختلف تعریف شده است (هوخلی[۱۲]، ۱۹۸۳). برخی آن را در یک کلمه به فشار روانی یا تنیدگی تعریف کرده و گروهی آن را پاسخ فیزیولوژیک انسان به محرک های محیطی تهدید کننده دانسته اند(لی داکس[۱۳]، ۱۹۸۶).این موضوع که استرس ماهیتی جسمانی، شناختی یا عاطفی دارد، از دیرباز مورد بحث اندیشمندان بوده است. شناخت گرایان به عنوان رویکرد غالب در روانشناسی عصر حاضر، جسم، ذهن و احساس را اجزاء تفکیک ناپذیر وجود آدمی می داند که هر یک از آن ها متشکل از اجزایی متعدد و بهم تنیده هستند و در شبکه ای متعامل، رفتار را شکل می دهند(لازاروس[۱۴]، ۱۹۹۹).
آموزش، انتقال اطلاعات، تواناکردن فرد به انجام کاری یا تغییر در عقاید و احساسات او بوده است. هدف از آموزش، تسهیل یادگیری و ایجاد تجربه های خوشایند برای فرد می باشد(اسدی نقبی، زندی و نظری، ۲۰۱۰). رسالت نظام های آموزشی، پروراندن انسان هایی پرتکاپوست که می خواهند از قیدهای بی شمار و گوناگون وجودیشان رها گشته و راه تکامل خود را هموار سازند(صابریان و حاجی آقایی، ۲۰۰۶). در حرفه های علوم پزشکی که با جان انسان ها سرو کار دارند دانشجویان علوم پزشکی به ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی، به علت خواسته های روانی بالا و دامنه تصمیم گیری کم در حرفه خود و نیاز به فراگیری دانش و مهار ت های متعدد برای نقش های مختلف و گسترده خود، با عوامل استرس زای متعددی مواجه می شوند(رضایی و حسینی، ۱۳۸۵).
دانشجویان این رشته علاوه بر استر س های ناشی از محیط آموزشی، در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرار می گیرند زیرا تقریباً ۵۰% از زمان این دانشجویان به فعالیت های بالینی اختصاص دارد(اباذری، عرب، عباس زاده و رشیدی نژاد، ۱۳۸۱).
اگر دانشجویان استرس را به مثابه یک مبارزه احساس کنند، انگیزه آ ن ها جهت یادگیری افزایش می یابد اما اگر میزان آن زیاد و تهدیدکننده باشد می تواند باعث افت تحصیلی و مانع از ظهور استعدادها و توانایی های بالقوه و شکوفایی اندیشه های خلاقشان شده و نقص در عملکرد مفید آنان را به دنبال داشته باشد(بندورا[۱۵]، ۱۹۸۶).
در نظریه ی اجتماعی- شناختی چنین بیان می گردد که توانایی انسان برای برقراری ارتباط با محیط و ایجاد تغییر در آن، کارکرد ارتباط تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتار است. بندورا اظهار می دارد که انسان از یک خود نظامی برخوردار است که او را قادر می سازدتا تفکرات، احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد. این خود نظامی متشکل از ساختارهای شناختی و عاطفی است و توانایی چون الگوسازی و یادگیری از دیگران، طرح ریزی راهبردهای رودر رویی با موقعیت های مختلف، انعطاف پذیری و خودنظم دهی رفتار را دارد و علاوه بر این اجزای ساختاری، از مکانیسم هایی برخوردار است که کاکردهایی چون دریافت، ادراک، تنظیم و ارزشیابی رفتار و موقعیت را میسر می سازد(بندورا،۱۹۷۸). از دید بندورا ، خود نظامی، نقش میانجی را در بین اطلاعات حاصل از رویدادهای محیطی و کنش های فرد ایفا می کند و به همین دلیل، از یک سو متاثر از محیط و از سوی دیگر موثر بر آن است. بنابراین، درجات رویارویی با رویدادهای استرس زا به وسیله فرد تجربه می شود، تنها متکی بر ویژگی های عینی این رویدادها نیست، بلکه تفکر منبعث از خودنظامی، نقش موثرتری در این برانگیختگی بر عهده دارد(بندورا، ۱۹۸۹).
یکی از کارکردهای مهم این دوره از زندگی، دستیابی به استقلال و خودمختاری است که به شکل توانایی تصمیم گیری مستقل و انجام تکالیف زندگی بدون اتکا به دیگران پدیدار می شود(نظری، بهشتی و ارزانی، ۱۳۸۵).
