پایان نامه ارشد:تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

گرایش :برنامه­ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP                          

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان:

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP                          

نمونه موردی شهر کرمانشاه

 استاد راهنما:

دکتر فاطمه کوچکی نژاد

استاد مشاور:

دکتر مسلم رستمی

تابستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. ۴

۱-۴- سؤالات تحقیق…………………………… ۶

۶-۵- فرضیه­های تحقیق………………………… ۶

۱-۶- اهداف تحقیق…………………………… ۶

۱-۷- تعیین محدوده مکانی تحقیق……………….. ۶

۱-۸- روش تحقیق…………………………….. ۷

۱-۸-۱- جامعه آماری……………………….. ۷

۱-۸-۲- ابزار گردآوری اطلاعات……………….. ۷

۱-۸-۳- روش تحلیل آماری……………………. ۸

۱-۹- مفاهیم و اصطلاحات………………………. ۸

۱-۱۰- مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………. ۹

فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق

۱-۲- مقدمه……………………………….. ۱۲

۲-۲- مفاهیم و اصطلاحات……………………… ۱۵

۲-۳- توزیع فضایی جمعیت…………………….. ۱۸

۲-۴- شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل……… ۲۲

۲-۵- مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت…….. ۲۴

۲-۶- عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت….. ۲۷

۲-۶-۱- پراکندگی عمودی جمعیت……………….. ۲۷

۲-۶-۲- تأثیر آب و هوا…………………….. ۲۷

۲-۶-۳- جمعیت و خاک……………………….. ۲۸

۲-۶-۴- جمعیت و ناهمواری…………………… ۲۸

۲-۶-۵- عوامل زیستی……………………….. ۲۹

۲-۶-۶- منابع  معدنی و انرژی……………….. ۳۰

۲-۷- عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها…………….. ۳۰

۲-۷-۱- رشد طبیعی جمعیت شهر………………… ۳۰

۲-۷-۲- اثر مهاجرت………………………… ۳۱

۲-۷-۳-اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون ۳۱

۲-۷-۴- تأثیر متقابل شهرنشینی توسعه و مهاجرت… ۳۱

۲-۸- نگاهی اجمالی به نظریه­های جمعیتی………… ۳۲

۲-۸-۱- طرفداران افزایش جمعیت………………. ۳۲

۲-۸-۲- مخالفان افزایش جمعیت……………….. ۳۳

۲-۸-۳- طرفداران ثبات جمعیت………………… ۳۳

۲-۸-۴- طرفداران حد متناسب جمعیت……………. ۳۳

۲-۹- نظریه آب و سکونتگاه…………………… ۳۳

۲-۱۰- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک …… ۳۴

۲-۱۱- نظریه نیازسنجی شهری………………….. ۳۵

۲-۱۲- نظریه حد مطلوب جمعیت…………………. ۳۵

۲-۱۳- نظریه سلسله مراتب شهری……………….. ۳۶

۲-۱۴- نظریه شهرکهای اقماری…………………. ۳۷

۲-۱۵- نظریه شهرهای جدید پیوسته……………… ۳۷

۲-۱۶- نظریه اندازه شهر…………………….. ۳۷

۲-۱۷- نظریه قطب رشد و شهرگرایی……………… ۳۹

۲-۱۸- نظریه شهرهای مسلط……………………. ۴۰

۲-۱۹- نظریه شهرهای نامتمرکز………………… ۴۰

۲-۲۰- نظریه شهر فشرده……………………… ۴۳

۲-۲۱- نظریه شهر پایدار…………………….. ۴۴

۲-۲۲- شهر و نظریه­های اجتماعی……………….. ۴۶

۲-۲۲-۱- مکتب مدرنیسم یا کارکردگرایی………… ۴۷

۲-۲۲-۲- مکتب مگااستراکچرالیسم (فن­گرایی)…….. ۴۷

۲-۲۲-۳- مکتب آمایش انسانی…………………. ۴۷

۲-۲۲-۴- مکتب پست مدرنیسم………………….. ۴۸

۲-۲۳- مروری بر دیدگاه های متفاوت ازدحام شهری….. ۴۸

۲-۲۳-۱- دیدگاه اقتصادی……………………. ۴۹

۲-۲۳-۲- دیدگاه اکولوژی و اجتماعی…………… ۵۰

