پایان نامه ارشد:تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

استاد راهنما :

 دکتر محمد صادق حسن زاده

سال تحصیلی :

  ۱۳۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان……………………………………….. صفحه
چکیده………………………………………… .۱
فصل اول :  کلیات تحقیق
۱-۱-  مقدمه…………………………………… .۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………….. .۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع……………………….. .۶
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………. ۷
۱-۵- سؤالات تحقیق………………………………. ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق…………………………… ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق………………………………. ۸
۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها: ۸
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱- بخش اول : رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱- ۱- مقدمه…………………………………. ۱۳
۲-۱-۲- تعاریف رهبری……………………………. ۱۴
۲-۱-۳- سبک رهبری………………………………. ۱۴
۲-۱-۴- وظایف رهبری…………………………….. ۱۵
۲-۱-۵- نظریه های سنتی رهبری…………………….. ۱۶
۲-۱-۵-۱- نظریه خصوصیات فردی رهبر…………………. ۱۷
۲-۱-۶- مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار………….. ۱۸
۲-۱-۷- تعاریف رهبری خدمتگزار……………………. ۱۹
۲-۱-۸- خدمت عمومی……………………………… ۱۹
۲-۱-۹- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک   ۲۱
۲-۱-۱۰- ابعاد رهبـری خدمتگزار از نظر صاحب نظران……. ۲۲
۲-۱-۱۱- مدل های رهبـــری خدمتگزار………………… ۲۴
۲-۱-۱۲- رهبری خدمتگزار از نظر نظریه پردازان……….. ۳۰
۲-۱-۱۳- رهبری خدمتگزار در سازمان های دولتی………… ۳۱
۲-۱-۱۴- معنویت محیط کاری و رهبری خدمتگزار…………. ۳۲
۲-۱-۱۵- رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی…………… ۳۲
۲-۲- بخش دوم : تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۳۴
 
 
عنوان……………………………………….. صفحه
۲-۲-۱- مقدمه………………………………….. ۳۴
۲-۲-۲- مفهوم تعهد سازمانی………………………. ۳۴
۲-۲-۳- الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی…………….. ۳۵
۲-۲-۴- متغیرهایی که با تعهد سازمانی رابطه دارند ….. ۴۱
۲-۲-۵- مدل های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……. ۴۷
۲-۲-۶- مدیریت گوناگونی از منظر تعهد سازمانی………. ۵۰
۲-۲-۷- مفاهیم مدیریتی از منظر تعهد سازمانی……….. ۵۱
۲-۳- بخش سوم : اعتماد………………………….. ۵۲
۲-۳-۱- مقدمه………………………………….. ۵۲
۲-۳-۲- مفاهیم اعتماد…………………………… ۵۲
۲-۳-۳- عوامل مؤثر در اعتماد…………………….. ۵۳
۲-۳-۴- فرآیند اعتماد…………………………… ۵۹
۲-۳-۵- انواع اعتماد……………………………. ۶۰
۲-۳-۶-  سطوح اعتماد……………………………. ۶۱
۲-۳-۷- ارکان کلیدی اعتماد………………………. ۶۲
۲-۳-۸- اعتماد به مدیران ارشد……………………. ۶۲
۲-۳-۹- اعتماد درون سازمانی و تسهیم دانش………….. ۶۳
۲-۳-۱۰- اعتماد و عملکرد…………………………. ۶۴
۲-۳-۱۱- اعتماد در سازمانها………………………. ۶۴
۲-۳-۱۲- رهنمود های توسعه اعتماد………………….. ۶۵
۲-۵- بخش چهارم :ارتباط بین رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران……………………………………..۶۶
۲- ۴- بخش پنجم : پیشینه تحقیق…………………… ۷۱
چارچوب نظری تحقیق……………………………… ۷۵
 
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه……………………………………. ۷۳
۳-۲- روش تحقیق………………………………… ۷۳
۳-۳- جامعه  و نمونه آماری………………………. ۷۵
۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………. ۷۶
۳-۵- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……….. ۷۷
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………….. ۷۹
 