تغییر روابط با خانواده و دوستان، سازگاری با تکالیف و محتوای درسی جدید، مراقبت از بیماران بدحال و در حال مرگ، مشاهده درد و رنج مردم، ترس از اشتباه در بالین بیمار، برخورد با انواع بیمار ی های خطرناک و واگیر می تواند به شدت بر این دانشجویان تأثیر گذاشته و حتی منجر به اضطراب و افسردگی در آ ن ها گردد(حیاتی و محمدیان، ۲۰۰۸).
مقابله کردن عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک و تنش زا می رسند، به عمل می آید(آل کلینیک[۱۶]، ۲۰۰۱). از دیدگاه لازاروس و فولکمن[۱۷] (۱۹۸۴)، مقابله عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبه رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود (دافعی، ۱۹۹۹). در واقع منابع مقابله شامل ویژگی های خود شخص می باشد که قبل از وقوع استرس وجود دارند؛ مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک-های شناختی، منبع کنترل و خود اثر بخشی، و توانایی حل مسأله (وفایی پور، ۲۰۰۰).
طبق نظر لازاروس و فولکمن دوشیوه اصلی مقابله با استرس وجود دارد که به عنوان رو ش های مقابله مسأله مدار و هیجان مدار شناخته می شوند. روش های مقابله مسأله مدار که در آن هدف اصلی، تسلط یافتن بر موقعیت و ایجاد تغییر در منبع فشارزاست و رو ش های مقابله هیجا ن مدار که در آن، هدف اصلی کاهش یا تبدیل سریع آشفتگی هیجانی است(براهانی، ۲۰۰۵).
برخی از نویسندگان، رویارویی استرس را فرایندی مستمر و پویا خوانده اند که مستلزم برنامه ریزی، تلاش و ارزیابی مستمر است، اما همیشه به پیامدهای مثبت و موفقیت آمیز منتهی نمی شود. به بیان دیگر تلاش های انسان برای حل تعارض بین مقتضیات یک موقعیت تنش زا و ظرفیت های فردی، ممکن است با شکست روبه رو گردد و تجارب مکرر شکست، شخص را به سوی کوشش هایی می کشاند که موجب تخریب خود اوست(کریزی[۱۸]، ۱۹۹۹)در این نوع واکنش ها، که اجتناب از رویارویی خوانده شده است، شخص نگرش بدبینانه و مایوس کننده ای به موقعیت دارد و از تلاش شناختی و رفتاری در جهت حل مسأله یا سازگاری عاطفی با آن، کناره می جوید(حمایده[۱۹]،۲۰۱۱).
طی دهه های اخیر شیوه های انطباق با استرس و آثار آن بر کارکردهای مختلف اجتماعی افراد، مانند فعالیت های تحصیلی و شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته است. یافته های برخی تحقیق ها نشان داده اند که دانش آموزان برای مقابله با استرس از شیوه های مختلفی استفاده می کنند و یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در دوره ی دبیرستان، تدبیری است که فرد برای رویارویی با استرس اتخاذ می کند(مدی[۲۰]، ۱۹۸۴).
با توجه به مطالب ذکر شده هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت و مقابله با استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد بندرعباس می باشد؛ لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس برعملکرد تحصیلی دانشجویان موثر است؟
[۱] – PeraltaRamirez, Robles, Navarrete
[۲] – Rocha-Sing, I.A
[۳] – T. Ergene
[۴] – J. Benson,
[۵] – R. Hembree,
[۶] -Soares AP, Guisande AM, Almeida LS, Paramo FM.
[۷] -Davis KD, Winsler A, Middleton M.
[۸] -Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S.
[۹] -Bahammam AS, Alaseem AM, Alzakri AA, Almeneessier AS, Sharif MM.
[۱۰] -Sansgiry SS, Bhosle M, Sail K.
[۱۱] – W. Davis, L. lysaker.
[۱۲] -Hockley, R
[۱۳] -Le Doux, J
[۱۴] -Lazarus, R
[۱۵] -Bendura
[۱۶]– Al klineke C.
[۱۷] -Fullkman
[۱۸] – creazy
[۱۹] – Hamaide, sh
[۲۰] -Maddi
تعداد صفحه : ۱۰۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***