۲-۲۳-۳- دیدگاه سیاسی……………………… ۵۰

۲-۲۳-۴- دیدگاه بهداشتی……………………. ۵۱

۲-۲۳-۵- دیدگاه روانشناختی…………………. ۵۱

۲-۲۴- سیر تحول مسئله تراکم در یکصد سال اخیر….. ۵۲

۲-۲۵- تراکم زیاد و تراکم کم: نکات مثبت و منفی… ۵۳

۲-۲۵-۱- تراکم زیاد و نکات منفی…………….. ۵۳

۲-۲۵-۲- تراکم زیاد و نکات مثبت…………….. ۵۴

۲-۲۵-۳- تراکم کم نکات منفی………………… ۵۴

۲-۲۵-۴- تراکم کم نکات مثبت………………… ۵۵

۲-۲۶- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون… ۵۶

۲-۲۷- حد متناسب شهری و تراکم آن…………….. ۵۸

۲-۲۸- عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها….. ۵۹

۲-۲۹- نحوه توزیع تراکم­های شهری و عوامل تأثیرگذار بر آنها    ۶۰

۲-۳۰- عوامل مؤثر تراکم جمعیت در شهرها……….. ۶۳

۲-۳۰-۱- فضای شهری و تراکم جمعیت……………. ۶۳

۲-۳۰-۲- زمین و تعیین حداکثر تراکم………….. ۶۴

۲-۳۰-۳- باران و تراکم جمعیت……………….. ۶۴

۲-۳۱- عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری………. ۶۵

۲-۳۱-۱- عوامل جمعیتی……………………… ۶۶

۲-۳۱-۲- درآمد خانواده…………………….. ۶۶

۲-۳۱-۳- قیمت زمین و مسکن و تراکم…………… ۶۷

۲-۳۱-۴- نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم ………… ۶۷

۲-۳۱-۵- هزینه خدمات شهری و تراکم…………… ۶۷

۲-۳۱-۶- مباشرات توسعه شهری و تراکم…………. ۶۸

۲-۳۲- رویکردهای اساسی در تعیین تراکم شهری……. ۷۱

۲-۳۲-۱- رویکرد سرمشقی…………………….. ۷۱

۲-۳۲-۲- رویکرد برنامه­ای…………………… ۷۳

۲-۳۳- راهبردها……………………………. ۷۳

۲-۳۳-۱- راهبرد تمرکز: الگوی توسعه واحدهای برنامه­ریزی شهری شده  ۷۳

۲-۳۳-۲- راهبرد تمرکز: سیاست تحکیم شهری……… ۷۴

۲-۳۳-۳- راهبرد عدم تمرکز: متمرکز…………… ۷۴

۲-۳۴- تراکم جمعیت و اکولوژی شهری……………. ۷۵

۲-۳۵- ظرفیت قابل تحمل محیط…………………. ۷۶

۲-۱-۳۵- تبیین مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط از دیدگاه سیستمی ۷۶

۲-۳۶- روش­های کنترل تراکم…………………… ۷۸

۲-۳۷- قاعده تراکم اندازه…………………… ۷۸

۲-۳۸- عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری……… ۷۹

۲-۳۹- پیشینه تحقیق………………………… ۸۱

۲-۴۰- جمع­بندی…………………………….. ۸۴

فصل سوم: محدوده مورد مطالعه

۳-۱- مقدمه……………………………….. ۸۹

۳-۲- موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه………… ۸۹

۳-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان کرمانشاه………. ۹۰

۳-۴- موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه………….. ۹۰

۳-۵- آب و هوا…………………………….. ۹۲

۳-۶- ناهمواریها…………………………… ۹۳

۳-۷- آبهای سطحی…………………………… ۹۳

۳-۸- تاریخچه و وجه تسمیه شهر کرمانشاه……….. ۹۳

۳-۹- ویژگی جمعیتی ترکیب و ساختمان جمعیت……… ۹۴

۳-۹-۱- روند تغییرو تحولات جمعیتی شهر کرمانشاه.. ۹۴

۳-۹-۲- بُعد خانوار……………………….. ۹۵

۳-۹-۳- ساختمان سنی………………………. ۹۷

۳-۹-۴- ساختمان جنسی……………………… ۹۸

۳-۹-۵- سطح سواد و تحصیلات…………………. ۹۹

۳-۹-۶- تحولات جمعیت و تقسیمات کشوری در سالهای مختلف    ۹۹

۳-۹-۷- تراکم جمعیت در استان کرمانشاه و تغییرات آن ۱۰۱

۳-۹-۷-۱- تراکم کلی جمعیت شهر کرمانشاه……. ۱۰۲

۳-۹-۸- سرانه کاربری وضع موجود در شهر به تفکیک منطقه و شهر ۱۰۳

۳-۹-۹- جمعیت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه در مناطق مختلف    ۱۰۴

