پایان نامه ارشد:بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : برنامه ریزی استراتژیک

عنوان : بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی (M.A)

گرایش: برنامه ریزی استراتژیک

موضوع :

بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹

استاد راهنما :

دکتر مجید اسماعیل پور

 

استادمشاور :

دکتر پرویز حاجیانی

سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- بیان و تشریح مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………۵
۱-۴- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۴-۱-  اهداف کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶- فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲- تاریخچه آموزش مهارت در ایران …………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۳- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش …………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۴- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف و ساختار آن ……………………………………………………………………۱۳
۲-۵- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش……………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶- مزایای شاخه کاردانش…………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۷- کاردانش و آینده فارغ التحصیلان …………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸- کاردانش و توسعه ………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۹- کیفیت نظام آموزشی …………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱۰- تعریف کارایی …………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱۱- سابقه کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱۲- کارایی از نظر صاحبنظران ………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱۲-۱- کارایی از نظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی) …………………………………………………۲۰
۲-۱۲-۲- کارایی از نظر هنری گانت ………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱۲-۳- کارایی از  نظر هنری دنیسون ……………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱۲-۴- کارایی از نظر فرانک و لیلیان گیلبرت …………………………………………………………………………۲۱
۲-۱۲-۵- کارایی از  نظر ماکس وبر …………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱۲-۶- کارایی از نظر رنسیس لیکرت ……………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱۲-۷- کارایی از نظر  مکتب روابط انسانی ……………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۲-۸- کارایی از نظر التون مایو …………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۲-۹- کارایی از نظرجرج هومنز (نظریات گروهی) ……………………………………………………………….۲۳
۲-۱۳- رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی …………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۴- عوامل مؤثر در کارآیی ………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۴-۱- عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۴-۲- عوامل برون سازمانی ……………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱۵- ارزیابی کارایی نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱۶- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی …………………………………………………………………………..۲۶
۲-۱۶-۱- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی …………………………………………………………….۲۶
۲-۱۶-۲- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی …………………………………………………………….۲۶
۲-۱۷- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی ………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱۷-۱- محاسبه نرخ ها …………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱۷-۲- محاسبه نسبت ها ………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱۷-۳- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) ………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۷-۴- محاسبه نابرابری ها ……………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱۸- انواع کارایی در نظام آموزشی ………………………………………………………………………………………….۲۸ 
۲-۱۸-۱- کارایی کمی ………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱۸-۲- کارایی ظاهری ……………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۸-۳-  کارایی واقعی …………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱۸-۴- کارایی کیفی …………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱۸-۵- کارایی درونی ……………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۸-۶- کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱۹- شاخص های ارزیابی نظام آموزش و پرورش  …………………………………………………………………….۳۰
۲-۲۰- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش…………………………………………۳۱
۲-۲۱- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی ……………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲۱-۱- میانگین طول تحصیل …………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲۱-۲- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲۱-۳- ضریب کارایی …………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲۱-۴- درصد قبولی و مردودی ………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲۱- ۵- نسبت هنرجو به هنرآموز …………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲۱- ۶- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲۱-۷- نرخ ارتقاء ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲۱-۸- نرخ تکرار پایه …………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲۱-۹- نرخ ترک تحصیل ……………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲۱-۱۰- نرخ بقا، ماندگاری ……………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲۲- بررسی پژوهشهای انجام شده …………………………………………………………………………………………..۳۷
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۲- نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۳- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴- نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۵- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۶- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۶-۱- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۶-۲- نرخ قبولی
۳-۶-۳- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۶-۴ – نسبت هنرجو به کارگاه ……………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۶-۵- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۶-۶- ضریب کارایی ………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۷- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۸- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………… ………………………….۵۱
۳-۹-۱- آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۹-۲- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۹-۳- آزمون T Test………………………………………………………………………………………………………………53
فصل چهارم : نتایج
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۲- نتایج محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی ……………………………………………………………….۵۵
۴-۲-۱ – میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان ۹۰ – ۱۳۸۹) ………………………………………………..۵۵
۴-۲-۲- نرخ قبولی در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) ……………………..۵۶
۴-۲-۳- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹(مدارس دولتی) ……………………………….۵۷
۴-۲-۴- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹(مدارس کاردانش دولتی) …………۵۸
۴-۲-۵- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ ……………………………………………………۵۹
۴-۳- بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه ……………………………………………………………………………….۵۹
۴-۴- یافته های پژوهش با توجه به فرضیات ………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴-۱- آزمون فرضیات بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………۶۴
۴-۴-۲- آزمون فرضیات بر اساس نتایج آزمون فریدمن…………………………………………………………………..۷۳
۴-۵- نتایج آزمون T Test برای مقایسه تفاوت میانگین نمونه های دانش آموزان پسر و دختر……………..۷۶
۴-۶- نتایج آزمون T Test برای مقایسه نتایج نمونه های معلمان مرد و زن……………………………………….۷۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۲- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۲-۱- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۲-۲- نرخ قبولی …………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۲-۳- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۲-۴- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۲-۵- بازدهی (کارایی) ……………………………………………………………………………………………………………۸۵
۵-۲-۶- نسبت اتلاف ………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۳- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۵-۴- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۷- محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………..۹۰
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
پیوست ها
پرسشنامه دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
پرسشنامه معلمان………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی……………………………………………………………………………….۱۰۴
نتایج SPSS
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………….۱۰۵
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان دختر …………………………………………………………………………..۱۰۶
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان مرد……………………………………………………………………………………..۱۰۶
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان زن…………………………………………………………………………………….۱۰۷۰
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان پسر)…………………………………………………..۱۰۹
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان دختر)…………………………………………………۱۲۰
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان مرد)…………………………………………………………..۱۳۱
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان زن)……………………………………………………………..۱۴۳
نتایج SPSS آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱
 