 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
۴-۱- مقدمه……………………………………. ۸۵
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……. ۸۵
۴-۳-  توصیف متغیرهای تحقیق……………………… ۸۸
۴-۴- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………….. ۹۲
۴-۵- بررسی مدل تحقیق…………………………… ۹۳
۴-۶- آزمون فرضیه ها……………………………. ۹۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه……………………………………. ۹۸
۵-۲- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…. ۹۸
۵-۳- توصیف متغیرهای تحقیق………………………. ۹۸
۵-۴- نتایج آمار استنباطی……………………….. ۱۰۰
۵-۵- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق…………… ۱۰۱
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………….. ۱۰۳
۵-۷- محدودیت های پژوهش…………………………. ۱۰۳
منابع و مآخذ……………………………………… ۱۰۴
ضمائم…………………………………………….. ۱۱۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان……………………………………….. صفحه
جدول ۲-۱- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری نئو کلاسیک ۲۲
جدول۲-۲- ویژگی های رهبر خدمت گزار……………….. ۲۴
جدول۲-۳- ابعاد رهبری خدمتگزار را از دیدگاه نظریه پردازان  ۲۹
جدول۲-۴-تعاریف دانشمندان از اعتماد………………. ۵۴
جدول ۳-۱:پراکندگی جامعه آماری تحقیق به تفکیک مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان…………………………………………. ۷۳
جدول ۳-۲- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب…………… ۷۴
جدول۳-۳- تعداد سؤالات متغیرها……………………. ۷۵
جدول ۳-۴- پایایی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷۷
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………….. ۸۵
جدول۴-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان………………….. ۸۶
جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ دهندگان………………….. ۸۶
جدول۴-۴- توصیف سایقه کار پاسخ دهندگان……………. ۸۶
جدول۴-۵- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………. ۸۷
جدول۴-۶- توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… ۸۸
جدول۴-۷- توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… ۸۹
جدول۴-۸- توصیف متغیر تعهد سازمانی……………….. ۹۱
جدول۴-۹- توصیف متغیر اعتماد کارکنان به مدیر………. ۹۱
جدول۴- ۱۰-آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………. ۹۲
جدول ۴-۱۱- شاخص های معنی داری و برازش مدل………… ۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………….. صفحه
نمودار ۲-۱- متغیرهای مدل ونگ……………………. .۲۷
نمودار ۲-۲- مدل پترسون…………………………. .۲۸
نمودار ۲ – ۳- مولفه های هوش هیجانی به زعم گلمن……. .۲۸
نمودار ۲-۴ – مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………. .۴۷
نمودار ۲-۵ – عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. .۴۹
نمودار ۲-۶ – عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی     .۴۹
نمودار۲-۷ عواملی که بر سطح اعتماد تاثیر می گذارند…. .۵۵
نمودار۲-۸- گونه های مختلف اعتماد در طول زمان……… .۵۸
نمودار۲-۹- فرآیند اعتماد……………………….. .۶۰
نمودار۲- ۱۰- مدل سطوح اعتماد……………………. .۶۱
نمودار ۲-۱۱- مدل مفهومی تحقیق…………………… .۶۹
نمودار۴-۱- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…….. .۸۵
نمودار۴-۲- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…….. .۸۶
نمودار۴-۳- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان………….. .۸۷
نمودار۴-۴- نمودار ستونی سابقه کار پاسخ دهندگان……. .۸۸
نمودار۴-۵- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان………. .۸۹
نمودار۴-۶-هیستوگرام متغیر رهبری خدمتگزار…………. .۹۰
نمودار۴-۷- نمودار میله ای  ابعاد متغیر رهبری خدمتگزار .۹۱
نمودار۴-۸-هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی…………… .۹۱
نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر اعتمادکارکنان به مدیر….. .۹۲
نمودار ۴-۱۰-آزمون مدل تحقیق…………………….. .۹۳
نمودار ۴-۱۱- آزمون مدل تحقیق……………………. .۹۴
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان……………………………………….. صفحه
شکل شماره ۲-۱ – ابعاد تعهد سازمانی از نظر آلن و می یر .۴۱
 
 
 
چکیده :
توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان  سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به تعداد ۷۵۰نفر بوده که به روش خوشه ای و با بهره گرفتن از فرمول جامعه محدود به تعداد ۲۱۱ نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار که از مقاله ونگ و ژن،۲۰۱۴ ، تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر مک آلیستر می باشد،که ضمن تأیید روایی و سپس پایایی آنها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، برای رهبری خدمتگزار (۹۲۴/۰)،تعهد سازمانی(۹۱۴/۰)و اعتماد کارکنان به مدیر(۸۱۸/۰)محاسبه گردید.برای تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج تحقیق تمامی فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داد که رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان با نقش میانجی اعتماد کارکنان به مدیر تأثیرگذار است.
 
 
 
واژگان کلیدی: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، اعتماد کارکنان به مدیران
 
 
 
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
۱-۱- مقدمه
سازمان ها و مدیران کاملاً آگاهند که با تغییری سریع و پیچیده روبرو هستند و این حرکت نامعلوم به سوی آینده، با تقاضای افراد برای مشارکت بیشتر در همه سطوح سازمانی همراه است و به طور شگفت انگیز باعث تغییر ادراکات رهبری، به ویژه در نقش های ارتباطی بین پیرو و رهبر شده است. اغلب تئوری ها با توجه به اهمیت نقش رهبر در قبال پیروان برای انجام مأموریت سازمان پایه ریزی شده اند و این جای سؤال است که رهبر چه اثری می تواند بر نگرش های شغلی کارکنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددی بر نگرش ها و رفتار کارکنان تأثیرگذارند، پژوهش ها بیانگر این است که این نگرش ها در بیشتر زمینه ها از طرف سبک رهبری تحت تأثیر قرار می گیرند(Rieke  & Chase 2008) .سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرش ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد. این سبک رهبری نه  تنها سبکی بشردوستانه و بر پایه مبانی اخلاقی است، بلکه حتی پیش بینی می شود برای افزایش نیروی روانی و رضایت از شغل و بهره وری در سازمان مفید باشد(خوشبختی و همکاران،۱۳۹۱،ص۱۱۴).در این فصل به کلیات تحقیق که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق به دنبال آن می باشد،پرداخته می شود.
تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***