۳-۹-۱۰- تغییرات کالبدی فضایی شهر کرمانشاه….. ۱۱۰

۳-۹-۱۰-۱-روند توسعه تاریخی و شکل گیری شهر کرمانشاه  ۱۱۰

۳-۹-۱۰-۲- دوران قبل از قاجار……………. ۱۱۱

۳-۹-۱۰-۳- دوران قاجاریه………………… ۱۱۱

۳-۹-۱۰-۴- دوران پهلوی………………….. ۱۱۲

۳-۹-۱۰-۵- دوران حاضر…………………… ۱۱۴

۳-۹-۱۱- ویژگی­های اقتصادی شهر کرمانشاه……… ۱۱۵

۳-۹-۱۲- ساختار اشتغال در بخش های عمده فعالیت . ۱۱۷

۳-۹-۱۳- خصوصیات اجتماعی شهر………………. ۱۱۹

۳-۹-۱۴- آسیب­های جمعیتی و اجتماعی، فرهنگی شهر.. ۱۲۰

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

۴- یافته های تحقیق………………………… ۱۲۳

۴-۱- بررسی نحوه تراکم جمعیت در محلات مورد مطالعه. ۱۲۳

۴-۲- مدل تحلیلی پژوهش و معرفی معیارهای مورد استفاده    ۱۲۵

۴-۲-۱-هم سویی با گرایشات مردم…………….. ۱۲۶

۴-۲-۱-۱- متوسط تراکم ساختمانی…………… ۱۲۶

۴-۲-۱-۲- قیمت زمین…………………….. ۱۲۸

۴-۲-۲- استفاده بهینه از تأسیسات وضع موجود….. ۱۳۰

۴-۲-۳- ارتقاءِ کیفیت کالبدی……………….. ۱۳۰

۴-۲-۳-۱- ریزدانگی بافت…………………. ۱۳۰

۴-۲-۳-۲- سرانه خدمات محله­ای…………….. ۱۳۳

۴-۲-۴- کاهش ترافیک………………………. ۱۳۵

۴-۲-۴-۱- ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی…….. ۱۳۵

۴-۲-۴-۲- عرض معبر……………………… ۱۳۷

۴-۳- فاصله از مرکز شهر…………………….. ۱۳۹

۴-۴- تحلیل سلسله مراتبی……………………. ۱۴۱

۴-۳-۱- مقایسه زوجی گزینه­ها (محلات)…………. ۱۴۵

۴-۵- اولویت­بندی محلات و تعیین تراکم بهینه…….. ۱۴۶

۴-۶- مقایسه جمعیت محلات موجود با جمعیت محلات پیش­بینی شده تحقیق…………………………………………. ۱۴۷

فصل پنجم: نتیجه­گیری

۵-۱- آزمون فرضیات…………………………. ۱۵۰

۵-۱-۱- آزمون فرضیه اول…………………….. ۱۵۰

۵-۱-۲- آزمون فرضیه دوم…………………….. ۱۵۰

۵-۲- بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات…………….. ۱۵۰

منابع و مآخذ…………………………….. ۱۵۳

پیوست­ها…………………………………. ۱۶۱

Abstract……………………………………. II

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول شماره (۲-۱) تعداد سکونتگاه های شهری دنیا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۵  ۲۱

جدول شماره (۲-۲) تحول نسبت شهرنشینی در قلمرو جغرافیایی جهان (۲۰۲۵-۱۹۸۵)……………………………………… ۲۳

جدول شماره (۲-۳) تحول تراکم نسبی جمعیت در قلمروهای جغرافیایی جهان (۲۰۲۵-۱۹۸۵)………………………………… ۲۴

جدول شماره (۲-۴) مقایسه شهر پایدار با شهرهای سنتی، صنعتی و مدرن   ۴۶

جدول شماره (۲-۵) مقایسه میانگین تراکم­های جمعیتی مناطق مرکزی و متروپلی شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. ۶۲

جدول شماره (۲-۶) تراکم جمعیت مناطق غربی و شرقی ایران در ارتباط با معدل باران سالیانه………………………….. ۶۵

جدول شماره (۲-۷) عوامل مؤثر در تعیین تراکم­های شهری ۶۹

جدول شماره (۲-۸) ویژگی­های مباشران مسکن………… ۷۰

جدول شماره (۲-۹) تأثیرات تراکم شهر بر روی تقاضای انرژی شهری  ۸۲

جدول شماره (۳-۱) درصد رشد جمعیت شهر کرمانشاه در فاصله زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۵)……………………………………… ۹۵