فهرست جدولها
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول ۲-۱- خسارتهای وارده بر نظام آموزشی ……………………………………………………………………………..۴۲
جدول ۲-۲- متوسط اتلاف برای کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………..۴۴
جدول ۳-۱- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (دانش آموزان)………………………………………………..۴۸
جدول ۳-۲- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (معلمان) ………………………………………………………۴۸
جدول ۳-۳- مؤلفه های پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (معلمان) ………………۵۰
جدول ۳-۴- مؤلفه های پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (دانش آموزان)………..۵۰
جدول-۳-۵- ضریب آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول ۳-۶- مقدار ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………….۵۲
جدول ۴-۱- میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان ۹۰ – ۱۳۸۹ ) ……………………………………..۵۵
جدول ۴-۲- نرخ قبولی در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) …………….۵۶
جدول ۴-۳- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹(مدارس دولتی)…………………………۵۶
جدول ۴-۴- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹(مدارس کاردانش دولتی) …۵۷
جدول ۴-۵- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ …………………………………………….۵۸
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی گروه معلمان بر اساس سابقه خدمت ……………………………………………….۵۹
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی ………………………………………..۶۰
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس جنسیت …………………………………………………..۶۲
جدول ۴-۹- توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان بر اساس جنسیت …………………………………………..۶۲
جدول ۴-۱۰- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..۶۲
جدول ۴- ۱۱- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول………………………………………………………………۶۳
جدول ۴-۱۲- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم…………………………………………………………………۶۴
جدول ۴-۱۳- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..۶۵
۴- ۱۴- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها………………………………………………………………………………۶۶
جدول ۴- ۱۵- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم………………………………………………………………۶۶
جدول ۴- ۱۶- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم…………………………………………………………..۶۷
جدول ۴- ۱۷- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………۶۸
جدول ۴- ۱۸- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۱۹- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم……………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم………………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۲۱- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..۷۱
جدول ۴-۲۲- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان پسر……………………………………………………….۷۲
جدول ۴-۲۳- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان پسر…………………………………………….۷۲
جدول ۴-۲۴- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان دختر………………………………………………………۷۳
جدول ۴-۲۵- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان دختر……………………………………………۷۳
جدول ۴-۲۶- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان مرد……………………………………………………….۷۴
جدول ۴-۲۷- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان مرد………………………………………………۷۴
جدول ۴-۲۸- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان زن……………………………………………………….۷۵
جدول ۴-۲۹- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان زن………………………………………………۷۵
جدول ۴-۳۰- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر…………………………………۷۷
جدول ۴-۳۱- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………..۷۷
جدول ۴-۳۲- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….۷۷
جدول ۴-۳۳- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….۷۸
جدول ۴-۳۴- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………..۷۸
جدول۴ -۳۵- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر……………………………….۷۸
جدول ۴-۳۶- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….۷۹
جدول ۴-۳۷- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن……………………………………………۷۹
جدول ۴-۳۸- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….۷۹
جدول  ۴-۳۹- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن……………………………………………۸۰
جدول ۴-۴۰- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….۸۰
جدول ۴-۴۱- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….۸۰
جدول ۴-۴۲- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….۸۱
جدول ۴-۴۳- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….۸۱
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار ۲-۱- اجزای سیستم…………………………………………………………………………………………………………۱۱
نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس سابقه خدمت…………………………………………….۵۹
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………۶۰
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس جنسیت……………………………………………………۶۱
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان بر اساس جنسیت……………………………………………۶۲
 
چکیده
با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی۹۰ – ۱۳۸۹ » است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل ۱۶۴۵۱  نفر دانش آموز (هنرجو) و ۵۵۱  نفر معلم (هنرآموز) از مدارس کاردانش شهر اهواز بود. برای محاسبه شاخصهای کارایی درونی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفت، و برای بررسی فرضیات پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه، حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان، هنرجویان ۳۷۰ نفر و هنرآموزان ۲۲۵ نفر در نظرگرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل محاسبه شاخصهای اصلی کارایی درونی یعنی میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز و همچنین نسبت هنرجو به کارگاههای موجود و برای بررسی فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه ۳۸ سؤالی برای هنرجویان و هنرآموزان استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد: بین کارایی درونی و رشته تحصیلی، رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین کارایی درونی و جنسیت، منطقه، کادرآموزشی، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجوددارد.
 
کلید واژه ها: کارایی- کارایی درونی- کاردانش-  نسبت اتلاف- میانگین طول تحصیل
فصل۱
کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی، نبایستی از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا که نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها به حساب می آید. از طرفی کارایی درونی[۱] آموزش و پرورش از مباحث مهم برنامه ریزی آموزشی است به گونه ای که هنوز هم در بسیاری از جلسات و سمینارها، محاسبه شاخصهای اندازه گیری کارایی درونی مورد تأکید قرار گرفته و روشهای افزایش کارایی درونی مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت وضعیت کارایی درونی آموزشهای کاردانش و آگاهی از میزان نسبت اتلاف[۲]، نرخ قبولی، میانگین طول تحصیل هنرجویان، نسبت هنرجو به هنرآموز و نسبت هنرجو به کارگاه، در آن مقدمه و شرط ضروری برای هر نوع اقدام، برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات است. این شناخت بویژه هنگامی که به تفکیک رشته، منطقه و جنسیت در اختیار مدیران قرار گیرد، بسیار مفیدتر خواهد بود.
تعداد صفحه : ۱۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***