جدول شماره (۳-۲) جمعیت تعداد خانوار و بعد خانوار شهر کرمانشاه ۹۷

جدول شماره (۳-۳) ساختمان سنی – جنسی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰  ۹۸

جدول شماره (۳-۴) تحولات جمعیت و تقسیمات کشوری استان کرمانشاه در سال­های مختلف…………………………………. ۱۰۰

جدول شماره (۳-۵) تعداد و تراکم جمعیت استان و درصد جمعیت آن نسبت به کل کشور در مقاطع مختلف زمانی………………… ۱۰۱

جدول شماره (۳-۶) میزان جمعیت و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه   ۱۰۲

جدول شماره (۳-۷) سرانه کاربری­های وضع موجود در شهر کرمانشاه به تفکیک منطقه و شهر۱۳۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

…………………………………………. ۱۰۳

جدول شماره (۳-۸) میزان جمعیت و تراکم­های کلی، خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق در سال ۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵

جدول شماره (۳-۹) تراکم مسکونی، خالص و مسکونی ناخالص و کلی مناطق شهری کرمانشاه در سال ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶

جدول شماره (۳-۱۰) جمعیت و مساحت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷

جدول شماره (۳-۱۱) توزیع نسبی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر و وضع فعالیت به تفکیک جنسی (درصد) در سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۷

جدول شماره (۴-۱) جمعیت، مساحت و تراکم جمعیت محلات مورد مطالعه سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۳

جدول (۴-۲) وضعیت تراکم ساختمانی محلات مورد مطالعه. ۱۲۶

جدول (۴-۳) وضعیت قیمت هر مترمربع زمین در محلات مورد مطالعه    ۱۲۸

جدول (۴-۴) وضعیت ظرفیت تأسیسات در محلات مورد مطالعه ۱۳۰

جدول (۴-۵) وضعیت ریزدانگی بافت در محلات مورد مطالعه ۱۳۱

جدول (۴-۶) وضعیت ظرفیت خدمات محله­ای در محلات مورد مطالعه  ۱۳۳

جدول (۴-۷) وضعیت ظرفیت حمل و نقل عمومی در محلات مورد مطالعه   ۱۳۵

جدول (۴-۸) وضعیت عرض معابر در محلات مورد مطالعه… ۱۳۷

جدول (۴-۹) وضعیت فاصله از مرکز شهر در محلات مورد مطالعه   ۱۳۹

جدول (۴-۱۰) مقیاس تعیین ارجحیت………………. ۱۴۱

جدول (۴-۱۱) اولویت­بندی ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر براساس ضرایب ارجحیت ساعتی…………………………………………. ۱۴۱

جدول (۴-۱۲) مقایسه زوجی گزینه­ها……………… ۱۴۵

جدول (۴-۱۳) محاسبات انجام شده برای توزیع جمعیت در محلات مورد مطالعه…………………………………………. ۱۴۷

فهرست نمودارها

عنوان                                             صفحه

نمودار شماره (۲-۱) درصد جمعیت شهرنشین دنیا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۵    ۱۹

نمودار شماره (۲-۲) توزیع جمعیت شهری در نواحی مختلف دنیا طی سال­های ۱۹۵۰، ۲۰۱۱، ۲۰۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

………………………………………….. ۲۰

نمودار شماره (۲-۳) تحول نسبت شهرنشینی در قلمرو جغرافیایی جهان ۲۳

نمودار شماره (۲-۴) عوامل مؤثر بر نحوۀ توزیع تراکم جمعیت  ۲۶

نمودار شماره (۲-۵)توزیع تراکم شهری در نواحی مختلف جهان در سال ۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱

نمودار شماره (۳-۱) رشد جمعیت شهر کرمانشاه در طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۵

نمودار شماره (۳-۲) نمودار هرم سنی – جنسی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ ۹۸

نمودار شماره (۴-۱) نمودار گرافیکی سلسله مراتبی مدل AHP برای توزیع تراکم جمعیتی………………………………. ۱۲۵

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) طرح شهر نامتمرکز و پراکنده………….. ۴۲

شکل (۲-۲) تغییرات شیب تراکم از مرکز به پیرامون در مقاطع مختلف زمانی………………………………………….. ۵۷

شکل (۲-۳)عوامل موثر بر تراکم و پراکنش شهری…….. ۶۳

شکل (۳-۱) تعیین نقش اقتصادی کرمانشاه با مدل یاگرام سه گوش ژورژ شابو و بوژوگارنیه ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۸

شکل (۴-۱) مقایسات دودویی معیارها و وزن هرکدام در محیط Expert choice…………………………………………. 142

شکل (۴-۲) وزن زیر معیارهای همسویی با گرایشات مردمی در محیط Expert choice…………………………………………. 143

شکل (۴-۳) وزن زیرمعیارهای کاهش ترافیک در محیط Expert choice   ۱۴۳

شکل (۴-۴) وزن زیرمعیارهای ارتقاءِ کیفیت کالبدی در محیط Expert choice…………………………………………. 144

شکل (۴-۵) وزن زیر معیارهای ظرفیت تاسیسات در محیط. ۱۴۴

فهرست نقشه­ها

عنوان                                             صفحه

نقشه شماره (۳-۱) موقعیت استان کرمانشاه در کشور، شهرستان در استان، شهر کرمانشاه در شهرستان……………………………… ۹۱

نقشه شماره (۳-۲) اقلیم استان کرمانشاه براساس تقسیم­بندی سیلیاتف    ۹۲

نقشه شماره (۳-۳) تراکم نسبی جمعیت شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰    ۹۶

نقشه شماره (۳-۴) تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه…. ۱۰۰

نقشه شماره (۳-۵) موقعیت شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق ۱۰۵

نقشه شماره (۳-۶) نقشه شهر کرمانشاه به تفکیک محلات. ۱۰۸

نقشه شماره (۳-۷) نقشه تراکم جمعیتی شهر کرمانشاه.. ۱۰۹

نقشه شماره (۳-۸) نقشه روند تکوین شهر کرمانشاه…. ۱۱۵

نقشه شماره (۴-۱) نقشه توزیع تراکم جمعیت در محلات مورد مطالعه  ۱۲۴

نقشه شماره (۴-۲) نقشه وضعیت تراکم ساختمانی در محلات مورد مطالعه…………………………………………. ۱۲۷

نقشه شماره (۴-۳) نقشه وضعیت قیمت زمین در محلات مورد مطالعه    ۱۲۹

نقشه شماره (۴-۴) نقشه وضعیت ریزدانگی بافت در محلات مورد مطالعه ۱۳۲

نقشه شماره (۴-۵) نقشه وضعیت سرانه خدماتی در محلات مورد مطالعه ۱۳۴

نقشه شماره (۴-۶) نقشه وضعیت حمل و نقل عمومی در محلات مورد مطالعه…………………………………………. ۱۳۵

نقشه شماره (۴-۷) نقشه وضعیت معابر در محلات مورد مطالعه    ۱۳۸

نقشه شماره (۴-۸) نقشه وضعیت محلات از مرکز شهر….. ۱۴۰

نقشه شماره (۴-۹) نقشه تراکم جمعیت پیشنهادی در محلات مورد مطالعه…………………………………………. ۱۴۸

چکیده

افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آن­ها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می­باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسأله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از مدل AHP در شهر کرمانشاه می­باشد. برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. شهر کرمانشاه دارای ۶ منطقه شهرداری است و برای انتخاب محلات از بین کل محلات شهر کرمانشاه به صورت تصادفی از هر منطقه شهری ۲ محله انتخاب شده است. شاخص­ها و معیارهای مورد استفاده در پژوهش، شامل شاخص­های هم­سویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود و ارتقاء کیفیت کالبدی می­باشد که با بهره گرفتن از مدل AHP در محیط نرم­افزاری GIS و Expert Choice به تحلیل نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح محلات شهر کرمانشاه پرداخته شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که طبق نظرات کارشناسان، کاهش ترافیک با وزن ۵۶۵/۰­ با اهمیت­ترین معیار و ظرفیت تأسیسات شهری موجود با وزن ۲۶۲/۰، ارتقاء کیفیت کالبدی با وزن ۱۱۸/۰ و هم­سویی با گرایشات مردم با وزن ۰۵۵/۰ در رتبه­های بعدی قرار دارند. از لحاظ وضعیت تراکم، در محلات ۲۲ بهمن و دولت آباد بین تراکم موجود و پیشنهادی تفاوت وجود ندارد و در محله حافظیه نیاز به افزایش جمیعت وجود دارد و در بقیه محلات میزان تراکم موجود بیشتر از تراکم پیشنهادی می­باشد.نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از مدل AHP به خوبی جوابگوی تحلیل توزیع تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه بود و نشان داد که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه از توزیع مطلوبی برخوردار نمی­باشد.

واژگان کلیدی:

تراکم جمعیت، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، GIS، Expert Choice، کرمانشاه.

تعداد صفحه :۱۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***